018-208/2006 Občina Radovljica

Številka: 018-208/2006-33-1847

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Nataše Jeršič in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja komunalne opreme na območju LN Mošnje", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik CESTNO PODJETJE KRANJ D.D., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.02.2006 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradnja komunalne opreme na območju LN Mošnje" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 43/2006, z dne 21.04.2006, pod št. objave Ob-11042/06.

Naročnik je izdal sklep o oddaji naročila, št. 430-2-0001/2006, z dne 26.05.2006, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika E-PROJEKT D.O.O., Letališka c. 33, Ljubljana.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 08.06.2006, v katerem predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi v delu, ki se nanaša na sklep o oddaji javnega naročila in da se vlagatelju zahtevka za revizijo povrne stroške, nastale z revizijo, kot so priglašeni v stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, št. 430-2-0001/06, z dne 12.06.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo po povračilu priglašenih stroškov.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 15.06.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 20.06.2006 odstopil dokumentacijo predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.06.2006, Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo ter predlaga, da se postopek ustavi.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.06.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., Ljubljana
- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica
- E-projekt d.o.o., Letališka c. 33, Ljubljana.
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana