018-195/2006 Občina Loška dolina

Številka: 018-195/2006-31-1828

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD, PZI za sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Loška dolina in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA LOšKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.6.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 35307-1/2005-01/2006 23, z dne 05.06.2006.
2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 18.05.2006, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 26/2006, z dne 10.3.2006, objavil javni razpis "Izdelava projektne dokumentacije na nivoju PRG, PZI za sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Loška dolina.". Popravek objave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/2006, z dne 24. 3. 2006.

Naročnik je z dopisom, dne 25.04.2006 izdal Obvestilo o oddaji naročila, s katerim je vse sodelujoče obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral AGJ - REBERNIK GORAN S.P., Pot na Kamenšak 2, Lenart (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po tem, ko mu je naročnik dne 08.05.2006 omogočil vpogled v prispele ponudbe, in po prejemu naročnikove dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila (dopis z dne 09.05.2006), dne 18.5.2006 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku očita, da je s tem, ko vlagatelju ni odgovoril na dodatna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, kršil 7. in 25. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj nadalje oporeka pravilnost ponudb izbranega ponudnika in ponudnika STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50, Postojna in zahteva, da naročnik razveljavi sklep o oddaji javnega naročila in izbere ponudnika, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje.

Naročnik je dne 05.06.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ponudbo vlagatelja pa zavrnil. V obrazložitvi naročnik razloži, da je šele po vloženem zahtevku za revizijo ugotovil, da je vlagatelj v letu 2003 sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila in je zato, upoštevajoč drugi odstavek 5. člena ZJN-1, vlagateljevo ponudbo zavrnil. Posledično, kot navaja naročnik, vlagatelj tudi nima aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo, zaradi česar je na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik je vlagatelja pozval, da naj mu v skladu s 17. členom ZRPJN najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Dne 09.06.2006 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper naročnikov sklep z dne 05.06.2006. Vlagatelj navaja, da je naročnik z razlogom, da bi zakril svoja nezakonita dejanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, očitana v revizijskem zahtevku, ugotovil, da vlagatelj ne sme nastopati v predmetnem postopku kot ponudnik, s čimer je znova kršil določbe ZJN-1, saj bi lahko to dejstvo (po mnenju vlagatelja neresnično) ugotovil že v samem postopku.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-195/2006-1643, z dne 09.06.2006, pozvala naročnika, da skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopi celotno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji odstopil dne 12.06.2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj v postopku revizije, ugotavljala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja, zaradi odsotnosti aktivne legitimacije, zavrgel. Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN, ki ureja aktivno legitimacijo v postopku revizije, izhaja, da se za priznanje upravičenja določenemu subjektu za vodenje revizijskega postopka zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnosti za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izkazal pravni interes, saj je iz vpogleda v dokumentacijo mogoče ugotoviti, da je oddal (pravilno) ponudbo v postopku oddaje javnega naročila. Prav tako je vlagatelj iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, tudi verjetno izkazal, da bi mu zaradi ravnanja naročnika, ki ga vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev, lahko nastala škoda. Iz naročnikovega dopisa Dodatna obrazložitev - "Izdelava projektne dokumentacije na nivoju PRG, PZI za sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Loška dolina" je razvidno, da je ob upoštevanju razpisanih meril v končni razvrstitvi z najvišjim številom točk (95) prvo mesto zasedel izbrani ponudnik, na drugem mestu je bil ponudnik STADIJ d.o.o. (75 točk), tretje uvrščeni je bil vlagatelj z 71 točkami, zadnje mesto pa je zasedel IEI d.o.o. (59 točk). Iz zahtevka za revizijo pa izhaja, da vlagatelj v njem zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika in nepravilnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika, STADIJ d.o.o., s čimer je vlagatelj nedvomno izkazal, da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev. V kolikor bi se namreč navedene kršitve izkazale za utemeljene, bi bilo potrebno omenjeni ponudbi kot nepravilni izločiti in kot najugodnejšo izbrati ponudbo vlagatelja. Ugotovljene kršitve bi torej bistveno vplivale na pravni položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj izpolnil oba pogoja, ki ju za priznanje procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo zahteva določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato mu je potrebno le-tega priznati.

Pri tem Državna revizijska komisija pripominja, da je pri obravnavanju vlagateljeve pritožbe upoštevala tisto dejansko stanje, kot ga je naročnik ugotovil pri izdaji obvestila o oddaji javnega naročila (dokument z dne 25.04.2006). Državna revizijska komisija ni upoštevala naročnikove zavrnitve vlagateljeve ponudbe iz razloga, ki ga je naročnik naknadno ugotovil in navedel v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, s čimer je pravzaprav spremenil oziroma dopolnil ugotovitve iz faze ocenjevanja in pregleda ponudb. Naročnik mora namreč v samem postopku oddaje javnega naročila, t.j. v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb, le-te popolno pregledati in v obvestilu ponudnikom o sprejeti odločitvi o dodelitvi naročila oz. dodatni obrazložitvi navesti vse razloge, ki so botrovali njegovi odločitvi. Tako bi moral naročnik že v samem postopku oddaje predmetnega javnega naročila (in ne v postopku revizije, kot je to storil) ugotoviti, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih vlagatelj ne more sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki izhajajo iz dejanskega stanja, kot je bilo ugotovljeno pred vložitvijo revizijskega zahtevka. Naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, tako ne sme navajati novih kršitev vlagatelja in s tem spreminjati ali dopolnjevati ugotovitev, ki so predstavljale podlago za odločitev o oddaji javnega naročila, če tega ni storil že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve.

Upoštevajoč zgoraj zapisano in določbo drugega odstavka 13. člena ZRPJN, iz katere izhaja: "Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.", Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik bi moral v obravnavanem revizijskem postopku ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Ob vpogledu v izpodbijani naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnik nikjer ni opredelil do vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo. Glede na to, da je vlagatelju, kot že zgoraj ugotovljeno, potrebno priznati aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo, bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb opredeliti in o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovoriti na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določbi drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Pri tem Državna revizijska komisija tudi opozarja, da je pri obravnavi pojma pripravljavca razpisne dokumentacije iz drugega odstavka 5. člena ZJN-1 potrebno upoštevati odločitev Sodišča Evropskih skupnosti v zadevah C-21/03 in C-34/03 Fabricom. V tej odločitvi je Sodišče Evropski Skupnosti presodilo, da Direktiva 89/665/EEC in Direktiva 92/13/EEC nasprotujeta temu, da lahko naročnik, do zaključka postopka preverjanja ponudb, podjetju, povezanemu z osebo, ki je bila zadolžena za raziskavo, preizkušanje, preučevanje ali razvoj gradnje, blaga ali storitve, zavrne sodelovanje v postopku ali predložitev ponudbe, brez da bi to podjetje lahko dokazovalo, da iz tega razloga ni uživalo neupravičene prednosti, ki bi lahko izkrivila normalne konkurenčne pogoje. Poleg zgornjih ugotovitev Državne revizijske komisije, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila opraviti popolno presojo in pregled ponudb, kasneje, po izdaji odločitve o oddaji javnega naročila, pa svojih ugotovitev ne sme spreminjati ali dopolnjevati, Državna revizijska komisija tako dodaja, da v skladu z odločitvijo Sodišča Evropskih Skupnosti v zadevi Fabricom tudi per se zavrnitev ponudnika, ki je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije, naročnik pa mu ne omogoči ugovora zoper vpliv na konkurenčnost postopka izbire, ni dopustna.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, v nasprotju z določili ZRPJN, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 05.06.2006, razveljavila. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 18.05.2006, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN, pri tem pa naj upošteva ugotovitve in napotke Državne revizijske komisije v tem sklepu.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.6.2006

Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana
- OBČINA LOšKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu
- AGJ - Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, Lenart
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana