018-200/2006 JZ RTV Slovenija

Številka: 018-200/2006-33-1734

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti za "kinematografske snemalne in laboratorijske trakove" in na podlagi pritožbe gospodarske družbe Infofilm, d. o. o., Puharjeva 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 6. 2006

ODLOČILA

Pritožba, poimenovana "zahteva za revizijo JNMV 223 in JNMV 224/2006 - Javni zavod RTVS", z dne 8. 6. 2006, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 9. 6. 2006 prejela vlogo, poimenovano "zahteva za revizijo JNMV 223 in JNMV 224/2006 - Javni zavod RTVS", ki jo je 8. 6. 2006 vložil vlagatelj zoper naročnikovo ravnanje. Vlagatelj v tej vlogi navaja, da "dodatno k našemu dopisu z dne 22. 5. 2006, ki smo ga poslali s priporočeno pošto istega dne - dokazila so v prilogi - vztrajamo na zahtevku za revizijo". V nadaljevanju te vloge vlagatelj med drugim navaja tudi: "Dne 8. maja smo prejeli od naročnika RTVS obvestilo o oddaji JNMV 223 in 224. Po našem mnenju obvestilo ni napisano v skladu s tovrstnimi dokumenti, nima pravnega temelja o JNMV, tj. sklepa o izvedbi JNMV, in nima pravnega pouka. O tem smo pisali v zahtevku za revizijo z dne 22. 5. 2006 in omenjeni dokument priložili. â?? Ker se je zdelo obvestilo o oddaji javnega naročila pomanjkljivo, smo dne 10. 5. 2006, tj. v roku treh dni po prejemu obvestila, zaprosili za vpogled v dokumentacijo, da bi tako prišli do popolnejših podatkov. Vpogled je bil določen za petek, 12. maja 2006 ob 12. uri. â?? Zaradi pomanjkljivosti smo vložili pri naročniku zahtevek za revizijo, ki smo ga oddali na pošto, dne 22. maja 2006, tj. deseti dan od dneva vpogleda v dokumentacijo. â?? Direktor Televizije Slovenija nam je v dopisu, ki žal nima datuma, sporočil, da se zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen. Gospod direktor je slabo pregledal predpise in je gledal zgolj v povratnice, ni se pa seznanil z dejstvom, da je bil dne 12. 5. 2006 opravljen vpogled v dokumentacijo. Gospod direktor â?? pravilno ugotavlja, da je naš zahtevek datiran 22. 5., to dokazujejo tudi potrdila o oddaji pošte. To pa je deseti dan od dneva, ko je bil omogočen vpogled v dokumentacijo, navzoči predstavniki RTVS pa so dodatno pojasnili svojo odločitev. Iz dokazil sledi, da zahtevek za revizijo ni bil nepravočasen, temveč je vložen skladno z določili o postopku pri naročniku, pravočasno in v roku. â?? Naknadno je dne 5. 5. 2006 hitra pošta dostavila dopis RTVS s sklepom o ustavitvi postopka revizije, št. JNMV 223/2006 in 224/2006. V dopisu g. direktor â?? ugotavlja, da je RTVS prejel dne 23. 5. 2006 zahtevo za revizijo, ki jo je dne 24. 5. 2006 zavrnil. G. direktor ne navaja, da je dopis datiran z datumom 22. 5. in da je oddan pravočasno po pošti. Naročnik poziva vlagatelja zahtevka, da mu v roku 3 (treh) dni sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Vlagatelj zahtevka je postopek sprožil, Državni revizijski komisiji je vložil zahtevek za revizijo in sprožil postopek pri naročniku. Naročnik je z dopisom istega g. direktorja vložnikov zahtevek zavrnil kot nepravočasen, zato pritožnik smatra, da je za nadaljnjo presojo pristojna Državna revizijska komisija. Razmišljanje o molku pritožnika je zmotno. Pritožnik deluje v skladu s predpisi, posvetoval se je s pravniki in meni, da postopek, ki je predmet zahtevka za revizijo, ni potekal pravilno in transparentno. Vlagatelj se pritožuje zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, ker sklep temelji na zmotni razlagi postopkov revizije, zmotnem izračunu desetdnevnega roka ter v celoti nepravilnem postopku, ki ni bil v skladu z ZJN in internim aktom â??"

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. NVD-933/06-1653, z dne 12. 6. 2006, obvestila o vloženi vlagateljevi vlogi. Naročnik je Državni revizijski komisiji v dopisu, z dne 13. 6. 2006, pojasnil potek postopkov oddaje javnih naročil in pravnega varstva pred naročnikom, temu dopisu pa je naročnik tudi predložil dokumentacijo. Naročnik v tem dopisu navaja, da je "vlagatelj zamudil rok za vložitev revizije", kot tudi ugotavlja, da ga vlagatelj "v roku ni obvestil, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika, zato je naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije".

Naročnik je Državni revizijski komisiji 15. 6. 2006 predložil tudi še dodatno zaprošeno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vloga, poimenovana "zahteva za revizijo JNMV 223 in JNMV 224/2006 - Javni zavod RTVS", z dne 8. 6. 2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 9. 6. 2006, vsebinsko ni zahtevek za revizijo (kot bi bilo mogoče razumeti iz njenega poimenovanja) in niti ne zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (kot bi bilo mogoče razbrati iz argumentacije, ko vlagatelj v njej navaja, da "vztrajamo na zahtevku za revizijo"), ampak, da je ta vloga pritožba, in sicer pritožba zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, ki ga je vlagatelj prejel 5. 6. 2006 (in ne 5. 5. 2006 kot je očitno pomotoma zapisal vlagatelj). Da gre v obravnavanem primeru za pritožbo zoper omenjeni sklep o ustavitvi postopka revizije, je razvidno tudi iz vlagateljeve argumentacije v pritožbi, saj vlagatelj navaja, da se "pritožuje zoper sklep o ustavitvi postopka revizije â??"

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je vlagatelj v spornih postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti (vlagatelj namreč navaja, da gre v obravnavanem primeru za dva postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, kar potrjujejo tudi naročnikove navedbe v sklepu o ustavitvi postopka revizije postopka revizije, ko naročnik navaja, da je razpisal dve javni naročili male vrednosti, sicer pa je iz naročnikovih dokumentov tudi razvidno, da imata javni naročili male vrednosti tudi svoji âˆ" torej različni - številki javnega naročila male vrednosti - 223/2006 in 224/2006) vložil zahtevek za revizijo, z dne 22. 5. 2006. Iz odstopljene naročnikove spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik omenjeni zahtevek za revizijo prejel 23. 5. 2006 (kar je razvidno iz štampiljke naročnikovega vložišča na ovojnici, v kateri je vlagatelj naročniku poslal zahtevek za revizijo).

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je naročnik sprejel odločitev (Zadeva: Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo ponudnika Infofilm d.o.o., Puharjeva 10, Ljubljana), sicer brez datuma, v kateri je v izreku navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen". Omenjeno odločitev je naročnik poslal vlagatelju poleg dopisa "zahtevek za revizijo JNMV 223/2006 in 224/2006", z dne 24. 5. 2006. V svoji odločitvi naročnik navaja: "Iz fotokopije povratnice ... je razvidno, da je vlagatelj ... obvestilo o oddaji JNMV štev. 223/2006 in obvestilo o oddaji JNMV štev. 224/2006 prejel 8. 5. 2006. Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN ... je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zadnji dan vložitve revizije v predmetnem primeru je bil 18. 5. 2006. Vlagatelj ... pa je zahtevek za revizijo vložil 22. 5. 2006, kar je razvidno iz priložene fotokopije kuverte ... Naročnik zato, skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN, zavrača vloženi zahtevek za revizijo kot nepravočasen." Naročnik je v odločitev zapisal tudi pravni pouk: "Naročnik poziva vlagateljeva zahtevka, da mu najkasneje v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa." Vlagatelj je omenjeno naročnikovo odločitev prejel 26. 5. 2006 (razvidno iz povratnice). Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni sporno, da je bil vlagatelju vročen omenjeni dokument, kar je razvidno tudi iz argumentacije iz pritožbe, kjer vlagatelj navaja, da "direktor Televizije Slovenija nam je v dopisu, ki žal nima datuma, sporočil, da se zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen â?? Naknadno je â?? hitra pošta dostavila â??"

Po opravljenem vpogledu v dokumentacijo je mogoče ugotoviti, da je naročnik sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije (sklep o ustavitvi postopka revizije štev. JNMV 223/2006 in 224/2006), z dne 1. 6. 2006, in da ga je vlagatelj prejel 5. 6. 2006, kar je sicer razvidno iz poštne dostavne knjižice kot tudi sicer iz vlagateljeve argumentacije iz pritožbe, kjer vlagatelj navaja, da mu je "naknadno dne 5. 5. 2006 (očitno gre za pomoto, saj bi se moral ta datum glasiti 5. 6. 2006; opomba Državne revizijske komisije) hitra pošta dostavila dopis RTVS s sklepom o ustavitvi postopka revizije, št. JNMV 223/2006 in 224/2006". . Vlagatelj je nato zoper slednjo naročnikovo odločitev vložil pritožbo, z dne 8. 6. 2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 9. 6. 2006. V sklepu o ustavitvi postopka revizije naročnik med drugim ugotavlja, da "je prišlo do molka vlagatelja zahtevka za revizijo, saj Infofilm, d. o. o., do danes ni sporočil, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika. Vsled tega naročnik šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer izdaja predmetni sklep."

Glede na zgoraj opisano ugotovljeno dejansko stanje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v postopku revizije obravnavanih postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti sicer sprejel odločitev (Zadeva: Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo ponudnika Infofilm d.o.o., Puharjeva 10, Ljubljana), vendar pa izpostavlja, da je odločitev v izreku glede na razlog (tj. nepravočasnost zahtevka za revizijo), kot tudi sicer glede na obrazložitev te odločitve, napačna, saj razlog, ki je vodil naročnika pri sprejemu omenjene odločitve, od naročnika predvideva, da zahtevek za revizijo zavrže in ne da ga zavrne. Pri tem je treba poudariti, da je ugotovitev pravočasne vložitve zahtevka za revizijo ena izmed postopkovnih (procesnih) predpostavk za kasnejše, tudi vsebinsko (meritorno) odločanje naročnika o zahtevku za revizijo. Naročnik lahko namreč zahtevek za revizijo zavrne šele v primeru, da se je spustil tudi v vsebinsko (meritorno) odločanje. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik sicer v obrazložitvi ugotovil, da je "skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti", vendar je iz nadaljevanja obrazložitve razvidno, da je naročnik napačno utemeljil svojo odločitev, ko je navedel "naročnik zato, skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN zavrača vloženi zahtevek za revizijo kot nepravočasen", saj naročnik zahtevek za revizijo, ki je vložen prepozno, zavrže (in ne âˆ" kot v tej odločitvi âˆ" zavrne), in sicer na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN (Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.). Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi iz preostale naročnikove obrazložitve iz te odločitve ni razvidno, da se je naročnik spustil tudi v vsebinsko (meritorno) presojo zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija tako povzema, da je bil edini razlog, da je naročnik sprejel omenjeno odločitev (Zadeva: Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo ponudnika Infofilm d.o.o., Puharjeva 10, Ljubljana), to, da je bil zahtevek za revizijo vložen nepravočasno (Zahtevek za revizijo se zavrne kot nepravočasen.). Glede na navedeno pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da je tudi pravni pouk napačen. V obravnavanem primeru postopka revizije postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti bi naročnik moral, glede na to, da je zapisal tudi pravni pouk, vanj zapisati vsebino drugega stavka iz drugega odstavka 13. člena ZRPJN (Če vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.) in torej ne vsebine prvega odstavka 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija tako tudi izpostavlja, da je v takem primeru tudi nadaljnji postopek pravnega varstva drugačen, saj vlagatelj v primeru zavrženja zahtevka za revizijo sploh ne obvešča naročnika, ampak mora vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo (drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predvidel in izvajal postopek pravnega varstva, ki z ZRPJN ni predviden za primer, kot se je zgodil naročniku.

Čeprav je naročnik predvidel in izvajal postopek pravnega varstva, ki z ZRPJN ni predviden za primer, kot se je zgodil naročniku, Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik vlagatelju omogočil (iz)koristiti pravno varstvo, saj je v svoji odločitvi (Zadeva: Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo ponudnika Infofilm d.o.o., Puharjeva 10, Ljubljana) navedel tudi (sicer napačen) pravni pouk. Ne glede na različnost nadaljevanja postopka pravnega varstva po tem, ko naročnik zahtevek za revizijo bodisi zavrže zaradi njegove nepravočasne vložitve (drugi odstavek 13. člena ZRPJN namreč predvideva vložitev pritožbe neposredno na Državno revizijsko komisijo) bodisi zavrne (prvi stavek v prvem odstavku 17. člena ZRPJN namreč predvideva obvestitev naročnika) , je rok za ustrezno vlagateljevo reagiranje povsem enak, namreč tri dni od prejema naročnikove odločitve. Državna revizijska komisija tako tudi izpostavlja, da v primeru, ko se vlagatelj, ki je prava neuka stranka, drži napačnega pravnega pouka, ne more trpeti škodljivih posledic zaradi njega (tj. da njegovega pravnega sredstva Državna revizijska komisija po vložitvi neposredno njej oziroma po tem, ko ji ga naročnik odstopi, ne bi obravnavala), kar pa ne pomeni tudi tega, da takemu vlagatelju sploh ni treba reagirati ali ne reagirati pravočasno v tridnevnem roku od prejema naročnikove odločitve. Po tem, ko Državna revizijska komisija v spornih primerih, kjer se prava neuka stranka drži napačnega pravnega pouka, razčisti, kakšno naravo je mogoče pripisati vlagateljevemu pravnemu sredstvu (ali gre za pritožbo ali pa gre za zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo), se Državna revizijska komisija spusti v meritorno obravnavanje zahtevka za revizijo oziroma v razreševanje pritožbe. Glede na navedeno Državna revizijska komisija izpostavlja, da je vlagateljeva dolžnost poskrbeti za svoje pravice v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj tako mora ne le reagirati zoper naročnikovo ravnanje, ampak mora reagirati pravočasno, tj. v treh dneh od prejema naročnikove (čeprav napačne) odločitve.

Ker ZRPJN ne vsebuje določb, kako je treba šteti roke v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila, se glede razreševanja navedenega vprašanja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabijo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US, 43/2006 âˆ" odl. US; v nadaljevanju: ZPP). V 111. členu ZPP je določeno, da, "če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan" (drugi odstavek 111. člena ZPP) in "če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika" (četrti odstavek 111. člena ZPP).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, ki mu je bil vročen 5. 6. 2006, sicer res pravočasno vložil pritožbo, saj jo je na Državno revizijsko komisijo vložil 8. 6. 2006, torej znotraj tridnevnega roka, kot je bil naveden v pravnem pouku, vendar âˆ" ko naročnik zahtevek za revizijo zavrže, ker ni vložen pravočasno (kakor bi se glede na podano argumentacijo iz obrazložitve sporne prve odločitve morala sicer glasiti naročnikova odločitev), ZRPJN ne predvideva tudi izdaje sklepa o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje javnega naročila âˆ" je v tem postopku revizije postopka oddaje obravnavanih javnih naročil male vrednosti najrelevantnejše, ali je vlagatelj sploh pravočasno uveljavljal pravno varstvo zoper (sicer napačno) naročnikovo odločitev, v kateri je naročnik navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen".

Iz povratnice, vložene v naročnikov spis, razvidno, da je vlagatelj 8. 5. 2006 prejel naročnikovo pošiljko, ki vsebuje odločitvi o oddaji javnih naročil. Prav tako pa vlagatelj v pritožbi navaja, da "dne 8. maja smo prejeli od naročnika RTVS obvestilo o oddaji JNMV 223 in 224.", zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je vlagatelj prejel naročnikovi odločitvi 8. 5. 2006 (tj. ponedeljek). Med strankama je, kot ugotavlja Državna revizijska komisija, nesporno tudi dejstvo, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo 22. 5. 2006 (tj. ponedeljek), in da je vlagatelj prejel sporno naročnikovo odločitev o "zavrnitvi zahtevka za revizijo kot nepravočasnega" 26. 5. 2006 (razvidno iz povratnice). Zato je tridnevni rok, kot je bil zapisan v (sicer napačnem) pravnem pouku (vendar z ZRPJN pravilno predviden način uveljavljanja pravnega varstva âˆ" vložitev pritožbe neposredno na Državno revizijsko komisijo) začel teči 27. 5. 2006 (tj. sobota) in se je iztekel 29. 5. 2006 (tj. ponedeljek). Naročnik je v sklepu o ustavitvi postopka ugotovil, da "je prišlo do molka vlagatelja zahtevka za revizijo, saj Infofilm, d. o. o., do danes (tj. 1. 6. 2006, opomba Državne revizijske komisije) ni sporočil, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika", zato je izdal omenjeni sklep. Državna revizijska komisija pa tudi izpostavlja, da vlagatelj v tridnevnem roku po vročitvi sporne odločitve, v kateri je naročnik navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen", ni vložil morebitne pritožbe na Državno revizijsko komisijo zoper navedeno naročnikovo odločitev. V pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, vlagatelj niti ne trdi niti ne dokazuje, da bi kakorkoli reagiral zoper navedeno sporno naročnikovo odločitev. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagatelj ne le, da ni reagiral pravočasno (v tridnevnem roku), ampak vlagatelj sploh ni reagiral zoper navedeno sporno naročnikovo odločitev. Vlagatelj je sicer vložil pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka, vendar Državna revizijska komisija izpostavlja, da je vlagatelj zamudil tridnevni rok za vložitev pravnega sredstva tako pred naročnikom, kot je bil napačno poučen v pravnem pouku, kot tudi pred Državno revizijsko komisijo, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo uveljavljanje argumenta zmotnega izračuna desetdnevnega roka šele v pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, dejansko prepozno in ga Državna revizijska komisija ne more več upoštevati.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, sicer izpostavlja zmotnost izračuna desetdnevnega roka, ker bi ta rok po njegovem prepričanju moral začeti teči po dnevu, ko je bil vlagatelju "omogočen vpogled v dokumentacijo, navzoči predstavniki RTVS pa so dodatno pojasnili svojo odločitev", hkrati pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da bi moral vlagatelj ta argument uporabiti pravočasno že zoper sporno odločitev, v kateri je naročnik navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen", saj je to tista odločitev, ki po vlagateljevem prepričanju pomeni kršitev pravil o izračunu desetdnevnega roka. Državna revizijska komisija tako izpostavlja, da bi moral vlagatelj ustrezno reagirati (v skladu z napačnim pravnim poukom bi lahko vlagatelj âˆ" v tridnevnem roku âˆ" sporočil naročniku, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, po naročnikovem odstopu vlagateljevega sporočila Državni revizijski komisiji bi Državna revizijska komisija štela to sporočilo kot pritožbo in ga obravnavala kot pritožbo, lahko pa bi vlagatelj sicer tudi vložil pritožbo neposredno na Državno revizijsko komisijo, kot bi to bilo sicer v obravnavanem primeru upoštevno in je pravilno predpisano v drugem odstavku 13. člena ZRPJN), Državna revizijska komisija pa bi nato upoštevajoč vlagateljevo argumentacijo, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči šele po 12. 5. 2006, saj je bil vlagatelj tudi na vpogledu, presojala, ali je naročnik napačno sprejel odločitev, v kateri je navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen". Državna revizijska komisija tako tudi izpostavlja, da bi morala biti ravno po vlagateljevemu prepričanju neustrezna naročnikova argumentacija tisti zadostni impulz, da izkoristi pravno varstvo, ki je bilo zapisano v pravnem pouku odločitve, v kateri je naročnik navedel, da se "zahtevek za revizijo zavrne kot nepravočasen". Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da, ker vlagatelj ni pravočasno reagiral (oziroma sploh ni reagiral) zoper prvo sporno naročnikovo odločitev, je zamudil roke, v katerih bi lahko uspešno uveljavljal, da Državna revizijska komisija odloča o tem, ali je naročnik napačno izračunal potek desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo.

Ker je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da je vlagatelj prepozno izpodbijal naročnikovo odločitev o "zavrnitvi zahtevka za revizijo kot prepoznega", saj je to storil šele v pritožbi zoper sporni sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 1. 6. 2006, je morala Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo v tem primeru zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 16. 6. 2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
- Infofilm, d. o. o., Puharjeva 10, 1001 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.