018-183/2006 Osnovna šola Mislinja

Številka: 018-183/2006-33-1835

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo živil-kruha, pekovskih izdelkov, sendvičev in peciva ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Pekarna Zorman, Okrepčevalnica Minutka, Zoran Zorman s.p., Celjska cesta 48/b, Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper Osnovno šolo Mislinja, šentilj pod Turjakom 1, Mislinja (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23.6.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št 40/06, z dne 14.4.2006, pod številko objave Ob- 10946/06, v delu, kjer je določen rok za oddajo ponudb.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Po tem roku pa vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1.2.2006 sprejel sklep, št. 1/2006, o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 10.2.2006, pod številko objave Ob-3274/06.

Vlagatelj je dne 3.5.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil tako določila ZJN-1 kot svoja lastna določila, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj je pri naročniku in pri pooblaščencu dne 26.4.2006 skladno s 3. odstavkom 25. člena ZJN-1 vložil zahtevo za dodatno obvestilo in pojasnilo glede predmetne razpisne dokumentacije. Vlagatelj zahtevanega pojasnila ni prejel pravočasno, zaradi česar vlagatelj ni mogel v roku pripraviti pravilne ponudbe. Naročnik po vlagateljevih navedbah tako ni izpolnil dolžnosti, ki mu jih nalaga 1. odstavek 23. člena in 25. člena ZJN-1, zato vlagatelj predlaga, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudb in povrne vlagatelju stroške revizijskega zahtevka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa do plačila. Podrejeno pa zahteva, da naročnik v celoti razveljavi razpis in povrne vlagatelju stroške revizijskega postopka. Nadalje je vlagatelj 8.5. 2006 svojo vlogo (revizijski zahtevek z dne 3.5.2006) po prejemu odgovora na zastavljeno vprašanje s strani naročnika (ki ga je prejel 4.5.2006) dopolnil.. V dopolnitvi revizijskega zahtevka vlagatelj opozarja, da je naročnikov odgovor na vlagateljevo zahtevo za dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije neskladen s spremenjenimi pogoji, objavljenimi v Ur. l. št. 40 z dne 14.4.2006, saj naročnik s svojim odgovorom spreminja in širi pogoje. Poleg tega omenjena obrazložitev na zastavljeno vprašanje po mnenju vlagatelja prav tako ni skladna s 42. členom predmetne zakonodaje in z Zakonom o gospodarskih družbah. Vlagatelj meni, da bi bilo glede na določbo 2. točke 1. odstavka 42. člena ZJN-1 s strani naročnika zahtevano dovoljenje za opravljanje dejavnosti predložiti le, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno. V nasprotnem primeru pa je po mnenju vlagatelja naročnikova zahteva neopravičena, saj pravno veljavni predpisi in predmetni postopek ne pogojujejo izvajanje dejavnosti s pridobitvijo dovoljenja. Vlagatelj meni, da naročnikovo zahtevo po dokazilu pravnega statusa dokazuje že z dokazili, zahtevanimi v 1. točki 12. člena razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja je zahtevano dokazilo, obvestilo o razvrstitvi po Standardni klasifikaciji dejavnosti ne predstavlja formalnega pravnega statusa, prav tako nima vsebine dovoljenja, marveč zgolj vsebino obvestila. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da naročnik s svojim dodatnim pojasnilom spreminja razpisno dokumentacijo in širi nabor zahtevanih dokazil. Vlagatelj zato meni, da naročnik ni zagotovil formalne in vsebinske enakosti podatkov, objavljenih v spremembi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, s čimer naročnik ni izpolnil dolžnosti, ki mu jih nalaga 2. odstavek 23. člena ZJN-1. S širitvijo nabora dokazil v razpisni dokumentaciji, s katerimi bodo ponudniki dokazovali izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti po mnenju vlagatelja, naročnik krši tudi 1. odstavek 41. in 43. člena ZJN-1. Vlagatelj pri tem ponovno opozarja naročnika, da ZGD-f v 6. odstavku 4. člena določa, da družba lahko prične s svojo dejavnostjo, ko je vpisana v register. Če drug zakon za začetek opravljanja dejavnosti poleg omenjenih pogojev za opravljanje dejavnosti določa še posebne pogoje, lahko družba prične opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje določene z drugim zakonom. V kolikor drugi zakon določa, da sme družba začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje navedene dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda takšno odločbo. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da lahko svojo dejavnost opravlja že z vpisom v register in da pri tem ne potrebuje posebnega dovoljenja in prav tako tudi ne dokazila in obvestila. Glede drugega pojasnila oz. odgovora naročnika razpisne dokumentacije vlagatelj ugotavlja, da v aktu naročnika ni zaslediti ne datuma izdaje ter žiga in podpisa odgovorne osebe, zaradi česar je vlagatelj podvomil v verodostojnost in veljavnost naročnikovega akta. Da bi ta dvom odpravil, je skladno z navodili iz razpisne dokumentacije dne 26.4.2006 glede razpisne dokumentacije zahteval dodatno pojasnilo (9 dni pred rokom za oddajo ponudbe oz. 7 dni od prejema pošiljke s strani odvetniške pisarne Kos in partnerji, o.p., d.n.o.). Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o. je vlagateljevo zahtevo po dodatnem pojasnilu prejela 28.4.2006, torej pravočasno, zaradi česar je naročnikova trditev, da je prejel zahtevo šele 3.5.2006 po mnenju vlagatelja nepopolna in zavajajoča. Ker je bil rok za oddajo vlog določen na dan 5.5.2006 do 12 ure, je vlagatelj mnenja, da je naročnikov odgovor, katerega je 4.5.2006 ob 14 uri prejel po pošti, prepozen oz. prekratek za pridobitev zahtevanega dokazil (naročnik je zahteval nov dokument, ki v spremembi objave ni bil naveden), da bi lahko na podlagi naročnikove dodatne obrazložitve in zahteve vložil popolno ponudbo do roka navedenega za oddajo vlog. Poleg tega vlagatelj meni, da naročnik za prvi revizijski zahtevek Državni revizijski komisiji ni posredoval takšne razpisne dokumentacije, kot je bila posredovana vlagatelju prvega revizijskega zahtevka, oz. se vlagatelju poraja dvom v enakost razpisne dokumentacije, ki je bila predložena Državni revizijski komisiji in vlagatelju.

Naročnik je 9.5.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je skupaj s svojim pooblaščencem Zahtevo za dodatno obvestilo in pojasnilo razpisne dokumentacije z dne 26.4.2006 prejel šele 3.5.2006, ker je bil 27.4.2006 praznik in takrat s pooblaščencem nista poslovala, na dan 28.4.2006 pa sta oba imela urejeno zadržanje pošte, ker prav tako nista poslovala (naročnik zaradi počitnic, pooblaščenec pa zaradi kolektivnega dopusta). Naročnik je tako takoj na dan 3.5.2006 odgovoril na zahtevo za dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije in jo vlagatelju posredoval še isti dan preko faksa in pošte, priporočeno s povratnico. Naročnik je v dogovoru na zahtevo za dodatno obvestilo in pojasnilo razpisne dokumentacije vlagatelju odgovoril na zastavljeni vprašanji, pri čemer je poudaril, da so navedbe vlagatelja, da naročnik spreminja in širi pogoje razpisa in da je naročnikova obrazložitev z 42. členom ZJN-1 in ZGD neskladna, neutemeljeni. Naročnik je vlagatelju odgovoril, da v kolikor zakon za opravljanje določene dejavnosti ne predpisuje posebnega dokazila, za dokazilo pravnega statusa tako zadostuje: za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike pa izpis iz poslovnega registra AJPES-a. Navedeno potrdilo mora po navedbah naročnika ponudnik v vsakem primeru predložiti, ker to zahteva 1. odstavek 12. člena razpisne dokumentacije, tako da naročnik nikakor ne širi pogojev objave razpisa. Naročnik je prav tako odgovoril na drugo vlagateljevo vprašanje in se mu v primeru storjene administrativne napake opravičil, ter mu takoj poslal požigosano stran razpisne dokumentacije. Naročnik meni, da vlagatelj zahtevka namerno otežkoča postopek oddaje predmetnega javnega naročila, saj je tokrat vložen že četrti zahtevek za revizijo v istem postopku.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.5.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša stroške za povračilo takse v višini 100.000,00 SIT in poštne stroške v višini 4.500,00 SIT ter stroške 25. člena ZJN-1.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.5.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 5.6.2006, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali naročnik z odgovorom na Zahtevo za dodatno obvestilo in pojasnilo, v katerem pojasnjuje, da mora ponudnik v kolikor zakon za opravljanje določene dejavnosti ne predpisuje posebnega dokazila, predložiti zgolj izpis iz poslovnega registra AJPES, spreminja in širi pogoje objave razpisa, zaradi česar bi moral naročnik v nadaljevanju ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. Določba 4. odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) namreč določa, da v kolikor naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, mora glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. Vlagatelj tudi zatrjuje, da mu naročnik na postavljeno zahtevo ni pravočasno odgovoril, zaradi česar je bil rok za predložitev zahtevanega dokazila prekratek. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik sicer pravočasno odgovoril na vlagateljevo zahtevo, vendar je s svojim odgovorom dopolnil razpisno dokumentacijo, zaradi česar bi moral rok za oddajo razpisne dokumentacije temu ustrezno podaljšati.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene razpisne dokumentacije najprej ugotavlja, da je vlagatelj skladno s 3. odstavkom 25. člena ZJN-1 pravočasno podal zahtevo za dodatno obvestilo in pojasnilo razpisne dokumentacije. Kakor izhaja iz predložene povratnice, je bila Zahteva za dodatno pojasnilo naročniku vročena 28.4.2006, torej 7 dni pred rokom za odpiranje ponudb. Tudi naročnik je skladno z navedeno določbo, posredoval odgovor na vlagateljevo zahtevo. Določba 3. odstavka 25. člena ZJN-1 namreč zahteva, da mora naročnik pisni odgovor na podano zahtevo posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh. Iz predloženih povratnic je tako razvidno, da je naročnik svoj odgovor posredoval 3.5.2006, torej ob upoštevanju, da sta bila ponedeljek in torek praznika, v predvidenem roku.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija glede zahtevane predložitve izpisa iz poslovnega registra AJPES ni sledila naročnikovim navedbam, da s svojimi pojasnili ni spreminjal ali širil pogojev objavljenega razpisa in da bi moral ponudnik v vsakem primeru zahtevani dokument predložiti, saj naj bi tudi 1. točka 12. člena razpisne dokumentacije takšno predložitev zahtevala. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da iz 1. točke 12. člena razpisne dokumentacije izhaja zgolj zahteva, da mora podjetnik posameznik za izkazovanje svojega pravnega statusa predložiti potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani pristojne izpostave DURS in obrtno dovoljenje, nikjer pa ni omenjena zahteva po predložitvi omenjenega izpisa. Pri tem je tudi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), pri kateri je Državna revizijska komisija na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN opravila poizvedbe glede zahtev iz 1. točke 12. člena razpisne dokumentacije, ocenila, da je bila razpisna dokumentacija pripravljena nenatančno. Po navedbah AJPES je bilo namreč s spremembami in dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H, Ur. l. št. 139/04) določeno, da mora Davčna uprava RS do 1.7.2005 prenesti celotno bazo vpisnika samostojnih podjetnikov na AJPES, s čimer je AJPES dobila pristojnost za registracijo samostojnih podjetnikov ter za izdajo dokumentov, ki izkazujejo podjetnikov pravni status. Državna revizijska komisija je tako pri svoji končni presoji obravnavanega primera v celoti sledila končni oceni AJPES, da v razpisni dokumentaciji v 1. točki 12. člena zahtevni dokumenti ne ustrezajo povsem novemu načinu registracije in izkazovanju pravnega statusa podjetnika posameznika. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokumentov za izkazovanje pravnega statusa podjetnika in naknadno zahtevanega izpisa iz poslovnega registra AJPES ni mogoče enačiti, zaradi česar gre v obravnavanem primeru po oceni Državne revizijske komisije za dopolnitev in spremembo dokumentacije. Naročnik sicer sme spremeniti in dopolniti razpisno dokumentacijo, vendar mora pri tem upoštevati ustrezna določila ZJN-1. Za tovrstne primere namreč določba 4. odstavka 25. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik v primeru sprememb ali dopolnitev dokumentacije v roku šest dni ali manj pred odpiranjem ponudb glede na vsebino in obseg ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb, česar pa naročnik v obravnavanem primeru ni storil, zaradi česar je bilo potrebno na podlagi navedenega v skladu s 3. alinejo 1. odstavka 23 člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Glede povrnitve stroškov iz določbe 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške za povračilo takse v višini 100.000,00 SIT in poštne stroške v višini 4.500,00 SIT ter stroške 25. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava stroške povračila takse, medtem ko mu preostalih priglašenih stroškov ne priznava. Dokazno breme dokazovanja stroškov je namreč na vlagatelj, vlagatelj pa v obravnavanem primeru nastanek poštnih stroškov ni izkazal, niti ni specificiral stroškov, ki jih je v zvezi s 25. členom ZJN-1 priglasil. Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti zgolj stroške povračila takse, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Po tem roku pa vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.6.2006Jožef Kocuvan
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Pekarna Zorman, Okrepčevalnica Minutka, Zoran Zorman s.p., Celjska cesta 48/b, 2380 Slovenj Gradec
- Osnovna šola Mislinja, šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana