018-206/2006 Klinični center Lljubljana

Številka: 018-206/2006-32-1843

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter predsednika dr. Aleksija Mužine in članice Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup medicinskih plinov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Linde Plin d.o.o., Bukovžlak 65/b, Celje, ki ga zastopa odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o., o.p., Prešernova ulica 27, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.06.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v odločitvi o oddaji naročila, št. 01-324/16-05, z dne 16.05.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 499.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.2.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 10.2.2006, pod številko objave Ob-2978/06.

Dne 5.4.2006 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Zoper omenjeno odločitev o izbiri je ponudnik Messer Slovenija d.o.o. 19.4.2006 vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik v nadaljevanju delno ugodil in postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. Naročnik je nato sprejel ponovno odločitev o oddaji naročila, št. 01-324/16-05, z dne 16.05.2006, v kateri je ugotovil, da so vse ponudbe ponudnikov nepravilne, zaradi česar je odločil, da se javno naročilo ne odda nobenemu izmed ponudnikov.

Vlagatelj je dne 5.6.2006 zoper naročnikovo odločitev z dne 16.5.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma ugotavlja, da je naročnik prvotno vloženemu zahtevku ponudnika Messer Slovenija d.o.o. delno ugodil. Naročnik je namreč ugotovil, da je vlagateljeva ponudba pomanjkljiva, saj naj bi vlagatelj predložil pomanjkljivo dokazilo Zveznega avstrijskega ministrstva, opr. št. 2.480.587/4-II/C17/94. Navedeni dokument po ugotovitvah naročnika tako ni vseboval zahtevane priloge, ki se nanaša na opis obratovališča in je sestavni del predložene odločbe, ki pa v ponudbi ni bila priložena. Vlagatelj v zvezi z navedenim ugotavlja, da iz razpisne in ponudbene dokumentacije (obrazec 01, pod št. 2, str 21) sicer izhaja, da mora ponudnik med drugim predložiti tudi listino za dokazovanje pogojev ponudnika, in sicer, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona to potrebno, kar v navedenem primeru predstavlja potrdilo proizvajalca medicinskega plina, da zadostuje vsem zakonskim kriterijem proizvodnje zdravil v EU. Vlagatelj pri tem poudarja, da je ponudbi predložil zahtevano Odločbo Zveznega ministrstva za zdravje in šport in varstvo potrošnikov, ki dokazuje, da je bilo podjetju Linde Gas GmbH.& Co. KG Gradec podeljeno dovoljenje za izdelovanje, dajanje v promet in nadzor medicinskih plinov v skladu s priloženo Prilogo. Pri tem vlagatelj opozarja, da se podelitev dovoljenja izvrši tudi z upoštevanjem Priloge, označene z referenčno klavzulo na navedeni odločbi. Tako je bila po navedbah vlagatelja odločba lahko izdana zgolj na podlagi ostalih zakonsko upoštevanih podlag, med drugim tudi na podlagi priloge - opisa obratovališča. Poleg tega tudi iz obrazložitve navedene odločbe izhaja, da je bil pred izdajo odločbe opravljen komisijski ogled obrata, pri čemer je bilo ugotovljeno, da oprema obrata zagotavlja zahtevano kakovost zdravil za zdravje ljudi in živali. Vlagatelj pri tem še opozarja, da iz razpisne dokumentacije prav tako izhaja, da mora ponudnik predložiti zgolj potrdilo o izpolnjevanju zakonskih kriterijev proizvodnje zdravil v EU, ne pa tudi vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za sprejem omenjene odločbe oz. potrdila o izpolnjevanju zakonskih kriterijev. Naročnikov namen namreč ni preverjanje dokumentacije, ki je priloga izdanim potrdilom, ampak preverjanje dejstev, da ponudnik izpolnjuje zakonske kriterije. Tako nepredložitev opisa obratovališča za naročnika nima nikakršnega pomena, saj predstavlja zgolj osnovo za sprejetje odločbe. Vlagatelj na podlagi navedenega meni, da je s predložitvijo odločbe o dovoljenju za izdelovanje, dejanje v promet in nadzor medicinskih plinov v celoti zadostil naročnikovi zahtevi po izpolnjevanju pogoja za priznanje sposobnosti. Vlagatelj zato predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na ugotovitev, da vlagatelj ni predložil pravilne ponudbe in se ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje vse zahtevane pogoje javnega razpisa ter sprejme odločitev oddaji naročila vlagatelju, ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je s sklepom, z dne 8.6.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je po ponovnem pregledu vlagateljeve ponudbene dokumentacije ugotovil, da je vlagatelj predložil zahtevani dokument Zveznega avstrijskega ministrstva, katerega sestavni del je tudi zahtevana priloga, ki se nanaša na opis obratovališča. Naročnik poudarja, da vsebino zahtevane priloge sicer ne ugotavlja, vendar je po naročnikovem mnenju osnovna odločba, ki v svojem delu navaja prilogo kot njen sestavni del, vsebinsko pravilna in popolna le, če je k njej priložena tudi zahtevana priloga. Po naročnikovem mnenju gre v navedenem primeru za formalno pomanjkljivo vlogo oz. odločbo, zaradi česar je bilo potrebno v že predhodnem revizijskem postopku, ki ga je sprožil ponudnik Messer Slovenija d.o.o., le-temu ugoditi in posledično sprejeti odločitev o razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Na podlagi navedenega naročnik meni, da bi lahko samo popolna odločba Avstrijskega zveznega ministrstva s predloženo prilogo predstavljala pravilno predložitev zahtevanega dokazila o izpolnjevanju pogoja iz razpisne dokumentacije, zato meni, da je njegova odločitev v celoti utemeljena.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.6.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.6.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15.6.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor glede pravilnosti ponudbe vlagatelja, in sicer v delu, ki se nanaša na v ponudbi vlagatelja predloženo odločbo Zveznega avstrijskega ministrstva, saj naj le-ta ne bi vsebovala priloge - opisa obratovališča, ki je sestavni del odločbe. Glede na ugotovitev naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo vlagatelja, da bi lahko samo popolna odločba Avstrijskega zveznega ministrstva s predloženo prilogo predstavljala pravilno predložitev zahtevanega dokazila o izpolnjevanju pogoja iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija preverjala zgolj, ali odsotnost priloge v ponudbi vlagatelja pomeni neizpolnjevanje zahteve razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (Obrazec za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, obrazec 01, točka 2) za izpolnjevanje pogoja "dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno" kot dokaz določil (tudi) "potrdilo proizvajalca medicinskega plina, da zadostuje vsem zakonskim kriterijem proizvodnje zdravil v EU (dovoljenje za izdelavo humanih zdravil - velja za kisik)". Naročnik je na obrazcu 01 tudi določil, da mora ponudnik ponudbi obvezno predložiti listine za dokazovanje pogojev 1-3.

Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja izhaja, da je le-ta predložil odločbo Zveznega ministrstva za zdravje, šport in varstvo potrošnikov, št. 2.480.587/4-II/C/17/94, z dne 29.12.1994. V odločbi je zapisano, da priloga "Opis obratovališča" tvori sestavni del te odločbe. Državna revizijska komisija na podlagi citiranih določil razpisne dokumentacije ugotavlja, da zgolj nepredložitev priloge odločbi Zveznega ministrstva za zdravje, šport in varstvo potrošnikov ne more predstavljati razloga za nepravilnost ponudbe. Kot dokazilo, da ima vlagatelj dovoljenje za opravljanje dejavnosti, namreč ni bilo potrebno predložiti npr. odločbe pristojnega organa (katerega sestavni del je v konkretnem primeru tudi sporna priloga), pač pa "zgolj" potrdilo proizvajalca medicinskega plina. Ker je iz vsebine same odločbe razvidno, da Zvezno ministrstvo za zdravje, šport in varstvo potrošnikov podeljuje dovoljenje za izdelovanje, dajanje v promet in nadzor medicinskih plinov, Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj, tudi brez predložitve priloge odločbi Zveznega ministrstva za zdravje, šport in varstvo potrošnikov, izpolnil sporno zahtevo razpisne dokumentacije.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka,
- v protivrednosti 30 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške,
- v protivrednosti 20 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za poročilo stranki,
- v protivrednosti 100 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za pregled dokumntacije.

Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (glede na vrednost spornega predmeta), povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, skupaj tako v višini 396.600,00 SIT,
- v protivrednosti 30 točk po 13. členu veljavne Odvetniške tarife, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 3.960,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava drugih priglašenih stroškov, saj so le-ti zajeti v stroških priprave zahtevka za revizijo. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 499.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.06.2006


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o., o.p., Prešernova ulica 27, Celje
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana