018-178/2006 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-178/06-31-1805

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili ponudniki LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, SIPLAN inženiring d.o.o., Knezova 11, Ljubljana, Gradbena družba Vič d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana, in I.P.S.O. d.o.o., Trubarjeva 52, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.06.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", v Uradnem listu RS, št. 116-117/05, z dne 23.12.2005, pod št. objave Ob-36043/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih objavil javni razpis po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S 248, z dne 24.12.2005, št. obvestila 2005/S 248-245341.

Naročnik je dne 04.04.2006 izdal dokument z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", s katerim je za predmetno javno naročilo priznal usposobljenost več kandidatom za posamezni sklop, pri čemer je v obrazložitvi navedel glede ponudbe oziroma prijave vlagatelja za podsklopa 2B in 4B, da je le-ta predložil 16 listin, od tega 4 pravnomočna gradbena dovoljenja in 12 gradbenih dovoljenj, ki nimajo žiga pravnomočnosti - ponudnik ne izpolnjuje pogoja po zahtevanih referencah.

Vlagatelj je dne 13.04.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o priznanju usposobljenosti oziroma zahtevo za priznanje usposobljenosti v delu, ki se nanaša na podsklopa 2B in 4B.

Vlagatelj je na naročnika dne 20.04.2006 naslovil v zvezi zahtevo za dodatno obrazložitev tudi dopis, kateremu prilaga pravnomočna gradbena dovoljenja iz Upravne enote Domžale.

Naročnik je dne 26.04.2006 vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo o priznanju usposobljenosti po I. fazi omejenega postopka - JN-05/312001, v katerem pojasni podrobnejše razloge za nepravilnost njegove ponudbe oziroma prijave, in sicer v podsklopu 2B - nizke gradnje in podsklopu 4B - nizke gradnje, sklicujoč se na stran 24 in 27 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je na naročnika dne 11.05.2006 naslovil revizijski zahtevek, ki se nanaša na odločitev za podsklopa 2B in 4B. Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da se sicer strinja, da je predložitev potrdila o pravnomočnosti dokumenta najenostavnejši dokaz tako za naročnika kot za ponudnika, ter da je preverjanje takega dokaza najenostavnejše. Iz tega razloga si je vlagatelj tudi priskrbel ustrezna potrdila iz Upravnih enot, ki taka potrdila izdajajo po hitrem in enostavnem postopku. Ker pa je postopek za pridobitev v eni od Upravnih enot, s katere je imel vlagatelj največ izdanih dovoljenj, tako dolgotrajen in zapleten, da v razpisnem roku potrdil ni bilo mogoče pridobiti, se je vlagatelj odločil za drugačen način dokazovanja izpolnjevanja pogojev. Po vlagateljevem mnenju že dejstvo, da je (na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja) zgrajen objekt, potrjuje izpolnjevanje pogojev, še bolj pa izjava investitorjev, ki izjavljajo, da je bil objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ki je predloženo kot dokaz, zgrajen v skladu s predpisi. Dokaz o pravnomočnosti pa so tudi izdana uporabna dovoljenja za posamezne objekte, ki so bila prav tako priložena. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da v predmetnem razpisu ni bilo navedbe, da je za dokaz o pravnomočnosti potrebno potrdilo Upravne enote o pravnomočnosti, zato odločitev naročnika, s katero ni priznal usposobljenosti vlagatelju za podsklopa 2B in 4B, ni v skladu z razpisanimi pogoji. Vlagatelj zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni bilo izrecno zahtevano, da mora biti na gradbenih dovoljenjih natisnjena klavzula pravnomočnosti, temveč je razpis zahteval zgolj pravnomočna gradbena dovoljenja, zato vlagatelj meni, da je v celoti izpolnil zahtevane pogoje. Vlagatelj še dodaja, da so možni tudi drugi načini dokazovanja pravnomočnosti.
Vlagatelj predlaga, da naročnik ugotovi, da tudi on izpolnjuje pogoje v podsklopih 2B in 4B, ter da ustrezno spremeni obvestilo o priznanju usposobljenosti, z dne 04.04.2006, ter obrazloženo obvestilo o priznanju usposobljenosti po I. fazi omejenega postopka - JN-05/312001, z dne 26.04.2006.

Naročnik je dne 24.05.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve podrobneje pojasni razloge za zavrnitev vseh očitkov vlagatelja. Naročnik med drugim navaja, da si je vlagatelj povsem samovoljno razlagal izpolnjevanje spornega pogoja. Naročnik pojasnjuje, da v kolikor je vlagatelj menil, da je za izpolnjevanje spornega pogoja s strani naročnika zahtevana listina neutemeljena, bi moral, ali zahtevati popravek razpisne dokumentacije, ali pa zahtevati pojasnilo skladno s 25. členom ZJN-1, nikakor pa vlagatelj ne more na podlagi lastne presoje odločati, katere listine bo predlagal v ponudbeni dokumentaciji. Naročnik zatrjuje, da ZGO-1 v 70. členu določa, kdaj gradbeno dovoljenje postane pravnomočno. Naročnik zaključuje, da na temelju 54. člena ZJN-1 ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudb, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno, zato naknadno predloženih pravnomočnih gradbenih dovoljenj ne sme upoštevati, saj bi s tem kršil citirani člen ZJN-1.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 29.05.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 05.06.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 06.06.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, vezano na podsklop 2B, da je naročnik ponudbo oziroma prijavo vlagatelja za ta podsklop neutemeljeno izločil, ker naj vlagatelj v njej ne bi predložil minimalno 15 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj (z žigom pravnomočnosti) v zadnjih treh letih, in naj s tem ne bi izpolnil pogoja po zahtevanih referencah.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 3.8.8. le-te glede referenc navedel, da morajo ponudniki s potrjenimi pisnimi referencami dokazati, da so v zadnjih letih (določeno v sklopih oziroma podsklopih) uspešno opravljali dela na področju svetovalnega inženiringa, v obsegu, ki se zahteva v sklopih in podsklopih v poglavju 5. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 2B - nizke gradnje navedel "Reference: minimalno 15 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih 3 letih. Priloga: seznam pravnomočnih gradbenih dovoljenj", kot dokazilo pa fotokopije prvih strani pravnomočnega gradbenega dovoljenja skupaj s potrdilom naročnika, za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje (Priloga: Izjava - potrdilo reference). Naročnik je na strani 54 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - Podsklop 2B - nizke gradnje".
Na podlagi vpogleda v ponudbo oziroma prijavo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je slednji za podsklop 2B predložil izpolnjen obrazec "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - Podsklop 2B - nizke gradnje", v katerem je zapisal za 4 gradbena dovoljenja v rubriki "Datum pravnomočnosti" (zaporedne številke 21 do vključno 24) konkretne datume ter za 12 gradbenih dovoljenj (vsa se nanašajo glede na navedbo v rubriki "Naziv objekta" citiranega obrazca na plinifikacijo občine Domžale) v citirani rubriki zgolj besedico "PRAVNOMOČNO". V nadaljevanju svoje ponudbe oziroma prijave za predmetni podsklop je vlagatelj priložil dokument z naslovom "Izjava", brez številke in datuma, podjetja Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, Ljubljana, v katerem slednji izjavlja, da so gradbena dovoljenja po specifikaciji pravnomočna ter navaja seznam le-teh. Nadalje je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi za predmetni podsklop priložil lastno izjavo, z dne 26.01.2006, v kateri pojasni, da je v podsklopu priloženih tudi 12 gradbenih dovoljenj investitorja Petrol d.d. za območje Domžal, ki so že vsa pravnomočna, ter da so izdana že vsa uporabna dovoljenja. V citirani izjavi vlagatelj še pojasni, "da mu zaradi načina poslovanja Upravne enote Domžale kljub pravočasnemu zaprosilu potrdil o dokončnosti gradbenega dovoljenja, le te UE še ni posredovala", ter da bo naročniku kot dopolnitev potrdila o dokončnosti gradbenega dovoljenja posredoval takoj, ko jih bo prejel. Zatem je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil 4 kopije gradbenih dovoljenj (zaporedne številke 21 do vključno 24 po obrazcu "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - Podsklop 2B - nizke gradnje") s pripisom in žigom Upravne enote, katerega dne je (bila) odločba pravnomočna. Poleg navedenih kopij gradbenih dovoljenj pa je vlagatelj predložil še kopije 12 gradbenih dovoljenj za družbo Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana, brez potrditve pravnomočnosti s strani Upravne enote.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vedel, kaj naročnik pričakuje oziroma zahteva kot ustrezen dokaz za pravnomočno gradbeno dovoljenje, saj sicer ne bi predložil ustreznih dokazil za 4 gradbena dovoljenja (zaporedne številke 21 do vključno 24 po obrazcu "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - Podsklop 2B - nizke gradnje"), poleg tega pa ne bi prilagal ponudbi oziroma prijavi zgoraj citirane lastne izjave, v kateri pojasnjuje, da zaradi načina poslovanja Upravne enote Domžale še ni pridobil potrdil o dokončnosti (oziroma glede na zahtevo naročnika po pravnomočnosti pravilneje potrdil o pravnomočnosti) gradbenega dovoljenja. Vlagatelj je, če se je že znašel v takšnem položaju, ne da bi karkoli ustrezno in pravočasno preveril pri naročniku v smislu dodatnih pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo glede morebitnega drugačnega načina dokazovanja pravnomočnosti določenih gradbenih dovoljenj, po lastni presoji poskušal dokazovati pravnomočnost določenih gradbenih dovoljenj na način, ki je drugačen od tistega, za katerega je nesporno vedel, glede na ustrezno predložena dokazila o pravnomočnosti za 4 gradbena dovoljenja, da ga pričakuje oziroma zahteva naročnik. Da je vlagatelj vedel, kakšna relevantna dokazila v zvezi s tem pričakuje oziroma zahteva naročnik, sledi tudi iz izjave vlagatelja, z dne 26.01.2006, v kateri med drugim pojasnjuje, "da mu potrdil o dokončnosti gradbenega dovoljenja Upravna enota še ni posredovala". Poleg tega pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj obrazca "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - Podsklop 2B - nizke gradnje" sploh ni pravilno izpolnil v delu, ki se nanaša na spornih 12 gradbenih dovoljenj (zaporedne številke 25 do vključno 36 citiranega obrazca), saj za le-ta ni vpisal v rubriko "Datum pravnomočnosti" konkretnih datumov, temveč je vpisal zgolj besedico "PRAVNOMOČNO".
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da vlagateljeva predmetna navedba ni utemeljena in naročniku iz tega razloga ni mogoče očitati, da je neutemeljeno ugotovil, da vlagateljeva ponudba oziroma prijava za podsklop 2B ne izpolnjuje pogoja po zahtevanih referencah.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala še navedbo vlagatelja, vezano na podsklop 4B, da je naročnik ponudbo oziroma prijavo vlagatelja za ta podsklop neutemeljeno izločil, ker naj vlagatelj v njej ne bi predložil minimalno 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj (z žigom pravnomočnosti) v zadnjih treh letih, in naj s tem ne bi izpolnil pogoja po zahtevanih referencah.
Kot sledi že iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije v tem sklepu je naročnik v točki 3.8.8. razpisne dokumentacije glede referenc navedel, da morajo ponudniki s potrjenimi pisnimi referencami dokazati, da so v zadnjih letih (določeno v sklopih oziroma podsklopih) uspešno opravljali dela na področju svetovalnega inženiringa, v obsegu, ki se zahteva v sklopih in podsklopih v poglavju 5. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4B - nizke gradnje, vezano na reference s področja nizkih gradenj navedel pod točko a) "minimalno 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih treh letih", kot dokazilo pa fotokopije prvih strani gradbenega dovoljenja skupaj s potrdilom naročnika, za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje. Naročnik je na strani 68 razpisne dokumentacije predvidel obrazec za predmetni podsklop "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj".
Na podlagi vpogleda v ponudbo oziroma prijavo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je slednji za podsklop 4B predložil izpolnjen obrazec "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj", v katerem je zapisal za 4 gradbena dovoljenja v rubriki "Datum pravnomočnosti" (zaporedne številke 1 do vključno 4) konkretne datume ter za 12 gradbenih dovoljenj (vsa se nanašajo glede na navedbo v rubriki "Naziv objekta" citiranega obrazca na plinifikacijo občine Domžale) v citirani rubriki zgolj besedico "PRAVNOMOČNO". Nadalje je vlagatelj na koncu citiranega obrazca pripisal besedilo "DOKAZILA SO PRILOŽENA K PODSKLOPU 2B".
Glede na vse navedeno in v povezavi s predhodnimi ugotovitvami Državne revizijske komisije, vezanimi na podsklop 2B v delu, ki se nanaša na način dokazovanja o pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenjih v predmetni zadevi, je Državna revizijska komisija presodila, da vlagateljeva predmetna navedba ni utemeljena in naročniku iz tega razloga ni mogoče očitati, da je neutemeljeno ugotovil, da vlagateljeva ponudba oziroma prijava za podsklop 4B ne izpolnjuje pogoja po zahtevanih referencah.

V posledici vseh gornjih ugotovitev, vezanih na postopek oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 21.06.2006

Predsednica senata:

Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
- LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana,
- SIPLAN inženiring d.o.o., Knezova 11, Ljubljana,
- Gradbena družba Vič d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana,
- I.P.S.O. d.o.o., Trubarjeva 52, Ljubljana,
- Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
- ZIL INŽENIRING d.d., Kersnikova 10, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.