018-197/2006 MNZ

Številka: 018-197/06-33-1726

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vesne Cukrov in članice Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.06.2006 soglasno

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je postopek oddaje javnega naročila blaga po odprtem postopku za dobavo čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, po sklopih, objavil v Uradnem listu RS, št. 11/2006, z dne 3.2.2006, pod št. Ob-2303/06 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. UL 2006/S 24-026399, z dne 4.2.2006. Popravek objave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2006, z dne 10.3.2006, pod št. Ob-6852/06, in v Uradnem listu Evropskih skupnosti , št. UL 2006/S 47-048747, z dne 9.3.2006.

Naročnik je dne 19.4.2006 sprejel sklepe o oddaji naročila, s katerimi je z dopisom z dne 24.4.2006, vse sodelujoče obvestil o izbiri najugodnejših ponudnikov po sklopih. V izpodbijanih sklopih je kot najugodnejšega ponudnika izbral FRIPAK d.o.o. (sklopa 1 in 2), ECOLAB d.o.o. (sklop 3) in EUROPAP d.o.o. (sklop 7).

Vlagatelj je po prejemu naročnikove dodatne obrazložitve o oddaji predmetnega javnega naročila z dne 11.5.2006, dne 22.5.2006 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma ugotavlja, da je aktivno legitimiran, saj ima kot ponudnik interes za dodelitev naročila, vlagatelju pa je zaradi ravnanja naročnika, ker ga je le-ta kot najugodnejšega zavrnil (zaradi domnevnih kršitev, navedenih zahtevku za revizijo), povzročena škoda. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v sklopih 1, 2 in 3 ni navedel točnih podatkov o lastnostih ponujenega blaga, saj ni upošteval vlagateljeve zahteve, da ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo srednjo vrednost koncentracije. Zato po vlagateljevem mnenju tudi cena, ki jo je na podlagi nepravilnih podatkov navedel izbrani ponudnik, dejansko ni najnižja. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in posledično naročnikova odločitev o izbiri ponudnika kot najcenejšega v sklopih 1, 2 in 3 ob upoštevanju vseh zahtevanih pogojev napačna. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik ni upošteval lastnih zahtev glede lastnosti blaga, ki je bilo predmet javnega razpisa in tako kot ustrezno ocenil tudi blago, ki nima objektivnih lastnosti, kot jih je zahteval naročnik. Tako v sklopu 7 izbrani ponudnik ni ponudil ustreznega blaga, zaradi česar bi, po vlagateljevem mnenju, naročnik moral njegovo ponudbo izločiti kot nepravilno. V zahtevku za revizijo je vlagatelj predlagal, da naročnik zaradi kršitve tretjega odstavka 51. člena in kršitve temeljnih načel iz 5., 6. in 7. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) razveljavi sklepe o oddaji naročila, številka 430-344/2005/ (17141-02), ki se nanašajo na izpodbijane sklope, z dne 19.4.2006, in ponovno odloči o izbiri najugodnejših ponudnikov, ter da povrne vlagatelju priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo in plačano takso za revizijski zahtevek.

Vlagatelj je dne 29.5.2006 posredoval naročniku odgovor na njegovo zahtevo za pojasnitev oziroma dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 24.5.2006, v katerem je pojasnil, da se zahtevek za revizijo ne nanaša na sklope 4, 5 in 6.

Naročnik je dne 1.6.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik je razložil, da vlagatelju v nobenem od izpodbijanih sklopov ni mogoče priznati aktivne legitimacije, ker vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN. Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika za sklope 1, 2 in 3 ni najugodnejša ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev ter da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 7 ni pravilna. Kljub morebitni ugotovitvi naročnika o tem, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in bi bilo potrebno ponudbe izbranih ponudnikov izločiti kot nepravilne, vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. Naročnik bi v tem primeru kot najugodnejšega izbral ponudnika, katerega ponudba je na podlagi merila cena druga najugodnejša. Ker vlagateljeva ponudba v nobenem od izpodbijanih sklopov na podlagi ocenjevanja ni bila drugo uvrščena, prav tako vlagatelj ni izpodbijal ponudb ponudnikov, uvrščenih pred njim ali zatrjeval, da bi moral naročnik njegovo ponudbo izbrati kot najugodnejšo, naročnik ugotavlja, da vlagatelj dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti ne bi mogla nastati nikakršna škoda.


Vlagatelj je zoper zgoraj citirani sklep pravočasno, dne 9.6.2006, vložil pritožbo, v kateri meni, da je ugotovitev naročnika, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije, povsem zmotna. Vlagatelj dodaja, da je v zahtevku za revizijo izrecno zapisal, da oba navedena ponudnika (Fripak d.o.o. in Ecolab d.o.o.) nista navedla pravih podatkov o srednji vrednosti koncentracije za ponujeno blago, zato bi morala biti izločena oba. To pa po mnenju vlagatelja pomeni, da bi bil on s svojo ponudbo izbran kot najugodnejši.

Državna revizijska komisija je z vlogo, z dne 13.6.2006, naročnika pozvala k odstopu dokumentacije o predmetnem postopku. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji odstopil dne 14.6.2006.


Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN, ki ureja aktivno legitimacijo v postopku revizije, izhaja: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.". Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, ZRPJN torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnosti za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru vlagatelju dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila ni mogoče odreči, saj je oddal ponudbo za predmetno javno naročilo, zato je za uspešen izkaz aktivne legitimacije potrebno preveriti zgolj še, ali je vlagatelj verjetno izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Iz vpogleda v revizijski zahtevek vlagatelja gre ugotoviti, da vlagatelj izpodbija odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopih 1, 2, 3 in 7. Kakor izhaja iz naročnikovih sklepov o oddaji naročila, z dne 19.4.2006, je le-ta ponudbe ocenil na podlagi v razpisni dokumentaciji določenega merila najnižje cene, ob izpolnjevanju vse zahtevanih pogojev. Naročnik je v sklopih 1 in 2 kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika FRIPAK d.o.o., vlagatelj pa je v teh dveh sklopih podal tretjo najugodnejšo ponudbo. V sklopu 3 je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika ECOLAB d.o.o, v sklopu 7 pa ponudnika EUROPAP d.o.o. Vlagateljeva ponudba je bila v teh dveh sklopih ocenjena kot četrta najugodnejša.

Iz vpogleda v vlagateljev revizijski zahtevek izhaja, da vlagatelj v njem zatrjuje samo nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopih 1, 2, 3 in 7, ne zatrjuje pa nepravilnosti ponudb ostalih, od njega ugodnejših ponudnikov v posameznih sklopih, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da v teh sklopih ni verjetne možnosti, da bi bil vlagatelj izbran kot najugodnejši ponudnik in mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti ne more nastati škoda, zato mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

V povzetku navedenega Državna revizijska zaključuje, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija je zato vlagateljevo pritožbo v skladu z drugo alineo druge točke 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.6.2006

predsednik senata:
Jožef Kocuvan
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
â"˘ Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana
â"˘ FRIPAK d.o.o., Tomšičeva 30, Maribor
â"˘ ECOLAB d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor
â"˘ EUROPAP d.o.o., Cesta v šmartno 5, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana