018-184/2006 MJU

Številka: 018-184/2006-32-1692

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, ki so predmet javnega naročila z oznako 2005/P 19 in prejšnje" ter na podlagi pritožbe, ki so jo skupaj vložila podjetja UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana, AVTENTA.SI d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana, MARAND INŽENIRING d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, in GENIS d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ul. 12a, Ljubljana, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.06.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 19.05.2006, odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 401.280,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je vodil oddajo javnega naročila za "storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, ki so predmet javnega naročila z oznako 2005/P 19 in prejšnje" po postopku s pogajanji skladno s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Vlagatelj je dne 19.05.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev načela transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1), načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen), saj naj bi nezakonito sklenil aneks, št. 2 k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02, ter aneks, št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, ker naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za uporabo 97. člena ZJN-1. Vlagatelj pojasnjuje, da mu je bila na zahtevo za posredovanje informacij na podlagi ZJN-1 in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 in 28/06; v nadaljevanju: ZDIJZ) dne 09.05.2006 s strani naročnika posredovana dokumentacija - pogodba in aneksi ter relevantne odločitve o oddaji spornih naročil. Vlagatelj navaja, da se je šele z dne 09.05.2006 seznanil s tem, da je naročnik sklenil napadena aneksa in sprejel napadeni odločitvi, zato se mu je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel šteti od tega dne.
Naročnik je s sklepom, št. 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik pojasnjuje, da je kandidat odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 05, št. 43-10/2005/3, prejel 14.02.2005, odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 19, št. 320-377/2005/14, pa dne 23.03.2006, zato pogoj iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN z vloženim zahtevkom ni izpolnjen. Ker pa vlagatelj kot konzorcij v celotni sestavi ni sodeloval v postopku oddaje predmetnih oddaj naročil, je naročnik na temelju določil petega odstavka 3. člena ZRPJN zahtevek preveril v smislu 116. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP), ki dovoljuje stranki opraviti pravno dejanje, za katerega je stranka zamudila rok, če le-ta dokaže, da je zamudila rok iz upravičenega razloga. Naročnik pojasnjuje, da je za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije, ki so predmet spornih aneksov, začel nov postopek oddaje javnega naročila že dne 01.02.2005 s sklepom o začetku postopka (objava javnega razsipa v Uradnem listu RS št. 10/2005, z dne 04.02.2005, št. objave Ob-2823/05), ki pa se ni zaključil z oddajo javnega naročila, ker je Državna revizijska komisija z odločitvijo, št. 018-98/05-34-1016, z dne 13.05.2005, razveljavila ta postopek oddaje javnega naročila. Naročnik tudi v ponovljenem postopku oddaje ni mogel oddati predmetnega javnega naročila, zato je nadaljeval oddajo teh storitev po postopku s pogajanji s predhodno objavo z oznako 2006/POB 02. Vlagatelj je kot zainteresiran ponudnik po naročnikovem mnenju od trenutka, ko je le-ta prvič objavil naročilo (dne 04.02.2005, št. objave Ob-2823/05) vedel, da slednji želi oddati predmetno naročilo, posledično pa je tudi vedel, da se naročniku izteka pogodba za predmetne storitve. Naročnik meni, da bi vlagatelj lahko glede na datume prejšnjega izvedenega postopka sklepal in preveril, kdaj se naročniku izteka pogodba, prav tako pa bi lahko v skladu z ZJN-1 kot tudi z ZDIJZ pri naročniku dobil natančne podatke, kdaj naročniku prejšnja pogodba preneha veljati. Najpomembnejše pa je za naročnika dejstvo, da je Marand Inženiring d.o.o., ki je v predmetnem revizijskem postopku eden od vlagateljev, v prejšnjem postopku bil eden od kandidatov iz konzorcija, s katerim je naročnik izvedel predmetna sporna postopka, oziroma s katerim je naročnik podpisal osnovno pogodbo št. KONZ-PU-1/02 ter oba sporna aneksa. Naročnik pojasnjuje, da je tako vlagatelj sodeloval v predmetnih postopkih oddaje (2005/P 05, 2005/P 19) ter tudi podpisal predmetna aneksa, zato je natančno vedel, kdaj naročniku preneha veljati prejšnja pogodba, ter tudi kdaj in kako je naročnik vodil predmetna sporna postopka, ter kdaj je podpisal sporna aneksa.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo dne 05.06.2006 naslovil pritožbo, ki jo je le-ta prejela 06.06.2006, v skladu s 13. členom ZRPJN, zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da ni bil udeležen v predmetnih spornih postopkih kot ponudnik in mu naročnik zato tudi ni posredoval odločitve o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 05, št. 43-10/2005/3, niti odločitve o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 19, št. 320-377/2005/14, prav tako pa ni naročnik oddaje spornih naročil oziroma podaljšanj pogodbe objavil v Uradnem listu RS, kot to zahteva 70. člen. Zato je pravno formalno edino pravilno, da se rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja začne šteti z dnem, ko je prejel od naročnika na podlagi zahteve po ZDIJZ odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 05, št. 43-10/2005/3, odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 19, št. 320-377/2005/14, aneks št. 2 k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02 ter aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, torej dne 09.05.2006, prejemu te dokumentacije na ta dan pa ne ugovarja niti naročnik. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da ga je potrebno obravnavati kot celoto (konzorcij), zato vĂ"denje enega družbenika oziroma člena konzorcija nikakor ne more pomeniti vĂ"denja konzorcija kot celote, saj družba Marand Inženiring d.o.o. ni imela nobene dolžnosti, da o odločitvah naročnika ter podpisovanju spornih aneksov poroča drugim članom konzorcija, ki predstavljajo vlagatelja, še dodatno iz razloga, ker ta družba niti ni vodja tega konzorcija (vodja konzorcija je družba UNISTAR LC d.o.o., kot izhaja iz odprtega postopka oddaje javnega naročila za istovrstne storitve - pri naročniku). Dodatno pa je po mnenju vlagatelja vsak član konzorcija, tako tudi konzorcija, ki predstavlja sedanjega izvajalca predmetnih storitev pri naročniku, dolžan vse poslovne odločitve in druga dejanja ter informacije, ki jih izve zaradi svojega položaja znotraj enega konzorcija, varovati kot poslovno skrivnost, in jih ne more, niti ne sme posredovati članom drugega konzorcija.
Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da ugodi pritožbi in razveljavi sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, ter naloži naročniku, da o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 19.05.2006, meritorno odloči, da Državna revizijska komisija razpiše obravnavo, na kateri se izvedejo predlagani dokazi, ter da naročniku naloži, da vlagatelju povrne vse stroške pritožbenega postopka v roku 15 dni po prejemu odločitve Državne revizijske komisije, pod izvršbo.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-184/2006-1647, z dne 12.06.2006, pozvala, da ji posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija je dne 15.06.2006 od naročnika prejela zahtevano dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj le-ta ne bi bil vložen pravočasno.

Skladno z 2. stavkom prvega odstavka 12. člena ZRPJN je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Citirana norma določa torej, kdaj začne teči rok za posameznega naslovnika oziroma prejemnika odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Postopek s pogajanji brez predhodne objave predstavlja odmik in izjemo od pravila 17. člena ZJN-1, ki terja uporabo odprtega ali omejenega postopka na t.i. klasičnem sektorju oziroma uporabo odprtega postopka ali omejenega postopka ali postopka s pogajanji s predhodno objavo v primeru naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem sektorju (t.i. infrastrukturni sektor), ki v kar največji meri zagotavljajo spoštovanje vseh temeljnih načel javnega naročanja hkrati. 70. člen ZJN-1 terja v primeru predmetnih storitev od naročnika, da ustrezno objavi izid postopka med drugim tudi v primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave za oddajo javnega naročila. Navedena objava izida postopka torej v primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave šele v tej fazi zagotovi zadostitvi načelu transparentnosti kot enemu od temeljnih načel javnega naročanja. Glede na navedeno gre v primeru ustrezne objave izida postopka vsem ostalim domnevno potencialnim ponudnikom, ki niso vedeli za postopek s pogajanji brez predhodne objave, tudi ustrezno teči med drugim deset-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo v takšnem postopku. Na tak način je tudi vsem preostalim domnevno potencialnim ponudnikom zagotovljeno pravno varstvo v skladu z ZRPJN. Glede na navedeno je torej za tek deset-dnevnega roka bistven datum prejema odločitve naročnika s strani naslovnika oziroma v primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave datum ustrezne (javne) objave izida postopka za vse preostale domnevno potencialne ponudnike, ki niso vedeli za postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Na podlagi vpogleda v Uradni list RS je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik šele v slednjem, št. 57, z dne 02.06.2006, pod št. objave Ob-15165/06, objavil obvestilo o oddaji naročila - storitve za predmet naročila "podaljšanje pogodbe za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije", št. naročila 2005/P 05, po postopku s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa, z navedbo datuma oddaje naročila 20.02.2005, ki je bilo oddano konzorciju v sestavi SRC.SI d.o.o, Marand Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o. in Astec d.o.o., ter pod št. objave Ob-15166/06, obvestilo o oddaji naročila - storitve za predmet naročila "storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije (podaljšanje pogodb za obe službi, katerih pravni naslednik je po reorganizaciji ministrstev, naročnik)", št. naročila 2005/P 19, po postopku s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa, z navedbo datuma oddaje naročila 16.03.2006, ki je bilo oddano konzorciju v sestavi SRC.SI d.o.o, Marand Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o. in Astec d.o.o.

Naročnik opira argumentacijo za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo kot prepoznega najprej na podatek o objavi javnega naročila po odprtem postopku v Uradnem listu RS, št. 10/05, dne 04.02.2005, št. objave Ob-2823/05, za oddajo istovrstnih storitev oziroma storitev, ki so predmet spornih dveh aneksov, ki ju napada vlagatelj v zahtevku za revizijo. Po naročnikovem mnenju je vlagatelj od trenutka citirane objave vedel, da naročnik želi oddati predmetno javno naročilo (beri: sporne storitve), ter da bi lahko posledično tudi vedel, da se naročniku izteka pogodba za istovrstne storitve, iz česar bi lahko preveril, kdaj se naročniku izteka pogodba oziroma posledično pridobil v skladu z ZJN-1 in ZDIJZ natančne podatke, kdaj naročniku prejšnja pogodba preneha veljati, oziroma kdaj in kako je naročnik vodil sporna postopka s pogajanji, ter kdaj je naročnik podpisal sporna aneksa.
Državna revizijska komisija glede na vse ugotovljeno zavrača takšno argumentacijo naročnika, saj zgolj na podlagi objave javnega razpisa po odprtem postopku za oddajo istovrstnih storitev v Uradnem listu RS, št. 10/05, dne 04.02.2005, ni mogoče nedvoumno sklepati na sklepanje aneksov za istovrstne storitve, sploh pa ne tega, da bi vlagatelju v konkretnem primeru že na podlagi takšnega podatka (objava javnega razpisa po odprtem postopku za oddajo istovrstnih storitev) lahko pričel teči kakršenkoli rok za vložitev zahtevka za revizijo. Glede na dokumentacijo, predloženo v tem revizijskem postopku s strani vlagatelja, in argumente, ki jih navajata tako naročnik kot tudi vlagatelj v tem konkretnem postopku pred Državno revizijsko komisijo, je nesporno, da je vlagatelj prejel odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 05, št. 43-10/2005/3, odločitev o oddaji naročila v postopku z oznako 2005/P 19, št. 320-377/2005/14, aneks št. 2 k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02 ter aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02, dne 09.05.2006 z dopisom naročnika, št. 090-33/2006/2, datiranim z datumom 26.04.2006, na podlagi dopisa - zahteve vlagatelja za posredovanje podatkov po ZDIJZ in ZJN-1, z dne 29.03.2006. Glede na dejansko stanje v predmetni zadevi je vlagatelju začel torej ustrezno teči deset-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo s prejemom zahtevanih podatkov oziroma relevantnih dokumentov od naročnika dne 09.05.2006, na osnovi katerih se je že pred citiranima objavama izida obeh spornih postopkov očitno seznanil s kršitvami, ki jih v zahtevku za revizijo, z dne 19.05.2006, očita naročniku.

V nadaljevanju pa naročnik opira svoje razloge za zavrženje zahtevka za revizijo kot prepoznega tudi na dejstvo, da je podjetje Marand Inženiring d.o.o. sopodpisnik obeh spornih aneksov v konzorciju, s katerim sta bila podpisana oba navedena aneksa. Naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo celo zapiše, "da je vlagatelj glede na to, da je sodeloval v predmetnih dveh postopkih (2005/P 05, 2005/P 19) ter tudi podpisal predmetna aneksa, natančno vedel kdaj naročniku preneha veljati prejšnja pogodba ter tudi kdaj in kako je naročnik vodil predmetna postopka oddaje naročila ter kdaj je podpisal predmetna aneksa".
Državna revizijska komisija tudi takšno argumentacijo naročnika za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo zavrača. Na podlagi spisovne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je podpisnik obeh spornih aneksov (aneks št. 2 k pogodbi za storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije št. KONZ-PU-1/02 in aneks št. 113-2005/P 19/2006-03 k pogodbi KONZ-PU-1/02) konzorcij v sestavi družb SRC.SI d.o.o, Marand Inženiring d.o.o., Liko Pris d.o.o. in Astec d.o.o., vlagatelj zahtevka za revizijo v konkretnem primeru pa je konzorcij družb UNISTAR LC d.o.o., AVTENTA.SI d.o.o., MARAND INŽENIRING d.o.o. in GENIS d.o.o. Obema navedenima konzorcijema je skupno to, da v njih sodeluje družba MARAND INŽENIRING d.o.o. Vendar pa zgolj na podlagi dejstva, da je družba MARAND INŽENIRING d.o.o. sopodpisnik obeh spornih aneksov v drugem konzorciju kot je konzorcij, ki predstavlja vlagatelja, ni mogoče pripisati tudi ostalim članom konzorcija, ki predstavlja vlagatelja, da so bili oziroma bi morali biti seznanjeni s spornima postopkoma oddaje oziroma s podpisi obeh spornih aneksov. Družba MARAND INŽENIRING d.o.o. v konkretnem revizijskem postopku ni vlagatelj, vlagatelj je namreč konzorcij, katerega član je tudi družba MARAND INŽENIRING d.o.o. Seznanjenost družbe MARAND INŽENIRING d.o.o. z domnevno spornima postopkoma oddaje javnega naročila za istovrstne storitve ter pripadajočima aneksoma nikakor ne more iti na škodo preostalih članov konzorcija, ki predstavlja vlagatelja, v smislu prepoznosti predmetnega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, kršil določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, saj je vlagatelju neutemeljeno onemogočil pravico do pravnega varstva oziroma omejil možnost vložitve zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik sprejeti ustrezno odločitev o zahtevku za revizijo v skladu z zakonom, ne pa da je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga domnevno nepravočasne vložitve. Vsled tega je naročnikova odločitev, ki jo je sprejel v sklepu, št. 430-377/2005/18, z dne 30.05.2006, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, nezakonita.

V skladu z določili ZRPJN (9., 12., 13., 16. in 17. člen) mora o vloženem zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Če pa naročnik ugotovi, da so vsi navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Ker o zahtevku za revizijo ni odločil naročnik, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi ugodila in naložila naročniku, da odloči o zahtevku za revizijo v skladu z zgoraj navedenimi določili ZRPJN. Državna revizijska komisija hkrati napotuje naročnika, da v skladu z 22. členom ZRPJN odloči tudi o stroških revizijskega postopka.

Ker naročnik zahtevka za revizijo še ni obravnaval in glede na to, da mora v skladu s prej navedenimi določili ZRPJN o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, drugega odstavka 13. člena ZRPJN oziroma drugega odstavka 16. člena ali 17. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 3.000 točk za sestavo pritožbe, povečano za 20% DDV,
- 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.
Državna revizijska komisija na temelju 154. in 155. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- v protivrednosti 3.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za odvetniške stroške priprave pritožbe, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT,
- materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1.000 točk in 1% od protivrednosti 2.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (13. člen), povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 5.280,00 SIT.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 401.280,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.06.2006

Predsednica senata:

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ul. 12a, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.