018-165/2006 Zdravstveni dom Velenje

Številka: 018-165/2006-32-1722

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava in montaža pohištvene laboratorijske opreme diagnostični laboratorij Velenje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 14.06.2006

ODLOČILA

Naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 12.05.2006, ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila "dobava in montaža pohištvene laboratorijske opreme diagnostični laboratorij Velenje", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 21.04.2006, pod številko objave Ob-11581/06, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.03.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "dobava in montaža pohištvene laboratorijske opreme diagnostični laboratorij Velenje", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 21.04.2006, pod številko objave Ob-11581/06.

Z vlogo z dne 12.05.2006, ki je bila oddana in jo je naročnik prejel pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo.

Dne 15.05.2006 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 16.05.2006, naročnika pozvala k predložitvi dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je del dokumentacije Državni revizijski komisiji posredoval v prilogi dopisa, z dne 18.05.2006, manjkajoče dele le-te pa je, po ponovnem pozivu, slednji posredoval dne 23.05.2006 ter dne 24.05.2006.

Iz predložene dokumentacije med drugim izhaja, da je naročnik o zahtevku za revizijo že odločil, in sicer z dokumentom, z dne 16.05.2006, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29.05.2006, je naročnik slednji posredoval še sklep o ustavitvi postopka revizije, iz katerega izhaja, da vlagatelj v zakonskem roku ni zahteval nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Iz vročilnice, ki jo je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval dne 07.06.2006, je razvidno, da je bil sklep vlagatelju vročen dne 29.05.2006.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 06.06.2006 vlagateljevega pooblaščenca pozvala k posredovanju pojasnila o tem, ali je zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije vložil pritožbo. Vlagateljev pooblaščenec je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 13.06.2006, slednji sporočil, da je bil naročnikov sklep poslan zgolj vlagatelju, ne pa tudi njegovemu pooblaščencu, pri čemer pa tudi vlagatelj prejema sklepa nima evidentiranega. Ne glede na navedeno je vlagateljev pooblaščenec navedel tudi, da je odstopil od nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo ter da na sklep o ustavitvi revizijskega postopka v nobenem primeru ne bi podal pritožbe.

Po pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zakonskem roku na Državno revizijsko komisijo ni vložil pritožbe zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije, oziroma se je vložitvi le-te odpovedal, iz česar izhaja, da je revizijski postopek, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 12.05.2006, pravnomočno zaključen.

Iz določil drugega odstavka 11. člena ZRPJN med drugim izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma.

Ker je v konkretnem primeru revizijski postopek, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 12.05.2006, že pravnomočno zaključen, gre ugotoviti, da je odločanje o naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku javnega razpisa, brezpredmetno oz. da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 12.05.2006, ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila "dobava in montaža pohištvene laboratorijske opreme diagnostični laboratorij Velenje", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 21.04.2006, pod številko objave Ob-11581/06, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.06.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.