018-192/2006 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-192/06-32-1679

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice Jeršič Nataše in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava kabelskega pribora 1 in 20 kV" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VEL KABEL d.o.o., Abramova 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14.06.2006, soglasno

ODLOČILA

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 461.284,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.04.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo kabelskega pribora 1 in 20 kV. V Uradnem listu RS, št. 40/2006, z dne 14.04.2006, je naročnik objavil javni razpis po odprtem postopku, pod številko objave Ob-10667/06.

Vlagatelj je dne 15.05.2006, pred rokom za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter na podlagi spremenjene razpisne dokumentacije ponovi postopek. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je v razpisni dokumentaciji (I. poglavje, točka 22) zahtevan pogoj, ki kot sposobne priznava samo ponudnike, ki so v letih 2004 in 2005 skupno izvedli dobave za najmanj 85.000.000,00 SIT razpisanega materiala, diskriminatoren. Naročnik s takim pogojem ne omogoča širitve konkurence, ampak jo zelo učinkovito omejuje in s tem dosedanjim ponudnikom omogoča malone monopolen položaj ter krši načelo enakopravnosti ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, prav tako pa tudi načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Vlagatelj v nadaljevanju očita naročniku, da v III. poglavju razpisne dokumentacije navaja specifikacijo blaga z uporabo tipa znanega proizvajalca s pripisom, da "pri vseh materialih lahko ponudnik ponudi drugo ustrezno blago, pod pogojem, da je kompatibilno z navedenim â??" ter s tem preferira tip materiala in toploskrčno tehnologijo. Naročnik navaja specifikacijo in dimenzioniranje blaga, kot ga ponuja proizvajalec Tyco, ki je dosedanji izvajalec dobav, kar postavlja druge ponudnike v neenakopraven položaj. Vlagatelj tudi očita naročniku, da je v razpisni dokumentaciji združil kabelsko opremo 1 kV in kabelsko opremo 20 kV, z delitvijo javnega naročila na sklope pa bi se povečala konkurenčnost med ponudniki.

Vlagatelj je priglasil stroške postopka in sicer: konferenca s stranko in pregled dokumentacije 200 odvetniških točk, sestava zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk, taksa za revizijo 100.000,00 SIT, 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe dalje do plačila.

Naročnik je s sklepom št.: JN/OP-08/2006-Ident 208602/213941, z dne 26.05.2006, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in delno razveljavil postopek javnega naročila tako, da se spremeni razpisna dokumentacija v točkah:
1) I. poglavje, točka 22 "potrdilo o ponudnikovi prodaji materiala (reference)", tako da pogoj za sodelovanje na javnem naročilu niso dokazila o ponudnikovi prodaji blaga in jih ponudniku ni potrebno priložiti k ponudbi. Pogoj za sodelovanje oz. pravilnost ponudbe v tem delu pa je, da ponudnik razpolaga s skladiščem, v katerem ima na zalogi količino 1/12 ocenjene vrednosti ponujene opreme, in sicer ves čas trajanja pogodbe, to je od 20.07.2006 do 20.07.2007.
2) Predmet javnega naročila se razdeli na 2 sklopa in sicer:
1. sklop: dobava kabelskega pribora 1 kV
2. sklop: dobava kabelskega pribora 20 kV.
Spremeni se tehnična specifikacija razpisne dokumentacije tako, da lahko ponudniki poleg opreme s toploskrčno tehnologijo ponudijo tudi opremo s hladnoskrčno, če se z njo doseže isti cilj. Ponujena oprema ima lahko tudi drugačno rangiranje in pokrivanje območij, kot je navedeno v prvotni razpisni dokumentaciji, vendar pa mora zajemati vse preseke kablov, ki jih uporablja naročnik.

Ker naročnik v citiranem sklepu, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, ni odločil o stroških revizijskega postopka, ga je vlagatelj z dopisom, z dne 30.05.2006, pozval, da nemudoma odloči o priglašenih stroških revizijskega postopka. Vlagatelj je v dopisu navedel, da je v zahtevku za revizijo v skladu z določilom 22. člena ZRPJN podal pisno zahtevo naročniku za povračilo stroškov in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe dalje do plačila, revizijski stroški pa so bili tudi opredeljeno navedeni in specificirani. Vlagatelj je hkrati navedel, da v kolikor odločitve o stroških ne bo prejel najkasneje do 02.06.2006, ko poteče rok za vložitev pisne zahteve naročniku, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, bo predmetni postopek prisiljen nadaljevati.

Naročnik je z dopisom, z dne 02.06.2006, odgovoril vlagatelju, da ZRPJN v petem odstavku 22. člena določa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika. Ker v zahtevku za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, niti kasneje do odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, povrnitev stroškov ni bila zahtevana oziroma je bila zahtevana prepozno (sklep naročnika je bil izdan dne 26.05.2006 in pooblaščencu vlagatelja vročen priporočeno s povratnico dne 30.05.2006), zahtevi ne more ugoditi.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.06.2006, naročnika obvestil, da bo v delu, ki se nanaša na odločitev glede priglašenih stroškov revizijskega postopka, nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št.: JN/OP-08/2006-ident 208602, z dne 07.06.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora glede utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb, saj je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, med strankama pa je sporno vprašanje priznanja stroškov revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je zato morala v revizijskem postopku presoditi, ali je naročnik ravnal ne/pravilno, ko vlagatelju ni priznal stroškov revizijskega postopka.

ZRPJN v tretjem in petem odstavku 22. člena določa naslednje:
"(3) Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.".

Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo je razvidno, da je le-ta priglasil stroške postopka in sicer: konferenca s stranko in pregled dokumentacije 200 odvetniških točk, sestava zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk, taksa za revizijo 100.000,00SIT, 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe dalje do plačila. Vlagatelj je torej ravnal skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN, saj je v zahtevku za revizijo opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka in s tem nedvoumno zahteval povračilo teh stroškov. Vlagatelj je povračilo stroškov revizijskega postopka zahteval v zahtevku za revizijo, torej pred sprejemom odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, s čimer je bila prav tako izpolnjena določba petega odstavka 22. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija zato ne more slediti navedbi naročnika v dopisu vlagatelju, z dne 02.06.2006, da vlagatelj niti v zahtevku za revizijo niti kasneje do odločitve naročnika o zahtevku ni zahteval povrnitve stroškov, saj je vlagatelj v zahtevku za revizijo, kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, povsem jasno navedel in specificiral stroške postopka in s tem zahteval njihovo povračilo.

Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, vlagatelj pa je v zahtevku za revizijo priglasil in opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka, je bil naročnik skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN dolžan vlagatelju povrniti za predmetni revizijski postopek potrebne stroške. Glede na to, da naročnik vlagatelju stroškov revizijskega postopka ni priznal oziroma da vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov ni ugodil, kot je eksplicitno navedel v dopisu vlagatelju, z dne 02.06.2006, je Državna revizijska komisija skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da o stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija ter da je odločitev Državne revizijske komisije izvršilni naslov, priznala vlagatelju za ta postopek potrebne stroške.

Državna revizijska komisija na temelju določila šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, ki mu jih mora naročnik povrniti:
- stroške takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT,
- protivrednost 2.700 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo, v višini 356.400,00 SIT,
- 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV, v višini 4.884,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 461.284,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.06.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članicaDržavnerevizijskekomisije

Vročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj
- Odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana