018-138/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-138/2006-31-1502

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in članice Vesne Cukrov kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Sanolabor, d. d., Leskovškova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 5. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 30. 9. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, št. 3531-18/2003-347.

Naročnik je s povabilom, št. 3531-18/2003-351, z dne 13. 10. 2005, povabil k oddaji ponudb vse ponudnike, ki so sodelovali v predhodno izvedenem odprtem postopku, ki se je zaključil z izdajo sklepov, št. 3531-18/2003-327, z dne 11. 7. 2005, in 3531-18/2003-343, z dne 8. 8. 2005, s katerima je naročnik zavrnil vse ponudbe v sklopih 1, 3, 4, 5 in 6.

Naročnik je 4. 11. 2005 izvedel nejavno odpiranje pravočasno predloženih ponudb, za sklop 5 pa so bile pravočasno predložene tri ponudbe, in sicer ponudbe vlagatelja, ponudnika Lesnina MG oprema, d. d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: Lesnina MG oprema, d. d.), in Mollier, d. o. o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: Mollier, d. o. o.). Naročnik je 25. 1. 2006 sprejel sklep, št. 3531-18/2003-384, v izreku katerega navaja, da so ponudbe ponudnika Soča oprema, d. o. o., Linhartova 51, Ljubljana, v sklopu 1, ponudnika Sanolabor, d. d., v sklopu 1, in ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., Velenje, v sklopu 3, nepravilne, zato jih je zavrnil. V II. točke obrazložitve tega sklepa naročnik navaja, da so ponudbe drugih ponudnikov pravilne v vseh (drugih) sklopih, za katere so predložili ponudbo, zato bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja za ponujene sklope.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 20. 2. 2006, zaprosil, naj mu naročnik omogoči ogled ponudbene dokumentacije za sklop 5 ponudnikov Lesnina MG oprema, d. d., in Mollier, d. o. o. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled 21. 3. 2006. O vpogledu je bil sestavljen zapisnik, št. 3531-18/2003-412, z dne 21. 3. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevo (pravilno: zahtevek) za revizijo, z dne 27. 3. 2006, s katerim naročnika poziva k preveritvi vlagateljevih navedb tako, da naročnik opravi ponovno presojo pravilnosti ponudbe ponudnika Mollier, d. o. o., za sklop 5, jo označi kot nepravilno in zaradi tega zavrne, poleg tega pa naročnika poziva, da prekliče za 28. 3. 2006 oklicana pogajanja o ceni za sklop 5 in jih prestavi na čas po odločitvi o vloženem zahtevku za revizijo. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu ugotovil, da ponudnik Mollier, d. o. o., ponuja dezinfekcijsko komoro, ki ne ustreza razpisnim pogojem, saj ta ponudnik ponuja dezinfekcijsko komoro z maksimalnim pritiskom 4,5 bara, naročnik pa je zahteval dezinfekcijsko komoro s pritiskom največ 1,6 bara, poleg tega pa vlagatelj navaja, da si je ogledal spletno stran proizvajalca ponujene dezinfekcijske komore (tako predstavništva v Sloveniji kot temeljno spletno stran proizvajalca iz tujine) in ugotovil, da se dimenzije, ki jih ponudnik Mollier, d. o. o., navaja v svoji ponudbi, razlikujejo od mer, ki jih predstavlja proizvajalec. Vlagatelj navaja, da se razlikuje podatek, naveden v ponudbi ponudnika Mollier, d. o. o., (širina 850 mm Ă" višina 1.850 mm Ă" globina 1900 mm) od tiste, ki je navedena na spletni strani proizvajalca (širina 850 mm Ă" višina 1.850 mm Ă" globina 1700/2350/3000 mm), kar pomeni, da ponudnik ponuja opremo z globino, ki je proizvajalec sploh ne proizvaja. Ker vlagatelj šteje, da je glede na navedeno zahtevek za revizijo utemeljen, naročnika poziva k predlaganemu ravnanju. Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo vplačane takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev in odvetniških stroškov v višini 2.200 odvetniških točk, povečanih za DDV.

Naročnik je 10. 4. 2006 sprejel sklep, št. 3531-18/2003-449, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik navaja, da je ponudnik Mollier, d. o. o., ponudil čistilno dezinfekcijsko napravo CS 710 proizvajalca Belimed, pri čemer je dodatno zapisal, da ima ponujena naprava "vertikalno pomični okvir z brizgalnimi šobami, ki usmerja dezinfekcijsko sredstvo v vse smeri - max pritisk šob 1,5 bara pri programu za čiščenje OP plošč in max pritisk šob 4,5 bara za čiščenje OP obutve in podobno". Glede na navedeni opis naročnik ugotavlja, da ponudnik Mollier, d. o. o., ponuja napravo, ki omogoča pomivanje pri več programih. Naročnik izpostavlja, da nikjer v razpisni dokumentaciji oziroma v zahtevanem opisu ni izrecno določeno, kolikšno število programov mora imeti naprava, saj je navedeno le, da mora imeti komora sušilni program in da maksimalni pritisk 1,6 bara usmerja dezinfekcijsko sredstvo v vse smeri. Naročnik ugotavlja, da ponujena naprava glede na tehnične karakteristike omogoča takšen program, da prepreči možnost uporabe pomivanja (dezinfekcije) z večjim pritiskom od 1,6 bara. Naročnik ugotavlja tudi, da, če naprava zadošča generalni zahtevi, da je mogoče pomivanje tako OP plošč, medicinske opreme iz nerjaveče pločevine ter OP obutve z 1,5 bara, je mogoče ugotoviti, da ponujena oprema izpolnjuje pogoj maksimalnega pritiska do 1,6 bara, zato je ni mogoče zavrniti, ker omogoča dodatno ponudbo, ki je naročnik v opisu ni predvidel. V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo glede dimenzij dezinfekcijske komore naročnik navaja, da ugotavljanja pravilnosti ponudb ni vezal na preverjanje objavljenih spletnih strani posameznih artiklov, ki jih ponujajo ponudniki v predloženih ponudbah, zato, če bi moral na tak način ravnati, potem bi ta pogoj pred objavo konkretnega javnega naročila moral zapisati (določiti) v razpisni dokumentaciji, poleg tega pa dodaja, da naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb kot tudi naročnika med celotnim postopkom oddaje javnega naročila, zato je tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik je zaradi vloženega zahtevka za revizijo preklical pogajanja za sklop 5, sklicana za 28. 3. 2005 (pravilno: 28. 3. 2006).

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 18. 4. 2006, obvestil, da želi nadaljevati s postopkom pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu "vlagatelj ob obvestilu razloge za zahtevo za presojo s strani Državne revizijske komisije dodatno utemeljuje", in sicer vlagatelj prereka naročnikovo stališče v zvezi z nezmožnostjo uporabe podatkov s spletnih strani, poleg tega pa vlagatelj trdi, da ponudnik Mollier, d. o. o., v svoji ponudbi navaja dimenzije dezinfekcijske komore, ki jih proizvajalec ponujene opreme nima v proizvodnem programu. Vlagatelj tudi meni, da gre pri ponudbi ponudnika Mollier, d. o. o., za nedoločeno ponudbo oziroma variantno ponudbo, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo. Vlagatelj še navaja, da "pričakuje opredelitev Državne revizijske komisije glede poprej navedenega", sicer pa "stališče naročnika, da s strani ponudnika Mollier, d. o. o., ponujena dezinfekcijska komora izpolnjuje razpisni pogoj glede dopustnega pritiska, sprejema". Vlagatelj tudi uveljavlja povračilo nadaljnjih 50 odvetniških točk, povečanih za DDV, v 15 dneh po odločitvi Državne revizijske komisije, po izteku 15 dni pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas zamude, pod izvršbo.

Naročnik je z dopisom, št. 3531-18/2003-467, z dne 24. 4. 2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika najprej 26. 4. 2006 nato pa še 3. 5. 2006 pozvala, naj Državni revizijski komisiji posreduje še določeno dokumentacijo. Naročnik je zahtevano dokumentacijo odstopil kot prilogo dopisu, št. 3531-18/2003-470, z dne 28. 4. 2006, in dopisu, št. 3531-18/2003-474, z dne 4. 5. 2006.

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnjevanja dejanskega stanja ponudnika Mollier, d. o. o., z dopisom, št. 018-138/2006-33-1251, z dne 12. 5. 2006, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila za posredovanje ustreznega dokaza, iz katerega bo razvidno, da podatki v njegovi ponudbi izkazujejo navedbe v ponudbi, oziroma, da podatki, navedeni v ponudbi držijo. Ponudnik Mollier, d. o. o., je z dopisom, št. 891/AD, z dne 16. 5. 2006, Državni revizijski komisiji posredoval risbo (pomivalni stroj CS710 (uporabna višina 1850 mm, uporabna dolžina 1900 mm, uporabna širina 850 mm)). Državna revizijska komisija je ponudnika Mollier, d. o. o., z dopisom, št. 018-138/2006-33-1401, z dne 18. 5. 2006, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila še za dodatno pojasnilo, ki ji ga je ponudnik Mollier, d. o. o., posredoval z dopisom, št. 932/AD, z dne 22. 5. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave in da je v XXII. točki točke A. Splošni del razpisne dokumentacije določil, da bo v primeru napak oziroma pomanjkljivosti v ponudbah pozval ponudnike, da jih v določenem roku odpravijo, šele po tem pa bo ponudnike, katerih ponudbe so bile spoznane za pravilne, pozval na pogajanja, na katerih bo predmet pogajanj le znižanje cene.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljeval nepravilnost ponudbe ponudnika Mollier, d. o. o., iz dveh razlogov, in sicer zaradi neustreznosti maksimalnega pritiska v ponujeni dezinfekcijski komori ter dejstva, da ponudnik Mollier, d. o. o., ponuja dezinfekcijsko komoro z globino, ki je proizvajalec sploh ne proizvaja. V obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 18. 4. 2006, je vlagatelj navedel, da sprejema naročnikovo stališče glede dopustnega pritiska v ponujeni dezinfekcijski komori, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da med naročnikom in vlagateljem to dejstvo ni več sporno. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija o tem ni tudi meritorno izrekala.

V zvezi z drugo revizijsko navedbo Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 18. 4. 2006, navaja "vlagatelj ob obvestilu razloge za zahtevo za presojo s strani Državne revizijske komisije dodatno utemeljuje (poudarila Državna revizijska komisija), kot sledi". Iz obvestila je razvidno, da vlagatelj ne le, da pojasnjuje, zakaj se ne strinja z naročnikovo odločitvijo o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ampak navaja tudi novo kršitev (tj. nedoločenost ponudbe oziroma variantna ponudba). Državna revizijska komisija izpostavlja, da je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah 018-160/2005, 018-270/2005, 018-002/2006, 018-073/2006) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13.-16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc. Če se vlagatelj ne strinja z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in zato o njih tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev (tudi v primeru dodatnih oziroma novih navedb kršitev v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli 16. člen ZRPJN, ki ureja odločanje naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj prepozno uveljavljal kršitev glede nedoločenosti ponudbe oziroma variantne ponudbe, zato se o njej ni tudi meritorno odločala.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve revizijske navedbe v zvezi z dimenzijami koristnega notranjega prostora ponujene dezinfekcijske komore. Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo (stran 41, mapa II) in ugotovila, da je naročnik v točki 5.4.4 koda DE v zvezi z dimenzijami koristnega notranjega prostora dezinfekcijske komore postavil zahtevo: "minimalen uporaben prostor komore; višina 1.450 mm Ă" širina 800 mm Ă" globina 1.900 mm", nato pa je vpogledala v ponudbo ponudnika Mollier, d. o. o., in ugotovila, da je v svoji ponudbi ponudil dezinfekcijsko komoro s karakteristikami: "koristni notranji prostor kabine (dolžina Ă" širina Ă" višina: 1.900 Ă" 850 Ă" 1.850)". Iz dimenzij, navedenih v ponudbi, je mogoče ugotoviti, da je ponudnik Mollier, d. o. o., številčno izpolnil naročnikove minimalne zahteve glede dimenzij koristnega notranjega prostora dezinfekcijske komore. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj izpodbija ravno številčno izpolnitev naročnikove zahteve, natančneje tisti del, kjer je navedena globina (oziroma dolžina; op. Državna revizijska komisija), saj vlagatelj navaja, da "ugotavlja, da se razlikuje podatek, naveden v ponudbi ponudnika Mollier, d. o. o. (širina 850 mm, višina 1.850 mm in globina 1.900 mm) od tiste, ki je navedena na spletni strani proizvajalca (širina 850 mm, višina 1.850 mm, globina v treh različicah 1700, 2.350 in 3.000 mm), kar pomeni, da ponudnik ponuja opremo, ki je proizvajalec sploh ne proizvaja".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj izpostavlja, da "si je ogledal tako spletno stran proizvajalca, tako predstavništva v Sloveniji kot temeljno stran proizvajalca iz tujine", in da je ugotovil, da "se dimenzije, ki jih ponudnik Mollier, d. o. o., navaja v ponudbi â?? razlikujejo od mer, ki jih predstavlja proizvajalec". Iz navedenih vlagateljevih izjav je mogoče ugotoviti, da vlagatelj ponuja kot dokaz podatke, pridobljene prek spletnih strani. V obravnavanem primeru in kontekstu podane vlagateljeve revizijske navedbe se Državna revizijska komisija ne more strinjati z naročnikovo argumentacijo, da "naročnik pripominja, da ugotavljanje pravilnosti ponudb ni vezal na preverjanje objavljenih spletnih straneh posameznih artiklov, ki jih ponujajo ponudniki v predloženih ponudbah". Državna revizijska komisija izpostavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru ne dokazuje "tehničnih lastnosti ponujene opreme" (gl. naslov točke 3.2.1. Zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti ponujene opreme na strani 55 razpisne dokumentacije), saj v obravnavanem primeru ne dokazuje ustreznosti opreme, ki jo je ponudil v svoji ponudbi, saj je to moral storiti že v fazi predložitve ponudbe (postopek oddaje javnega naročila), ampak gre v obravnavanem primeru za postopek pravnega varstva (tj. postopek revizije postopka oddaje javnega naročila) in torej je vlagatelj v tem primeru predložil v skladu s 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN dokaze kot sestavnim delom zahtevka za revizijo, poleg tega pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da vlagatelj ne zatrjuje in dokazuje ustreznosti opreme, ki jo je ponudil v svoji ponudbi, ampak zatrjuje in dokazuje neustreznost opreme, ki jo je ponudil ponudnik Mollier, d. o. o., torej kandidat v postopku s pogajanji (kot tudi sicer konkurent na tržišču). Glede na navedeno, zlasti pa glede na to, da pred naročnikom poteka postopek pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija izpostavlja, da je kot dokaz, s katerim vlagatelj dokazuje utemeljenost zahtevka za revizijo, mogoče uporabiti tudi podatke, pridobljene s spletnih strani, vendar hkrati tudi izpostavlja, da je vlagateljeva dolžnost te podatke tudi pravilno in utemeljeno predstaviti.

Pri preverjanju utemeljenosti vlagateljevih argumentov in dokazov je Državna revizijska komisija pregledala priloge k zahtevku za revizijo in ugotovila, da je vlagatelj predložil podatke s spletnih strani:
http://www.belimed.si/med_transportni.php (spletna stran slovenskega "predstavništva" tujega proizvajalca ; v nadaljevanju: slovenska spletna stran) in
http://www.belimed.com/index.cfm"uuid=7DCA8B17056D1F8211D2730FF246FAE3&and_uuid=9A90352DCB197973BB84F14C9EDA2F23&more=show (spletna stran tujega proizvajalca; v nadaljevanju: tuja spletna stran). Pri primerjavi vlagateljevih navedb in podatkov s spletnih strani pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da se podatki s teh spletnih strani v enem delu medsebojno razlikujejo, saj so na slovenski spletni strani glede spornih dimenzij dezinfekcijske komore navedeni podatki 850 mm Ă" 1.850 mm Ă" 1.700/2.350/3.000 mm, na tuji spletni strani pa 800 mm Ă" 1.850 mm Ă" 1.700/2.350/3.000 mm, torej ugotavlja, da so tudi na teh dokazih med seboj različni podatki, in sicer podatki o širini (800 mm in 850 mm).

Pri odločanju o zahtevku za revizijo je Državna revizijska komisija izhajala iz vlagateljeve revizijske navedbe "ponudnik ponuja opremo, ki je proizvajalec sploh ne proizvaja" in skušala ugotoviti, ali opremo, ki jo ponuja ponudnik Mollier, d. o. o., proizvajalec sploh proizvaja. Glede na to, da so pri globini (oziroma dolžini) dezinfekcijske komore po podatkih s spletnih strani možne tri variante (pa tudi glede na to, da so podatki o širini nepoenoteni) in da je sicer mogoče v primeru opreme izdelovati tudi nestandardne velikosti, česar pa vlagatelj sploh niti ne izpostavi, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom, št. 018-138/2006-33-1251, z dne 12. 5. 2006, zaprosila ponudnika Mollier, d. o. o., za pojasnilo oziroma posredovanje ustreznega dokaza, iz katerega bo razvidno, da podatki v njegovi ponudbi izkazujejo navedbe v ponudbi, oziroma, da podatki, navedeni v ponudbi držijo. Glede na to, da je ponudnik Mollier, d. o. o., v predvidenem roku Državni revizijski komisiji posredoval risbo, iz katere je mogoče ugotoviti, da vsebuje podatke o "pomivalnem stroju CS710-1T SB Murska Sobota" oziroma "pomivalnem stroju CS710 (uporabna višina 1.850 mm, uporabna dolžina 1.900 mm, uporabna širina 850 mm)", se je Državna revizijska komisija lahko prepričala, da držijo navedbe iz dopisa, z dne 6. 4. 2006, ki ga je gospodarska družba Belimed, d. o. o., Kosovelova cesta 2, 1280 Grosuplje (v nadaljevanju: Belimed, d. o. o.), posredovala ponudniku Mollier, d. o. o., ki ga je nato 11. 4. 2006 posredoval naročniku in ki ga je ta shranil med svojo spisovno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je pri pregledu naročnikove spisovne dokumentacije namreč ugotovila, da je v dopisu Belimed, d. o. o., navedeno: "Pripomba glede dimenzije je neutemeljena. Na prospektu in prav tako na internetnih straneh so podatki o modelih, ki predstavljajo najpogostejše oziroma standardne izvedbe strojev. Naj poudarimo, da podjetje Belimed, d. o. o., ni samo "predstavnik" proizvajalca v Sloveniji, ampak je ena izmed družb v mednarodni skupini BELIMED, ki ima tudi lasten razvoj in proizvodnjo. Pri proizvodnji opreme se prilagajamo zahtevam uporabnikov ter stalno dopolnjujemo in razvijamo naš prodajni program. Kot taki proizvajamo tudi sklope za ponujeno CS710 dezinfekcijsko komoro in z gotovostjo lahko zatrdimo, da imamo na voljo tudi verzijo z zahtevanimi koristnimi dimenzijami komore (kar lahko dokažemo z ustrezno dokumentacijo - risbami)." Tudi iz nadaljnjega posredovanega pojasnila oziroma predloženih risb, ki jih je ponudnik Mollier, d. o. o., posredoval Državni revizijski komisiji, potem ko ga je ta pozvala z dopisom, št. 018-138/2006-33-1401, z dne 18. 5. 2006, izhaja, da Belimed, d. o. o., razpolaga z dezinfekcijsko komoro z uporabnimi dimenzijami notranjega prostora, kot je bila ponujena v ponudbi ponudnika Mollier, d. o. o. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva revizijska navedba ne drži, zato jo je zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo vplačane takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev in odvetniških stroškov v višini 2.200 odvetniških točk, povečanih za DDV, kot tudi 50 odvetniških točk, povečanih za DDV, v 15 dneh po odločitvi Državne revizijske komisije, po izteku 15 dni pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas zamude, pod izvršbo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 30. 5. 2006

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.