018-173/2006 Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

Številka: 018-173/2006-32-1604

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05; v nadaljevanju: Poslovnik) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "pravno in poslovno svetovanje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Odvetniška družba Gregorovič- Pungartnik, o.p., d.n.o., Cesta Valentina Orožna 8, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 07.06.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 25.05.2006, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

2. Naročnik mora določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. Vsem zainteresiranim ponudnikom mora naročnik hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1, pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.12.2005 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "javno naročilo za pravno in poslovno svetovanje", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 120-121, z dne 30.12.2005, pod številko objave Ob-36721/05, popravka javnega razpisa pa v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 07.04.2006, pod številko objave Ob-9852/06, ter v Uradnem listu RS, št. 51-52, z dne 19.05.2006, pod številko objave Ob-14182/06.

Z vlogo, z dne 25.05.2006, ki jo je naročnik prejel pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje več nepravilnosti, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z vlogo, z dne 26.05.2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 29.05.2006, je naročnik na slednjo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika ter da se naročniku dovoli izvedba postopka oddaje javnega naročila do izdaje odločitve. V obrazložitvi svojega predloga je navedel, da storitve, ki so predmet javnega naročila, še posebej potrebuje pri projektu gradnje novega centra za kontrolo zračnega prometa (ATCC- Air Traffic Control Centre) na Brniku. Naročnik te storitve sedaj izvaja v prostorih, ki ne izpolnjujejo niti minimalnih funkcionalnostih zahtev. Vsaka zamuda na projektu izgradnje novega centra zmanjšuje nivo kvalitete letalskega nadzora in znižuje standard varnosti letalskega prometa. S tem je javni interes po mnenju naročnika jasno in nedvoumno izkazan. Naročnik projekta brez ustreznega pravnega in poslovnega svetovanja ne more ažurno in kvalitetno izvesti. Naročnik pravno in poslovno svetovanje potrebuje tudi na področju pridobitve kohezijskih sredstev za gradnjo ATCC, kjer bi zamuda pri pripravi projektov naročniku (in posredno Republiki Sloveniji) povzročila neocenljivo visoko škodo, saj nepravočasna priprava kohezijskega programa pomeni, da naročnik izpade iz državnega kohezijskega načrta za naslednje kohezijsko obdobje. Naročnik sam nima kadrovskih potencialov, ki bi lahko v celoti pokrili tako zahteven projekt, niti ne razpolaga z visoko specializiranimi znanji s področja pravnega in poslovnega svetovanja, ki so pri takšnem projektu nujna. Naročnik izpostavlja tudi, da prima facie pregled revizijskega zahtevka kaže na njegovo neutemeljenost. Kot slednje naročnik izpostavlja, da vlagatelju z nadaljevanjem postopka oddaje javnega naročila ne more nastati nikakršna škoda, saj lahko v postopku sodeluje po enakimi pogoji, kot vsi drugi ponudniki.

Dne 01.06.2006 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil svoje stališče do naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, v katerem ugoditvi takšnemu predlogu nasprotuje. V svoji vlogi najprej navaja, da naročnik ni natančno specificiral, od katere faze postopka oddaje javnega naročila dalje želi nadaljevanje postopka oziroma katere aktivnosti želi izvesti. V nadaljevanju svoje vloge vlagatelj prereka naročnikovo stališče, da ni mogoče vložiti zahtevka za revizijo dvakrat iz vsebinsko enakega razloga, saj naročnik nekatere kršitve ponavlja (tako je ponovno določil prekratek rok za oddajo ponudb). Kot naslednje vlagatelj izpostavlja, da naročnik zatrjuje, da je nujno, da se izbere izvajalec storitev pravnega in poslovnega svetovanja za 24 mesecev, zaradi tega, ker je nujno potrebno izvesti samo en postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je, ne glede na nujnost postopka, zavezan spoštovati temeljna določila predpisov s področja javnih naročil; če se z oddajo javnega naročila mudi, pa bi moral prej začeti s postopkom oziroma za izvedbo tega najeti izvajalca, ki bi postopek znal uspešno izpeljati v razumnem oziroma zahtevanem roku. V nadaljevanju svoje vloge vlagatelj navaja, da je iz obrazložitve predloga naročnika razvidno, da je slednji povzel obrazložitev sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-136/06-35-1203, ki pa je v konkretni zadevi povsem irelevanten. Kot slednje vlagatelj izpostavlja, da naročnik storitve, ki so predmet javnega naročila, v času do oddaje le-tega verjetno naroča prek postopkov oddaje naročil male vrednosti, k sodelovanju v teh postopkih pa vlagatelj nikoli ni bil povabljen. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zavrne.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 29.05.2006, naročnika pozvala k odstopu dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval v prilogi dopisa, ki ga je slednja prejela dne 02.06.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi stališč naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN ter prvega odstavka 29. člena Poslovnika, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik uspel izkazati javni interes za izvedbo naročila; naročnik namreč izkazuje (vlagatelj pa tega ni uspel izpodbiti), da je izvedba postopka oddaje javnega naročila potrebna za zagotovitev ustreznega standarda ter varnosti letalskega prometa, od pravočasnosti njegove izvedbe pa je odvisna tudi uspešnost črpanja kohezijskih sredstev, katerih "izguba" bi za naročnika (in Republiko Slovenijo) pomenila precejšnjo škodo.

Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede del postopka oddaje javnega naročila (izvede zbiranje ponudb, njihovo odpiranje, pregledovanje in vrednotenje), hkrati pa do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, ki se vodi na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Z dovolitvijo zgoraj opredeljenih dejanj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o vloženem zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih slednji zatrjuje v svojem zahtevku za revizijo; opozoriti gre namreč, da odločitev Državne revizijske komisije o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira morebitne odločitve Državne revizijske komisije o (ne)utemeljenosti zahtevkov za revizijo, v primeru nadaljevanja revizijskega postopka pred tem organom.

Iz zgoraj navedenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN, odločila, da vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 25.05.2006, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Glede na dejstvo, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pred potekom roka za oddajo ponudb, Državna revizijska komisija pa je predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN delno ugodila, mora naročnik v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. V skladu z načelom enakopravnosti mora naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1 pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 07.06.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana,
- Odvetniška družba Gregorovič- Pungartnik, o.p., d.n.o., Cesta Valentina Orožna 8, šentjur,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.