018-176/2006 Dom za varstvo odraslih

Številka: 018-176/06-32-1589

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitev čiščenja prostorov, hišniška opravila in pomožna dela v kuhinji ter dobava in nameščanje toaletne galanterije za obdobje dveh let, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 23, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.06.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju, z dne 25.05.2006.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 134.640,00 SIT, v roku 15 dni, od prejema tega sklepa, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitev čiščenja prostorov, hišniška opravila in pomožna dela v kuhinji ter dobava in nameščanje toaletne galanterije za obdobje dveh let. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 37, z dne 07.04.2006, pod št. objave OB. 9866/06.

Vlagatelj je dne 08.05.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je 10. točka 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki se nanaša na zahtevo, da ima ponudnik v delovnem razmerju (redno ali pogodbeno) strokovno usposobljen kader zdravstvene ali sanitarne smeri, v nasprotju z prvim odstavkom 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), saj onemogoča pripravo pravilne ponudbe. Vlagatelj tudi navaja, da je pravni termin pogodbeno delovno razmerje s pravnega vidika nejasen in sporen.
Vlagatelj predlaga, da se 10. točka 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razveljavi in priglaša strošek takse v višini 100.000,00 SIT in 1000 odvetniških točk za pripravo zahtevka za revizijo z 20% DDV skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 25.05.2006 zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Naročnik navaja, da je vlagatelja dne 11.05.2006 pozval, da v zakonitem roku zahtevek za revizijo dopolni. Iz povratnice vlagatelja je razvidno, da je le-ta naročnikovo zahtevo prejel dne 12.05.2006, dopis s potrdilom o vplačilu takse pa je posredoval po pošti dne 24.05.2006. Iz potrdila je razvidno, da je vlagatelj takso vplačal šele dne 22.05.2006, kar po mnenju naročnika pomeni, da jo ni doplačal pravočasno, v roku treh dni od prejema zahtevka za dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik dodaja, da je pooblaščenec dvignil priporočeno pošto šele dne 22.05.2006, vendar ni predložil potrdila, zaradi česar je naročnik mnenja, da tudi če bi upošteval ta rok, tudi pooblaščenec ni izpolnil svojo obveznosti. V nadaljnji obrazložitvi sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik navaja razloge, zaradi katerih bi zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je dne 29.05.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, saj je bila taksa pravočasno plačana dne 22.05.2006 in potrdilo o vplačilu takse posredovano naročniku dne 24.05.2006. Vlagatelj priglaša stroške v višini 1000 odvetniških točk za pripravo pritožbe in 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN opredeljuje, da če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.

Uvodoma je potrebno ugotoviti, da vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku nastopa po pooblaščencu (odvetnik Zmago Marovt), katerega je, kakor je razvidno iz pooblastila, z dne 08.05.2006, naročnik pooblastil za zastopanje v revizijskem postopku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Skladno z določilom prvega odstavka 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, in 90/05; v nadaljevanju: ZPP), ki se v postopku revizije uporablja podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, se kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno. Skladno z določilom zgoraj navedene norme ZPP se morajo, v kolikor vlagatelj v revizijskem postopku nastopa po pooblaščencu, vsa pisanja vročati pooblaščencu.
Iz posredovane dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik z dopisom, z dne 11.05.2006, vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema dopisa dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačani taksi v znesku 100.000,00 SIT. Naročnik je dopis, z dne 11.05.2006, posredoval tako ponudniku, kakor tudi njegovemu pooblaščencu. Za potek prekluzivnega roka za dopolnitev zahtevka za revizijo je, upoštevajoč določilo prvega odstavka 137. člena ZPP, relevanten trenutek, ko je poziv za dopolnitev prejel pooblaščenec in ne vlagatelj. V določilu 111. člena ZPP je opredeljeno, da če je rok določen v dnevih, se v rok ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Sledeč navedenemu določilu ZPP, se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel na dan 25.05.2006. Iz poštne povratnice je razvidno, da je pooblaščenec poziv naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 11.05.2006, prejel dne 22.05.2006. Naročnik je dne 24.05.2006 prejel vlagateljev dopis o vplačilu takse, z dne 23.05.2006, katerega priloga je potrdilo vplačilu takse na dan 22.05.2006, zato Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagateljevega zahtevka za revizijo ni mogoče označiti kot nepravočasnega.

Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj pravočasno (v roku treh dni od prejema poziva za dopolnitev) dopolnil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Glede na ugotovljeno, da je vlagatelj pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo, bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo opredeliti in o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovoriti na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN, zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v nasprotju z določili ZPRJN, zato je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 25.05.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi, z dne 29.05.2006, zahteval povračilo odvetniških stroškov v višini 1000 odvetniških točk za sestavo pritožbe, 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV. Določilo 22. člena ZRPJN govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Državna revizijska komisija je vlagateljevi pritožbi ugodila, zato je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03) vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk in 2% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV. Naročnik mora vlagatelju, skladno z določilom prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP, povrniti stroške nastale s pritožbo v višini 134.640,00 SIT, v roku 15 dni, od prejema tega sklepa, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.06.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 23, Velenje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.