018-017/2006 Občina Piran

Številka: 018-17/06-31-490

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VEGRAD d.d., Velenje, po pooblastilu obeh partnerjev v skupni ponudbi, in sicer podjetja PROLINK d.o.o., Griže in podjetja DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.d., Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 35301-2/1999-2005, z dne 01.12.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 400.000,00 SIT, v roku 15 - ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25526/05 objavil javni razpis za zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran.
Naročnik je z obvestilom o oddaji naročila (dokument z dne 01.12.2005) kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Primorje d.d., Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve obvestila o oddaji naročila izhaja, da je bila od petih prejetih ponudb pravilna le ponudba izbranega ponudnika.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.12.2005, zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik mu je zahtevan dokument posredoval dne 16.12.2005. Vlagatelj je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika opravil dne 19.12.2005.
Vlagatelj je dne 21.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je oddal pravilno ponudbo in da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna.
Kot navaja vlagatelj je naročnik, v 1. alineji točke 1.2.10 (Tehnične sposobnosti - obvezni pogoji) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) zapisal, da morajo ponudniki izkazati, da so izgradili vsaj dve (2) čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj 8.000 PE ali več za komunalne odpadne vode in da je predmetni pogoj izpolnjen, "če ga ponudnik v celoti izpolnjuje kot je zahtevano oziroma kot zbir zadostitve pogoja ponudnika in njegovih podizvajalcev/projektantov, ki so v ponudbi navedeni oziroma ponudnikov v skupini ponudnikov/konzorciju (in podizvajalcev/projektantov)". Kot dokazilo o izpolnitvi predmetnega pogoja so morali ponudniki izpolniti Obrazec 5.12. (Referenčna potrdila ponudnika). Kot zatrjuje vlagatelj, je omenjena potrdila priložil, naročnik pa nikjer v razpisnih pogojih ni definiral pojma "da je ponudnik izgradil vsaj dve čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 8000 PE". Ker po mnenju vlagatelja nejasne določbe razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo posameznega ponudnika, naročnik ne bi smel oceniti vlagateljeve ponudbe kot nepravilne zgolj iz razloga, ker je v Obrazcu 5.12 zapisal, da je partner v skupni ponudbi Prolink d.o.o., Griže, izvedel (le) strojne instalacije (in ne vseh del). Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil naslednje nepravilnosti:
Izbrani ponudnik je sicer izpolnil Obrazec 5.7(b), v katerem je v rubriko "Naziv in sedež projektanta" vpisal kar samega sebe (Primorje d.d., Ajdovščina), ter obrazec žigosal in podpisal. Vendar pa iz nadaljnjega vpogleda v predmetno ponudbo izhaja, da je izbrani ponudnik za odgovornega projektanta imenoval g. Iva Prokesa in g. Vojka Bibiča, ki nista zaposlena pri izbranem ponudniku. Kot ugotavlja vlagatelj, izbrani ponudnik zanju ni priložil obveznih prilog za projektante, ki jih zahteva tako točka 10 Navodil, kot tudi Obrazec 5.7(b). Vlagatelj še navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika prav tako ni izkazana podjemna pogodba, ki bi bila sklenjena z navedenima projektantoma.
Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v Navodilih, in sicer v točki 10.1 določil, da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku. Naročnik je sicer dopustil možnost, da so vsa dokazila in tiskana literatura lahko podana tudi v drugem jeziku (točka 10.2 Navodil), vendar pa je moral ponudnik v tem primeru poskrbeti za pravilen prevod v slovenski jezik.
Iz Navodil ponudnikom, in sicer iz točke 16, ki se sklicuje na Obrazec 5.14, izhaja, da bi morali ponudniki k izpolnjenemu Obrazcu 5.14 priložiti Obrazec 5.16, ki je moral biti izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika in referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani naročnikov, v obliki in vsebini Obrazca 5.17. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je za odgovornega projektanta za čistilno napravo g. Iva Prokesa predložen Obrazec 5.17 sicer izpolnjen, vendar v angleškem jeziku. Prav tako izbrani ponudnik ni poskrbel za pravilen prevod v slovenski jezik, čeprav se je te obveznosti očitno zavedal, saj je za navedenega odgovornega projektanta, zagotovil prevod njegovega življenjepisa.

Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se ugotovi, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna ter razveljavi dosedanji postopek oddaje javnega naročila in ugotovi, da je vlagateljeva ponudba pravilna in najugodnejša. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve o zahtevku za revizijo do plačila, v 15-ih dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je dne 06.01.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji med pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, med zahtevanimi pogoji tehnične sposobnosti pod točko 1.2.10 določil, da mora ponudnik izkazati, da je izgradil (pod 1. alinejo) vsaj dve čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 8.000 PE ali več za komunalne odpadne vode (objekt ima uporabno dovoljenje) v zadnjih petih letih. Kot dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja, so bila v razpisni dokumentaciji predvidena referenčna potrdila, ki so jih morali potrditi posamezni naročniki, v obliki in vsebini, kot je razvidno iz Obrazca 5.12. Naročnik je še določil, da kot izpolnitev pogoja šteje, če ga je ponudnik v celoti izpolnil kot je zahtevano oziroma kot zbir zadostitve pogoja ponudnika in njegovih podizvajalcev/projektantov, ki so bili v ponudbi navedeni oziroma ponudnikov v skupini ponudnikov/konzorciju (in podizvajalcev/projektantov). Kot navaja naročnik, je vlagatelj v svoji ponudbi, kot izpolnitev navedenega pogoja, priložil dokazila - dve potrjeni referenčni potrdili partnerja iz skupne ponudbe. Eno potrdilo se je nanašalo na objekt čistilne naprave Paloma, drugo pa na objekt Čistilne naprave Laško, iz obeh pa izhaja, da je podjetje Prolink d.o.o., Griže izvedlo strojne instalacije. Naročnik je glede na navedeno ugotovil, da vlagatelj ni izpolnil pogoja v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije, saj iz navedenih referenčnih potrdil ne izhaja izgradnja objekta, temveč le izvedba posameznih del v okviru izgradnje - to je izvedba strojnih instalacij. Naročnik navaja, da iz 7. točke 2. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-ZGO-UPB1) izhaja, da se kot gradnja šteje izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta. Kot zatrjuje naročnik, je moral biti vlagatelju ta termin poznan, saj je strokovnjak z gradbenega področja, torej je moral vedeti, da izvedba strojnih instalacij ne pomeni (iz)gradnje objekta. Poleg tega je naročnik določil še vrsto objekta in kapaciteto le-tega, s čimer je zahtevane reference še dodatno opredelil. Naročnik tako navaja, da se morajo reference nanašati na predmet javnega naročila, ki je v konkretnem primeru izgradnja čistilne naprave, saj le s takšno referenco lahko preveri zadostno usposobljenost ponudnika.
Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji med drugim predvidel tako navedbo projektanta kot navedbo odgovornih projektantov. Skladno z 2. členom ZGO-1-UPB1 je projektant pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju, odgovorni projektant pa posameznik (torej fizična oseba), ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. V prvem odstavku 45. člena istega zakona je še določeno, da mora projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. V tem smislu je naročnik določil, da mora ponudnik v Obrazcu 5.7(b) navesti projektante ter zanje v točki 10 Poglavja 1, Podpoglavja 1.4 (Sestavni deli ponudbe) določil obveznost predložitve potrdil za dokazovanje statusnih pogojev za priznanje sposobnosti (enako kot za podizvajalce). Izbrani ponudnik je kot projektanta v tabeli Obrazca 5.7(b) navedel Primorje d.d., Ajdovščina (torej samega sebe) in skladno z zahtevo naročnika izpolnjenemu obrazcu priložil tudi vsa zahtevana potrdila iz predmetne točke razpisne dokumentacije. Iz izpiska iz sodnega registra, ki ga je priložil izbrani ponudnik izhaja, da je med drugim registriran tudi za arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje ter za drugo projektiranje in tehnično svetovanje, kar pomeni, da je ponudnik lahko tudi projektant in ne le izvajalec gradnje. Naročnik je nadalje zahteval tudi navedbo odgovornega projektanta ter zanj predvidel obrazec življenjepisa, navedbo referenc, ter obveznost predložitve referenčnih potrdil. Pri tem pa naročnik ni zahteval, da bi moral biti odgovorni projektant redno zaposlen pri projektantu, niti taka zahteva ne izhaja iz veljavnih predpisov. Kot še zatrjuje naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni bilo zahteve, da bi se morala projektant in odgovorni projektant izkazati z aktom o njunem delovno pravnem razmerju.
Glede očitka, ki se nanaša na potrdilo za odgovornega projektanta g. Iva Prokesa, ki je po vlagateljevemu mnenju predloženo v angleškem jeziku (Obrazec 5.17), pa naročnik navaja, da je bilo potrebno v posamezne rubrike tabele iz obrazca vpisati podatke kot na primer naziv projekta, čas izvedbe, kraj izvedbe, lokacijo čistilne naprave, sama izjava in potrditev del pa je že na originalnem obrazcu v slovenskem jeziku. Naročnik v zvezi s tem še dodaja, da so bili posamezni izrazi kot naziv naročnika, kraji, naziv projekta sicer res navedeni v angleškem jeziku, vendar pa je potrdilo kot celota, v vsebinskem delu sestavljeno v slovenskem jeziku in zato ni predloženo v nasprotju z zahtevo iz točke 10 Poglavja 1, Podpoglavja 1.1 Navodil. Poleg tega je prevod nazivov iz tabele Obrazca 5.17 naveden v Obrazcu 5.16.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.01.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja pri vseh dosedanjih navedbah, podanih v zahtevku za revizijo in še dodaja, da se nikakor ne more strinjati z naročnikovimi razlogi, s katerimi je zavrnil njegov očitek, ki se nanaša na, s strani izbranega ponudnika izpolnjen Obrazec 5.17. Predmetni obrazec, ugotavlja vlagatelj, vsebuje tudi rubriko "Dela za katera je bil izvajalec odgovoren", le-ta pa bi morala biti izpolnjena v slovenskem jeziku oziroma bi moral biti zagotovljen prevod iz angleškega jezika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor v tem, ali sta izbrani ponudnik in vlagatelj ravnala v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali sta oddala pravilni ponudbi v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo navaja razloge, zaradi katerih naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna in hkrati zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna (oziroma, da je pogoj iz 1.2.10. točke Podpoglavja 1.2, Poglavja 1 Navodil izpolnil v skladu z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija je presojala vlagateljeve očitke po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo. Najprej je obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na (ne)pravilnost njegove ponudbe, nato pa še vse (tri) očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji pogoje za priznanje sposobnosti razdelil v tri sklope, in sicer na pogoje, ki se nanašajo na ponudnikov pravni status, na pogoje, ki se nanašajo na izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti in na pogoje, ki se nanašajo na izpolnjevanje tehničnih sposobnosti. Med slednje (torej med zahteve, ki so se nanašale na izpolnjevanje ponudnikovih tehničnih sposobnosti) je v točko 1.2.10 Podpoglavja 1.2, Poglavja 1 Navodil zapisal tudi zahtevo, da je ponudnik izgradil vsaj dve (2) čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 8.000 PE ali več za komunalne odpadne vode (objekt ima uporabno dovoljenje) v zadnjih (5) letih (1. alineja) in vsaj tri (3) kanalizacijske sisteme v dolžini vsak najmanj po 2.000 m v zadnjih petih (5) letih (2. alineja). V ta namen je v razpisno dokumentacijo priložil Obrazec 5.12 (Referenčna potrdila ponudnika), kamor so morali ponudniki vpisati reference (dela na posameznem projektu) z desetimi različnimi podatki (naziv projekta, čas izvedbe projekta, kraj izvedbe projekta, skupna vrednost projekta, dela za katera je bil izvajalec odgovoren itdâ??). Referenčno potrdilo (Obrazec 5.12) je morala podpisati pooblaščena oseba naročnika.

Zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu v 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je sporni pogoj eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42. a člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji.

Med strankama v tem postopku je nesporno dejstvo, da je vlagatelj v dokaz izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja pod 1. alinejo (izpolnitev predmetnega pogoja v delu, ki se nanaša na 2. alinejo med strankama v tem postopku ni sporno) priložil dve izpolnjeni in podpisani referenčni potrdili (podjetja Palome d.d., Sladki vrh za čistilno napravo Paloma in podjetja WTE GmbH, Kranjska gora za čistilno napravo Laško), iz katerih izhaja, da je partner v skupni ponudbi, to je podjetje PROLINK d.o.o., Griže, na projektih (čistilna naprava Paloma in čistilna naprava Laško) opravljal strojne instalacije. Pač pa si stranki nista edini v tem, ali predmetni potrdili v spornem delu (torej v delu, ki se nanaša na vpis strojnih instalacij) že zadoščata za izpolnitev spornega pogoja (v 1. alineji točke 1.2.10). Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da vlagatelj ni izpolnil pogoja, ker iz navedenih referenčnih del ne izhaja izgradnja objekta, temveč le izvedba strojnih instalacij. Vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da je glede na nedefinirano dikcijo pojma "izgradnje", obravnavani pogoj v celoti izpolnil.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija je (že) iz dikcije oziroma formulacije zgoraj citiranega pogoja (v 1. alineji) mogoče jasno razbrati, da se le-ta nanaša na izgradnjo (vsaj) dveh čistilnih naprav v kapaciteti najmanj 8.000 PE, v zadnjih 5-ih letih (ob predpostavki, da imata referenčna objekta uporabno dovoljenje). Pri presoji pravilnosti vlagateljeve ponudbe s stališča postavljenih zahtev je torej potrebno v prvi vrsti upoštevati besedilo omenjene zahteve. Državna revizijska komisija poudarja, da iz besedila zgoraj citirane zahteve popolnoma nedvoumno izhaja, da se morata dokazili iz 1. alineje nanašati na izgradnjo, kar pomeni da naročnik zahteva izkušnje pri izvedbi tistih del, katerih predmet je enak predmetu obravnavanega javnega naročila (gre torej za vprašanje identitete ponujenih referenc poslom, ki so razpisani v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila). Glede na jasno precizirano zahtevo, ki izhaja iz predmetne točke razpisne dokumentacije, je potrebno ugotoviti, da referenčne listine, ki so predložene v vlagateljevi ponudbi, ne zadostujejo naročnikovim zahtevam oziroma ne izkazujejo izpolnjevanja pogoja, ki ga zahteva naročnik, kajti nobena od njiju se ne nanaša na opravljanje izgradnje čistilnih naprav, pač pa zgolj na izvedbo strojnih instalacij. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju se ugotovitev naročnika, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja iz 1.2.10. točke Navodil (Tehnične sposobnosti - obvezni pogoji) izkaže kot pravilna in zakonita.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil naslednje nepravilnosti:

1. Izbrani ponudnik za odgovorna projektanta g. Iva Prokesa in g. Vojka Bibiča ni priložil obveznih prilog, ki jih je naročnik zahteval v 10. točki Navodil Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 (in v obrazcu 5.7(b)).
2. Glede na dejstvo, da odgovorna projektanta (g. Ivo Prokes in g. Vojko Bibič) nista zaposlena pri izbranem ponudniku bi moral le-ta predložiti podjemne pogodbe.
3. Izbrani ponudnik pri izpolnjevanju Obrazca 5.17 ni ravnal v skladu z naročnikovimi navodili iz točke 10.1 oziroma 10.2 Podpoglavja 1.1, Poglavja 1 Navodil (Jezik v ponudbi).

Vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na domnevne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika v zvezi z nepredložitvijo obveznih prilog, ki jih je naročnik zahteval v 10. točki Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 Navodil (in v obrazcu 5.7(b)), je potrebno zavrniti kot neutemeljene. Enako kot pri zahtevi v zvezi z ugotavljanjem (ne)pravilnosti vlagateljeve ponudbe je tudi pri presoji pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika s stališča zahtev pod predmetno točko Navodil potrebno upoštevati besedilo omenjene zahteve. V sporni točki je namreč naročnik zapisal vrsto zahtev, ki so se nanašale na projektanta (in sicer tako izpolnitev obrazca 5.7(b) kot tudi predložitev štirih dokumentov) in ne na odgovorne projektante. (Skladno z 2. členom ZGO-1-UPB1 je projektant pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju - točka 4.2, odgovorni projektant pa posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev - točka 4.2.1).
Zahteve za odgovorne projektante je namreč naročnik zapisal v 15. in 16. točki Navodil Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 in v namen izpolnjevanja le-teh v razpisno dokumentacijo priložil večje število obrazcev, in sicer Obrazec 5.13 (Ključno osebje), Obrazec 5.14 (Obrazec za življenjepise ključnega osebja), Obrazec 5.15 (Referenčna potrdila odgovornega vodja del projekta), Obrazec 5.16 (Reference odgovornega projektanta) in Obrazec 5.17 (Referenčna potrdila odgovornega projektanta).
Ker je izbrani ponudnik kot projektanta (ki je v smislu 4.2 točke 2. člena ZGO-1-UPB1 torej lahko pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju) navedel samega sebe (torej podjetje Primorje d.d., Ajdovščina) in ker je hkrati priložil vse zahtevane dokumente, ki jih je v 10. točki Navodil Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 (in v obrazcu 5.7(b)) zahteval naročnik, je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila.

Ravno tako niso utemeljeni vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na nepredložitev podjemne pogodbe oziroma kakršnihkoli drugih aktov oziroma izkazov o delovno pravnih razmerjih za odgovorna projektanta (g. Iva Prekesa in g. Vojka Bibiča). Podjemne pogodbe (ali drugih aktov oziroma izkazov) naročnik v razpisni dokumentaciji za odgovorne projektante (v primeru, da slednji niso zaposleni pri ponudniku) namreč ni zahteval. Ker od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, je Državna revizijska komisija (tudi) obravnavan očitek vlagatelja zavrnila.

Ni pa neutemeljen vlagateljev očitek v tistem delu zahtevka za revizijo, v katerem zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz točke 10.1 oziroma 10.2 Navodil Podpoglavja 1.1 Poglavja 1 (Jezik v ponudbi). Naročnik je namreč ponudnike v le-teh opozoril, da morajo biti ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku" (točka 10.1) in hkrati dopustil tudi možnost, da so lahko vsa dokazila in tiskana literatura, s katero ponudnik opremi ponudbo tudi v drugem jeziku, vendar so morali ponudniki v tem primeru poskrbeti za pravilen prevod v slovenski jezik (točka 10.2).
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da slednji ni ravnal v skladu z zgoraj navedenima točkama, saj je v ponudbo priložil dva obrazca, v katera je (v, s strani naročnika vnaprej predviden tekst), zahtevane podatke po posameznih rubrikah vpisal v angleškem jeziku ter hkrati za vpisane podatke ni "poskrbel prevoda v slovenski jezik".
Z navedenim je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z zgoraj navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, zato naročnik navedenih (dveh) referenčnih potrdil za odgovornega projektanta Iva Prokesa (ki ju je predložil na Obrazcih 5.17) ne bi smel upoštevati (pač pa bi lahko upošteval (le) preostale referenčne posle, seveda le v primeru, če so izkazani v skladu z naročnikovimi zahtevami, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. Slednji bi torej morali biti podani v skladu s točko 1.2.12. - Tehnične sposobnosti - obvezni pogoji, Podpoglavja 1.2, Poglavja 1 Navodil (kjer je naročnik zapisal zahtevo, da je odgovorni projektant za čistilno napravo projektiral vsaj (2) čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 20.000 PE ali več za komunalne odpadne vode, od katerih mora biti vsaj ena (1) čistilna naprava, katera čisti odpadne vode kraja, ki je lociran ob morju (infiltracija morske vode v kanalizacijski sistem) v zadnjih petih (5) letih), v obliki Obrazca 5.17. in predloženi v slovenskem jeziku (ali v kateremkoli drugem jeziku, če bi bil hkrati zagotovljen prevod).

Državna revizijska komisija še pripominja, da naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da je potrebno vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije obravnavati kot enako pomembne, in sicer ne glede nato, ali se nanašajo na njeno vsebino ali na njeno obliko. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, le-te pa vežejo tudi naročnika skozi celoten postopek oddaje javnega naročila in jih mora upoštevati v razmerju do vseh udeleženih ponudnikov.
Zapisano drugače. Glede na to, da je naročnik v obravnavanem primeru sam postavil dokaj stroga formalna pravila (tudi) v delu, ki se nanašajo na jezik v ponudbah, je bil dolžan ta pravila tudi upoštevati, in sicer enako strogo do vseh ponudnikov. Le na ta način bi naročnik ravnal tudi v skladu z načelom enakopravnosti (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1) in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški v višini vplačane revizijske takse (400.00,00 SIT).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.02.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran
- VEGRAD d.d., Velenje
- PROLINK d.o.o., Zabukovica 87, Griže
- DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj
- Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana