018-177/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-177/06-33-1625

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu glede stroškov revizijskega postopka v povezavi s postopkom oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo zobozdravstvenega materiala, v katerem je podjetje Sanolabor d.d., Leskovška 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) vložil zahtevek za revizijo zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana, dne 8.6.2006

ODLOČILA

1. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 313.500,00 SIT SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Po tem roku pa vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Vlagatelj je dne 8.5.2005, vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za dobavo materialov za zobotehnični laboratorij.

Naročnik je skladno s 13. členom ZRPJN pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da vloženi revizijski zahtevek s strani vlagatelja ni bil podpisan, kakor tudi ne pooblastilo o zastopanju, zato je vloženi revizijski zahtevek s sklepom, z dne 23.5.2006, zavrgel.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila in razveljavila odločitev naročnika, sklep št. 502-16/04-88 z dne 23.5.2006.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini 2500 odvetniških točk (za sestavo pritožbe) upoštevaje 20% DDV. Glede povračilo stroškov se smiselno uporablja določba 3. odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN in 1. odstavkom 31. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki so bili za pritožbo potrebni. Državna revizijska komisija je glede na oceno skupne vrednosti spora (51.884.712,93 SIT) skladno s tarifo št. 21 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/2003 s spremembami) vlagatelju priznala stroške za sestavo pritožbe v višini 2375 odvetniških točk skupaj z 20% DDV, kar skupaj znaša 313.500,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.6.2006

Jožef Kocuvan
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- RS Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/1, Ljubljana
- Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana