018-177/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-177/06-33-1609

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo zobozdravstvenega materiala in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil ponudnik Sanolabor d.d., Leskovška 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana, dne 7.6.2006

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika št. 502-16/04-88 z dne 23.5.2006.

2. Naročnik mora o zahtevku odločati v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

3. O stroških postopka bo odločeno naknadno.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS št. 24/2005, z dne 11.3.2005, pod številko objave Ob-6551/05. Dne 29.3.2006 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 502-16/2004-73, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Interdent d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Zoper omenjeno obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj Sanolabor d.d. 8.5.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročnika poziva, da ta opravi ponovno presojo pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v okviru predmetnega javnega naročila ter skladno z ugotovitvami primerno ukrepa, in sicer da ponudbo izbranega ponudnika opredeli kot nepravilno in jo zavrne, ter posledično razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila za 23 sklop.

Naročnik je dne 23.5.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je skladno s 13. členom ZRPJN pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da vloženi revizijski zahtevek s strani vlagatelja ni bil podpisan. Prav tako ni bilo podpisano tudi k zahtevku priloženo pooblastilo o zastopanju, s katerim naj bi direktor družbe vlagateljice revizijskega zahtevka pooblastil odvetnika Zdenka Verstovška za zastopanje in nudenje pravne pomoči. Naročnik je pri tem presodil, da ne gre za nobeno od okoliščin, ki so taksativno naveden v 3. odstavku 12. člena ZRPJN in ki naj bi naročnika zavezovala, da vlagatelja opozori na pomanjkljivost njegove vloge.

Vlagatelj je dne 29.5.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da ZRPJN sicer ne določa, da je potrebno vloge strank (zahtevke za revizijo, obvestila strank o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, pritožbe) podpisati, vendar pa predvideva smiselno uporabo Zakona o pravdnem postopku. Slednji pa natančno opredeljuje, kaj mora vloga strank v postopku vsebovati, da je sposobna nadaljne obravnave, pri čemer je podpis stranke (pooblaščenca) naveden kot nujna sestavina vsake vloge. Prav tako je predpisano ravnanje v primeru ugotovitve, da vloga ne vsebuje vseh obveznih sestavin. V takšnem primeru mora sodišče stranko v postopku pozvati na dopolnitev vloge, v nasprotnem primeru se takšna nepopolna vloga zavrže. Upoštevaje navedeno je zato vlagatelj prepričan, da bi mu moral naročnik, v kolikor je zahtevek za revizijo opredelil kot nepopoln, podati dodaten rok za dopolnitev zahtevka. Vlagatelj prereka tudi naročnikovo stališče, da je ta k pozivu k dopolnitvi zahtevka zavezan le v primerih, ki jih ZRPJN posebej našteva, takšno stališče bi po mnenju vlagatelja lahko pripeljalo do drugih pravnih in dejanskih nesmislov ter do primerov, da bi naročnik zahtevek, ki ima sicer vse v 3. odstavku 12. člena ZRPJN predpisane obvezne sestavine, bi pa imel druge pomanjkljivosti, obravnaval kot popolnega. Ravno tako je nesmiselno ločevanje pomanjkljivosti na tiste, na katere naročnik vlagatelja pozove k dopolnilu in na druge, zaradi katerih vlogo brez dopolnila zavrže. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev izpodbojnega sklepa ter vrnitev postopka naročnika v ponovno odločanje in povrnitev stroškov v višini 330.000,00 SIT.

Med strankama je nesporno, da tako zahtevek za revizijo kot pooblastilo za zastopanje s strani vlagatelja nista bila podpisana. Sporno pa je, ali je bil naročnik na podlagi ZRPJN zavezan vlagatelja pozvati na dopolnitev vloge. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je pritožba utemeljena in da takšna obveznost naročnika obstoji.

Določba 3. odstavka 12. člena ZRPJN sicer ne določa podpis vlagatelja in predložitev podpisanega pooblastila kot obvezne sestavine zahtevka, vendar določa zgolj tiste minimalne sestavine, ki morajo biti poleg drugih obvezno podane, da lahko Državna revizijska komisija kot naročnik sploh preverita sklepčnost revizijskega zahtevka. Za preostala druga vprašanja, ki jih ZRPJN ne ureja, pa ZRPJN v 5. odstavku 3. člena predvideva subsidiarno uporabo Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS št. 26 /1999, 43 /2006, v nadaljevanju ZPP). V obravnavnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZRPJN zastopanja strank ne ureja, zaradi česar je potrebna smiselna uporaba določb ZPP. Tako določba 98. člena ZPP v zvezi z zastopanjem določa, da mora pooblaščenec predložiti pooblastilo pri prvem pravdnem dejanju. Sodišče pa lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja (1. in 2. odstavek 98. člena ZPP). Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (4. odstavek 98. člena ZPP). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru pooblaščenec sicer predložil pooblastilo, vendar slednje s strani vlagatelja ni bilo podpisano, zato bi moral naročnik postopati tako, kot da pooblastilo ni bilo predloženo. Naročnik bi moral v tem primeru skladno z 98. členom ZPP pooblaščenca pozvati in mu določiti rok na predložitev veljavnega pooblastila in šele ko pooblaščenec pooblastila v navedenem roku ne bi predložil, bi lahko naročnik revizijski zahtevek zavrgel.

Državna revizijska komisija tudi glede podpisa zahtevka ugotavlja, da določba 3. odstavka 12. člena ZJPRN sicer obveznost podpisa ne določa, vendar navedena določba ne ureja tudi druge obvezne sestavine, ki pa jih ZPP v 2. odstavku 105. člena kot obvezni del vloge zahteva. Tako ZRPJN ne zahteva navedbo pooblaščencev, ki je za opravljanje procesnih dejanj stranke ključna, kot tudi ne podpis vlagatelja, ki je prav tako pomembna za identifikacijo zahtevka. Na podlagi nevednega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je v obravnavanem primeru potrebno skladno s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN določbe ZPP smiselno uporabiti. Določba 1. odstavka 108. člena ZPP določa, da v kolikor je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je potrebno, da bi se obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da mora vlogo popraviti in dopolniti. Če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za obravnavo, jo sodišče zavrže (4. odstavek 108. člena ZPP). To pomeni, da mora naročnik vlagatelja zahtevka za revizijo najprej pozvati k dopolnitvi nepopolne vloge, zahtevek za revizijo pa lahko zavrže šele v primeru, če le-ta ni pravočasno dopolnjen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija bo na podlagi 32. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) ter ZPP, ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, uporablja v primerih, ko ZRPJN ne določa drugače, o stroških v zvezi z revizijo postopka oddaje javnega naročila, odločila s posebnim sklepom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 3 izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.6.2006

Jožef Kocuvan
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- RS Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/1, Ljubljana
- Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana