018-182/2006 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Številka: 018-182/06-31-1614

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za servisiranje laboratorijske opreme in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj LOTRIČ, laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, 4227 Selca (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.6.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju, št. 1/5/2005, z dne 29.5.2006.
2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 15.5.2006, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 117/05, z dne 23. 12. 2005, pod št. Ob-26188/05 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, z dne 23.12.2005, št. objave 2005/S 247-244020, objavil postopek oddaje javnega naročila storitve po odprtem postopku za servisiranje laboratorijske opreme, po sklopih.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, z dne 20.4.2006, in Popravkom obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 28. 4.2006, vse sodelujoče obvestil o izbiri ponudnikov po posameznih sklopih.

Dne 25.4.2006 je vlagatelj od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 28.4.2005.

Vlagatelj je dne 15.5.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklope od 2 do 9.

Dne 29.5.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 1/5/2005, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi naročnik navaja, da je po pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel 4.4.2006, dne 4.5.2006 je vlagatelj prejel tudi Popravek obvestila o oddaji predmetnega naročila, kar pomeni, da se je v obeh primerih 10 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 14. 5. 2006. Ker je vlagatelj le-tega poslal priporočeno po pošti dne 15. 5. 2006, je prekoračil zakoniti rok, zato ga je naročnik zavrgel.

Zoper zgoraj citirani sklep je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. Vlagatelj navaja, da je izpodbijani sklep naročnika nepravilen in nezakonit. Vlagatelj ugotavlja, da bi moral naročnik pri računanju roka za vložitev zahteve za revizijo upoštevati 111. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja tudi v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, in ob upoštevanju le-tega vlagateljev zahtevek za revizijo (ki ga je vlagatelj vložil prvi delovni dan po poteku roka, torej dne 15. 5. 2006) obravnavati kot pravočasnega. Vlagatelj tudi navaja, da je dodatno obrazložitev, skupaj s popravkom obvestila o oddaji javnega naročila, prejel dne 4.5.2006 in ne dne 4.4. 2006, kot je pomotoma navedel naročnik v obrazložitvi izpodbijanega sklepa. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikov sklep, št. 1/5/2005, z dne 29.5.2006, in se zadevo vrne naročniku v ponovno odločanje oziroma podredno, da Državna revizijska komisija sama odloči o zahtevi za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je treba upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, da ponudnik zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je vezan na prejem dodatne obrazložitve o oddaji naročila.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, zato je potrebno rok za vložitev revizijskega zahtevka šteti od dne, ko mu je bila slednja vročena.

Državna revizijska komisija uvodoma izpostavlja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu, št. 1/5/2005, z dne 29.5.2005, napačno zapisal letnico datuma sklepa, saj je za leto izdaje le-tega zapisal leto 2005 namesto 2006. Iz same vsebine sklepa je razvidno, da se slednji nanaša na zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil 15.5.2006, zato je razumljivo, da je naročnik izpodbijani sklep izdal po prejemu zahtevka za revizijo. Iz tega izhaja, da je naročnik v sklepu pri navedbi datuma napravil očitno pomoto pri številki in je namesto 2006 zapisal 2005. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je potrebno v predmetni pritožbi namesto datuma 29.5.2005 kot datum sprejema sklepa naročnika upoštevati datum 29. 5. 2006.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je vlagatelj prejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila dne 4.5.2006 (kar je razvidno iz žiga vlagatelja z datumom). Dne 15.5.2006 pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in ga še isti dan oddal priporočeno po pošti, kar je razvidno iz fotokopije povratnice, ki se nahaja v spisovni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu, št. 1/5/2005, z dne 29.5.2006, pomotoma navedel, da je vlagatelj dodatno obrazložitev prejel 4.4.2006, čeprav gre iz nadaljevanja obrazložitve istega sklepa razbrati, da je imel naročnik v mislih datum prejema 4.5.2006 (naročnik namreč navaja, da se je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 14.5.2006). Torej gre tudi v tem primeru za očitno pomoto pri številki s strani naročnika (kar je ugotovil tudi vlagatelj).

Med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel dne 4.5.2006. Stranki se tudi strinjata v tem, da je vlagatelj zahtevek za revizijo s priporočeno pošiljko vložil dne 15.5.2006. Med strankama obstaja spor o tem, ali je glede na opisano dejansko stanje zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Medtem, ko naročnik zatrjuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po preteku desetdnevnega roka, vlagatelj nasprotno zatrjuje, da je bil zadnji dan roka nedelja, kar pomeni, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel šele s pretekom prvega prihodnjega delavnika, to je v ponedeljek, 15.5.2006, torej tistega dne, ko je po pošti priporočeno oddal zahtevek za revizijo.

Upoštevajoč določbe 111. in 112. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel v ponedeljek, dne 15.5.2006. ZPP v drugem odstavku 111. člena določa, da v primeru, ko je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Ob upoštevanju te določbe je potrebno ugotoviti, da je sporni rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči 5.5.2006. Četrti odstavek 111. člena ZPP določa, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Ker se je torej v obravnavanem primeru desetdnevni rok za vložitev revizijskega zahtevka iztekel 14.5.2006, torej v nedeljo, se je ob upoštevanju navedene zakonske določbe sporni rok iztekel šele v ponedeljek, 15.5.2006. Ob tem je potrebno smiselno upoštevati tudi določbo drugega odstavka 112. člena ZPP, ki določa, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve organu, na katerega je naslovljena. Kot že ugotovljeno zgoraj, med strankama ni sporno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo s priporočeno pošiljko oddal dne 15.5.2006. Glede na vse navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pravočasno in da ga je naročnik neupravičeno zavrgel.

Na podlagi zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija ravnala v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in pritožbi vlagatelja ugodila ter odločila, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu z določili ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7. 6. 2006

Predsednica senata:
Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- LOTRIČ, laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, Selca
- Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana
- MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana