018-132/2006 MJU

Številka: 018-132/06-35-1207

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditve in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS, javnih zavodov in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa - področje D in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika ADVANT d.o.o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana in COMTRON d.o.o., Tržaška 21, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.04.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditve in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS, javnih zavodov in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa objava javnega razpisa; objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25520/05) z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 430-31/2005/88, z dne 27.01.2006, po posameznih območjih in področjih izbral več ponudnikov. Za področje D je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ELCOS d.o.o., Vodmatska 3, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga, z dne 28.02.2006), v katerem uvodoma navaja, da ga vlaga zgolj v sklopu D (za področje D).
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na področje D, ni pravilna, kar utemeljuje z dejstvom, da iz le-te ni razvidno, v kolikšnem delu oziroma katere storitve pri izvedbi javnega naročila bo opravil podizvajalec (podjetje Optokon d.o.o., Ljubljana). Vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik z opisanim ravnal v nasprotju s 10.3.2. točko razpisne dokumentacije in še zatrjuje, da je le-ta dovolj konkretizirana in nedvoumna, saj so jo, razen izbranega ponudnika, razumeli vsi preostali ponudniki.

Vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na področje D in izbere naslednjo najugodnejšo ponudbo. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer v višini vplačane revizijske takse (200.000,00 SIT).

Naročnik je dne 07.03.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je ponudnik ADVANT d.o.o., Ljubljana oddal skupno ponudbo s podjetjem COMTRON d.o.o., Maribor, zahtevek za revizijo pa je vložil samostojno. Ker ponudnik ADVANT d.o.o., Ljubljana sam ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, je naročnik slednjega, zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, zavrgel.

Zoper sklep o zavrženju je vlagatelj dne 10.03.2006 vložil pritožbo, kateri je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-89/06-31-822, z dne 20.03.2006, ugodila in (ob ugotovitvi, da je ponudbeni partner COMTRON d.o.o., Maribor že priložil pooblastilo, s katerim je za vložitev zahtevka za revizijo pooblastil drugega ponudnika iz skupne ponudbe, to je podjetje ADVANT d.o.o., Ljubljana) napotila naročnika, da mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 430-31/2005/113, z dne 03.04.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej ugotavlja, da je v 10.3.2. točki razpisne dokumentacije (Skupna ponudba in podizvajalci) zapisal, da mora ponudnik v primeru, če bo pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci navesti, v kolikšnem delu oziroma katere storitve pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu (oziroma posameznemu podizvajalcu, če jih je več). Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik upošteval navedeno zahtevo in ugotavlja, da je slednji navedel, da se prijavlja za obe območji na področju D, za podizvajalca podjetje Optokon d.o.o., Ljubljana pa navedel, da ga prav tako prijavlja na obe območji na področju D ter pripisal, da bo slednji opravljal storitve projektiranja.
Naročnik ugotavlja, da del storitev področja D predstavljajo tudi storitve projektiranja, kar po njegovem mnenju pomeni, da je izbrani ponudnik, z vpisom storitev projektiranja za podizvajalca (podjetje Optokon d.o.o., Ljubljana), ravnal v skladu z zahtevami iz 10.3.2. točke razpisne dokumentacije. Naročnik še navaja, da se strinja z vlagateljem v tem, da v razpisni dokumentaciji ni natančno določil v kateri del ponudbene dokumentacije morajo ponudniki vpisati predmetno zahtevo in posledično ugotavlja, da je izbrani ponudnik tudi po obliki (na zgoraj opisan način) zahtevo v celoti izpolnil.

Vlagatelj je dne 07.04.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 18.04.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je ob upoštevanju pravil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in zahtev iz razpisne dokumentacije ponudbo izbranega ponudnika potrebno obravnavati kot nepravilno ter jo kot tako izločiti iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

ZJN-1 v prvem odstavku 76. člena zavezuje naročnika, da mora po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Pojem pravilne ponudbe je definiran v 13. točki 3. člena ZJN-1, kjer je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) vse naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji, in sicer v četrtem odstavku 10.3.2. točke Navodil ponudnikom za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODVZ.IT-6/2005 (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom) zapisal: "V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti v kolikšnem delu oziroma katere storitve pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu (po posameznem podizvajalcu, če jih je več). Ponudnik mora v ponudbi našteti vse podizvajalce".
Stranki v tem revizijskem postopku se strinjata v tem, da je izbrani ponudnik (za področje D) oddal ponudbo, v kateri je navedel, da bo pri predmetnem javnem naročilu sodeloval z (enim) podizvajalcem, in sicer s podjetjem Optokon d.o.o., Ljubljana. Ravno tako sta si stranki edini v tem, da je izbrani ponudnik za podizvajalca, in sicer v Obrazec "Ponudba" vpisal, da ga prijavlja za obe območji na področju D, in sicer "za projektiranje". Pač pa si stranki nista edini v tem, ali je glede na dikcijo zgoraj citiranih navodil iz točke 10.3.2. izbrani ponudnik (v celoti) ravnal z le-to. Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da je izbrani ponudnik (ob upoštevanju dejstva, da predstavlja del predmetnega javnega naročila v spornem delu tudi projektiranje ter ob tem, da ni izrecno zapisal, v kateri del ponudbene dokumentacije morajo ponudniki zahtevan podatek vpisati), predmetno zahtevo v celoti izpolnil. Vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da izbrani ponudnik ni nikjer opredelil v kolikšnem delu oziroma katere storitve pri izvedbi predmetnega javnega naročila bo oddal podizvajalcu in da je posledično oddal nepravilno ponudbo.
Del predmetnega javnega naročila (v sklopu D) predstavljajo tudi storitve projektiranja. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in izhaja iz razpisne dokumentacije, in sicer iz Priloge "Področja in območja prijave ter orientacijske količine", in sicer iz točke 1.1 (Področja prijave), iz katere med drugim izhaja, da so v razpisno dokumentacijo za področje D priloženi "Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN V.4.1." ter iz 9. 3. točke Navodil ponudnikom (Področje prijave D) točke 9 (Merila), kamor je naročnik zapisal, da morajo ponudniki v celoti in pravilno izpolniti obrazec "ožičenje LAN", med katerimi je tudi postavka 9 - "projektiranje (nadgradnje ali predelave)".
Kot ugotavlja Državna revizijska komisija je potrebno v obravnavanem primeru v prvi vrsti upoštevati besedilo zgoraj citirane zahteve iz 10.3.2. točke Navodil ponudnikom. Iz besedila le-te popolnoma jasno izhaja, da so morali ponudniki v primeru, če bodo pri izvedbi predmetnega javnega naročila poslovali z enim ali več podizvajalci, za vsakega izmed njih navesti podatek o tem, v kolikšnem delu oziroma katere storitve bo(do) opravljal(i). Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je bilo ob presoji predmetnega očitka potrebno upoštevati tudi dejstvo (ki ga priznava tudi sam naročnik), da naročnik v zvezi s sporno točko iz razpisne dokumentacije ni postavil nikakršnih zahtev glede njene oblike (naročnik v razpisno dokumentacijo ni priložil posebnega obrazca oziroma ni navedel na katero mesto v ponudbi mora biti zahtevan podatek vpisan), zato je potrebno šteti, da je bila odločitev o tem na katero mesto v ponudbeni dokumentaciji (in v kakšni obliki) bodo predmetni podatek navedli, prepuščena ponudnikom.
Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega, je potrebno šteti, da je izbrani ponudnik z navedbo o tem (ki jo je vpisal v Obrazec "Ponudba"), da bo (njegov edini) podizvajalec (podjetje Optokon d.o.o., Ljubljana) opravljal storitve projektiranja (in sicer na obeh območjih izpodbijanega področja D), sporno zahtevo v celoti izpolnil.
Ob navedenem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da trditev vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju ter da je zahtevek za revizijo potrebno zavrniti kot neutemeljen (2. alineja prvega odstavka 23. člena ZRPJN).
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer povračilo vplačane revizijske takse v višini 200.000,00 SIT. Ker tretji odstavek 22. člena ZRPJN povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.04.2006

Predsednik senata:
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:

- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, Ljubljana
- ADVANT, d.o.o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana
- COMTRON d.o.o., Tržaška 21, Maribor
- ELCOS d.o.o., Vodmatska 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana