018-168/2006 Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik

Številka: 018-168/06-33-1581

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca čiščenja prostorov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SINTAL EKO d.o.o., Litostrojska cesta 28, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.06.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila izbiro izvajalca čiščenja prostorov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 33-34, z dne 31.03.2006.

Vlagatelj je dne 24.04.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da kot kvalificiran ponudnik ne more enakopravno sodelovati v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, saj je naročnik v točki 3.1.2.8. razpisne dokumentacije zahteval predložitev pisnih priporočil v zadnjih treh let v podobnem obsegu, kot je predmet javnega naročila ter dve referenci o čiščenju dveh zavodov s področja zdravstva (lahko tudi organizacijska enota s področja zdravstva) ali sociale, ki imajo nastavitvene prostore. Vlagatelj meni, da je zahteva po predložitvi dveh referenc čiščenja dveh zavodov s področja zdravstva ali sociale, ki predstavlja tudi izločitveni pogoj, diskriminatoren. Vlagatelj navaja, da ni najti objektivnih razlogov za postavitev tega pogoja, po katerem naročnik ugotavlja ponudnikovo sposobnost na podlagi opravljanja storitve v ustanovah s točno določnega področja. Po mnenju vlagatelja je postavitev tovrstnega pogoja v nasprotju z 5. in 7. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). V nadaljevanju vlagatelj naročniku tudi očita, da na vprašanje zastavljeno naročniku dne 18.04.2006, ni v roku treh dni prejel pisnega odgovora naročnika, zato mu očita postopanje v nasprotju z 25. členom ZJN-1.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi razpisna dokumentacija in povrnejo stroški vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Zavod za tehnično izobraževanje je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, so varovanci v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik mlada gibalno omejena populacija z zelo občutljivim in rizičnim zdravstvenim stanjem. Zavod za tehnično izobraževanje navaja, da je pri čiščenju prostorov (tudi dveh ambulant) največ poudarka na preprečevanju morebitnih infekcij, kajti že najmanjša infekcija lahko povzroči pri mladoletnih osebah z mišično distrofijo hude težave z dihanje in s tem ogrožene ostale življenjske funkcije. Zavod za tehnično izobraževanje še pojasnjuje, da je zaradi izkušnje z izvajalcem čiščenja iz predhodnega javnega razpisa, kateri je imel na začetku velike probleme, saj le-ta ni imel dovolj znanja in izkušenj pri čiščenju tovrstnih prostorov. Zavod za tehnično izobraževanje smatra, da so izkušnje s čiščenjem zdravstvenih in socialnih zavodov bistvene, saj je zanj pomembno varno in zdravo bivanje varovancev, zato je to zahtevo podal kot izločilni pogoj. Glede vlagateljevega očitka, da ni odgovoril na eno od vlagateljevih vprašanj, zastavljenih dne 18.04.2006, pa Zavod za tehnično izobraževanje pojasnjuje, da je bilo tretje vprašanje, da je merilo "referenca" sporno in diskriminatorno, za kar naročnik meni, da je zoper to trditev možen samo ugovor.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 15.05.2006), je naročnik z dopisom, z dne 19.05.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz posredovane dokumentacije izhaja, da je sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo sprejel Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod za tehnično izobraževanje) in ne naročnik ter, da je Zavod za tehnično izobraževanje z dopisom, z dne 19.05.2006, odstopil dokumentacijo Državni revizijski komisiji. V odstopljeni dokumentaciji je priloženo pooblastilo naročnika Zavodu za tehnično izobraževanje, z dne 17.03.2006 (v nadaljevanju: pooblastilo, z dne 17.03.2006) , da v imenu in za račun naročnika izpelje celoten postopek oddaje javnega naročila.

Določilo prvega odstavka 22. člena ZJN-1 ureja pooblastilo, s katerim lahko naročnik za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pisno pooblasti drugo osebo javnega prava ali zasebnega prava, da izvede postopek v imenu in za račun naročnika. Možnost pooblastiti drugo osebo javnega prava ali zasebnega prava iz 22. člena ZJN-1 se nanaša na postopek oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija opozarja, da zgoraj omenjeno določilo velja za postopek oddaje javnega naročila, ne velja pa za revizijski postopek, saj pooblastila iz 22. člena ZJN-1 ni mogoče enačiti s pooblastilom, ki daje upravičenja v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo (v nadaljevanju: procesno pooblastilo). Državna revizijska komisija opozarja, da je treba glede vprašanja zastopanja po pooblaščencu v reviziji postopka oddaje javnega naročila upoštevati določilo petega odstavka 3. člena ZRPJN, ki glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, odkazuje na smiselno uporabo določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, in 90/05; v nadaljevanju: ZPP).
Državna revizijska komisija je že v zadevi št. 018-417/2005 zavzela stališče, da âˆ" upoštevajoč določilo 87. člena ZPP âˆ" pravna oseba (razen odvetniške družbe) po ZPP ne more biti pooblaščenec stranke v postopku, in da ta določba velja tudi v postopku pred Državno revizijsko komisijo. Do drugačne razlage ne bi mogli priti niti s sklicevanjem na določilo prvega odstavka 98. člena ZPP, ki navaja, da "pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju". Določba, da pooblaščenec "izkaže pooblastilo, dano pravni osebi", se nanaša na možnost, da se za pooblaščenca v pravdi določi tudi odvetniška družba (četrti odstavek 87. člena ZPP). Tudi iz te določbe tako ne izhaja, da je pooblaščenec stranke lahko tudi kakšna druga pravna oseba, razen odvetniške družbe.

V revizijskem postopku oddaje obravnavanega javnega naročila se Zavod za tehnično izobraževanje ni izkazal s procesnim pooblastilom. Pravne oseebe, ki niso odvetniške družbe, ne morejo pravnoveljavno kot pooblaščenci nastopati v postopku pred sodiščem (kakor tudi ne pred Državno revizijsko komisijo). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je pooblastilo naročnika, kot je razvidno iz pooblastila, z dne 17.03.2006, da Zavod za tehnično izobraževanje vodi postopek morebitne revizije na prvi stopnji, upoštevajoč določila 87., 97. in 98. člena ZPP, popolnoma irelevantno. Navedeno tudi pomeni, da je potrebno dokumentom, ki jih je v postopku revizije predmetnega postopka oddaje javnega naročila sprejel Zavod za tehnično izobraževanje odreči pravno veljavo.

Izpostaviti je potrebno določilo prvega in drugega odstavka 16. člena ZRPJN, skladno s katerim naročnik, po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.
V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika .
Iz določila prvega odstavka 16. člena ZRPJN izhaja, da mora o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, svojo odločitev pa mora sprejeti v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo naslovil tako na naročnika, kakor tudi na Zavod za tehnično izobraževanje. Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da o zahtevku za revizijo ni odločil naročnik, pač Zavod za tehnično izobraževanje. Državna revizijska komisija ugotavlja, da Zavod za tehnično izobraževanje odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo ne more pravnoveljavno sprejeti, saj âˆ" kot je bilo predhodno navedeno âˆ" pravna oseba, ki ni odvetniška družba, ne more zastopati naročnika v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija glede na dejstvo, da je sklep o zahtevku za revizijo sprejel Zavod za tehnično izobraževanje (ki, kakor je bilo že zapisano ne more biti pooblaščenec v revizijskem postopku) in ne naročnik upoštevajoč 15-dnevni rok za sprejem odločitve o zahtevku za revizijo iz 16. člena ZRPJN ugotavlja, da naročnik odločitve o zahtevku za revizijo ni sprejel. Državna revizijska komisija je zato štela, da je podan molk naročnika ter, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil (prvi odstavek 16. člena ZRPJN). Upoštevajoč navedeno, Državna revizijska komisija v postopku revizije postopka oddaje tega javnega naročila ni upoštevala navedb iz obrazložitve sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ki ga je sprejel Zavod za tehnično izobraževanje, saj je štela, da le- te ne obstajajo (kot tudi, da ne obstaja sklep sam).

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju meritorno odločala o zahtevku za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnikova zahteva po predložitvi dveh pisnih priporočil v zadnjih treh let (referenc) o čiščenju dveh zavodov s področja zdravstva (lahko tudi organizacijska enota s področja zdravstva) ali sociale, ki imajo nastavitvene prostore, diskriminatoren in mu kot kvalificiranemu ponudniku onemogoča enakopravno sodelovanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v 3.1.2.8. točki Referenčna lista določil, da je potrebno k referenčni listi izvedenih razpisnih del priložiti pisna priporočila zadnjih 3 let v podobnem obsegu, kot je predmet javnega naročila ter dve referenci o čiščenju dveh zavodov s področja zdravstva (lahko tudi organizacijska enota s področja zdravstva) ali sociale, ki imajo nastavitvene prostore. Ti dve referenci spadata tudi pod izločitveni pogoj. Pri točkovanju se bodo upoštevale vse reference.
Zgoraj citirano zahtevo (referenco) iz razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu v določila 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Natančneje so pogoji urejeni v poglavju 2.6. (Pogoji za priznanje sposobnosti), in sicer od 41. do 44. člena ZJN-1. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, mora naročnik navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, izpolnjevanje pogojev pa se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki (41. člen ZJN-1). Poleg obveznih pogojev, ki so določeni že v samem zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), lahko naročnik določi tudi druge pogoje, potrebne za izvedbo javnega naročila (četrti odstavek 42. člena in 42a. člen ZJN-1). Sporni pogoj je eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42a. člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji.

ZJN-1 od naročnika zahteva, da za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila.
Predmet predmetnega postopka oddaje javnega naročila je izbira izvajalca čiščenja prostorov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Primarno je potrebno imeti v uvidu, da se bo čiščenje izvajalo v prostorih naročnika, v katerem se zadržujejo invalidna mladina, ki je zaradi svojega telesnega stanja občutljiva.
Naročnik je v Navodilih ponudnikom redno čiščenje porazdelil na čiščenje higiensko visoko zahtevnih prostorov, ki zahtevajo čiščenje in razkuževanje (zdravstvena ambulanta, skupinska soba za fizioterapijo in respiratorna ft soba, bolniška soba in previjalnice) na čiščenje prostorov, ki zahtevajo specifične postopke čiščenja (sobe v domu, dnevne sobe v domu, kopalnice s sanitarijami v domu, skupinske kopalnice v domu, prostori delovne terapije, lo0gopedije, ostali prostori fizioterapije, telovadnica) in na prostore, ki zahtevajo običajne postopke čiščenja (pisarne, zbornici, uprava, učilnice, delavnice za praktični pouk, dnevni prostori, recepcija, klubski prostor pri hlevu, dežurne sobe v domu). Iz opisa predmeta javnega naročila izhaja, da predstavlja večji del predmeta čiščenje higiensko visoko zahtevnih prostorov, ki zahtevajo čiščenje in razkuževanje ter čiščenje prostorov, ki zahtevajo specifične postopke čiščenja.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita diskriminatornost obravnavanega pogoja, pri čemer navaja, da za postavitev tega pogoja ni mogoče najti objektivnih razlogov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik glede na predmet javnega naročila očitno ocenil, da mora imeti izvajalec čiščenja predhodne izkušnje z čiščenjem higiensko visoko zahtevnih prostorov in prostorov, ki zahtevajo specifične postopke čiščenja. Naročnik je ponudnikom dopustil možnost, da izkazujejo izpolnjevanja pogoja z predložitvijo referenc o čiščenju dveh zavodov s področja zdravstva (lahko tudi organizacijska enota s področja zdravstva) ali sociale, ki imajo nastavitvene prostore. Iz tovrstne opredelitve zahteve po predložitvi dveh referenc izhaja, da je naročnik zahtevo po predložitvi referenc razširil tako na čiščenje zavodov s področja zdravstva, kakor tudi na zavode s področja, kjer ima sociala nastavitvene prostore. S tem je naročnik omogočil, da so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbrani tisti ponudniki, ki so opravljali (opravljajo) storitve čiščenja v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, lekarnah, zdraviliščih, socialnih in posebnih zavodih (domovi upokojencev in ostali zavodi). Upoštevajoč, da se bo čiščenje izvajalo v ustanovi, v kateri so varovanci invalidna mladina ter, da obstoji veliko število zdravstvenih in socialnih ustanov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so podani objektivni razlogi za zahtevo po predložitvi dveh referenc s področja zdravstva in sociale, ter da ta zahteva ne predstavlja postavitve diskriminatornega pogoja, s čimer bi se lahko omejevala konkurenca v smislu določila 5. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija upoštevajoč predmet javnega naročila ugotavlja, da je obravnavani pogoj razpisne dokumentacije potreben in sorazmeren z vsebino, obsegom in namenom predmetnega javnega naročila, zaradi česar naročniku ni mogoče očitati kršitve določila 42. člena ZJN-1.
Upoštevajoč navedeno, Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost navedbe, da je naročnik ravnal v nasprotju z 25. členom ZJN-1, saj na zastavljeno vprašanje ni odgovoril v roku.

Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z dopisom, z dne 18.04.2006, na naročnika naslovil vprašanje v zvezi z bančno garancijo, vprašanje v zvezi z vrnitvijo razpisne dokumentacije in vprašanje, ki se nanaša na očitek, da je merilo referenca diskriminatorno do ponudnikov.
V določilu tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 je urejeno, da če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik mu mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh. Naročnik mora posredovati obvestilo tudi vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
Pooblaščenec naročnika za vodenje postopka oddaje predmetnega javnega naročila Zavod za tehnično izobraževanje je v roku na prva dva vprašanja odgovoril z dopisom, z dne 19.04.2006. Glede tretjega vprašanja pa je potrebno ugotoviti, da se le-to ne nanaša na pojasnilo ali dodatno obvestilo v zvezi s pripravo ponudbe, pač pa predstavlja očitek vlagatelja, da je razpisna dokumentacija pripravljena diskriminatorno. Določilo 25. člena ZJN-1 je namenjeno ponudnikom, da jim v primeru nejasnosti razpisne dokumentacije naročnik z dodatnimi pojasnili omogoči lažjo pripravo ponudbe, ne pa odgovarjanju na trditve ponudnikov o domnevnih kršitvah naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Pravno varstvo ponudnikov v primeru, ko le-ti naročniku očitajo domnevne kršitve v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila omogoča revizijski postopek oddaje javnega naročila (določilo 12. člena ZRPJN omogoča, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače). Glede na vsebino tretjega vprašanja gre ugotoviti, da se le-to lahko zastavi v revizijskem postopku oddaje javnega naročila in ne kot vprašanje v postopku oddaje javnega naročila v smislu 25. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija upoštevajoč navedeno ugotavlja, da â"łvprašanjeâ"ł, ki se nanaša na domnevno spornost in diskriminatornost zahtevane reference, ne more predstavljati zahteve po dodatnem pojasnilu ali obvestilu v zvezi s pripravo ponudbe, v smislu 25. člena ZJN-1, zato tudi naročniku ni moč očitati postopanja v nasprotju s tem členom.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne05.06.2006 Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- SINTAL EKO d.o.o., Litostrojska cesta 28, Ljubljana
- Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana