018-169/2006 MOL

Številka: 018-169/06-34-1532

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.05.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", št. 351-273/2005-49, z dne 04.04.2006, v delu, ki se nanaša na vlagateljevo ponudbo oziroma prijavo za podsklop 3A - visoke gradnje.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", v Uradnem listu RS, št. 116-117/05, z dne 23.12.2005, pod št. objave Ob-36043/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih objavil javni razpis po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S 248, z dne 24.12.2005, št. obvestila 2005/S 248-245341.

Naročnik je dne 04.04.2006 izdal dokument z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", s katerim je za predmetno javno naročilo priznal usposobljenost več kandidatom za posamezni sklop, pri čemer je v obrazložitvi navedel glede ponudbe oziroma prijave vlagatelja, da je analiza pokazala, da slednji ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, in sicer za sklop (oziroma podsklop) 3A vlagatelj v kadrovskem pogoju pod točko b) ni priložil pogodb o zaposlitvi oziroma s podizvajalcem.

Vlagatelj je dne 07.04.2006 na naročnika naslovil pritožbo na odločitev oziroma obvestilo o priznanju usposobljenosti, v kateri izraža svoje nestrinjanje z ugotovitvami naročnika glede njegove ponudbe oziroma prijave.

Naročnik je dne 12.04.2006 na vlagatelja naslovil dopis, s katerim ga je pozval, da se opredeli, ali naj naročnik pritožbo na odločitev smatra kot zahtevek za revizijo, ter da v kolikor vlaga zahtevek za revizijo, le-tega dopolni v skladu z 12. členom ZRPJN, kateremu mora priložiti dokazilo o plačilu takse, skladno z 22. členom ZRPJN.

Vlagatelj je na naročnika dne 14.04.2006 naslovil dokument z naslovom "zahtevek za revizijo postopka javnega naročanja", v katerem očita naročniku napačno interpretacijo ponudbene dokumentacije - izpolnjevanje kadrovskega pogoja. Vlagatelj pojasnjuje, da so bile ponudbi priložene overjene kopije pogodb o zaposlitvi predlaganih kadrov, ter da so vsi navedeni zaposleni v rednem delovnem razmerju v podjetju vlagatelja. Vlagatelj še pojasnjuje, da je podjetje Bureau Veritas d.o.o. nastalo iz podjetja Inspect d.d., ki se je kasneje preoblikovalo v Inspect d.o.o. ter naknadno Bureau Veritas d.o.o., ter da je razlog za to bilo novo lastništvo podjetja in sicer nakup s strani podjetja Bureau Veritas SA, ki ima sedež v Franciji. Vlagatelj še dodaja, da so dokazila, ki dokazujejo te spremembe ter omogočajo pravno sledljivost, v ponudbi priložena in sicer je to razvidno iz rednega izpiska iz sodnega registra ter iz sklepa o spremembi firme, skrajšane firme in akta o ustavitvi. Vlagatelj dodaja, da so zaposleni v Bureau Veritas d.o.o. delali na podlagi pogodb, ki so bile podpisane v času podjetja Inspect d.d., ter da se je v letošnjem letu izvršila izdelava ter podpis novih pogodb, kjer je delodajalec Bureau Veritas d.o.o. Vlagatelj še pojasnjuje, da lahko predloži nove pogodbe, ki so bile podpisane konec januarja (to je bil tudi razlog, da so bile v ponudbi vlagatelja predložene tisti trenutek veljavne pogodbe). Vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev, za katere je pripravil ponudbo.

Naročnik je vlagatelja dne 24.04.2006 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer v skladu s 1. točko (pravilno: prvim odstavkom) 22. člena ZRPJN, kar je vlagatelj dne 25.04.2006 tudi storil.

Naročnik je dne 10.05.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da v ponudbeni dokumentaciji ni mogel slediti navedbam vlagatelja v zahtevku za revizijo, ker niso bile priložene listine, ki izkazujejo historiat vseh statusnih sprememb vlagatelja zahtevka za revizijo, prav tako pa ni mogel slediti navedbam vlagatelja, da so bili delavci, za katere je predložil pogodbe o zaposlitvi, s statusnim preoblikovanjem dejansko prevzeti v podjetje ponudnika Bureau Veritas d.o.o. Naročnik meni, da bi vlagatelj tudi lahko zaprosil, glede na to, da so bile pogodbe o zaposlitvi podpisane konec januarja 2006, za podaljšanje roka za predložitev ponudb, ki je bil 27.01.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.05.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 22.05.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je spor med strankama zgolj v delu, ki se nanaša na podsklop 3A - visoke gradnje, ki sodi v sklop 3 (strokovni in finančni nadzor nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem objekta) predmetnega javnega naročila. Kot izhaja iz vlagateljeve ponudbe oziroma prijave (Obrazec PONUDBA), z dne 27.01.2006, za 1. fazo omejenega postopka za oddajo predmetnega javnega naročila, se je le-ta prijavil le za podsklop 3A - visoke gradnje (naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji na strani 21 v točki 3.14.2. - Ponudba dopustil, da se ponudnik lahko prijavi na vse sklope, posamezen sklop ali na podsklop), prav tako pa iz vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da se slednji nanaša na podsklop 3A. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je spor med strankama v navedenem podsklopu zgolj zaradi domnevno neutemeljenega nepriznanja usposobljenosti vlagatelju zaradi neizpolnjevanja kadrovskega pogoja pod točko b), ker ni priložil pogodb o zaposlitvi oziroma s podizvajalcem.

Z namenom razjasnitve sporne zadeve je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo, št. 351-273/2005-32, z dne 19.12.2005, in ugotovila, da je naročnik na strani 25 za podsklop 3A - visoke gradnje določil kadrovski pogoj (točka b), "da zagotavlja vsaj enega odgovornega nadzornika za strojna in elektro dela", kot dokazili za ta pogoj pa je naročnik določil "pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo s podizvajalcem" ter "dokazilo o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1". Predložitev prvega dokazila (pogodba o zaposlitvi ali pogodba s podizvajalcem) je torej predmet spora med strankama v tem konkretnem revizijskem postopku.

Nadalje je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo oziroma prijavo vlagatelja, z dne 27.01.2006, ugotovila, da je slednji predložil na obrazcu "Seznam kadrov ponudnika - podsklop 3A - visoke gradnje" (stran 57 razpisne dokumentacije) seznam kadrov, pri čemer je za odgovornega nadzornika za električne instalacije navedel Boruta Kokolja, univ. dipl. inž. el., ter za odgovornega nadzornika za strojne instalacije Igorja Horvata, univ. dipl. inž. stroj. Nadalje je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil za navedena odgovorna nadzornika pogodbi o zaposlitvi, in sicer za Boruta Kokolja, sklenjeno med njim in družbo Inspect d.d., Ljubljana, z dne 15.05.1997, za nedoločen čas, ter za Igorja Horvata, sklenjeno med njim in družbo Inspect d.d., Ljubljana, matična številka 5000939, davčna številka 74639137, za nedoločen čas, z dne 04.06.2004.
Prav tako je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil (redni) originalni izpisek iz sodnega registra (2 strani) na dan 09.01.2006, ki ga je naročnik zahteval za dokazovanje enega od "obveznih pogojev, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje" (razpisna dokumentacija, poglavje 3 - Posebni del, točka 3.8.1.). Iz navedenega izpiska izhaja med drugim matična številka družbe (Bureau Veritas d.o.o.) 5000939, ter podatek (rubrika RAZNO) o preoblikovanju iz d.d. v d.o.o. (Srg 200413682, Vpis: 15.03.2005). Vlagatelj je navedenemu izpisku priložil tudi kopijo dokumenta z naslovom "Obvestilo o spremembi naziva podjetja Inspect d.o.o.", z dne 09.08.2005, v katerem navaja, da se je podjetje Inspect d.o.o., ki je od konca leta 2004 del podjetniške skupine Bureau Veritas, dokončno integriralo s skupino tudi s spremembo naziva podjetja, ter da naslov, matična in davčna številka podjetja ostajajo nespremenjeni. Nadalje je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, z dne 18.07.2005, na podlagi katerega se v registrski zadevi zaradi "spremembe firme, skrajšane firme in akta o ustanovitvi" v sodni register vpiše sprememba oziroma dopolnitev podatkov, in sicer sprememba naziva firme "INSPECT, Mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in količine blaga, svetovanje ter inženiring d.o.o." v "BUREAU VERITAS, Mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti d.o.o." ter sprememba skrajšane firme "INSPECT d.o.o." v "Bureau Veritas d.o.o.". Vlagatelj je v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil tudi dokument z naslovom "Letno poročilo 2004", ki se nanaša na družbo Inspect d.d., in vključuje med drugim Poročilo pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih skupščini družbe Inspect d.d., Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01. do 31.12.2004 za družbo Inspect d.d., Linhartova cesta 49a, Ljubljana, matična številka 5000939, davčna številka 74639137, ter Podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2004 za citirano družbo. Nadalje je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil med drugim tudi kopije osnovne zavarovalne police, št. 123457, z dne 28.02.2005, dodatka št. 1 k zavarovalni polici, št. 123457, z dne 28.02.2005, ter dodatka št. 2/3 k zavarovalni polici, št. 110671, z dne 28.02.2005 (vse police in dodatki Zavarovalnica Triglav d.d.), ki se prav tako nanašajo na citirano družbo (Inspect d.d.). Zatem je vlagatelj v svoji ponudbi oziroma prijavi predložil tudi obrazca BON-1 in BON-2 (oba z dne 18.01.2006), ki se oba nanašata na družbo Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, Ljubljana, matična številka 5000939, davčna številka 74639137. Prav tako je vlagatelj na obrazcu IZJAVA, z dne 27.01.2006, v svoji ponudbi oziroma prijavi navedel identično matično in davčno številko.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v fazi preverjanja ponudb oziroma prijav za predmetno javno naročilo v podsklopu 3A - visoke gradnje ni imel utemeljenih razlogov za pripoznanje vlagateljeve ponudbe oziroma prijave za citirani podsklop kot takšne, ki ne izpolnjuje kadrovskega pogoja pod točko b), kot je to ugotovil v obvestilu o priznanju usposobljenosti. Vlagatelj je namreč v svoji ponudbi predložil, kot izhaja iz gornjih izvajanj Državne revizijske komisije, dokumente, ki se nanašajo tako na družbo Inspect d.d., družbo Inspect d.o.o. kot tudi družbo Bureau Veritas d.o.o., pri čemer sta matična in davčna številka na vseh teh dokumentih (kadar sta navedeni poleg imena družbe), ne glede na katero družbo od naštetih se nanašajo, vedno identični. Vsled ugotovljenih dejstev je imel naročnik glede izpolnjevanja domnevno spornega kadrovskega pogoja možnost od vlagatelja pridobiti dodatna pojasnila v smislu 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ne pa da je za vlagateljevo ponudbo oziroma prijavo ugotovil (kot izhaja iz odločitve, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen), da niso bile priložene listine, ki izkazujejo historiat vseh statusnih sprememb vlagatelja, ter da ni razvidno, da so bili delavci, za katere je predložil pogodbe o zaposlitvi, dejansko prevzeti v družbo Bureau Veritas d.o.o.

V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", št. 351-273/2005-49, z dne 04.04.2006, v delu, ki se nanaša na vlagateljevo ponudbo oziroma prijavo za podsklop 3A - visoke gradnje.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 31.05.2006

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
- Bureau Veritas d.o.o., Linhartova cesta 49a, Ljubljana,
- PROFI K2 inženiring d.o.o., Trbeže 5, Ljubljana-Polje,
- GENERA d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana,
- LOKAINVEST d.o.o., Kapucinski trg 7, škofja Loka,
- KAINVEST d.o.o., Cesta na Ozare 10, Ljubljana-Polje,
- DIS CONSULTING d.o.o., Letališka c. 33, Ljubljana,
- Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev 59, Krško,
- Arheja d.o.o., Gregorčičeva 11a, Ljubljana,
- LOKA INŽENIRING d.o.o., Kidričeva c. 57, škofja Loka,
- ZIL INŽENIRING d.d., Kersnikova 10, Ljubljana,
- PUNTA d.o.o., Volavje 1b, Ljubljana,
- SIRIUS AP d.o.o., V Murglah 66, Ljubljana,
- IMOVINA d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.