018-170/2006 Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Številka: 018-170/2006-34-1552

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevoz blata na dehidracijo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje EKOL d.o.o., Laze 18 a, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2 a, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.6.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.2.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 10.2.2006, pod številko objave Ob-2937/06.

Dne 5.4.2006 je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere Rudolfa Vičiča s.p., Zarečica 25, Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz sklepa izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil, saj naj bi slednja ne izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. V nadaljevanju je naročnik na podlagi vloženega zahtevka s strani ponudnika CESTE-KANALIZACIJA STORITVE d.o.o. celotni postopek oddaje javnega naročila 3.5.2006 s sklepom razveljavil.

Vlagatelj je dne 25.4.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugotavlja, da je naročnik iz ocenjevanja izločil njegovo ponudbo kot nepravilno iz razloga, ker v ponudbi ni predložil zahtevanega opisa postopka prevoza in vozila, s katerim se bo prevoz vršil, ter referenc, kot je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano. Vlagatelj je prepričan, da je naročnikova zahteva po opisu postopka prevoza in vozila presplošna in zavajajoča. Pri tem je prepričan, da ni bilo potrebno pisno opisovati, na kakšen način mora voznik upravlja z vozilom (vtakniti ključ v ključavnico, prestavi v prvo prestavo,â??). V kolikor pa je imel naročnik v mislih natančen opis vseh postopkov v zvezi s prevzemom odpadkov, njihovo manipulacijo, opis dolžnosti vseh oseb ob prevzemu, opis dolžnostnega ravnanja voznika med prevozom, ter opis drugih postopkov manipulacije ob sami oddaji odpadkov, bi moral naročnik po mnenju vlagatelja to jasno in natančno navesti tudi v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe. Vlagatelj je bil namreč v dobri veri, da je z navedbo transportnih vozil, iz katerih je razvidna starost, tip in nosilnost prevoznih sredstev, podal naročniku zadosti informacij o samem vozilu. Na podlagi tako splošno podanih zahtev s strani naročnika pa vlagatelj ni mogel vedeti, da ima naročnik v mislih še nekaj več, kot sama besedna zveza "postopek prevoza" gramatikalno pomeni. Pri tem vlagatelj še opozarja, da so bila navodila zelo nejasna, kar potrjuje tudi dejstvo, da so bili trije od štirih ponudnikov po istem kriteriju izločeni. Vlagatelja čudi, da je pooblaščenec izbranega ponudnika Vičič Rudolfa s.p. že ob samem postopku odpiranja ponudb komisijo opozoril, da naj bo ta pozorna tudi na opis postopka prevoza pod tč. 3.24. Vlagatelj zato domneva, da je izbrani ponudnik razpolagal z določenimi informacijami ali opozorili glede same priprave ponudbe, česar pa niso bili deležni tudi ostali ponudniki, zaradi česa je bilo po njegovem mnenju v obravnavanem primeru kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov, vsebovano v 7. členu ZJN-1. Vlagatelj nadalje navaja, da referenc v ponudbi ni predložil, ker se zahteve po prevozu tovrstnih odpadkov na trgu pogosto ne pojavljajo, tako da tudi izbrani ponudnik po njegovih izkušnjah ustreznih referenc ni mogel predložiti. Navedeno vlagatelj utemeljuje z dejstvom, da izbrani ponudnik na dan poizvedbe na Agenciji RS za okolje (22.2.2006) v evidenco prevoznikov odpadkov z zahtevano evidenčno številko 19 08 05 še ni bil vpisan. Od dneva poizvedbe pa do predložitve popolne ponudbe v skladu s predmetnim predpisom (torej od 22.2.2006 do 6.3.2006) upoštevaje možnost, da je izbrani ponudnik že naslednji dan pridobil pravico opravljati prevoze tovrstnih odpadkov, pa je preteklo zgolj dvanajst koledarskih dni. Tako vlagatelj na podlagi svojih izkušenj ocenjuje, da je v tako kratkem času praktično nemogoče pridobiti ponudbe za prevoz tovrstnih odpadkov, biti izbran kot najugodnejši ponudnik in hkrati fizično izvršiti dela po naročilu, zaradi česar vlagatelj močno dvomi v vrednost referenc izbranega ponudnika. Vlagatelj nadalje opozarja, da iz obrazcev za ugotavljanje pravilnosti ponudbe izhaja, da so vse ponudbe popolne, tako tudi ponudba vlagatelja. Obrazec za ugotavljanje ponudb ni zahteval navedbo referenc kot pogoj za njeno pravilnost. Pri izločenih družbah Kanal d.o.o. in Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. je bila ročno dopisana 21. točka reference, za razliko od vlagatelja ter izbranega ponudnika, ki 21. točke nimata zapisane. Ker se je naknadno izkazalo, da sta izločena ponudnika predložila reference za dejavnost, ki niso zajete z zahtevano evidenčno številko, te nimajo teže in so pravno neupoštevane. Vlagatelj meni, da glede na to, da tudi izbrani ponudnik 21. točke nima izpolnjene, sta tako vlagatelj in izbrani ponudnik glede referenc v povsem enakem položaju. Tako bi moral biti edini pravni kriterij le ponudbena cena, ki pa je pri vlagatelju nižja od cene izbranega ponudnika, zaradi česar bi moral biti vlagatelj tudi izbran kot najugodnejši ponudnik. Vlagatelj zato predlaga, da se odpravi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter izda novo obvestilo o izbiri ponudnika, v katerem se vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika, podrejeno pa, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter vlagatelju povrne stroške.

Naročnik je s sklepom, z dne 15.5.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik uvodoma navaja, da je v obrazloženem obvestilu št. JST01/2006 z dne 21.4.2006 odgovoril vlagatelju, da bi moral opisati vse postopke, ki sestavljajo prevoz blata na dehidracijo, ki zajema: opis vozila s katerim bo ponudnik prišel na ČN (kapaciteta cisterne, zmogljivost vakuumske črpalke), postopek črpanja blata v cisterno, postopek transporta in postopek praznjenja cisterne. Naročnik je navedeno zahtevo postavil zgolj iz razloga, ker se posamezni ponudniki razlikujejo med seboj glede vozil in opreme ter glede postopka izvajanja naročil prevoza. Glede vlagateljeve navedbe, da je bil z navedbo transportnih vozil v dobri veri, da je naročniku podal zadosti informacij o samem prevozu, naročnik meni, da iz vlagateljevih navedb, da ima dve vozili ter iz predloženih fotokopij licence za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu in fotokopije police avtomobilskega zavarovanja ter prometnega dovoljenja ni razvidna kapaciteta cisterne, zmogljivost vakuumske črpalke oz. niso razvidne tehnične karakteristike opreme, ki bi jih moral vlagatelj pod to točko razpisne dokumentacije predložiti. Tudi v kolikor je vlagatelj tako mislil, kot je navedeno, bi po mnenju naročnika moral v ponudbi navesti, da je opis postopka prevoza blata razviden iz 16. točke v poglavju 3.26. Naročnik pri tem poudarja, da je imel vlagatelj zahtevka na podlagi 3. odstavka 25. člena ZJN-1 možnost zahtevati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Glede na to, da naročnik s strani ponudnikov dodatnih zahtev po dodatnem pojasnilu v zvezi z navedenim ni prejel, je smatral, da je bila razpisna dokumentacija dovolj razumljiva in da jo ponudniki razumejo. Po navedbah naročnika na podlagi 5. odstavka 12. člena ZJN-1 vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. Naročnik nadalje navaja, da je v razpisni dokumentaciji pod točko 3.4. kot odgovorno osebo navedel tisto osebo, ki daje informacije v zvezi javnim razpisom. Vsa komunikacija vodje naročila s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa je potekala izključno preko faksa in pisno. Naročnik je na vsa pisna vprašanja odgovarjal pisno vsem ponudnikom hkrati, tako da vlagatelj ni z ničemer dokazal svojih navedb, da je izbrani ponudnik razpolagal z določenimi informacijami ali opozorili glede same priprave ponudbe, in jih naročnik zato ne more upoštevati. Glede referenc je naročnik v 3.28 točki zahteval, da mora ponudnik v ponudbi navesti svoje izkušnje pri enakih delih ter da se bodo kot veljavne reference priznale izkušnje v letih 2005, 2004 in 2003. Izbrani ponudnik je navedel svoje izkušnje za tovrstna dela in podjetja, za katera je opravljal tovrstne prevoze v letu 2005, ter navedel tudi druga podjetja, pri katerih je opravljal podobne storitve v letu 2005. Naročnik je opozoril, da je v 3.36 točki pod Opozorila in obvestila zapisal:"Predpostavlja se, da je ponudnik pregledal vsa navodila, obrazce, tehnične pogoje in druge informacije iz razpisne dokumentacije. Ponudbe, ki vsebujejo nezadostne informacije glede na zahteve navedene v razpisni dokumentaciji, ali predložitev ponudbe, ki v vsakem pogledu ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, so tvegane in lahko imajo za posledico zavrnitev ponudbe". Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 8.5.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 350.000,00 SIT povečanih za 20% DDV ter povračilo takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.5.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 24.5.2006, na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS 78/99, 90/99, 110/02, z nadaljnjimi spremembami, 61/05, v nadaljevanju ZRPJN), odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil s strani neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o. pri naročniku dne 18.4.2006 prav tako vložen zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je navedenemu zahtevku ugodil in s sklepom celotni postopek oddaje javnega naročila razveljavil. Naročnikova odločitev je postala po preteku tri dnevnega roka, v katerem je bila neizbranemu ponudniku dana možnost, da se izjasni, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pravnomočna. Zato je naročnik skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN dne 10.5.2006 izdal sklep o ustavitvi postopka revizije oddaje predmetnega javnega naročila. S potekom navedenega roka se je tako zaključil le postopek revizije postopka oddaje javnega naročila, ne pa tudi sam postopek oddaje javnega naročila, ki se (zaradi prenehanja suspenzivnega učinka vloženega zahtevka za revizijo) nadaljuje in je še vedno v teku. Tako lahko naročnik v prihodnje na podlagi določb Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) udejanji odločitev, ki jo je napovedal v odločitvi, s katero je zahtevku za revizijo ugodil. Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je bil vlagatelj z Obvestilom o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila z dne 3.5.2006 z razveljavitvijo postopka seznanjen, s čimer je izgubil aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka. Nastanek aktivne legitimacije je namreč odvisen od obstoja naročnikovega ravnanje, na podlagi katerega je bila ali bi vlagatelju lahko bila povzročena škoda (po 1. odstavku 9. člena ZJRN), naročnik pa je v obravnavanem primeru svoje ravnanje s sklepom že razveljavil. Ker pa je vlagatelj vložil zahtevek v zakonsko predpisanem roku in pred sprejetjem sklepa o razveljavitvi postopka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj glede povračila stroškov še vedno podano aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo. Povračilo stroškov je namreč na podlagi določbe 22. člena ZRPJN odvisno od utemeljenosti oz. neutemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija obravnavani zahtevek presojala zgolj v navedenih okvirih povračila stroškov.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali sta izbrani ponudnik in vlagatelj ravnala v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, oziroma ali sta oddala v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 pravilne ponudbe. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja razloge, zaradi katerih naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna in hkrati zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba nepravilna. Pri tem zavrača vlagateljeve očitke, da za opis postopka prevoza, kot je bilo zahtevano pod 3.24 točko razpisne dokumentacije, zadostuje zgolj navedba transportnih sredstev, s čimer naj bi bila naročniku dana zadostna informacija o samem poteku prevoza. Prav tako zavrača vlagateljeve navedbe, da so bila navodila zelo nejasna. Iz razpisne dokumentacije je namreč iz 4. alineje 3.24 točke jasno razvidno, da morajo ponudniki v svoji ponudbi poleg opisa vozila predložiti še opis postopka prevoza. Nadalje je državna revizijska komisija v celoti sledila navedbam naročnika, ki je vlagatelja opozoril, da je na podlagi 3. odstavka 25 člena ZJN-1 v zvezi z razpisno dokumentacijo imel možnost zahtevati dodatna pojasnila, kakršnikoli drugi očitki v zvezi z nejasno razpisno dokumentacijo, pa so na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN že prepozni.

Glede vlagateljevih očitkov, da je izbrani ponudnik pri pripravi ponudbe moral razpolagati z določenimi informacijami in opozorili, s čimer je bilo kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov, Državna revizijska komisija ocenjuje, da gre zgolj za indice, saj vlagatelj v zvezi s tem ni predložil nobenih konkretnih dokazov, ki bi navedene kršitve dokazovali. Iz razpisne dokumentacije pa je razvidno, da so imeli vsi ponudniki v zvezi z morebitnimi nejasnostmi možnost postavljanja vprašanj in dodatnih pojasnil, česar pa tudi vlagatelj v svojem zahtevku ni ugovarjal.

Med strankama je tudi sporno, ali so bile reference pogoj za pravilnost ponudb in ali je izbrani ponudnik predložil zahtevane reference. Vlagatelj v zvezi s tem navaja, da iz izpolnjenih Obrazcev za ugotavljanje pravilnost ponudb izhaja, da so bile vse ponudbe vključno ponudba vlagatelja pravilne in da sam obrazec ni zahteval navedbo referenc kot pogoj za njeno pravilnost. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da iz 3.21 točke razpisne dokumentacije jasno izhaja, da mora ponudba vključevati tudi dokumente naštete v točki 3.28 oziroma reference in v kolikor ponudba ne bo vsebovala zadosti informacij glede v razpisni dokumentaciji navedenih zahtev, je takšna ponudba tvegana in ima lahko za posledico zavrnitev (3.36 točka razpisne dokumentacije). Kar pomeni, da je naročnik v obravnavanem primeru postopal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo, ki zahtevanih referenc ni vsebovala, skladno s 76. členom ZJN-1, kot nepravilno zavrnil. Državna revizijska komisija v nadaljevanju zavrača tudi preostale vlagateljeve očitke, in sicer da je vprašljiva verodostojnost predloženih referenc izbranega ponudnika, saj izbrani ponudnik na dan poizvedbe pri Agenciji RS za okolje ni bil vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov z evidenčno št. 19 08 05, ponudb za tovrstne prevoze pa v tako kratkem času ni mogel pridobiti, pri tem pa tudi Obrazec za ugotavljanje pravilnost ponudb pri izbranemu ponudniku ni vseboval 21. točke o referencah. Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane reference, s čimer je v celoti izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije in je bilo zato potrebno njegovo ponudbo šteti v smislu 13. točke 3. člena ZRPJN za pravilno. Na pravilnost ponudbe tako ne morajo vplivati vlagateljivi dvomi glede verodostojnosti referenc, saj je iz pregleda dokumentacije o oddaji javnega naročila jasno razvidno, da naročnik izbranemu ponudniku ni postavil nobenih dodatnih zahtev v zvezi s predloženimi referencami, kar kaže na to, da se je naročnik na njihovo verodostojnost očitno zanesel. Pri tem pa ZJN-1 od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke, ki so mu jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji, posebej preveriti. Odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik preverjal posamezne podatke, sodi tako v sfero naročnikove odgovornosti za lastno poslovanje, v katero pa ZJN-1 ne posega. Ker ZJN-1 od naročnika tovrstnega preverjanja ne zahteva, mu tudi Državna revizijska komisija takšne dolžnosti ne more naložiti.

Na podlagi navedenega je bilo potrebno v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23 člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega zahtevka zavrnila.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 1.6.2006

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2 a, 3000 Celje
- odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana