018-161/2006 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-161/06-32-1471

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004 in 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za "oskrbo z zdravstvenim materialom", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. maja 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 200.000,00 SIT.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, številka B_001, z dne 06. januarja 2006, o začetku postopka oddaje javnega naročila za "oskrbo z zdravstvenim materialom" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila (razdeljenega v 3 sklope) po omejenem postopku je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 09/2006, z dne 27. januarja 2001, pod številko objave Ob-1391/06. Naročnik je objavil javni razpis za navedeno javno naročilo po omejenem postopku, razdeljeno v 3 sklope, tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2006/S 14, z dne 21. januarja 2006, pod številko objave 015641.

Iz dokumenta naročnika "Odločitev o priznanju statusa kandidata", z dne 28. februarja 2006, izhaja, da je naročnik v I. fazi omejenega postopka priznal status kandidata trem udeležencem (COMBIC d.o.o., Podnanos 70, Podnanos, za sklop 1 in 3, SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, za vse sklope, ter SIMP S d.o.o., Motnica 3, Trzin, za sklop 1), pri čemer pa je med drugim vlagateljevo ponudbo ocenil za nepravilno.

Vlagatelj je dne 03. marca 2006 na naročnika naslovil dokument z naslovom "Pritožba na odločitev o priznanju statusa kandidata za Zdravstveni material št. B_001/06, objavljeno v Ur. listu št. 9, z dne 27.1.2006 pod Ob-1391/06", v katerem podaja obrazložitev, zakaj se ne strinja z naročnikovo odločitvijo.

Naročnik je vlagatelja z dokumentom "Poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka" pozval, da v skladu z ZRPJN dopolni revizijski zahtevek s potrdilom o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT. Vlagatelj je dne 15. marca 2006 (datum oddaje na pošto) na naročnika naslovil dokument (brez datuma) z naslovom "Zahtevek za revizijo", kateremu je priložil potrdilo o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom številka 266/jn, izdanim dne 20. marca 2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Iz obrazložitve navedenega sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, saj naj bi poteklo 10 dni od prejema odločitve o priznanju statusa kandidata.

Vlagatelj je dne 21. marca 2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil "Pritožbo na izdan sklep naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo", ki jo je ta prejela dne 22. marca 2006, o njej pa s sklepom, številka 018-101/2006-31-971, odločila dne 04. aprila 2006 (v nadaljnjem besedilu: sklep Državne revizijske komisije). Na podlagi sklepa Državne revizijske komisije je naročnik dne 11. aprila 2006 izdal sklep številka 266/jn, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo in zahtevku za revizijo ugodil. V njegovi obrazložitvi naročnik na kratko povzema dotedanji potek postopka ter zaključuje, da po pregledu celotne dokumentacije in proučitvi vlagateljeve pritožbe ugotavlja, da gre šteti predložene reference, ki jih je vlagatelj pridobil od organizacijskih enot, za sprejemljive. Vsled navedenega vlagatelju tudi priznava status kandidata.

Naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. aprila 2006, "Odgovor na izdan sklep št.266/jn" (ki ga je Državna revizijska komisija smiselno štela za obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo; v nadaljnjem besedilu zato: obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo), naslovljen na naročnika, pa je vlagatelj, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, v zakonitem tridnevnem roku oddal priporočeno na pošto dne 21. aprila 2006. Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo ugotavlja, da se naročnik v sklepu številka 266/jn, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ni opredelil glede drugega dela zahtevka za revizijo in sicer o povračilu vplačanih stroškov revizijskega postopka v višini 200.000,00 SIT. Ker je ostal naročnik v tem delu zahtevka neopredeljen, vlagatelj tudi nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel dne 25. aprila 2006 (delovodna številka naročnika 1188) in z dopisom "ODSTOP DOKUMENTACIJE DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI", številka 280/jn, izdanim dne 11. maja 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj s celotno dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 11. aprila 2006 izdal sklep številka 266/jn (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Naročnik je v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo zahtevku za revizijo ugodil ter vlagatelju priznal status kandidata v predmetnem javnem razpisu, ni pa odločil o zahtevi vlagatelja na povrnitev stroškov vloženega revizijskega zahtevka. Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da med strankama v konkretni zadevi ni več spora glede dela vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na priznanje statusa kandidata vlagatelja v predmetnem javnem razpisu, med strankama pa ostaja spor glede stroškov revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da o stroških postopka v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija, odločitev Državne revizijske komisije pa je izvršilni naslov. Naročnik o stroških postopka v predmetnem revizijskem postopku ni odločil, zato odloča o njih Državna revizijska komisija. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku odločala le o tem, ali vlagatelju pripada povrnitev stroškov vloženega revizijskega zahtevka, in če, v kakšni višini (jih je dolžan povrniti naročnik).

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, vlagatelj pa mora, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN, v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel, zato mu je naročnik nesporno dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo. Vlagatelj je v svojem zahtevku za revizijo zahteval "povrnitev stroškov vloženega revizijskega zahtevka- takse v višini 100.000,00 SIT", zahtevku za revizijo pa je priložil tudi fotokopijo plačilnega naloga in fotokopijo dokumenta "poročilo za račun". Iz navedenih dokumentov izhaja, da je vlagatelj na račun prejemnika, to je ministrstva za finance, nakazal znesek 200.000,00 SIT, pa čeprav je v zahtevku za revizijo navedel, da zahteva "povrnitev stroškov vloženega revizijskega zahtevka- takse v višini 100.000,00 SIT".

Državna revizijska komisija na podlagi doslej zapisanega ugotavlja, da je v vlagateljevem zahtevku za revizijo prišlo do očitne pomote pri zapisu zneska takse, katere povračilo zahteva vlagatelj, saj bi moral biti namesto zneska "100.000,00 SIT" zapisan znesek "200.000,00 SIT". Navedeni zaključek Državne revizijske komisije potrjujeta priloženi fotokopiji plačilnega naloga in dokumenta "poročilo za račun", poleg tega pa tudi dejstvo, da je vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zapisal sledeče: "Ugotavljamo pa, da se naročnik v podanem sklepu št.266/jn ni opredelil glede drugega dela zahtevka za revizijo o povračilu vplačanih stroškov revizijskega postopka v višini 200.000,00 sit. Ker je ostal naročnik v tem delu zahtevka za revizijo neopredeljen, nadaljujemo postopek pred državno revizijsko komisijo". Iz citirane navedbe vlagatelja nesporno izhaja, da
- se po navedbi vlagatelja naročnik ni opredelil glede drugega dela zahtevka za revizijo o povračilu vplačanih stroškov revizijskega postopka v višini 200.000,00 SIT (kar kaže na to, da je vlagatelj že v zahtevku za revizijo pred naročnikom dejansko uveljavljal povračilo 200.000,00 SIT in ne 100.000,00 SIT, kakor se mu je to pomotoma zapisalo) in
- je ostal naročnik "v tem delu zahtevka neopredeljen", smiselno pa je razlagati, da se besedilo "v tem delu zahtevka neopredeljen" nanaša na 200.000,00 SIT, saj je citirano besedilo zapisano v kontekstu zneska 200.000,00 SIT (kar prav tako kaže na to, da je vlagatelj že v zahtevku za revizijo pred naročnikom dejansko uveljavljal povračilo 200.000,00 SIT in ne 100.000,00 SIT, kakor se mu je to pomotoma zapisalo).

Vse doslej navedeno potrjuje, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo po očitni pomoti zapisal, da zahteva povrnitev stroškov vloženega revizijskega zahtevka, to je takse "v višini 100.000,00 SIT" in ne pravilno "znesek 200.000,00 SIT".

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava potrebne stroške, nastale z revizijo, to je takso v višini 200.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Skladno z dosedanjo obrazložitvijo je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 200.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24. maja 2006

predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
- Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana