018-153/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-153/06-32-1439

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za nabavo blaga za "sredstva za dezinfekcijo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga za sredstva za dezinfekcijo po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, je naročnik objavil javni razpis za predmetno javno naročilo za I. fazo omejenega postopka, pod številko objave Ob-25346/05. Naročnik je dne 07.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (1. točka tretjega odstavka 20. člena ZJN-1) za nabavo blaga za sredstva za dezinfekcijo ter dne 15.03.2006 poslal potencialnim ponudnikom povabilo k oddaji ponudbe, št.: PM/D4-4/06. Dne 27.03.2006 je naročnik poslal potencialnim ponudnikom popravek razpisne dokumentacije za sredstva za dezinfekcijo, št.: NK-5/3-06.

Zoper popravek razpisne dokumentacije za sredstva za dezinfekcijo, št.: NK-5/3-06, z dne 27.03.2006, je vlagatelj dne 04.04.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da naročnik predmetni popravek razpisne dokumentacije razveljavi ter nadaljuje postopek oddaje javnega naročila skladno z razpisno dokumentacijo, ki jo je določil pred izdajo prerekanega popravka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi ter da ZJN- 1 to dopušča, v kolikor naročnik v predhodnem, v konkretnem primeru v omejenem postopku, ne pridobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe ter se v postopku s pogajanji prvotno določeni predmet naročila in razpisna dokumentacija bistveno ne spremenita. Vlagatelj sodi, da je naročnik s popravkom razpisne dokumentacije, z dne 27.03.2006, bistveno spremenil razpisno dokumentacijo, kar je razlog za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik v popravku razpisne dokumentacije poprej enovit predmet javnega naročila - sredstva za dezinfekcijo - razdelil v dva sklopa: v sredstva za dezinfekcijo in sredstva za dezinfekcijo (zdravila) ter ponudnikom omogočil, da se prijavijo za celotni predmet javnega naročila ali le za posamezen sklop. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik s tem bistveno posegel v predhodnem postopku določeno razpisno dokumentacijo, saj je vse do prerekane spremembe razpisne dokumentacije, z dne 27.03.2006, od ponudnikov terjal 100 % izpolnitev ponudbe, takrat enovitega predmeta javnega naročila. Naročnik je tako s prerekano spremembo razpisne dokumentacije ločil naročilo za blago, ki se po nomenklaturi uvršča med medicinske pripomočke, od blaga, ki se uvršča med zdravila. Dejstvo je, da sta tako pravica do opravljanja dejavnosti prometa z zdravili kot prometa z medicinskimi pripomočki (obakrat na debelo), vezana na predhodni vpis v register pooblaščenih dobaviteljev pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke. Za vpis v register pooblaščenih dobaviteljev pa se zahteva izpolnjevanje različnih pogojev glede na to, ali gre za zdravila ali za medicinske pripomočke. Naročnik je s prerekano spremembo razpisne dokumentacije omogočil teoretično možnost ponudniku, ki ni registriran za obe vrsti prometa (z zdravili in z medicinskimi pripomočki), ampak samo za eno ali drugo vrsto prometa, da na javnem razpisu lahko sodeluje v enem od sklopov, kar po prvotno objavljenih razpisnih pogojih ni mogoče. Navedeno potrjuje, da gre za bistveno spremembo razpisnih pogojev, v primerjavi s prvotno objavljenimi. Naročnik je tako bistveno posegel v razpisne pogoje, odstopil od poprej uveljavljenega načela zahteve po 100 % ponudbi vseh artiklov, ki jih naročnik potrebuje za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma programov razkuževanja, ki so v sklopu tega programa ter s tem kršil določilo 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1.

Vlagatelj je priglasil stroške revizijskega postopka in sicer povračilo vplačane takse v znesku 200.000,00 SIT in povračilo nagrade za delo odvetnika, po odvetniški tarifi, po tarifni št. 18, upoštevaje vrednost naročila, v obsegu 1.600 točk + DDV, torej 211.200,00 SIT, skupaj 411.200,00 SIT, v 15 dneh po ugoditvi revizije, v izogib izvršbi.

Naročnik je s sklepom št.: NK-4/04-06, z dne 20.04.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter posledično zavrnil tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je sprva izvedel javni razpis za dobavo sredstev za dezinfekcijo po omejenem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85, z dne 23.09.2005, pod številko objave Ob-25346/05, v katerem pa je bil vložen zahtevek za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija s sklepom št.: 018-8/06-32-335, z dne 14.02.2006, razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o priznanju sposobnosti, št.: 1011-DS/05, z dne 15.11.2005, je naročnik ponovno pregledal vse prijave iz predmetnega javnega razpisa ter ob upoštevanju navedb in ugotovitev Državne revizijske komisije iz navedenega sklepa ugotovil, da so vse predložene prijave nepravilne. Naročnik je izdal obvestilo o zavrnitvi vseh prijav, št. NK-JR4-06, z dne 22.02.2006, v katerem je prijavitelje obvestil, da bo oddal javno naročilo na podlagi novega postopka, in sicer po 1. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 (postopek s pogajanji po predhodni objavi). Po tem postopku je naročnik k predložitvi ponudb povabil vse prijavitelje, ki so predložili prijave v omejenem postopku. Naročnik je dne 27.03.2006 izdal dokument "Popravek razpisne dokumentacije sredstva za dezinfekcijo", v katerem je navedel, da se lahko ponudniki prijavijo na posamezno skupino, vendar pa je treba znotraj posamezne skupine ponuditi 100 % razpisanih vrst blaga in količin iz skupine, na katero se prijavlja. Naročnik je tako v postopku s pogajanji vse vrste blaga iz predhodno neuspešno izvedenega javnega razpisa po omejenem postopku samo razdelil v dve skupini, in sicer na sredstva za dezinfekcijo (skupina 1) in sredstva za dezinfekcijo (zdravila) (skupina 2), iz razloga, ker so med posameznimi vrstami blaga tudi takšne vrste blaga, ki imajo status zdravila. S tem dejanjem pa naročnik ni bistveno posegel v predhodnem postopku določeno razpisno dokumentacijo, kot navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, saj je naročnik vsem ponudnikom, ki so sodelovali že v omejenem postopku predmetnega naročila, zgolj dopustil, da se lahko v postopku s pogajanji prijavijo na posamezno skupino ali na obe skupini skupaj.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.04.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je vlagatelj dodatno navedel, da je naročnik s spremembo razpisne dokumentacije enemu izmed ponudnikov omogočil sodelovanje na predmetnem javnem razpisu, vsaj v enem sklopu, v nasprotnem primeru pa bi ga moral zavrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev po 42. členu ZJN-1. Ponudnik INTER KOOP d.o.o. , Maribor namreč ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, v kolikor je predmet javnega naročila nabava zdravil. Trgovanje z zdravili na debelo, kamor sodi ponudba dobave blaga v okviru javnih naročil, je mogoča le s strani pravnih subjektov, ki so skladno Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih vpisani v register pooblaščenih dobaviteljev zdravil na debelo, ki ga vodi Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, med njimi pa ponudnika INTER KOOP d.o.o., Maribor ni najti. Vlagatelj dodaja, da se kljub temu, da bi lahko dejstva napeljevala na drugačen zaključek, zavestno izogiba trditvi, da gre v konkretnem primeru za namerno prilagoditev razpisne dokumentacije enemu izmed ponudnikov ter tudi vnaprej dopušča, da naročnik zmožnosti sodelovanja posameznih ponudnikov, vključenih v postopek s pogajanji, ni preverjal. Sicer vlagatelj ugotavlja, da bi naročnik navedenega ponudnika moral izločiti že v predhodnem postopku, vendar je sam zmotno terjal predložitev nepopolne dokumentacije o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke 42. člena ZJN-1.

Vlagatelj je za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval povračilo stroškov v obsegu 50 točk + DDV, to je 1.100,00 SIT v 15 dneh po odločitvi Državne revizijske komisije, po izteku 15-ih dni pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas zamude, pod izvršbo.

Naročnik je z dopisom, št.: 129-DS/06, z dne 04.05.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo najprej ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v 5. členu določil pogoje, pod katerimi bo ponudbo štel kot pravilno ter v točki 5. zapisal, da morajo ponudniki predložiti "potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje za opravljanje prometa z zdravili, veljavno do konca leta 2006 (velja za tiste vrste blaga, ki so razvrščene med zdravila).".

Naročnik je dne 27.03.2006 je izdal "Popravek razpisne dokumentacije sredstva za dezinfekcijo", št.: NK-5/3-06, ki ga je poslal vsem pozvanim ponudnikom za javni razpis za sredstva za dezinfekcijo. V citiranem popravku razpisne dokumentacije je naročnik določil, da se popravi 5. točka 5. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe tako, da glasi:
"Potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje za opravljanje prometa z zdravili, veljavno do konca leta 2006 (predložijo tisti ponudniki, ki se prijavijo za skupino 2 (zdravila).
Ponudniki se lahko prijavijo na posamezno skupino. Ponudniki morajo ponuditi 100 % razpisanih vrst blaga in količin iz skupine, na katero se prijavlja.".

K navedenemu popravku razpisne dokumentacije je naročnik priložil spremembo specifikacije zahtev naročnika, v kateri je vrste blaga v okviru predmeta javnega naročila - sredstva za dezinfekcijo - razdelil na dve skupini in sicer skupino "01 sredstva za dezinfekcijo" in skupino "02 sredstva za dezinfekcijo (zdravila)".

Državna revizijska komisija glede očitka vlagatelja, da je naročnik s popravkom razpisne dokumentacije, s katerim je razdelil enovit predmet javnega naročila na dve skupini, kršil določilo 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, ugotavlja, da le-ta določa naslednje: "Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer pa se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta bistveno spremeniti. â??". Zakon torej le določa, da se v postopku s pogajanji po predhodni objavi predmet javnega naročila in razpisna dokumentacija ne smeta bistveno spremeniti, ne določa pa, kdaj se šteje sprememba predmeta javnega naročila ali razpisne dokumentacije za bistveno in to vprašanje prepušča vsakokratnemu postopku. V konkretnem primeru zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik vsebine predmeta javnega naročila - sredstva za dezinfekcijo - ni spremenil ter da "specifikacija zahtev naročnika", ki je priloga popravka razpisne dokumentacije, z dne 27.03.2006, vsebuje vse vrste blaga, ki jih je vsebovala "specifikacija zahtev naročnika", ki je bila priloga razpisne dokumentacije in povabila k oddaji ponudbe, z dne 15.03.2006. Naročnik je v "specifikaciji zahtev naročnika", ki je priloga popravka razpisne dokumentacije, z dne 27.03.2006, le razporedil posamezne vrste blaga tako, da je oblikoval dve skupini blaga in sicer skupino "01 sredstva za dezinfekcijo" in skupino "02 sredstva za dezinfekcijo (zdravila)". Iz navedenega je razvidno, da oblikovanje dveh skupin za predmet javnega naročila v fazi priprave ponudbe ne pomeni spremembe predmeta javnega naročila, saj lahko potencialni ponudniki na osnovi popravka razpisne dokumentacije ponudijo vse vrste blaga, ki bi jih ponudili na osnovi prvotne razpisne dokumentacije.

Oblikovanje dveh skupin blaga za predmet javnega naročila - sredstva za dezinfekcijo - pa posledično tudi ne predstavlja bistvene spremembe vsebine razpisne dokumentacije in potencialnim ponudnikom ne povzroča niti dodatnih obveznosti niti dodatnih stroškov. Državna revizijska komisija zato ne more slediti revizijski navedbi vlagatelja, da je naročnik bistveno posegel v razpisne pogoje ter odstopil od poprej uveljavljenega načela zahteve po 100 % ponudbi vseh artiklov, saj je naročnik tudi v popravku razpisne dokumentacije zahteval, da morajo ponudniki ponuditi 100 % razpisanih vrst blaga in količin iz skupine, na katero se prijavljajo. Ponudniki se torej lahko prijavijo na eno ali na obe skupini, pri čemer morajo za vsako skupino ponuditi 100 % razpisanih vrst in količin blaga. Ponudnik, ki je na osnovi prvotne razpisne dokumentacije nameraval ponuditi vse vrste blaga v zahtevanih količinah in izpolnjuje ustrezne pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, bo tudi na osnovi popravka razpisne dokumentacije lahko ponudil vse vrste blaga in količine blaga s tem, da bo to blago ponudil v dveh skupinah namesto v eni skupini, kot je bilo predhodno določeno v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z navedbo vlagatelja, da je naročnik s popravkom oziroma s spremembo razpisne dokumentacije omogočil teoretično možnost ponudniku, ki ni registriran za obe vrsti prometa (z zdravili in z medicinskimi pripomočki), ampak samo za eno ali drugo vrsto prometa, da na javnem razpisu lahko sodeluje v enem od sklopov, kar po prvotno objavljenih razpisnih pogojih ni mogoče, vendar ugotavlja, da naročnik s tem ni kršil določil ZJN-1. Poudariti je namreč treba, da morajo naročniki tudi v postopkih s pogajanji spoštovati pravila, ki jih določa ZJN-1, zlasti temeljna načela javnega naročanja. Naročniki morajo zato tudi v postopkih s pogajanji pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da ne le omogočajo ampak tudi zagotavljajo konkurenco med ponudniki. Naročnik je zato popravek razpisne dokumentacije oblikoval v smislu načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, ki v prvem odstavku 7. člena ZJN-1 določa: "Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatornih meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu konkurence.". S tem je naročnik vsem ponudnikom, ki so sodelovali že v predhodnem, omejenem postopku predmetnega javnega naročila, dopustil možnost, da lahko v postopku s pogajanji dajo ponudbo tudi za posamezno skupino blaga, za katero izpolnjujejo pogoje in s tem preprečil situacijo, da ponudnik, ki ni registriran za promet za eno vrsto blaga, ne bi mogel dati ponudbe za drugo vrsto blaga. Naročnik je torej s popravkom razpisne dokumentacije zagotovil večjo konkurenčnost med ponudniki v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, kar je eden izmed osnovnih namenov postopkov javnega naročanja.

Naročnik pa je s popravkom razpisne dokumentacije sledil tudi temeljnemu načelu javnega naročanja enakopravnosti ponudnikov, ki je prav tako zelo pomembno načelo za izvajanje postopkov s pogajanji (7. člen ZJN-1). Prvi in drugi odstavek 7. člena ZJN-1 določata:
"(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov ali diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik.".
Z realizacijo navedenih določil zakona, ki jih smiselno povzema popravek razpisne dokumentacije, je naročnik preprečil možnost diskriminacije tistih potencialnih ponudnikov, ki niso registrirani za promet z zdravili ali za promet z medicinskimi pripomočki in ki iz tega razloga ne bi mogli dati ponudbe za enovit predmet javnega naročila, torej tudi za tiste vrste blaga, za katere imajo veljavno registracijo. Naročnik je torej z navedenim popravkom razpisne dokumentacije dejansko zagotovil, da med potencialnimi ponudniki v fazi priprave in oddaje ponudbe ni neupravičenega razlikovanja glede na opravljanje njihove dejavnosti. Pri tem pa Državna revizijska komisija poudarja, da bo vlagatelj lahko dal ponudbo za obe skupini predmeta javnega naročila ter da ga popravek razpisne dokumentacije ne omejuje, zato je upoštevaje zgoraj navedeno dejansko stanje zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

V zvezi z navedbo vlagatelja v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, da bi naročnik ponudnika INTER KOOP d.o.o., Maribor moral izločiti že v predhodnem postopku, vendar je sam zmotno terjal predložitev nepopolne dokumentacije o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke 42. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija poudarja, da predhodni postopek oddaje javnega naročila ni predmet tega revizijskega postopka, zato Državna revizijska komisija te navedbe ni obravnavala.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku pri popravku oziroma spremembi razpisne dokumentacije ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih v zahtevku zatrjuje vlagatelj, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.05.2006
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članicaDržavnrevizijskekomisijeVročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska 5, Maribor
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana