018-135/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-135/06-33-1387

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Vesne Cukrov kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nabavo blaga: "medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SIND, Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.05.2006, soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi tako, da se razveljavi "obvestilo o priznanju sposobnosti", št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, v delu, ki se nanaša na vrsti blaga na identih 388530 in 308153.

2. Naročnik je prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 608.012,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) za nabavo blaga: "medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki". V Uradnem listu RS, št. 108/2005, z dne 02.12.2005, pod številko objave Ob- 33487/05 je naročnik objavil javni razpis za I. fazo omejenega postopka v 23 skupinah. Naročnik je predmetni javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU št. 2005/S 231-228089, z dne 01.12.2005 ter popravek objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 116-117/2005, z dne 23.12.2005, pod številko objave Ob-36000/05.

Naročnik je dne 23.02.2006 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, iz katerega je razvidno, da je priznal sposobnost oziroma status kandidata za dobavo razpisanih medicinskih pripomočkov 18 prijaviteljem, kjer je prijava na posamezno vrsto blaga in 5 prijaviteljem, kjer je prijava na posamezno skupino, za obdobje od pravnomočnosti obvestila o priznanju sposobnosti do 31.12.2007. Naročnik je popravek obvestila o priznanju sposobnosti izdal dne 09.03.2006, 14.03.2006, 20.03.2006, 04.04.2006 in 11.04.2006.

Prvi vlagatelj je dne 06.03.2006 na naročnika naslovil zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.02.2006, ker mu ni bila priznana sposobnost za naslednje blago: ident 308153, ident 388530 in ident 530506. Naročnik je dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.02.2006, izdal dne 14.03.2006 ter navedel razloge, zaradi katerih prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za blago na identih 308153 in 530506, medtem ko je za blago na identu 388530 ugotovil, da je ustrezno, zato mu je za to blago priznal sposobnost in navedel, da bo izdal popravek citiranega obvestila..

Zoper obvestilo o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, je prvi vlagatelj dne 24.03.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik navedeno obvestilo razveljavi v delu, kjer mu ni bila priznana sposobnost in mu prizna sposobnost za naslednje blago:
1. Ident 308153: DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST. PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA
za ponujeni izdelek proizvajalca TELEFLEX MEDICAL, KAT. šT.: A-8000-08,
2. Ident 388530: MASKA OBLAZINJENA šT. 1 ZA DOJENČKE Z VENTILOM IN ODIšAVLJENA, PROZORNA (KOT: 1128 INTERSURG.)
za ponujeni izdelek proizvajalca VBM KAT. šT.: 35-40-202.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo prvi vlagatelj navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, ki jo je prejel dne 16.03.2006, navedel razloge, zaradi katerih mu ni priznal sposobnosti za prijavljeno vrsto blaga na identu 308153 ter za blago na identu 388530 ugotovil, da ponuja ustrezno vrsto blaga. Prvi vlagatelj navaja, da prijavljeno blago na identu 388530 v celoti ustreza zahtevam naročnika, kar je naročnik tudi ugotovil v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, vendar je ravnal nepravilno, ker je v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti spremenil svojo odločitev. Prvi vlagatelj zato predlaga, da naročnik ugotovljeno nepravilnost odpravi tako, da zahtevku za revizijo v tem delu ugodi in vlagatelju prizna sposobnost za dobavo blaga pod tem identom.

V nadaljevanju prvi vlagatelj navaja, da naročnik ni ravnal zakonito, ker mu ni priznal sposobnosti za blago na identu 308153 ter je s tem kršil načeli transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov. Naročnik je v specifikaciji zahtev naročnika, v skupini 08 "Pripomočki za int. terapije", pod šifro 308153 razpisal predmet naročila z naslednjim opisom: "drenaža, kompaktni tri komorni sist., prozorna podvodna zapora, manometer, mehanski regulator vleka". Naročnik je dodatno pod točko 5.a) Opis tehničnih in kakovostnih zahtev blaga (Priloga k obrazcu 5. - Specifikacija zahtev naročnika) za sklop 8 - pripomočki za intenzivne terapije, navedel, da mora 1. drenaža - šifra 308153 zagotavljati:
- nastavitev sukcije preko vodnega stolpca
- odzračevanje preko filtra z zapiralno ploščico
- možnost odčitavanja intrapleuralnega tlaka
- avtomatični ventil za izpust prekomernega negativnega tlaka
- možnost molženja cevi.

Prvi vlagatelj je dne 16.12.2005 v skladu s 7. členom Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljnjem besedilu: navodila prijaviteljem) opozoril naročnika, da z opisom za drenažo pod šifro 308153 krši prvi odstavek 5. člena, drugi odstavek 7. člena in drugi odstavek 50. člena ZJN-1, saj ta opis popolnoma ustreza samo drenaži Eurodrain proizvajalca Eurosets ter predlagal, da naročnik spremeni opis tehničnih in kakovostnih zahtev za drenažo tako, da bodo tudi ostali ponudniki lahko ponudili konkurenčne sete. Naročnik je v pojasnilu razpisne dokumentacije, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005, odgovoril, da prijavitelj lahko ponudi ustrezno paralelo. Prvi vlagatelj je v prijavi na predmetni javni razpis za drenažo pod šifro 308153 ponudil izdelek Pleur-Evac ref. A - 8000-08, proizvajalca Teleflex Medical., za katerega je naročniku dostavil zahtevani vzorec. Naročnik je za navedeni izdelek v obvestilu o priznanju sposobnosti, z dne 23.02.2006, navedel oznako "I - ne ustreza zahtevani kvaliteti" ter posledično prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti. Naročnik je v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 14.03.2006, pojasnil, da prvemu vlagatelju ni bila priznana sposobnost za ident 308153 iz naslednjih razlogov: "Ident 308153: Prijavljena drenaža je bila izločena in v citiranem obvestilu označena s simbolom I, ker drenaža nima mikrofobne nepropustne membrane, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore. Klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana. Sistem nalivanja je zelo zamuden, saj je treba uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo. Vse to pa zahteva dodaten čas in dodatne stroške.".

Prvi vlagatelj v celoti prereka zgoraj navedeno obrazložitev naročnika in naročniku očita, da je kršil temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov in ga tako neupravičeno diskriminiral. Naročnik je v specifikaciji zahtev naročnika zahteval le "prozorno podvodno zaporo", ni pa bila specificirana zahteva, da mora ponudnik ponuditi izdelek, ki bo imel "mikrofobno nepropustno membrano, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore". Izdelek, ki ga je ponudil prvi vlagatelj Pleur-Evac ref. A - 8000-08, proizvajalca Teleflex Medical., ima prozorno podvodno zaporo, kot jo je v specifikaciji zahteval naročnik v opisu tehničnih in kakovostnih zahtev blaga. Zbiralna komora je fizično ločena od vodne komore, kar bi moral naročnik na podlagi dostavljenega vzorca tudi sam ugotoviti Fizično ločenost med komorama po zunanji strani izdelka označuje močnejša črna črta. Notranja zapora pa sega tudi pod nivo vode vse do spodnjega roba izdelka (tj. še 53 mm pod oznako + 2 cm H2O). Fizična ločenost med komorami na takšnem setu je eden izmed osnovnih pogojev, ki jih mora izdelek zagotavljati. Prvi vlagatelj navaja, da je ponudil najbolj varen set med vsemi konkurenčnimi izdelki, kar dokazuje tudi 70 % svetovni delež proizvajalca, ki ima poleg CE certifikata pridobljen tudi FDA certifikat (za ameriško tržišče). Po mnenju prvega vlagatelja je nesporno, da ga naročnik v svoji obrazložitvi, kjer na novo postavlja strokovno zahtevo"mikrofobno nepropustno membrano, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore", zopet diskriminira kot ponudnika, saj je iz priloženega kataloga razvidno, da je "mikrofobna nepropustna membrana, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore" patentirana s strani proizvajalca Eurosets za medicinski pripomoček Eurodrain, ki ga je na predmetnem javnem razpisu ponudilo podjetje Auremiana d.o.o., Sežana. Da je naročnik neenakopravno obravnaval prijavo prvega vlagatelja, je razvidno tudi iz priloženega prospekta proizvajalca Eurosets.

Glede navedbe naročnika "klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana" prvi vlagatelj navaja, da torakalni dren ni predmet tega razpisa in ga naročnik verjetno naroča pri drugem dobavitelju, ki bi mu moral izdati navodilo, na kakšen način naj se torakalni dren klema. Če pa naročnik pod besedo "dren" pojmuje drenažno cev, ki povezuje bolnika in set za torakalno drenažo (in je sestavni del seta), potem prvi vlagatelj tudi to naročnikovo trditev prereka v celoti, saj iz specifikacije zahtev naročnika in iz opisa tehničnih in kakovostnih zahtev blaga ni nikjer razvidno, da bi želel naročnik uporabljati kakšen drugačen način klemanja drenažne cevi kot s peanom. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi drenažna cev morala imeti stišček ali kakšen podoben (drugačen) način klemanja. Zaradi navedenega gre tudi to naročnikovo obrazložitev obravnavati kot novo - dodatno strokovno zahtevo naročnika, podano šele v obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, s čimer pa naročnik krši temeljna načela javnega naročanja, saj je v fazi ugotavljanja sposobnosti prijaviteljev očitno upošteval kot pogoj dodatne, povsem nove tehnične parametre oziroma nove tehnične zahteve, kot so bile v razpisni dokumentaciji, kar ni dopustno. Ker gre naročnikove tehnične zahteve obravnavati kot pogoj, pogoj pa je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen in je izključne narave, se le-te v času od oddaje ponudbe do pravnomočnosti naročnikove odločitve ne smejo več spreminjati.

Prvi vlagatelj v nadaljevanju navaja, da tudi naročnikova trditev v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, da "Sistem nalivanja je zelo zamuden, saj je treba uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo. Vse to pa zahteva dodaten čas in dodatne stroške", ne ustreza dejanskemu stanju in ne vzdrži pravne presoje, zato jo v celoti prereka. Navodilo za uporabo je bilo naročniku priloženo skupaj s sterilnim vzorcem, v njem pa so opisani vsi koraki, potrebni za pričetek dela z izdelkom. Prvi vlagatelj meni, da ni resnična naročnikova trditev, da je le-ta moral pri uporabi vzorca uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo pri nalivanju, saj je izdelku priložen poseben "lijak" (angl.: funnel), skozi katerega se v nekaj sekundah vlije približno 70 ml tekočine. Lijak ima označeno tudi mejo (pribl. 70 ml), do katere ga je potrebno napolniti. Lijak je obvezni del seta in je setu industrijsko priložen. Glede na dejstvo, da na cevi niti ni mesta za vbod z iglo (verjetno naročnik ni luknjal cevi, ki je povezana s sukcijo - v tem primeru bi lahko resno ogrozil bolnika) je možno, da naročnik pri uporabi ni upošteval navodil za uporabo, temveč je verjetno (nepravilno) poskušal vbrizgati vodo v vodno komoro neposredno na komori sami preko mesta (diafragme), ki ima popolnoma drugačen namen in vlogo na izdelku, kar pa bi pred uporabo moral naročnik preveriti v priloženih navodilih. Ni mogoče tudi razumeti, da naročnik ni opazil lijaka, saj je položen na sam set ter da je kljub vsem slikam v navodilih (nalivanje tekočin preko lijaka) še vedno iskal brizgo in injekcijsko iglo v lastni zalogi, zato je po mnenju prvega vlagatelja naročnikovo ravnanje diskriminatorno in nestrokovno, ker z napačno uporabo poskuša ponujeni izdelek prikazati kot strokovno neustrezen. Prvi vlagatelj na podlagi priloženih navodil dokazuje, da je sistem nalivanja oziroma celotne priprave izdelka najhitrejši od vseh ponujenih konkurenčnih setov in se izvede samo v štirih korakih., za kar se potrebuje manj kot eno minuto časa. Prvi vlagatelj trdi, da ponujeni izdelek v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, kar dokazuje tudi vzorec in priložena navodila za uporabo izdelka, zato bi mu naročnik moral priznati sposobnost. V primeru, da bi bilo pri presoji zahtevka za revizijo potrebno dodatno strokovno znanje, prvi vlagatelj predlaga, da se izvede dokaz z izvedencem iz tujine.

Prvi vlagatelj je zahteval povračilo priglašenih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe, in sicer povračilo takse: 200.000,00 SIT, priprava zahtevka za revizijo: 3000 točk in 20 % DDV ter 3 % materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom št.: NK-3/04-06, z dne 10.04.2006, zahtevku za revizijo prvega vlagatelja pod 1. točko, to je v delu, ki se nanaša na ident 388530, ugodil, zahtevek za revizijo pod 2. točko, to je v delu, ki se nanaša na ident 308153, pa je zavrnil. Naročnik je pod točko 3. zavrnil zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi z navedbami prvega vlagatelja za ident 388530 navaja, da je dne 07.03.2006 prejel zahtevo prvega vlagatelja za dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, za idente 308153, 388530 in 530506 ter je dne 14.03.2006 izdal zahtevano dodatno obrazložitev. Za ident št.: 388530 je naročnik po ponovnem pregledu ugotovil, da je prvi vlagatelj pod tem identom ponudil ustrezno vrsto blaga, zato je naročnik za ta del, dne 14.03.2006, izdal popravek obvestila o priznanju sposobnosti, št.: NK-PIK6-06, ki ga je prvi vlagatelj prejel dne 17.03.2006. Glede na dejstvo, da prvi vlagatelj ne priznava, da je naročnik vlagatelju priznal sposobnost za ident 388530 s popravkom navedenega obvestila, temveč da to stori v odločitvi o zahtevku za revizijo, je naročnik vlagatelju v tem delu zahtevka za revizijo ugodil.

V zvezi z identom 308153, za katerega prvi vlagatelj navaja, da je naročnik nepravilno ugotovil, da ponujeno blago ne ustreza zahtevani kvaliteti, s čimer je postavil prvega vlagatelja v neenakopraven položaj, naročnik navaja, da je prvi vlagatelj ponudil izdelek Pleur-Evac ref. A-8000-08, proizvajalca Teleflex Medical, ki ga je naročnik v obvestilu o priznanju sposobnosti označil z oznako I - ne ustreza zahtevani kvaliteti in mu posledično za to blago ni priznal sposobnosti. Naročnik ostaja pri argumentaciji, kot jo je podal v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, št.: NK-3/03-06, z dne 14.03.2006 ter dodaja, da torakalna drenaža proizvajalca Teleflex Medical nima zapiralne ploščice. Zato je možno dren oziroma drenažni sistem zapreti le s pomočjo drugega inštrumenta oziroma peanov. Možno zapiranje sistema brez dodatnih inštrumentov je za delo v intenzivni terapijji pomembna lastnost torakalne drenaže. Ker izdelek proizvajalca Teleflex Medical nima zapiralne ploščice, naročnik vlagatelju za ident 308153 ni priznal sposobnosti.

Naročnik je zahtevo prvega vlagatelja po povrnitvi priglašenih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnil iz razloga, ker je prvi vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo le delno uspel.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 14.04.2006, naročnika obvestil, da bo postopek v delu, kjer je naročnik zavrnil njegov zahtevek za revizijo (v točki 2. in 3. izreka naročnikovega sklepa) nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Prvi vlagatelj dodatno navaja, da mu je bila z odločitvijo naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo pod točko 2. in obrazložitvijo te odločitve, kršena ustavna pravica do učinkovitega pravnega varstva. Naročnik se do navedb v zahtevku za revizijo sploh ni opredelil, poleg tega je navedel popolnoma nov razlog, ki je drugačen od razlogov, ki jih je navedel v obvestilu o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, zoper katerega je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Takšno ravnanje pa ni dopustno. Prvi vlagatelj je ponovno navedel, da je naročnika že pred oddajo prijave, dne 16.12.2005, opozoril, da z opisom za drenažo pod šifro 308153 krši določila ZJN-1 ter da je naročnik v zvezi s tem v pojasnilu, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005 odgovoril, da "prijavitelj lahko ponudi ustrezno paralelo". Prvi vlagatelj navaja, da sam ve, da ponujeni izdelek nima zapiralne ploščice, naročniku pa je bilo že pred oddajo prijave glede na zastavljeno vprašanje jasno, da je zahteva po zapiralni ploščici diskriminatorna. Tudi novi evropski direktivi - 2004/17/EC in 2004/18/EC ter ZJN-1 v 32. členu prepovedujejo navajati tehnične specifikacije, ki dajejo prednost ali izključujejo posameznega ponudnika. Prvi vlagatelj meni, da je sklep, s katerim je naročnik pod točkama 2. in 3. zavrnil njegov zahtevek za revizijo, nezakonit.
Prvi vlagatelj je priglasil stroške revizijskega postopka in sicer 50 točk za zahtevo za nadaljevanje postopka in 2 % materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV.

Prvi vlagatelj je dne 21.04.2006 vložil prvo pripravljalno vlogo v predmetnem revizijskem postopku, v kateri navaja, da ima v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o pravdnem postopku pravico, da se do novega razloga, ki ga je navedel naročnik, opredeli, sicer bi bilo kršeno načelo kontradiktornosti. V nadaljevanju prvi vlagatelj ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo in zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ter navaja, da je naročnika pravočasno opozoril, da je zahteva za odzračevanje filtra z zapiralno ploščico diskriminatorna, naročnik pa mu je odgovoril, da lahko ponudi ustrezno paralelo, s čimer mu je dal možnost, da ponudi sete brez zapiralne ploščice. Odgovor naročnika gre zato obravnavati kot spremembo razpisne dokumentacije, saj je naročnik s pojasnilom razpisne dokumentacije št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005, odpravil zahtevo po zapiralni ploščici in šele na podlagi te spremembe razpisne dokumentacije je bilo prvemu vlagatelju omogočeno, da kot ponudnik sodeluje v predmetnem postopku. Prvi vlagatelj še navaja, da je nerazumljivo, da naročnik vztraja pri svojih ugotovitvah iz obvestila o priznanju sposobnosti, čeprav mu je dostavil vzorec in navodila za uporabo izdelka, ter ga glede na to obravnava neenakopravno ter neupravičeno diskriminira.
Prvi vlagatelj je tudi priglasil stroške za prvo pripravljalno vlogo v protivrednosti 3000 točk in 20 % DDV.


Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 08.03.2006, zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, ki jo je naročnik izdal dne 22.03.2006.

Drugi vlagatelj je dne 03.04.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil 48. in 76. člen ZJN-1. V obrazložitvi zahtevka drugi vlagatelj navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti pojasnil, da je bilo blago pod identom 627917 - set za ligacijo požiralnika in blago pod identom 670197 - antimikrobni impregnacijski sistem izločeno, ker ni poslal brezplačnih vzorcev v zahtevanem roku, t.j. do 26.01.2006 do 14.00 ure in ne da jih ni oddal. Drugi vlagatelj navaja, da je pri pripravi prijave ugotovil, da je bil izdelek pod šifro 670197 pisan izključno za enega ponudnika, zato je postavil vprašanje, če lahko ponudi kateter, ki ima za antimikrobno delovanje druge materiale s širšim spektrom od antimikrobnega delovanja od razpisanega in dobil pozitiven odgovor. Na podlagi naročnikove zahteve za oddajo vzorcev je drugi vlagatelj dne 24.01.2006 zaprosil za podaljšanje roka oddaje vzorcev, da bi lahko čim bolje odgovoril na zahtevo naročnika, kar pa mu je nabavna služba medicinskega potrošnega materiala naročnika zavrnila. Drugi vlagatelj je ugotovil, da je te vzorce že dal naročniku ter o tem pisno obvestil naročnika na naslov, naveden na zahtevi za dostavo brezplačnih vzorcev, kar je naročnik tudi sprejel in se telefonsko odzval. Drugi vlagatelj je o tem tudi telefonsko obvestil gospo S., ki pa ga je zaprosila za potrditev potrdila (ustnega in pisnega). Potrdila, pridobljena s strani uslužbencev naročnika, je drugi vlagatelj posredoval naročniku po faksu dne 26.01.2006 ob 14.13 uri. Iz navedenega je razvidno, da so bili vzorci v bolnišnici že pred 14.00 uro, potrdil pa ni mogel oddati do točno določene ure, saj je bil potreben določen čas, da je pridobil s strani naročnika ustrezna potrdila, ki so prišla tudi do njega zakasnela. Ta ura 14.00 h pa ni bila določena za potrdila potrditve, temveč za oddajo vzorcev, katere pa je naročnik že imel pred časom oddaje. Po prejemni teoriji je bil torej akcept s strani naročnika izveden prek telefonskega potrdila in to v okviru postavljenega roka.

Drugi vlagatelj zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti v delu, ki se nanaša na blago pod šiframa 670197 in 627917, njegovo prijavo ponovno pregleda in ovrednoti ter v predmetnem sklopu za vlagatelja izda novo odločitev. Drugi vlagatelj tudi zahteva, da mu naročnik povrne stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo po odvetniški tarifi v višini 3000 odvetniških točk ter DDV in 3 % materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom, št.: NK-7/04-6, z dne 24.04.2006, zahtevek drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen ter posledično zavrnil tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je dne 08.03.2006 prejel zahtevo drugega vlagatelja za dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006, ter mu dne 22.03.2006 izdal zahtevano dodatno obrazložitev. Za vrsti blaga pod šiframa 627917 in 670197 je drugemu vlagatelju pojasnil, da mu sposobnost ni bila priznana iz razloga, ker ni poslal brezplačnih vzorcev v zahtevanem roku, t.j. do 26.01.2006 do 14.00 ure. Sporočilo po faksu, da je drugi vlagatelj navedene zahtevane vzorce dal v testiranje že pred časom, je naročnik prejel dne 26.01.2006 ob 14.10 in 14.13 uri, ko je naročnik že zaključil oceno o prispelih zahtevanih vzorcih.

Naročnik pojasnjuje, da je že v razpisni dokumentaciji v 19. členu navodil prijaviteljem navedel: "Vzorce je treba dostaviti v roku 3 dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. V primeru, da prijavitelj zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, mu naročnik za te vrste blaga ne bo priznal sposobnosti.". Ker je bil torej drugi vlagatelj seznanjen z rokom dostave vzorcev že v razpisni dokumentaciji in takrat tega roka ni prerekal, je naročnik njegovo prošnjo za podaljšanje roka zavrnil. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da so bili vzorci že v bolnišnici pred 14.00 uro, da pa potrdil ni mogel oddati do točno določene ure, naročnik ugotavlja, da postopek oddaje predmetnega naročila vodi strokovna komisija. Prijavitelji, katerih blago ni evidentirano v evidenci medicinskega potrošnega materiala oz.zanj ni izdanega strokovnega mnenja o njegovi ustreznosti, so bili pozvani, da je treba vzorce dostaviti do 26.01.2006 do 14.00 ure na naslov v skladišče medicinskega potrošnega materiala. Za predložitev vzorcev velja enaka analogija kot za predložitev prijav oz. ponudb. Prav tako kot je treba predložiti prijave oz. ponudbe do točno določenega roka (datuma in ure) ter na naslov, kot je naveden v razpisni dokumentaciji in objavi javnega razpisa, prav tako je treba dostaviti vzorce do roka (datuma in ure) ter na naslov, kot je naveden v dokumentu za dostavo brezplačnih vzorcev, z dne 20.01.2006. Ker torej drugi vlagatelj naročniku ni dostavil vzorcev do roka in na način, kot ga je določil naročnik, mu naročnik za vrsti blaga pod šiframa 627917 in 670197 ni priznal sposobnosti.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 26.04.2006, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo ter navedel, da v celoti vztraja pri vloženem revizijskem zahtevku. Drugi vlagatelj je priglasil tudi stroške postopka in sicer 50 odvetniških točk z DDV za pripravo zahteve za nadaljevanje postopka.

Naročnik je z dopisom, št.: 124-DS/06, z dne 19.04.2006, ter z dopisom št.: 128-DS/06, z dne 03.05.2006, odstopil zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o priznanju sposobnosti, proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ker je za prijavljeno blago na identu 388530 v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti spremenil svojo odločitev in mu priznal sposobnost, zato predlaga, da naročnik ugotovljeno nepravilnost odpravi tako, da zahtevku za revizijo v tem delu ugodi in vlagatelju prizna sposobnost za dobavo blaga pod tem identom. Ker je naročnik pod 1. točko sklepa št.: NK-3/04-06, z dne 10.04.2006, zahtevku za revizijo prvega vlagatelja v tem delu ugodil, Državna revizijska komisija navedene revizijske navedbe ni presojala, saj med naročnikom in prvim vlagateljem glede te revizijske navedbe ni več spora.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost revizijske navedbe prvega vlagatelja, da naročnik ni ravnal zakonito, ker mu ni priznal sposobnosti za blago na identu 308153. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, obrazcu 5. "Specifikacija zahtev naročnika" za blago na identu 308153 v skupini 08 "Pripomočki za int. terapije", določil naslednji opis: "drenaža, kompaktni tri komorni sist., prozorna podvodna zapora, manometer, mehanski regulator vleka". V prilogi 5. a) "Opis tehničnih in kakovostnih zahtev blaga" (Priloga k obrazcu 5. "Specifikacija zahtev naročnika") je naročnik za sklop 8 - pripomočki za intenzivne terapije določil naslednji tehnični opis razpisanega blaga:
"1. drenaža - šifra 308153
mora zagotavljati:
- nastavitev sukcije preko vodnega stolpca
- odzračevanje preko filtra z zapiralno ploščico
- možnost odčitavanja intrapleuralnega tlaka
- avtomatični ventil za izpust prekomernega negativnega tlaka
- možnost molženja cevi".

Ker je prvi vlagatelj iz opisa blaga pod šifro 308153 ugotovil, da ne bo mogel ponuditi ustreznega blaga, je v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 in 7. členom naročnikovih navodil prijaviteljem v času priprave prijave, dne 16.12.2005, naročnika pisno zaprosil za pojasnila razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj je navedel, da je opis zahtevane drenaže medicinski pripomoček Eurodrain, proizvajalca Eurosets ter je zato naročnika pozval, da spremeni opis tehničnih in kakovostnih zahtev za drenažo tako, da bodo tudi ostali ponudniki lahko ponudili konkurenčne sete. Prvi vlagatelj je v obrazložitvi navedel, da je zahteva za odzračevanje preko filtra z zapiralno ploščico diskriminatorna, ker ima edino proizvajalec Eurosets pri izdelku Eurodrain takšno zapiralno ploščico, ki naj bi z enkratnim potegom omogočala izpust visokega intratorakalnega pritiska ter zaprla cev, ki je spojena z vakuumom. Po mnenju prvega vlagatelja obstajajo na tržišču bolj varni drenažni sistemi, pri katerih pri izpustu visokega intratorakalnega pritiska ni potrebno več izklopiti (prekiniti) cevi, ki je spojena z vakuumom, ker imajo vgrajen specialni sistem, ki ravno s pomočjo vakuuma varno izvleče (po pritisku na avtomatični ventil za izpust prekomernega negativnega tlaka) negativni tlak nazaj v zidno odprtino. Na ta način se v popolnosti izognemo možnosti pnevmothoraxa (ni nevarnosti, da bi zrak vdrl nazaj v prsno votlino), kar pri konkurenčnem setu Eurodrain po mnenju prvega vlagatelja ni mogoče v popolnosti trditi. Prvi vlagatelj je še navedel, da drenažni set svetovnega proizvajalca Pleur-Evac, ki ga ponuja, izpolnjuje vse druge tehnične in kakovostne zahteve.

Naročnik je z dopisom, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005, poslal vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije "pojasnilo razpisne dokumentacije", v katerem je pod 1. točko povzel navedene zahteve prvega vlagatelja za spremembo opisa drenaže - šifra 308153 ter podal naslednji odgovor: "Prijavitelj lahko ponudi ustrezno paralelo.".

Državna revizijska komisija glede na zgoraj opisana dejstva ugotavlja, da je naročnik s citiranim pojasnilom razpisne dokumentacije, z dne 22.12.2006, spremenil razpisno dokumentacijo v prilogi 5. a) "Opis tehničnih in kakovostnih zahtev blaga" tako, da so prijavitelji lahko ponudili blago pod šifro 308153 tudi če ponujeni izdelek nima zapiralne ploščice, ampak ima vgrajen drugačen sistem delovanja, oziroma so lahko ponudili "ustrezno paralelo".

Iz dodatne obrazložitve obvestila o priznanju sposobnosti, št.: NK-3/03-06, z dne 14.03.2006, je razvidno, da naročnik prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za izdelek pod šifro 308153 iz naslednjih razlogov: "Prijavljena drenaža je bila izločena in v citiranem obvestilu označena s simbolom I, ker drenaža nima mikrofobne nepropustne membrane, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore. Klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana. Sistem nalivanja je zelo zamuden, saj je treba uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo. Vse to pa zahteva dodaten čas in dodatne stroške.". Državna revizijska komisija se glede razlogov, zaradi katerih naročnik prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za ponujeni izdelek pod šifro 308153, kot je navedel v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, strinja z očitkom prvega vlagatelja, da naročnik v razpisni dokumentaciji pri opisu blaga pod šifro 308153 teh zahtev ni navedel. Naročnik je očitno pri izdelku, ki ga je ponudil prvi vlagatelj, šele v fazi ugotavljanja sposobnosti uporabil dodatne tehnične zahteve, kar pa je nezakonito. Naročnik je dolžan, da predmet javnega naročila jasno, izčrpno in nedvoumno opiše ter s tem omogoči ponudnikom oziroma prijaviteljem, da lahko pripravijo pravilno in kvalitetno ponudbo oziroma prijavo, hkrati pa s tem zagotovi pravočasno izvedbo postopka oddaje javnega naročila brez dodatnih stroškov v revizijskih postopkih. Razpisna dokumentacija pa veže tako naročnika kot ponudnika oziroma prijavitelja, zato mora naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb oziroma prijav uporabiti le tiste tehnične, strokovne in druge zahteve, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Ker je naročnik pri pregledu in ocenjevanju prijave prvega vlagatelja za ponujeno blago pod šifro 308153 poleg v razpisni dokumentaciji določenega opisa ter tehničnih in kakovostnih zahtev blaga uporabil še druge tehnične zahteve, na podlagi katerih je ponujeno blago izločil kot neustrezno, je kršil določilo prvega odstavka 23. člena ZJN-1, ki naročnika obvezuje, da "mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo".

Ne glede na dejstvo, da je prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo izčrpno opisal delovanje ponujenega blaga pod šifro 308153, pri čemer se je skliceval na navodilo za uporabo izdelka in vzorec blaga, ki ju je predhodno dostavil naročniku, naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na blago pod šifro 308153, ni vsebinsko odločil o vlagateljevih revizijskih navedbah. Naročnik je v sklepu NK-3/04-6, z dne 10.04.2006, le navedel, da ostaja pri argumentaciji, kot jo je podal v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, št.: NK-3/03-06, z dne 14.03.2006, ter dodal, da torakalna drenaža proizvajalca Teleflex Medical, ki jo je ponudil prvi vlagatelj, nima zapiralne ploščice, zato prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti. Naročnik je torej s sklepom, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na blago pod šifro 308153, dejansko spremenil razlog, zaradi katerega prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za to blago, ki ga je predhodno navedel v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti. Naročnik namreč v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti ni navedel, da je razlog, zaradi katerega prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za izdelek na identu 308153, v tem, da ta izdelek oziroma ponujena torakalna drenaža nima zapiralne ploščice, ampak je kot razlog navedel druge, domnevno neustrezne lastnosti tega izdelka. Navedeno ravnanje naročnika je nezakonito, saj je naročnik s pojasnilom razpisne dokumentacije, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005, spremenil razpisno dokumentacijo, kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, v delu, ki se nanaša na blago pod šifro 308153, in sicer v prilogi 5. a) "Opis tehničnih in kakovostnih zahtev blaga" tako, da so prijavitelji lahko ponudili tudi takšno torakalno drenažo, ki nima zapiralne ploščice, ampak ima vgrajen drugačen sistem delovanja. Naročnik je namreč na predlog prvega vlagatelja, da naj spremeni razpisno dokumentacijo tako, da bo lahko ponudil torakalno drenažo, ki nima zapiralne ploščice, jasno odgovoril, da prijavitelj lahko ponudi "ustrezno paralelo". Pojasnilo razpisne dokumentacije namreč z dnem izdaje in posredovanja vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije postane v smislu tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 njen sestavni del, zato ga morajo v postopku oddaje javnega naročila obvezno upoštevati in izpolnjevati tako naročnik kot ponudniki oziroma prijavitelji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na blago na identu 308153, navedel, da prvemu vlagatelju ni priznal sposobnosti za navedeno blago iz razloga, ker nima zapiralne ploščice, kršil določilo lastne razpisne dokumentacije oziroma je razpisno dokumentacijo v fazi pregleda in ocenjevanja prijav spremenil tako, da ni upošteval svojega pojasnila razpisne dokumentacije, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005, kot njenega sestavnega dela. Naročnik je torej s tem ravnanjem kršil določilo drugega odstavka 25. člena ZJN-1, ki določa: "Po preteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.".

Ker je naročnik kljub predhodni spremembi razpisne dokumentacije za blago pod šifro 308153 pri pregledu in ocenjevanju prijav upošteval zahtevo, da mora imeti torakalna drenaža zapiralno ploščico, je utemeljen očitek prvega vlagatelja, da ga je naročnik obravnaval diskriminatorno. Prvi vlagatelj je namreč v svojem dopisu naročniku, z dne 16.12.2005, navedel, da je naročnikova zahteva, da ima torakalna drenaža zapiralno ploščico, diskriminatorna ter da naročnik s takšno zahtevo krši določilo prvega odstavka 5. člena ZJN-1, ki določa: "Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatornih meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu konkurence.". Naročnik je s tem, ko je prilagodil opis spornega izdelka le določenemu proizvajalcu oziroma prijavitelju, kršil temeljno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in s tem hkrati ravnal diskriminatorno do drugih ponudnikov oziroma prijaviteljev, hkrati pa ni dokazal, da izdelek, ki ga ponuja prvi vlagatelj, ne ustreza namenu uporabe. Naročnik tudi ni spoštoval določila prvega odstavka 32. člena ZJN-1, ki določa, da "Naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim ravnanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim ravnanjem neupravičeno izločil.". Naročnika obvezuje tudi drugi odstavek 32. člena ZJN-1, ki prepoveduje, da naročnik v razpisni dokumentaciji zapiše določilo, ki bi pomenilo prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku tega člena, razen če predmet javnega naročila takšno določilo opravičuje, kar pa v konkretnem primeru ni bilo opravičljivo, saj je že sam naročnik dopustil ponudbo spornega izdelka z "ustrezno paralelo".

Ob ugotovljenem dejanskem stanju se Državna revizijska komisija tudi strinja z očitkom prvega vlagatelja, da je naročnik v postopku priznanja sposobnosti prvemu vlagatelju za blago na identu 308153 kršil temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov, ki določa, da naročnik ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov oziroma prijaviteljev (drugi odstavek 7. člena ZJN-1). Naročnik je namreč kljub spremembi tehničnih zahtev za blago na identu 308153 in s tem spremembi razpisne dokumentacije pri priznanju sposobnosti za navedeno blago, ki ga je ponudil prvi vlagatelj, uporabil prvotno zapisano tehnično zahtevo, da mora imeti izdelek zapiralno ploščico, pri ocenjevanju izdelka pa je uporabil še druge tehnične zahteve, ki jih v razpisni dokumentaciji ni zapisal, ravnal v nasprotju z določilom drugega odstavka 7. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik v postopku priznanja sposobnosti kršil določila ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo, zato je zahtevek za revizijo v tem delu utemeljen.

Državna revizijska komisija je glede na ugotovitev, da je naročnik v postopku priznanja sposobnosti prvemu vlagatelju za blago na identu 308153 ravnal nepravilno, v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo ter kršil nekatera določila ZJN-1, na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo v tem delu ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "obvestilo o priznanju sposobnosti", št.: 68-DS/06, z dne 23.02.2006.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno preveriti ustreznost blaga na identu 308153, ki ga je v svoji prijavi ponudil prvi vlagatelj ter pri tem dosledno upoštevati določila razpisne dokumentacije in pojasnilo razpisne dokumentacije, št.: 1085-DS/05, z dne 22.12.2005.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Prvi vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe, in sicer povračilo takse: 200.000,00 SIT, priprava zahtevka za revizijo: 3000 točk in 20 % DDV ter 3 % materialnih stroškov, za zahtevo za nadaljevanje postopka: 50 točk in 2 % materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV ter za prvo pripravljalno vlogo: 3000 točk in 20 % DDV.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer protivrednost 3000 točk po veljavni odvetniški tarifi za sestavo zahtevka za revizijo, 3 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV ter protivrednost 50 točk za zahtevo za nadaljevanje postopka in 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV v višini 408.012,00 SIT ter stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, skupaj v višini 608.012,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Državna revizijska komisija pa prvemu vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov za prvo pripravljalno vlogo, ker za odločitev o zahtevku za revizijo ni bila potrebna.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost zahtevka za revizijo drugega vlagatelja, ki naročniku očita kršitev določil 48. in 76. člena ZJN-1, ker mu ni priznal sposobnosti za blago pod identom 627917 - set za ligacijo požiralnika in blago pod identom 670197 - antimikrobni impregnacijski sistem iz razloga, ker ni poslal brezplačnih vzorcev v zahtevanem roku, t.j. do 26.01.2006 do 14.00 ure. Med naročnikom in drugim vlagateljem ni sporno, da drugi vlagatelj ni posredoval naročniku zahtevanih vzorcev do določenega datuma in ure, zato je morala Državna revizijska komisija presoditi, ali je drugi vlagatelj s tem ravnal ne/pravilno in ali mu naročnik ne/upravičeno ni priznal sposobnosti za blago na identih 627917 in 670197.

Državna revizijska komisija je pri presoji navedenega očitka drugega vlagatelja najprej preverila določilo razpisne dokumentacije glede dostave brezplačnih vzorcev naročniku s strani prijaviteljev. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih prijaviteljem v 19. členu zapisal naslednjo zahtevo:
"2.9 Stroški priprave prijave, prospektni material in vzorci
Prijavitelji nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave, vključno s stroški prospektnega materiala, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.
V primeru, da bo naročnik od prijavitelja zahteval predložitev prospektnega materiala, je treba prospektni material, v slovenskem ali angleškem jeziku, predložiti najkasneje v roku 3 dni.
Vzorce je treba dostaviti v roku 3 dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. V primeru, da prijavitelj zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, mu naročnik za te vrste blaga ne bo priznal sposobnosti.".

Iz listinske dokumentacije je razvidno, da je naročnik drugega vlagatelja pisno pozval, da mu v skladu z 19. členom navodil prijaviteljem dostavi brezplačne vzorce po priloženem seznamu najkasneje do 26.01.2006 do 14.00 ure v skladišče medicinskega potrošnega materiala. V seznamu za dostavo brezplačnih vzorcev je navedeno tudi blago na identih 627917 in 670197. Dopis, datiran dne 20.01.2006, je naročnik poslal drugemu vlagatelju po faksu, le-ta pa ga je prejel dne 23.01.2006. Drugi vlagatelj je dne 24.01.2006 naslovil na naročnika, nabavo medicinskega potrošnega materiala, prošnjo za podaljšanje roka za dostavo brezplačnih vzorcev do 01.02.2006. V dopisu je kot razlog za podaljšanje roka navedel naslednje: "Glede na to, da je potrebno pridobiti te vzorce iz tujine, je to zaradi zelo kratkega roka neizvedljivo, prav tako pa so določeni artikli, ki so navedeni, v preteklosti že bili dani kot vzorci v vaši bolnišnici in potrebujemo dovolj časa, da zberemo potrdila in strokovna mnenja o le-teh.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, 19. členu navodil prijaviteljem jasno in nedvoumno navedel,
- da bodo prijavitelji v primeru, če bo naročnik želel preizkusiti vzorce, morali naročniku zagotoviti brezplačne vzorce;
- da bodo prijavitelji v primeru, če bo naročnik zahteval predložitev vzorcev, morali vzorce predložiti v roku treh dni od prejema njegove zahteve za predložitev vzorcev;
- da naročnik prijavitelju, ki zahtevanih vzorcev ne bo dostavil, oziroma jih ne bo dostavil v zahtevanem roku, ne bo priznal sposobnosti za te vrste blaga.

Drugi vlagatelj se je z navedenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji, lahko seznanil po prejemu razpisne dokumentacije, torej v času priprave prijave na predmetni javni razpis. Zahteva naročnika po predložitvi brezplačnih vzorcev je njegova avtonomna pravica in sestavni del postopka pri priznanju sposobnosti za dobavo posameznih vrst blaga, dolžnost prijaviteljev pa je, da zahteve naročnika dosledno izpolnjujejo na način in v rokih, kot jih je določil naročnik. Drugi vlagatelj navedenim zahtevam naročnika po predložitvi brezplačnih vzorcev tudi ni ugovarjal oziroma glede teh zahtev ni vložil zahtevka za revizijo v času, ko bi eventualno zaradi utemeljenih razlogov še lahko dosegel podaljšanje roka za predložitev vzorcev, to je do roka za predložitev prijav (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN), v tej fazi postopka pa so vsa določila razpisne dokumentacije aksiom in jih je treba izpolnjevati na način, zapisan v razpisni dokumentaciji. Drugi vlagatelj je bil zato dolžan po prejemu naročnikovega poziva za predložitev brezplačnih vzorcev za blago po seznamu le-te predložiti naročniku na zahtevani naslov do roka, ki ga je navedel naročnik, to je do 26.01.2006 do 14.00 ure.

Ker drugi vlagatelj naročniku ni dostavil vzorcev do roka, ki ga je določil naročnik, torej do 26.01.2006 do 14.00 ure, ni izpolnil zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, 19. členu navodil prijaviteljem. Drugi vlagatelj je sicer naročniku poslal po faksu potrdilo za vzorce, ki ga je pridobil pri naročniku, vendar šele ob 14.13 uri dne 26.01.2006. Državna revizijska komisija pa ne more slediti revizijski navedbi drugega vlagatelja, da 14.00 ura dne 26.01.2006 ni bila določena za dostavo potrdila potrditve, temveč za oddajo vzorcev, katere pa je naročnik že imel v svoji bolnišnici. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji, 19. členu navodil prijaviteljem izrecno navedel, da morajo prijavitelji na njegovo zahtevo predložiti brezplačne vzorce, ni pa določil, da lahko prijavitelji namesto vzorcev predložijo potrdila o ustreznosti ponujenega blaga. Ker je drugi vlagatelj dostavo vzorcev nadomestil s potrdilom, bi moral to potrdilo izročiti naročniku v enakem roku, kot je bil določen za dostavo vzorcev.

Državna revizijska komisija poudarja, da so postopki javnega naročanja strogo formalni, zato morajo tako naročniki kot ponudniki oziroma prijavitelji v vseh fazah teh postopkov ravnati v skladu z vnaprej določenimi pravili. Naročniku zato ni mogoče očitati, da je kršil določila ZJN-1, kot to navaja drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo. Obratno. Če bi naročnik priznal drugemu vlagatelju, da je izpolnil njegovo zahtevo glede dostave zahtevanih vzorcev, bi kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, ki v prvem odstavku 7. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v skladu z določili razpisne dokumentacije in določili ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku v postopku priznanja sposobnosti za blago na identih 627917 in 670197, ki ga je ponudil drugi vlagatelj, ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih v zahtevku zatrjuje drugi vlagatelj, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je dne 11.05.2006 prejela od naročnika predlog, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, ampak da se iz postopka izvzamejo tiste vrste blaga, ki so predmet revizijskih zahtevkov, in sicer vrste blaga na identih 308153, 627917 in 670197, za ostale vrste blaga in skupine blaga pa naročnik nadaljuje s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Dne 12.05.2005 je Državna revizijska komisija prejela mnenje prvega vlagatelja glede navedenega naročnikovega predloga, da se strinja, da naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila za blago, ki ni predmet revizije, razen za blago na identu 308153. Ker je Državna revizijska komisija že sprejela odločitev o vloženih zahtevkih za revizijo, navedenega naročnikovega predloga ni obravnavala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.05.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl. ekon.
članDržavnerevizijskekomisije

Vročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana