018-151/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-151/06-33-1419

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in članice Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GOPHARM d.d., Cesta 25. junija 1d, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.05.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 01-322/32-05, z dne 28.02.2006, v delu, ki se nanaša na 18. in 24. sklop.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 529.488,00 SIT, v roku 15 - ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.06.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v štiriinpetdesetih (54.) sklopih. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod številko objave Ob-25332/05.

Dne 28.02.2006 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 01-322/32-05, s katero je vse sodelujoče ponudnike obvestil o izbiri najugodnejših ponudnikov. Vlagatelj je oddal ponudbo za dvanajst razpisanih sklopov. Vlagatelj izpodbija izbiro ponudnikov v treh razpisanih sklopih, in sicer v 8., 18. in 24. sklopu. V le-teh, in sicer v 18. in 24. sklopu je naročnik izvedbo naročila oddal ponudniku THOMY FRAY EAST, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: prvi izbrani ponudnik), v 8. sklopu pa ponudniku PRO-GEM d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: drugi izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve o oddaji naročila je naročnik med drugim tudi navedel, da je vlagateljevo ponudbo zavrnil, ker ne izpolnjuje zahteve iz 13.2 točke Splošnih navodil ponudnikov (v nadaljevanju: Navodila) ter zahteve iz Obrazca 05, saj ni parafiral Vzorca pogodbe.

Po prejemu odločitve o oddaji naročila je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, ki jo je prejel dne 27.03.2006. Kot nadalje izhaja iz dokumentacije iz spisa, je vlagatelj tekom postopka vpogledal v ponudbe preostalih ponudnikov, in sicer dne 09.02.2006 in 20.03.2006, o čemer sta sestavljena zapisnika.

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 05.04.2006), v katerem zatrjuje, da je naročnik nezakonito zavrnil njegovo ponudbo. Vlagatelj meni, da njegova ponudba nima takšnih pomanjkljivosti, zaradi katerih bi jo naročnik lahko zavrnil. V nadaljevanju vlagatelj našteva naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije (iz točke 7.2 in iz točke 14 Navodil) in ugotavlja, da v le-teh ni določeno, da bo ponudba zavrnjena (tudi) iz razloga, če pogodba ne bo parafirana.
Vlagatelj nadalje navaja, da mu naročnik ni dovolil vpogleda v ovojnice ponudb, zato predlaga naj navedeno stori Državna revizijska komisija.
Vlagatelj v nadaljevanju ugotavlja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo (obeh) izbranih ponudnikov ugotovil naslednje nepravilnosti:
Prvi izbrani ponudnik je v Obrazcu 05 (Vzorec pogodbe) navedel dve različni ponudbi, in sicer je na prvi strani predmetnega vzorca navedel datum, ki se ne ujema z datumom v Obrazcu 03 (Ponudba). Ravno tako navedeni ponudnik v Obrazcu 05 ni izpolnil skupne ponudbene vrednosti v tolarjih, in sicer niti z besedo niti številčno ter ni izpolnil 3. člena Obrazca 05, s podatkoma o številki ponudbe in o vrednosti le-te.
Vlagatelj še zatrjuje, da je prvi izbrani ponudnik v izpodbijanih sklopih (18 in 24) ponudil še enkrat višjo ceno od tiste, za katero je razpisana proizvoda mogoče kupiti na trgu. Z opisanim je, kot ugotavlja vlagatelj, naročnik ravnal tudi v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1).
Vlagatelj nadalje navaja, da je drugi izbrani ponudnik ponudbeno vrednost v Obrazcu 03 zapisal le s številko (in ne tudi z besedo) ter še ugotavlja, da ni pravilno izpolnil Obrazca 05. V zvezi s slednjim ugotavlja, da predmetni ponudnik ni izpolnil 3. člena Vzorca pogodbe in ni pravilno izpolnil 10. člena Vzorca pogodbe (v le-tega je, kot skrbnika pogodbe s strani naročnika vpisal svojega direktorja, to je g. Roka Grbca). Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je obravnavani ponudnik k Vzorcu pogodbe dodal prilogo, v kateri je navedel, da bo prva dostava blaga izvršena v roku 4-7 tednov, s čimer je po njegovem mnenju ravnal v nasprotju s 6. členom Vzorca pogodbe.

Vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je njegova ponudba pravilna in da sta ponudbi obeh izbranih ponudnikov nepravilni ter posledično razveljavi odločitev o oddaji naročila, z dne 28.02.2006. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer povračilo vplačane revizijske takse, 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov in 20% DDV (v roku 8 dni od izdaje odločitve, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila).

Naročnik je s sklepom, št. 01-322/64-05 (brez datuma), zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve iz 13.2 točke Navodil oziroma ni ravnal v skladu z navodilom iz Vzorca pogodbe (Obrazec 05), kjer je naročnik med drugim zahteval, da ponudniki parafirajo vsako stran Vzorca pogodbe. Ker vlagatelj Vzorca pogodbe ni parafiral, ugotavlja naročnik, je njegovo ponudbo zavrnil.
Naročnik nadalje navaja, da je vlagatelj vpogled v ponudbe opravil dvakrat (dne 09.02.2006 in dne 23.09.2006) in da pri vpogledih ni imel nobenih pripomb, zato zavrača njegov očitek, ki se nanaša na vpogled ovojnic ponudb.
Glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na ponudbo prvega izbranega ponudnika, naročnik ugotavlja, da so neutemeljeni. Naročnik navaja, da se, v predmetno ponudbo vpisana datuma (v Obrazec 03 in v Obrazec 05) sicer res razlikujeta, vendar pa meni, da gre v tem primeru zgolj za napako, saj je v prvem odstavku 8. člena Vzorca pogodbe (zopet) vpisan pravilen datum. Naročnik še dodaja, da neizpolnitve skupne vrednosti ponudbe (tudi) z besedo ni obravnaval v smislu 76. člena ZJN-1 ter hkrati zatrjuje, da vpisana vrednost v 3. členu Vzorca pogodbe ni nujno zavezujoča, saj ponudnik ni mogel vnaprej vedeti za koliko sklopov (in če sploh) bo izbran.
Naročnik z istimi argumenti zavrača enake očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe drugega izbranega ponudnika. Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na, s strani obravnavanega ponudnika, nepravilni vpis podatkov v 10. členu Vzorca pogodbe naročnik navaja, da gre v tem primeru za tipkarsko napako.
Naročnik se v zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na, s strani drugega izbranega ponudnika priloženo prilogo k Vzorcu pogodbe, sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-111/06-33-1099, z dne 18.04.2006 (katera je, ob ugotovitvi, da je ponudba drugega izbranega ponudnika nepravilna, razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na 8. sklop).
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da ponudba, ki jo je izbral v 18. in 24. sklopu ni presegla ocenjene vrednosti v predmetnih (dveh) sklopih.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.04.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo predmetne vloge v višini 50 točk, ter 20% DDV in povrnitev poštnih stroškov v višini 1600 SIT.

Naročnik je dne 08.05.2006, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z delom dokumentacije o predmetnem javnem naročilu. Po pozivu, s strani Državne revizijske komisije, je naročnik dne 11.05.2006, odstopil še originalno ponudbo prvega izbranega ponudnika.
Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil tudi dopis (Prvo pripravljalno vlogo, brez številke in brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 25.04.2006) prvega izbranega ponudnika, s katero slednji navaja, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo in (zgolj iz previdnost) še dodaja, da njegova ponudba ni nepravilna. Izbrani ponudnik predlaga naj naročnik oziroma Državna revizijska komisija v primeru, da bosta vlagatelju priznala aktivno legitimacijo odločita tudi o njegovih stroških, ki jih je imel s sestavo predmetne vloge.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da so bili v predmetnem postopku oddaje javnega naročila predhodno vloženi (že) štirje zahtevki za revizijo in da so vsi štirje revizijski postopki že pravnomočno končani (še dva revizijska zahtevka, vključno z obravnavanim, pa sta bila odstopljena Državni revizijski komisiji dne 04.05.2006 in dne 08.05.2006). Dva izmed pravnomočno končanih postopkov sta se zaključila pred naročnikom (takratna vlagatelja torej v teh primerih postopka pred Državno revizijsko komisijo nista nadaljevala), o dveh pa je odločala Državna revizijska komisija, in sicer s sklepoma št. 018-111/06-33-1026, z 11.04.2006 in št. 018-111/06-33-1099, z dne 18.04.2006. V predmetnih postopkih sta bodisi naročnik bodisi Državna revizijska komisija razveljavila Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (dokument št. 01-322/32, z dne 28.02.2006), in sicer v naslednjih osemnajstih sklopih: v 1., 3., 5., 8., 12., 13., 15., 20., 21., 22., 28., 30., 34., 35., 42., 47., 48. in 53. sklopu.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor prvenstveno v tem, ali so prvi izbrani ponudnik, drugi izbrani ponudnik in vlagatelj v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali so oddali pravilne ponudbi v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo navaja razloge, zaradi katerih naj bi bili ponudbi izbranih ponudnikov nepravilni in hkrati zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna. Vlagatelj tudi očita naročniku, da mu je onemogočil vpogled ovojnic ponudb konkurenčnih ponudnikov ter navaja, da je naročnik v 18. in 24. sklopu izbral ponudnika, ki je za razpisana proizvoda ponudil še enkrat višjo ceno od tiste, za katero ju je mogoče kupiti na trgu.

Državna revizijsko komisija je najprej presojala, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo (ne)upravičeno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 13.2 Navodil med drugim zapisal: "Vse strani ponudbene dokumentacije, kjer je to zahtevano, morajo biti parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe, ki podpisuje ponudbo in žigosane".
Iz dikcije citiranega navodila je mogoče jasno razbrati, da je naročnik zahteval, da morajo ponudniki parafirati oziroma podpisati (in sicer s strani pooblaščene osebe) ter žigosati zgolj tiste dokumente, na katerih je to (še posebej) zahtevano.
Pregled spornega Obrazca 05 (Vzorec pogodbe) nadalje pokaže, da je naročnik v njem zapisal: "Opozorilo: Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran posebej in ga podpisati". Sporni Obrazec 05 so torej morali ponudniki podpisati, v le-tem izpolniti vse predvidene rubrike ter ga hkrati tudi parafirati na vsaki strani.

Kot je razvidno iz ponudbene dokumentacije vlagatelja, le-ta ni (v celoti) sledil zgoraj citirani naročnikovi zahtevi, saj je v ponudbo predložil Obrazec 05, ki je sicer izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki in podpisan, ni pa parafiran (na vsaki strani oziroma ni parafirana nobena stran predloženega Vzorca pogodbe).

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi naročniku v tem, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi (v prvem odstavku 76. člena ZJN-1), da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je njegova ponudba pravilna, neutemeljena.

Prav tako se je mogoče strinjati z naročnikom v tem, da je bil vlagatelju (in ostalim ponudnikom) vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov (o čemer sta sestavljena zapisnika, z dne 09.02.2006 in z dne 20.03.2006) omogočen (celo) dvakrat in da je vlagatelj (v obeh primerih) brez kakršnihkoli pripomb podpisal zapisnik o ogledu (rubrika, ki je nammenjena pripombam je namreč v obeh primerih ostala prazna). Iz obravnavanega razloga je Državna revizijska komisija očitek vlagatelj, v zvezi z zavrnitvijo vpogleda ovojnic konkurenčnih ponudnikov, zavrnila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe prvega izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo slednjega ugotovil naslednje nepravilnosti:
Ponudnik je na prvi strani Obrazca 05 (Vzorec pogodbe) navedel datum, ki se ne ujema z datumom v Obrazcu 03 (Ponudba), kar naj bi po vlagateljevemu mnenju pomenilo, da je oddal dve različni ponudbi.
Ponudnik v Obrazcu 05 ni izpolnil skupne ponudbene vrednosti niti z besedo niti s številko. Ponudnik tudi ni izpolnil 3. člena Obrazca 05, s podatkoma o številki ponudbe in o vrednosti le-te.

Kar zadeva vpis različnih datumov na prvi strani Vzorca pogodbe - Obrazec 05 (v delu, v katerem prvi izbrani ponudnik opredeljuje oddano ponudbo št. KC-RTG/05 je vpisan datum 03.12.2005) in v Ponudbi - Obrazec 03 (kjer je za ponudbo pod isto opravilno številko - KC-RTG/05 vpisan datum 07.11.2005), je sicer potrebno pritrditi vlagatelju, da se razlikujeta, vendar gre pri tem očitno (le) za tipkarsko napako, ki (glede na dejstvo, da gre v obeh primerih le za ponudbo št. KC-RTG/05, kar je razvidno tako iz Obrazca 03 kot tudi iz Obrazca 05) po prepričanju Državne revizijske komisije ni mogla vplivati na zakonitost postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Da gre pri vpisu datuma v vzorcu pogodbe zgolj za tehnično napako pa nenazadnje dokazujeta tudi vpisa datumov v 8. in 12. člen Vzorca pogodbe, ki se ujemata s tistim iz obrazca ponudbe (v obeh členih je zapisan datum 07.11.05), iz obeh navedenih členov pa je tudi razvidno (kot že zapisano v tem odstavku), da gre zgolj za ponudbo št. KC-RTG/05.

Pač pa je potrebno pritrditi vlagateljevemu očitku o tem, da prvi izbrani ponudnik ni izpolnil Vzorca pogodbe, in sicer na prvi strani le-te (ponudnik ni vpisal skupne vrednosti niti s številčnim podatkom, niti z besedo, ravno tako tudi ni izpolnil rubrike iz 3. člena Pogodbe, s podatkom o predvideni letni pogodbeni vrednosti del).
Državna revizijska komisija v zvezi z obravnavanim očitkom opozarja na 7.1 točko Navodil, kjer je naročnik na dveh mestih izrecno zapisal, da mora ponudba vsebovati izpolnjene obrazce 03, 04, 05 in 06 in (ponovno) na sam Obrazec 05, v katerem je naročnik jasno zapisal (kot že citirano v tej obrazložitvi), da mora biti Vzorec pogodbe (med drugim) tudi izpolnjen.

Državna revizijska komisija še pripominja, da naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, le-te pa vežejo tudi naročnika skozi celoten postopek oddaje javnega naročila in jih mora upoštevati v razmerju do vseh udeleženih ponudnikov.
Zapisano drugače. Glede na to, da je naročnik v obravnavanem primeru sam postavil dokaj veliko število formalnih pravil o tem, kako morajo biti opremljeni oziroma podani in izpolnjeni posamezni dokumenti, je bil dolžan ta pravila tudi upoštevati, in sicer enako strogo do vseh ponudnikov. Le na ta način bi naročnik ravnal tudi v skladu z načelom enakopravnosti (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1) in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj. Opisana nepravilnost v ponudbi prvega izbranega ponudnika je, kot ugotavlja Državna revizijska komisija, popolnoma primerljiva z nepravilnostjo, ki je bila ugotovljena pri vlagatelju (le-ta se je nanašala na parafiranje Vzorca pogodbe in jo je Državna revizijska komisija v tem postopku že presojala), zaradi katere je bila ponudba slednjega (zakonito) zavrnjena.
Državna revizijska komisija v zvezi s tem (ponovno) opozarja na določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki izrecno določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne, kar pomeni, da je zavrnitev takšne ponudbe naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je zavrnitev ponudbe, ki cenovno presega naročnikove finančne možnosti (če se po pregledu ponudb izkaže, da najugodnejša ponudba ne omogoča realizacije javnega naročila, ker slednji ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi) ni le pravica temveč, pod določenimi pogoji dolžnost naročnika. Ker pa v obravnavanem primeru naročnik z izbiro ponudnika ni presegel zagotovljenih finančnih sredstev (kot izhaja iz spisovne dokumentacije naročnik v obravnavanih sklopih z izbiro ponudnika ni presegel ocenjene vrednosti naročila v predmetnem sklopu), je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek v tem delu zavrnila.

V zvezi z očitkom vlagatelja, ki se nanaša na neizpolnjen Vzorec pogodbe (ki se tokrat nanaša na ponudbo drugega izbranega ponudnika), se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju sklicuje na svoje, zgoraj navedene ugotovitve v delu, ki se nanaša na prvega izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija namreč v zvezi z le-tem ugotavlja smiselno enako dejansko stanje (le da se v tem delu ugotovljene nepravilnosti nanašajo na neizpolnitev 3. člena Vzorca pogodbe (Obrazec 05) in na neizpolnitev ponudbene vrednosti (tudi) z besedo v Obrazcu 03 - Ponudba (naročnik je v slednjem ponovno opozoril ponudnike, da ga morajo izpolniti, v eno izmed rubrik v le-tem pa so morali ponudniki vpisati znesek ponudbe z besedo in v števičnem prikazu).

Kar se tiče vlagateljevega očitka, da je ponudba drugega izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker naj bi predmetni ponudnik na mesto (ki je bil pravzaprav namenjen vpisu podatka, s strani naročnika) vpisal ime svojega direktorja, se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da je predmetno nedoslednost pripisati očitni pomoti drugega izbranega ponudnika. Dejstvo je namreč, da skrbnik pogodbe, s strani naročnika, ne more biti hkrati tudi zakoniti zastopnik drugega izbranega ponudnika.

O očitku, ki se nanašajo na dodatek k Vzorcu pogodbe, katerega je v ponudbo priložil drugi izbrani ponudnik, se je Državna revizijska komisija že izrekla v revizijskem postopku, ki ga je vodila pod opravilno številko št. 018-111/06-33-1099, z dne 18.04.2006. V obrazložitvi svoje takratne odločitve je zapisala, da je drugi izbrani ponudnik s predmetno prilogo (samovoljno) spremenil naročnikovo zahtevo po dobavi zahtevanih artiklov v točno določenem času, saj je naročnik v 6. členu Vzorca pogodbe zahteval dobavo blaga v petih dnevih (oziroma v izjemnih primerih celo v 24. urah) od prejema posamičnega naročila skozi celotno trajanje pogodbe. Ob navedenih ugotovitvah se je Državna revizijska komisija strinjala s tedanjim vlagateljem, da ponudba drugega izbranega ponudnika ni pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 in posledično razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (med drugim tudi) v delu, ki se nanaša na 8. sklop. Sicer pa Državna revizijska komisija v zvezi s slednjim (ponovno) opozarja tudi na določilo 13.3. točke Navodil (Napake, spremembe in dodatki), v kateri je naročnik izrecno zapisal, da ponudbe ne smejo vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ob vsem zgoraj navedenem je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov nastalih v zvezi z revizijo, in sicer stroške vplačane revizijske takse (200.000,00 SIT), stroške zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 3000 točk, 2% materialnih stroškov in 20% DDV ter 50 odvetniških točk in 20% DDV za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in 1600 SIT za poštne stroške.

Državna revizijska komisija, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini plačane revizijske takse (200.000,00 SIT), stroške za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 2400 točk s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 321.288,00 SIT) in stroške za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v protivrednosti 50 odvetniških točk, 1600,00 SIT za poštne stroške, povečano za 20% DDV (skupaj 8.200,00 SIT). Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 529.488,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Prvi izbrani ponudnik je v dopisu (brez številke in datuma, ki ga je naročnik prejel dne 25.04.2006) zahteval povrnitev stroškov, in sicer 3.000 točk za sestavo vloge, 40 točk za materialne stroške ter 20% DDV.

ZRPJN izbranemu ponudniku ne daje posebnega položaja v postopku revizije oddaje javnega naročila. Določa le, da ga mora naročnik obvestiti o vloženem zahtevku za revizijo (drugi odstavek 12. člena ZRPJN) in da je treba sklep Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo oz. pritožbi vročiti tudi njemu (tretji odstavek 20. člena ZRPJN). 22. člen ZRPJN, ki ureja stroške revizijskega postopka, predvideva le povračilo stroškov vlagatelju zahtevka za revizijo in naročniku, ne pa tudi drugim osebam, ki sicer sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Zato za povračilo stroškov revizijskega postopka izbranemu ponudniku, kadar le ta sodeluje tudi v samem postopku revizije, ni najti pravne podlage v ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 19.05.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8, Ljubljana
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- THOMY FRAY EAST d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.