018-154/2006 Občina Medvode

Številka: 018-154/06-34-1434

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vesne Cukrov kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sklop 1-Oš Medvode-nadzidava in rekonstrukcija in za sklop 2-Oš Preska-prizidek in rekonstrukcija in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GRADIS gradbeno podjetje Celje d.d., Bukovžlak 71, 3321 Teharje, ki ga zastopa odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.5.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.2.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v dveh (2) sklopih, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 19-20/2006, z dne 24.2.2006, pod številko objave Ob-5123/06. Naročnik je dne 11.4.2006 izdal 2 dokumenta, s katerima je vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je tako v sklopu 1 - Oš Medvode (dokument št. 351-26/06) kot tudi v sklopu 2 - Oš Preserje (dokument št. 351-27/06) kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika IPL d.o.o., špruha 12, 1236 Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj z vlogo z dne 21.4.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma ugotavlja, da je naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločil iz postopka ocenjevanja ponudb tako v sklopu 1 in sklopu 2. V obeh (izpodbijanih) obvestilih o izbiri je naročnik vlagateljevi ponudbi očital, da manjkajo cene pri elektroinstalacijah in da popis ni priložen na originalni disketi. Vlagatelj meni, da je (glede očitanih mu nepravilnosti v ponudbi) v celoti izpolnil zahteve predpisov in navodil naročnika. Navodila ponudnikom ne vsebujejo zahteve po predložitvi popisa na originalni disketi, takšna zahteva pa bi bila tudi nesmiselna in nezakonita. Vlagatelj je v celoti izpolnil popis del, kot ga Navodila ponudnikom zahtevajo, in je uporabil isti dokument, kot je bil vsebovan na disketi, ki je bila v razpisni dokumentaciji. Ta dokument je vlagatelj izpolnil in zaklenil. Za vlagatelja ni bistveno, kakšna je disketa, bistveno je, da vsebina in oblika obrazca, ki je na disketi, ustreza razpisnim zahtevam. Vlagatelj nadaljuje, da je natančno opredelil tudi ceno za elektro omarico. Res je, da ni opredelil cene vsakega posameznega dela, ki sestavlja to elektro omarico, kar pa je nepotrebno in nesmiselno, saj je ponudba na tem delu lahko le celovita. Izdelek je lahko le omarica kot celota, ne pa vsaka njena posamezna stena. Vlagatelj tudi navaja, da je v izpodbijani odločitvi (za oba sklopa) zadevnega javnega naročila obrazložitev izključitvenih razlogov (kot prej navedenih) nepopolna, nepreverljiva in nejasna, in kot takšna pomeni bistveno kršitev prvega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, izpodbijana sklepa za oddajo javnega naročila v celoti razveljavi in za najugodnejšega ponudnika po obeh sklopih izbere vlagatelja. Vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne v stroškovniku specificirane stroške, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, vse v 15 dneh pod izvršbo.

Naročnik je dne 26.4.2005 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj navaja domnevne kršitve naročnika, ki bi mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka za oddajo ponudb, saj mu očita nejasno razpisno dokumentacijo, kar je v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozen očitek. Ne glede na to je naročnik presodil, da gre po vsebini za očitek kršitve 76. člena ZJN-1, saj vlagatelj zatrjuje pravilnost svoje ponudbe. Naročnik vztraja pri svoji odločitvi, da je ponudba vlagatelja nepravilna in jo je zaradi tega razloga potrebno zavrniti. Po mnenju naročnika vlagatelj ni izpolnil zahteve naročnika, da ponudniki kot del svoje ponudbe oddajo tudi celoten popis na disketi, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije, in ne morda na katerikoli drugi disketi. Popolnoma enako, kot ugotavlja naročnik, velja tudi za le delno izpolnjen popis, ki ga je svoji ponudbi priložil vlagatelj, kljub temu, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v popisu izpolnijo vse postavke. Zato naročnik zatrjuje, da je ravnal v skladu s 76. členom ZJN-1 in dodaja, da bi, v kolikor bi vlagatelju "spregledal" omenjeni kršitvi, kršil 76. člen ZJN-1 in tako vse ostale ponudnike spravil v neenakopraven položaj. Naročnik odgovarja tudi na vlagateljeve očitke o napačno ugotovljenem dejanskem stanju in posledično napačni uporabi materialnega prava, kakor tudi o bistveni kršitvi določb postopka. Naročnik meni, da so očitane mu napake in kršitve, navedene v vlagateljevem revizijskem zahtevku, neutemeljene, saj je popolnoma in pravilno ugotovil dejansko stanje, to je vlagateljevo neizpolnitev zahtev naročnika v predmetnem javnem naročilu. S tem, ko je naročnik ugotovil dejansko stanje, je vlagateljevo nepravilno ponudbo zavrnil, kot mu to nalaga določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1, in s tem tudi pravilno uporabil materialno pravo. Ker je naročnik v obrazložitvi obeh obvestil (o izbiri) jasno in nedvoumno zapisal razloge, zaradi katerih je ponudba vlagatelja neutemeljena, je tudi vlagateljev očitek naročniku o bistvenih kršitvah določb postopka neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3.5.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je dne 5.5.2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik uvodoma pravilno ugotavlja, da so navedbe iz zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na domnevno nejasnost oz. nesmiselnost določil razpisne dokumentacije, z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozne, saj vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more več navajati kršitev, ki so mu bile znane ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. Ponudnik se z določili in vsebino razpisne dokumentacije seznani ob prejemu le-te in pripravi ponudbe, zato mora v primeru, če meni, da je posamezno določilo razpisne dokumentacije nezakonito, nesmiselno ali nejasno, vložiti zahtevek za revizijo nemudoma oz. najkasneje do preteka roka za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija lahko zato v fazi po poteku roka za odpiranje ponudb le še preveri, ali ponudba izpolnjuje vse zahteve na način, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji, in posledično ali je ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 mogoče obravnavati kot pravilno.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je vlagatelj oddal (ne)pravilno ponudbo, saj (kot je razvidno iz naročnikove odločitve o dodelitvi naročila) naročnik za vlagateljevo ponudbo ugotavlja, da je nepravilna zaradi nepredložitve popisa del na priloženi disketi in zaradi neizpolnitve vseh postavk popisa del, vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da je popis del predložil tako, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Kot zapisano zgoraj, lahko Državna revizijska komisija ugotavlja le, ali vlagateljeva ponudba izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije tako, kot so zapisane, in ali je naročnik z vidika 13. točke 3. člena ZJN-1 in prvega odstavka 76. člena ZJN-1 pravilno postopal z vlagateljevo ponudbo. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Iz Navodil ponudnikom (v nadaljevanju: Navodila) je razvidno, da je naročnik v prvem odstavku III. člena navodil določil, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo v skladu z Navodili, v tretjem odstavku istega člena navodil pa natančneje določil, kaj ponudbena dokumentacija obsega. V 23. točki III. člena Navodil je naročnik določil, da mora priloga 23 ponudbe vsebovati tehnično dokumentacijo (popis in grafika). V opombi, ki se nanaša na 23. točko III člena Navodil, je zapisano "Celoten popis del se nahaja na priloženi disketi. Popis izpolnite, natisnite, podpišite in žigosajte in ga v pisni obliki priložite pod prilogo 23. Izpolnjen popis je potrebno oddati tudi v elektronski obliki na priloženi disketi." Ker se opomba nanaša na del razpisne dokumentacije (23. točka III. člena Navodil), ki jo ponudniki morajo izpolniti v skladu z Navodili, je tudi zahteva iz opombe za ponudnike obvezujoča in jo je treba šteti kot zahtevo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da vlagatelj popisa del ni predložil na razpisni dokumentaciji priloženo disketo, prav tako ni sporno, da ni izpolnil vseh postavk v popisu del, ki se nanaša na elektro omarico. Vlagatelj namreč ne zatrjuje, da je popis del predložil na priloženi disketi, temveč le, da je uporabil in izpolnil tisti dokument, ki je bil vsebovan na disketi, priloženi razpisni dokumentaciji, ter ta dokument tudi predložil naročniku. Hkrati vlagatelj navaja, da je natančno opredelil ceno elektro omarice, res pa ni opredelil vsakega posameznega dela, ki sestavlja to elektro omarico.

Iz ponudbene dokumentacije vlagatelja za sklop 1 in 2 je razvidno, da je slednji pod prilogo 23 v pisni obliki priložil popis, ki ga je (delno) izpolnil, natisnil, podpisal in žigosal. Vlagatelj je svoji ponudbi priložil tudi disketo z izpolnjenim popisom, vendar (kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije vlagatelja) ne tiste diskete, ki je bila priložena razpisni dokumentaciji naročnika. Glede na očitek vlagatelja, da Navodilo ne vsebuje zahteve po predložitvi popisa na originalni disketi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (kot že zgoraj razloženo) tudi opomba, ki se nanaša na 23. točko III. člena Navodil, del razpisne dokumentacije in kot taka obvezujoča za ponudnike. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov izrecno zahteval, da izpolnjen popis del oddajo tudi v elektronski obliki na "priloženi disketi", vlagatelj pa tej zahtevi ni sledil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil vseh naročnikovih zahtev iz 23. točke III. člena Navodil.

Podobno Državna revizijska komisija ugotavlja tudi glede očitka, da vlagatelj ni v celoti izpolnil popisa del. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik popis del, ki se nahaja na priloženi disketi, razdelil na posamezne sklope, le-te pa nadalje razčlenil. V tako razčlenjenih sklopih so jasno vidne postavke, ki jih ponudniki morajo izpolniti. Državna revizijska komisija je (kot že zgoraj navedeno) ob pregledu ponudbene dokumentacije vlagatelja za sklop 1 in 2 ugotovila, da je vlagatelj le delno izpolnil popis, naveden v 23. točki III. člena Navodil. Vlagatelj je v sklopu popisa "Elektro instalacije", v točki 3 (Elektro omare) in točki 8 (Sistem za ozvočenje), navedel cene samo za določene postavke. Ker je ponudnik v 23. točki III. člena Navodil zahteval, da se celoten popis izpolni, v popisu pa so tudi natančno navedene postavke, ki morajo biti izpolnjene, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev iz 23. točke III. člena Navodil.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudba vlagatelja v sklopu 1 in 2 ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, je ni mogoče obravnavati kot pravilno, naročniku pa ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-1, ko jo je izločil kot nepravilno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko tega izreka.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 19.5.2006

predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
- Odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, 1000 Ljubljana
- IPL d.o.o., špruha 12, 1236 Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.