018-155/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-155/2006-32-1462

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup monitorjev", v sklopih 1, 8 ter 9, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.05.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.12.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v devetih sklopih. Javni razpis, pod opisom "nakup monitorjev", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 110, z dne 09.12.2005, pod številko objave Ob-34448/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 238, z dne 10.12.2005, pod številko objave 234883.

Dne 09.03.2006 je naročnik izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katere med drugim izhaja, da je bil v prvem sklopu predmetnega javnega naročila izbran ponudnik Medistar, d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za prvi sklop), v osmem in devetem sklopu pa podjetje Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za osmi in deveti sklop). Iz odločitve je razvidno tudi, da je bila vlagateljeva ponudba izločena kot nepravilna.

Z vlogo, z dne 10.03.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v razpisno dokumentacijo. Vpogled mu je bil omogočen dne 15.03.2006.

Z vlogo, z dne 17.03.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil še zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 28.03.2006.

Dne 10.04.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem naročniku očita različno tolmačenje lastnih zahtevkov v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila ter kršitev načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1)). Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik nepravilno ocenjeval ponudbe. Vlagatelj izpostavlja, da je izbrani ponudnik za osmi in deveti sklop ponudil veljavnost ponudbe in bančne garancije do 26.05.2006, s čemer ni sledil zahtevam naročnika iz navodil razpisne dokumentacije (OBRAZEC 02), po katerih bi morali ponudniki predložiti bančno garancijo, katere rok veljavnosti je en dan dlje od roka veljavnosti ponudbe. Vlagatelj navaja tudi, da izbrani ponudnik za prvi sklop v svoji ponudbi ni priložil originalnega prospekta (za 1. sklop), kot je to zahtevano v obrazcu 01 razpisne dokumentacije, pač pa izpis računalniškega dokumenta, kar ni v skladu z razpisno dokumentacijo. Prav tako vlagatelj zatrjuje, da ponudbe ostalih ponudnikov, oddane za sklope 1, 8 ter 9, niso bile skladne z razpisno dokumentacijo naročnika in so zato nepravilne. Vlagatelj kot slednje ugotavlja, da je naročnik njegovo ponudbo ocenjeval kljub predhodni ugotovitvi o nepravilnosti le-te zaradi nepravilno označene ovojnice. Glede svoje ponudbe vlagatelj sicer izraža prepričanje, da je pravilna. Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in na podlagi meril iz razpisne dokumentacije izbere ponudbo vlagatelja v sklopih 1, 8 in 9, oziroma predmetno javno naročilo v celoti razveljavi. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, povezanih z vložitvijo revizije, in sicer v višini 100.000,00 SIT, za vplačano revizijsko takso.

Naročnik je z dopisom, z dne 12.04.2006, vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je revizijski zahtevek dopolnil z vlogo, z dne 13.04.2006.

Dne 24.04.2006 je naročnik izdal dokument "Odločitev o zahtevku za revizijo", s katerim je v celoti zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi dokumenta naročnik najprej odgovarja na očitek vlagatelja, da je njegovo ponudbo ocenjeval, čeprav jo je zaradi nepravilno označene ovojnice spoznal za nepravilno. Naročnik vlagateljevemu očitku oporeka z obrazložitvijo, da je po opravljenem odpiranju ponudb naročnik izvedel še strokovni, pravno formalni in komercialni pregled vseh ponudb, ki pa še ne pomenijo ocenjevanja ponudb. šele po prejemu poročil o zgoraj navedenih opravljenih pregledih je strokovna komisija ugotovila, katere ponudbe so sprejemljive, primerne in pravilne in katere ne. Naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka pred samim ocenjevanjem, torej na podlagi poročila pravno formalnega pregleda, iz katerega je bila razvidna ugotovitev iz odpiranja ponudb, in sicer da vlagatelj ne izpolnjuje zahteve iz 14c točke Splošnih navodil ponudnikom, saj ovojnica ni opremljena z opozorilom, da se jo ne sme odpreti pred določenim datumom, kot je predvideno v razpisu (26.01.2006). Naročnik se v nadaljevanju opredeljuje do očitkov vlagatelja glede ponudb izbranega ponudnika za prvi sklop in izbranega ponudnika za osmi in deveti sklop. Naročnik meni, da je ponudba izbranega ponudnika za osmi in deveti sklop pravilna, saj izpolnjuje zahteve naročnika, podane v OBRAZCU 02 razpisne dokumentacije. Naročnik nadalje navaja, da je izbrani ponudnik za prvi sklop izpolnil zahtevo v točki 10, obrazec 1 razpisne dokumentacije, ko je kot zahtevano originalno dokumentacijo v svoji ponudbi priložil natisnjen katalog proizvajalca. Naročnik pojasnjuje, da je iz priloženega, natisnjenega kataloga razvidno, da gre za originalen katalog proizvajalca, kar je naročnik preveril tudi na internetni strani proizvajalca. Naročnik v nadaljevanju odgovarja še na navedbe vlagatelja glede domnevne nepravilnosti ponudb ostalih ponudnikov, ki so oddali ponudbe za sklop 1, 8 in 9, in v celoti zavrača njegove očitke.

Vlagatelj je z vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije", z dne 03.05.2006, naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi je v odgovor na naročnikovo odločitev o njegovem revizijskem zahtevku podal tudi očitek, da so bile prispele ponudbe odprte prehitro, saj na njih ni bilo navedeno, do katere ure se jih ne sme odpreti. Naročnik namreč navaja, da navedba datuma, brez besede "vključno", pomeni do konca navedenega dne, v konkretnem primeru do 24. ure, dne 26.01.2006. Vlagatelj je neopravičeno oškodovan, saj je zahteva po navedbi datuma, do katerega se ponudbe ne sme odpreti, dvoumna in ne izraža dejanskega stanja, do kdaj se ponudbe ne sme odpreti.

Naročnik je dne 05.05.2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije", z dne 03.05.2006, navajal dejstva in kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal. Vlagatelj je v omenjeni vlogi tako podal očitek o tem, da so bile prispele ponudbe odprte prehitro, saj naj ne bi bilo opredeljeno, do katere ure se jih ne sme odpreti, ter očitek o tem, da je bil neopravičeno oškodovan, saj naj bi bila zahteva po navedbi datuma, do katerega se ponudbe ne sme odpreti, dvoumna in naj ne bi izražala dejanskega stanja, do kdaj se ponudbe ne sme odpreti.

Državna revizijska komisija je v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo že v več svojih odločitvah opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.

Upoštevajoč zgoraj navedene argumente Državna revizijska komisija vlagateljeve vloge "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije", z dne 03.05.2006, v delu, kjer vlagatelj v njej z novimi dejstvi in očitki o kršitvah nedopustno dopolnjuje svoj revizijski zahtevek, pri svoji odločitvi o le-tem ni upoštevala.
V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija obravnavala del vlagateljevega revizijskega zahtevka, v katerem slednji zatrjuje nepravilnost naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe zaradi nepravilnosti. Ob tem je ugotovila, da s tem povezane revizijske navedbe niso utemeljene.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v poglavju Splošnih navodil ponudnikom, poimenovanem kot "D. PREDLOŽITEV PONUDB", pod točko "14. OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB", med drugim postavil tudi zahtevo po tem, da morajo biti ovojnice "opremljene z oznako razpisa in opozorilom, da se jih ne sme odpreti pred določenim datumom, kot je predvideno v razpisu". V okviru omenjene točke razpisne dokumentacije je naročnik zapisal tudi: "Vse ponudbe, ki ne bodo označene na zahtevan način bodo kot nepravilne izločene iz nadaljnjega postopka".

Državna revizijska komisija izpostavlja, da v fazi postopka oddaje javnega naročila po oddaji ponudb ni več mogoča presoja potrebnosti ali ustreznosti zgoraj opredeljene naročnikove zahteve, temveč je mogoča zgolj presoja, ali predložene ponudbe postavljeno zahtevo izpolnjujejo. Skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN namreč vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

S pregledom ovojnice, v kateri je vlagatelj predložil svojo ponudbo, gre ugotoviti, da je slednji na le-tej sicer zapisal besedilo "NE ODPIRAJ", ob čemer pa ni navedel datuma, pred katerim se ponudba ne sme odpreti.

Iz določil 13. alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-1 izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, kot izhaja iz določil 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dalje izhaja, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in na podlagi opredeljene pravne podlage ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, iz razloga nepravilne označitve ovojnice, v kateri je bila predložena, upravičeno zavrnil kot nepravilno, vlagateljeve revizijske navedbe, s katerimi zatrjuje nepravilnost takšne odločitve naročnika, pa je potrebno zavrniti kot neutemeljene.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija izpostavlja še, da dejstvo naročnikove vsebinske obravnave vlagateljeve ponudbe, ki ga vlagatelj pojmuje kot ocenjevanje, naročnik pa kot pregledovanje le-te, ne glede na njeno dopustnost, ki je Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ni moglo v ničemer vplivati na položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila; tudi v primeru, če gre naročnikovo obravnavo vlagateljeve ponudbe šteti za neutemeljeno ocenjevanje le-te, to namreč ne more imeti za posledico, da bi ponudba slednjega iz nepravilne postala pravilna. Tudi s tem povezane revizijske navedbe je zato potrebno zavrniti kot neutemeljene.


Kot naslednje je Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka obravnavala revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na z njegove strani zatrjevano nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika za prvi sklop. Ob tem je ugotovila, da s tem povezane revizijske navedbe niso utemeljene.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da izbrani ponudnik za prvi sklop v svoji ponudbi ni priložil originalnega prospekta, ampak izpis iz računalniškega dokumenta, kar naj ne bi bilo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije v Obrazcu 01.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik na strani 20 le-te, pod naslovom "STROKOVNE ZAHTEVE, KI VELJAJO ZA VSE SKLOPE", med drugim postavil tudi zahtevo po tem, da mora ponudnik "za vsak ponujen aparat priložiti originalno dokumentacijo s kataloškimi številkami". Enako zahtevo je naročnik ponovil tudi na Obrazcu 01, poimenovanem kot "Obrazec za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika", in sicer pod pogojem 10.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika za prvi sklop gre ugotoviti, da je slednji v le-tej, v sklopu 1, med drugim predložil tudi dokument, v katerem je predstavljen artikel, ponujen v okviru obravnavanega sklopa, pod oznako "Ultraview SL 2600". Z vpogledom v dokument gre ugotoviti, da slednji predstavlja izpis (natisnjeno verzijo) siceršnje elektronske oblike predstavitvenega kataloga omenjenega artikla. To dejstvo je v teku revizijskega postopka dodatno utemeljil tudi izbrani ponudnik za prvi sklop, ki je v odgovor na zahtevo Državne revizijske komisije, po posredovanju z obravnavnim vprašanjem povezanih dodatnih pojasnil, dne 18.05.2006 navedel, da gre pri predloženem dokumentu za izpis prospekta, "naloženega" z interne spletne strani proizvajalca omenjenega artikla, to je družbe Spacelabs Medical (prek intranet povezave). Verodostojnost s strani izbranega ponudnika za prvi sklop predloženega kataloga (prospekta) in zgoraj podanih dodatnih pojasnil slednjega je z elektronskim poštnim sporočilom, naslovljenim na Državno revizijsko komisijo, istega dne potrdil še Vodja prodaje družbe Spacelabs Medical za področje Evrope.

Upoštevajoč zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik za prvi sklop s predložitvijo zgoraj opredeljenega dokumenta izpolnil naročnikovo zahtevo po predložitvi "originalne dokumentacije s kataloškimi številkami". Skladno z argumentacijo slednjega in v nasprotju z drugačnim prepričanjem vlagatelja predloženi dokument namreč predstavlja originalen katalog, sestavljen s strani proizvajalca v njem predstavljenega artikla, ki ga je izbrani ponudnik za prvi sklop iz razpoložljive elektronske verzije, brez poseganja v njegovo vsebino, pretvoril v tiskano verzijo, kar pa njegovo originalnost, v smislu interpretacije s tem povezane zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ni v ničemer vplivalo.

V povzetku navedenega gre ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika za prvi sklop, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa je potrebno zavrniti kot neutemeljene.


V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija obravnavala revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na z njegove strani zatrjevano nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika za osmi in deveti sklop. Ob tem je ugotovila, da s tem povezane revizijske navedbe niso utemeljene.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je izbrani ponudnik za osmi in deveti sklop v obrazcu 03 podal veljavnost ponudbe in bančne garancije (za resnost ponudbe- opomba Državne revizijske komisije) do 26.05.2006, kar naj bi bilo v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, saj veljavnost bančne garancije ni daljša za en dan od veljavnosti ponudbe. Prav tako je bančna garancija veljavna le do 26.05.2006 in ne do vključno 26.05.2006, kar je v neskladju z obrazcem 02 razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik na strani 10 le-te, pod točko "10. VELJAVNOST PONUDBE", določil: "Ponudbe morajo veljati za čas določen v razpisu. Če ni v OBRAZCU 02 določeno drugače, je ta rok najmanj sto dvajset (120) dni. Rok veljavnosti ponudbe začne teči z dnem odpiranja ponudb.". Na isti strani razpisne dokumentacije, pod točko "11. FINANČNA ZAVAROVANJA", je naročnik med drugim postavil tudi naslednjo zahtevo: "Zavarovanje resnosti ponudbe mora biti veljavno DO ROKA VELJAVNOSTI PONUDBE IN 1 (EN) DAN, v kolikor v OBRAZCU 02 razpisne dokumentacije ni drugače določeno.".

V delu razpisne dokumentacije, poimenovanem kot "OBRAZEC 02" je naročnik pod točko 5 navedel: "Rok veljavnosti ponudbe: naročnik zahteva 120 (sto dvajset) dnevni rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora veljati minimalno do vključno 25. maja 2006.". Pod točko 14 istega obrazca je naročnik med drugim navedel: "Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe mora biti izdana v višini 10% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV in mora biti veljavna za obdobje veljavnosti ponudbe in en (1) dan. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do vključno 26. maja 2006.".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika za sklopa osem in devet gre ugotoviti, da je slednji v delu le-te, poimenovanem kot "OBRAZEC 03" (gre za s strani naročnika pripravljen obrazec), med drugim navedel, da je veljavnost njegove ponudbe do 26.05.2006, ravno tako je navedel, da je veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe do 26.05.2006.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da je izbrani ponudnik za sklopa osem in devet izpolnil del zgoraj opredeljenega pogoja, ki se nanaša na zahtevano veljavnost ponudbe; slednjo je namreč določil za dan dlje, kot je bila naročnikova minimalna zahteva.

Spor pa je med strankama o tem, ali je izbrani ponudnik za sklopa osem in devet izpolnil tudi zahtevo naročnika, ki se nanaša na veljavnost garancije za resnost ponudbe.

V tej zvezi Državna revizijska komisija ugotavlja, da so določila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki se nanašajo na veljavnost garancije za resnost ponudbe, neusklajena. Tako gre ugotoviti, da je naročnik na strani 10 razpisne dokumentacije, pod točko "10. VELJAVNOST PONUDBE", kot že citirano, zahteval veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe "DO ROKA VELJAVNOSTI PONUDBE IN 1 (EN) DAN, v kolikor v OBRAZCU 02 razpisne dokumentacije ni drugače določeno". V delu razpisne dokumentacije, poimenovanem kot "OBRAZEC 02", pa je naročnik, kot je ravno tako že bilo navedeno, zahteval veljavnost garancije "za obdobje veljavnosti ponudbe in en (1) dan", z izrecnim pristavkom, da mora bančna garancija za resnost ponudbe "veljati do vključno 26. maja 2006". Omenjene zahteve razpisne dokumentacije niso usklajene, saj lahko pri njihovem izpolnjevanju pride do situacije (ki je nastopila tudi v konkretnem primeru, in sicer pri izbranem ponudniku za sklopa osem in devet), ko ponudnik predloži zavarovanje, ki sicer izpolnjuje zahtevo iz točke "10. VELJAVNOST PONUDBE" ter izrecno zahtevo po veljavnosti bančne garancije "do vključno 26. maja 2006", hkrati pa ne izpolnjuje s slednjima neusklajene preostale zahteve iz "OBRAZCA 02", po veljavnost garancije "za obdobje veljavnosti ponudbe in en (1) dan". Takšna situacija nastopi vselej, ko ponudnik ponudi veljavnost svoje ponudbe, ki je daljša od minimalne zahtevane veljavnosti.

Državna revizijska komisija ob presoji zgoraj navedenih dejstev ugotavlja, da dejstva neskladnosti opredeljenih določil razpisne dokumentacije ni mogoče šteti v škodo izbranemu ponudniku za sklopa osem in devet, ponudbe slednjega, ki v opredeljenem delu obravnavane zahteve razpisne dokumentacije izpolnjuje (izpolnjuje torej tudi izrecno, datumsko opredeljeno zahtevo po ponujeni veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe), pa ni utemeljeno označiti za nepravilno. Ob zapisanem je potrebno ugotoviti še, da veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, kot jo v svoji ponudbi podaja izbrani ponudnik za sklopa osem in devet, ni utemeljeno šteti za neustrezno niti v zvezi z dejstvom, da ta ni podana "do vključno 26. maja 2006", temveč "do 26.05.2006". Izbrani ponudnik za sklopa osem in devet je podatek o veljavnost bančne garancije podal na s strani naročnika predloženem obrazcu, ki besede "vključno" ni vseboval, kar mu torej ne more iti v škodo, ravno tako pa je zapis "do 26.05.2006", skladno s pravili obligacijskega prava, enakovreden zapisu "do vključno 26. maja 2006", saj v obeh primerih veljavnost, v konkretnem primeru bančne garancije, izteče s potekom dne 26.05.2006.

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da tudi revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na pravilnost ponudbe izbranega ponudnika za sklopa osem in devet, niso utemeljene.

Izhajajoč iz navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel izkazati nepravilnosti naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe zaradi njene nepravilnosti, ravno tako pa ni uspel izkazati nepravilnosti naročnikove ugotovitve o pravilnosti ponudb izbranih ponudnikov za sklope 1 ter 8 in 9 in posledične oddaje javnega naročila v teh sklopih izbranima ponudnikoma za le-te. Državna revizijska komisija v posledici tega dejstva ni preverjala utemeljenosti revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost ponudb ostalih ponudnikov v sklopih 1, 8 ter 9; preverjanje slednjih namreč, skladno z načelom hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka, ni bilo smiselno, saj tudi v primeru, če bi se s tem povezane revizijske navedbe izkazale za utemeljene, to ne bi moglo nikakor vplivati na izboljšanje pravnega položaja vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 24.05.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Medistar, d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana,
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.