018-162/2006 Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

Številka: 018-162/06-33-1451

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "odvoz in sprejem blata čistilne naprave Kasaze", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje EKOPLAN A d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže kot prepozen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.12.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "odvoz in sprejem blata čistilne naprave Kasaze". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 110/2005, z dne 09.12.2005, pod št. objave Ob. 3407/05.

Naročnik je dne 30.01.2006 vlagatelju, ponudniku LETNIK SAUBE4RMACHER d.o.o., Sp. Porčič 4a, Lenart in ponudniku Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje priznal usposobljenost in sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je po prejemu ponudb ponudnikov, katerim je v prvi fazi priznal sposobnost, po merilu najnižje cene kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje (v nadaljevanju : izbrani ponudnik). Naročnik je o svoji odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN ST 2/2005, z dne 24.02.2006.

Vlagatelj je dne 07.03.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju z 12. členom ZRPJN, ko je v pravnem pouku navedel, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka obvestila o oddaji javnega naročila. Nadalje vlagatelj navaja, da mora v skladu z okoljsko zakonodajo in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04) subjekt, ki izvaja kakršnokoli aktivnost v zvezi z ravnanjem z odpadki pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ter biti vpisan v register oseb, ki ravnajo z odpadki, ki ga vodi Agencija RS za okolje. Vlagatelj navaja, da je iz vpogleda v seznam oseb, ki ravnajo z odpadki razvidno, da izbrani ponudnik ni vpisan kot oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadkom blato iz čistilnih naprav, klasifikacijska št. 19 08 05. Vlagatelj naročniku očita kršitev določil 3. 45., 42. in 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa o oddaji javnega naročila, št. JN ST 2/2005, z dne 24.02.2006, ter da se ugotovi nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika in naročniku naloži izdajo nove odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj priglaša stroške nastale v zvezi z revizijo, in sicer strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, strošek zastopanja po odvetniku v višini 1600 odvetniških točk z DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je z dopisom, št. 360/06-CN, z dne 13.03.2006, vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo in sicer, da v roku treh dni od prejema dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse.

Vlagatelj je dne 20.03.2006 posredoval naročniku obvestilo o vplačilu takse, ki ga je naročnik prejel dne 21.03.2006.

Naročnik je dne 31.03.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj šele štiri dni po prejemu naročnikovega poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval obvestilo o vplačilu takse. V zvezi z navedbo, da izbrani ponudnik nima pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja, se naročnik sklicuje na dopis Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, z dne 22.03.2006, v katerem le-ta pojasnjuje, da se za čistilno napravo, kjer je blato komunalnih čistilnih naprav obdelano (stabilizirano, kondicionirano, sušeno in dezinficirano) ne potrebuje posebnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 06.04.2006), je naročnik z dopisom, z dne 10.05.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

V zvezi z revizijsko navedbo, da je naročnik podal napačen pravni pouk je Državna revizijska komisija preverila, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz določila šestega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05 in 90/05) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, kjer je določeno: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.". Državna revizijska komisija spričo citirane določbe opozarja, da je vlagatelj po prejemu Obvestila o oddaji javnega naročila, št. JN ST 2/2005, z dne 24.02.2006, po odvetniku vložil zahtevek za revizijo, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa je vlagatelj pravilno naslovil vlogo na naročnika, zato tudi ni mogoče govoriti o očitni pomoti.

Nadalje je Državna revizijska komisija preverila, ali je vlagatelj pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo.
Določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) med drugim določa, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.
V revizijskem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, je naročnik vlagatelja z dopisom št. 360/06-CN, z dne 13.03.2006, vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo, vlagatelj pa je dopis (kakor je razvidno iz poštne povratnice) prejel dne 17.03.2006. Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.03.2006, naročnika obvestil, da je vplačal takso, dopisu pa je priložil potrdilo o vplačilu takse, z dne 20.03.2006.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil v roku treh dni od prejema dopisa naročnika (dne 17.03.2006), saj je takso vplačal dne 20.03.2006. Državna revizijska komisija tako zavrača ugotovitev naročnika, da je vlagatelj prepozno dopolnil zahtevek za revizijo, saj je vlagatelj šele štiri dni po prejemu naročnikovega poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval obvestilo o vplačilu takse in izpostavlja, da je relevanten trenutek realizacije (torej datum vplačila takse), ne pa datum, ko je naročnik prejel obvestilo vlagatelja o vplačilu takse.
Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelju, z vidika izpolnjevanja zahtev iz četrtega odstavka določila 12. člena ZRPJN, potrebno priznati, da je vložil popoln zahtevek za revizijo.

Nasprotno pa je potrebno ugotoviti glede revizijske navedbe, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, da je vpisan kot oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadkom blato iz čistilnih naprav, klasifikacijska št. 19 08 05. Državna revizijska komisija je to revizijsko navedbo zavrgla kot prepozno, iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

Določilo 12. člena ZRPJN ureja določena procesna vprašanja v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot so roki za vložitev ter vsebina in oblika revizijskega zahtevka. ZRPJN meritorno odločanje o zahtevku pogojuje tudi s pravočasno vložitvijo slednjega. Kot izhaja iz določila prvega odstavka 12. člena se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika razen, če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je potrebno upoštevati tudi določilo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek desetdnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.
V obravnavanem primeru iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, zato je rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od dneva, ko mu je bilo vlagatelju vročeno obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 30.01.2006. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je bilo v obravnavanem primeru vlagatelju obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 30.01.2006, kakor je razvidno iz poštnega potrdila o oddaji pošiljke, vročeno dne 31.01.2006. Ob navedenem se je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz določila prvega odstavku 12. člena ZRPJN iztekel dne 10.02.2006 (drugi odstavek 111. člena ZPP), torej pred več kot tremi meseci.

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na I. fazo predmetnega omejenega postopka nedvomno vložen po poteku prekluzivnega desetdnevnega roka iz prvega odstavku 12. člena ZRPJN in je zato v procesnem smislu vložen prepozno.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno ter ga kot takšnega po vsebini ni več mogoče obravnavati, zato Državna revizijska komisija pri obravnavi revizijskega zahtevka ni presojala revizijskih navedb in dokazov, ki se nanašajo na domnevno nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, saj se le-ta nanaša na izpolnjevanje pogojev, ki se je presojala v I. fazi predmetnega omejenega postopka.

Ob vsem navedenem (ker torej niso podane procesne predpostavke za meritorno obravnavanje zahtevka za revizijo, v delu, ki se nanaša na I. fazo predmetnega postopka) je Državna revizijska komisija skladno s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgla kot prepozen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer povračilo vplačane revizijske takse v višini 200.000,00 SIT, strošek zastopanja po odvetniku v višini 1600 odvetniških točk z DDV in 3% materialnih stroškov. Določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN veže povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, na utemeljenost zahtevka za revizijo, zato je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.05.2006

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana