018-158/2006 Občina Brežice

Številka: 018-158/06-33-1381

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in članice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje odpadnih voda v povodju Save-kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brežice, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.05.2006 soglasno

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja, z dne 08.05.2005, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javno naročilo za čiščenje odpadnih voda v povodju Save-kanalizacijski sistem in čistilna naprava Brežice objavil v Uradnem listu RS, št. 108/2005, z dne 02.12.2005, pod št. objave OB. 33498/05 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti št. S230, z dne 30.11.2005, pod št. objave 2005/S 230-226918.

Naročnik je dne 22.03.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 352-275/01, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.04.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razlogov, ker ne izpolnjuje zahtev iz 5.9., 5.12., 5.11., 5.17. točk razpisne dokumentacije ter ne izkazuje zadostnega števila zahtevanih referenc. Vlagatelj zato naročniku očita kršitev določil 7. in 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj predlaga razveljavitev Obvestila o oddaji javnega naročila št. 352-275/01, z dne 22.03.2006 in razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj priglaša povračilo vplačane takse v višini 400.000,00 SIT in stroške odvetniškega svetovanja v višini 3000 odvetniških točk s pripadajočim DDV.

Naročnik je dne 28.04.2006 sprejel sklep št. 352-275/01, s katerim je zahtevek za revizijo, z dne 21.04.2006, zavrgel. Naročnik navaja, da je vlagatelj zoper Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 352-275/01, z dne 22.03.2006, dne 08.04. 2006, pred prejemom dodatne obrazložitve obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila, vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik zaradi neplačila takse (vlagatelja je naročnik dne 13.04.2006 pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo) dne 26.04.2006 zavrgel. Naročnik pojasnjuje, da je dne 24.04.2006 prejel zahtevek za revizijo, z dne 21.06.2006, katerega je na podlagi 189. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 10/04, 69/05 in 90/05, v nadaljevanju: ZPP) zaradi visečnosti (litispendece) pravde zavrgel. Nadalje naročnik navaja, da vlagatelj za vložitev zahtevka za revizijo ni imel pooblastila ostalih dveh partnerjev podjetja VODOTEHNIKA d.d. Zagreb, Koturaška 49, Zagreb9in podjetja KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a, Krško, saj morajo upoštevajoč določilo 9. člena ZRPJN v primeru oddaje skupne ponudbe zahtevek za revizijo vložiti le vse osebe skupaj. Naročnik pojasnjuje, da je podjetje KOSTAK d.d. iz Krškega dne 26.04.2006 podalo izjavo, v kateri navaja, da ni vlagal zahtevka za revizijo oziroma da iz Sporazuma o enotnem nastopu ni pooblastila nobenega od podpisnikov, da v imenu in za račun družbe KOSTAK d.d. vlaga pri naročniku javnega razpisa zahtevek za revizijo. Naročnik navaja, da je na podlagi izjave KOSTAK d.d. razvidno, da podjetje STADIJ d.o.o. ne more predložiti pooblastila ponudbenega partnerja KOSTAK d.d.. Iz tega razloga zahtevka za revizijo ni moč šteti kot nepopolno vlogo, zaradi česar naročnik vlagatelja ni pozval na dopolnitev, kakor je določeno v 273. členu ZPP. Kot slednje naročnik navaja, da vlagatelju ni moč priznati aktivne legitimacije v smislu 9. člena ZRPJN, saj v zahtevku za revizijo ugovarja le pravilnost ponudbe izbranega ponudnika in bi se, v kolikor bi se zahtevek za revizij izkazal kot utemeljen, ponudba izbranega ponudnika izločila kot nepravilna, kar pa ne bi moglo vplivati na položaj vlagatelja, saj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna.

Vlagatelj je dne 08.05.2006 vložil pritožbo, v kateri zavrača ugotovitev naročnika, sprejeto v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 28.04.2006, da podjetje KOSTAK d.d. Krško ni dalo pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj je mnenja, da je podjetje KOSTAK d.d. s podpisom Sporazuma o enotnem nastopu nepreklicno podalo svoje pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo.

Po proučitvi pritožbe in pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno z določilom tretjega odstavka 9. člena ZRPJN lahko v primeru, ko predloži ali namerava predložiti skupno ponudbo več oseb, zahtevek za revizijo vložijo le vse te osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe ZRPJN od skupnih ponudnikov zahteva konsenz glede uveljavljanja pravnega varstva.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so skupno ponudbo vložili partnerji podjetje STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna, podjetje VODOTEHNIKA d.d. Zagreb, Koturaška 49, Zagreb9in podjetje KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a, Krško, zahtevek za revizijo pa je vložilo le podjetje STADIJ d.o.o. Partnerji so za skupni nastop pri predmetnem javnem naročilu dne 23.01.2006 podpisali Sporazum o enotnem nastopu in predložitvi skupne ponudbe za izvedbo predmetnega javnega naročila (v nadaljevanju: Sporazum). Vlagatelj se sklicuje, da je podjetje KOSTAK d.d. s podpisom Sporazuma podalo svoje pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo, ki nadomešča posamično pooblastilo obeh partnerjev v poslu. Državna revizijska komisija opozarja, da se pooblastilo, ki ga omenja vlagatelj, nanaša le na zastopanje v postopku oddaje javnega naročila, ne pa tudi na zastopanje v revizijskem postopku. Revizijski postopek ni del postopka oddaje javnega naročila, temveč poseben postopek zagotavljanja pravnega varstva, za vodenje katerega mora imeti v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN tisti od skupnih ponudnikov, ki vlaga zahtevek za revizijo, izrecno pooblastilo vseh skupnih ponudnikov.
V ZRPJN ni izrecno določeno, kako mora naročnik ravnati z zahtevkom za revizijo, ki ga ne vložijo vsi skupni ponudniki skupaj, temveč ga vloži le eden izmed njih. Takšen procesni položaj je primerljiv s položajem, ki nastane, kadar je vloga stranke nepopolna. V takšnem primeru mora naročnik na podlagi določila petega odstavka 3. člena ZRPJN upoštevati določilo 273. člena ZPP, skladno s katerim mora naročnik (ali Državna revizijska komisija, če tega ni storil že naročnik) vlagatelja zahtevka za revizijo najprej pozvati k dopolnitvi nepopolne vloge (k predložitvi pooblastil vseh skupnih ponudnikov), zahtevek za revizijo pa lahko zavrže šele v primeru, če le-ta ni pravočasno dopolnjen. V predmetnem revizijskem postopku pa je eden izmed skupnih ponudnikov, podjetje KOSTAK d.d. naročniku dne 26.04.2006 posredovalo izjavo, v kateri izjavlja, da kot partner na osnovi Sporazuma, z družbo Stadij d.o.o. kot vodilnim partnerjem in družbo VODOTEHNIKA d.d. kot partnerjem ne bo vlagal zahtevka za revizijo postopka predmetnega javnega naročila oziroma tudi ni pooblastila nobenega izmed podpisnikov Sporazuma, da v imenu in za račun družne KOSTAK d.d. vlaga pri naročniku javnega razpisa zahtevek za revizijo. V spodnjem delu izjave je podjetje KOSTAK d.d. zapisalo, da za vložitev zahtevka za revizijo vlagatelj STADIJ d.o.o. ni predhodno pridobil soglasja in pooblastila s strani družbe KOSTAK d.d. kot partnerja, kar pomeni, da z vloženim zahtevkom za revizijo družba KOSTAK d.d. ne soglaša. Iz izjave podjetja KOSTAK d.d., z dne 26.04.2006, izhaja, da se je le-ta odrekel pravici do vložite pravnega sredstva v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ter, da vlagatelju ni dal pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izjave podjetja KOSTAK d.d. evidentno izhaja, da vlagatelju ni dal pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo ter, da se z vložitvijo zahtevka za revizijo ne strinja. Zaradi dejstva, kot jasno izhaja iz izjave podjetja KOSTAK d.d., da vlagatelj nima pooblastila obeh partnerjev, ki so v predmetnem postopku javnega naročila skupaj oddali ponudbo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da pozivanje vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo po 273. členu ZPP ni potrebno, saj je iz izjave KOSTAK d.d. razvidno, da pooblastila obeh partnerjev vlagatelj ne more predložiti..

Državna revizijska komisija zaključuje, da v predmetnem revizijskem postopku vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja procesne predpostavke za vložitev zahtevka za revizijo, saj ni pridobil pooblastila obeh partnerjev, s katerima je oddal skupno ponudbo, zato mu skladno z določilom tretjega odstavka 9. člena ZRPJN mi mogoče priznati aktivne legitimacije.
Spričo navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati postopanja v nasprotju z določilom 13. člena ZRPJN, zato je pritožbo vlagatelja, z dne 08.05.2006, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne16.05.2006 Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
- STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana