018-152/2006 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-152/2006-33-1395

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga "odklopniki 20 kV" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TSN d.o.o., šentiljska cesta 49, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Mira Potočnik Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.10.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo blaga "odklopniki 20 kV", v Uradnem listu RS, št. 120-121/05, z dne 30.12.2005, pod št. objave Ob-36483/05 pa je za oddajo predmetnega naročila objavil javni razpis po odprtem postopku.

Naročnik je dne 27.02.2006 izdal dokument z naslovom "Obvestilo o oddaji javnega naročila po 18. členu ZJN-1", s katerim je za predmetno javno naročilo izbral ponudnika ABB d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik obrazloži v citiranem dokumentu, da je prejel 5 (pet) pravočasnih ponudb, in sicer ponudbo ponudnika TDR Trading d.o.o., ponudbo vlagatelja, ponudbo izbranega ponudnika, ponudbo ponudnika C&G d.o.o. ter ponudbo ponudnika Elektronabava d.o.o. Naročnik nadalje obrazloži, da ponudba ponudnika TDR Trading d.o.o. ni vsebovala vseh zahtevanih dokumentov, ki so predpisani v splošnem delu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, zato jo je izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepravilno. Naročnik v nadaljevanju pojasni, da so po kriterijih in merilih (OBR-7B) iz razpisne dokumentacije pravilne ponudbe dobile naslednje število točk: ponudba izbranega ponudnika 95,07 točk, ponudba ponudnika C&G d.o.o. 92,60 točk, ponudba vlagatelja 91,60 točk in ponudba ponudnika Elektronabava d.o.o. 66,63 točk, ter da je po merilih najugodnejša ponudba tista ponudba, ki je prejela največje število točk.

Vlagatelj je dne 13.03.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je vlagatelju dne 20.03.2006 odgovoril z obrazloženim obvestilom o oddaji javnega naročila, v katerem naročnik podrobneje obrazloži izbor najugodnejše ponudbe. Naročnik obrazloženemu obvestilu priloži tudi dokument z naslovom "Ocenitev ponudb", z dne 20. 02.2006.

Vlagatelj je na naročnika naslovil revizijski zahtevek, z dne 31.03.2006, v katerem očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika v nasprotju s predpisi s področja varstva konkurence in predpisi, ki se nanašajo na prepoved uporabe dumpinških cen, saj je le-ta ponudil v svoji ponudbi ceno, ki bistveno odstopa od prodajnih cen izdelkov z družbo ABB d.o.o., Ljubljana (izbrani ponudnik), povezanih podjetij (podjetij v sestavi multinacionalke ABB) na trgu EU za isti izdelek. Vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ponudil za izdelek vakuumski odklopnik 24 kV za nazivni tok 1250 A (za 22 kos) in 2500 A (za 4 kose) ceno 18.073.800,00 SIT, iz ponudbe ABB AG, Oberhausener Str. 33, Ratinger, Nemčija, z dne 31.03.2006, pa izhaja cena navedenih izdelkov na trgu EU 36.996.000,00 SIT, kar pomeni, da je cena, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, za več kot 100% nižja od siceršnje tržne cene omenjene družbe multinacionalke ABB na trgu EU. Po mnenju vlagatelja bi naročnik lahko že ob pregledu ponudb kot strokovnjak na svojem področju ob povprečni skrbnosti ugotovil, da gre za dumpinško ceno glede na to, da je ponujena cena izbranega ponudnika sicer tudi bistveno odstopala od povprečne ponujene cene vseh ponudnikov, ki so sodelovali v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zaključuje, da bo zoper izbranega ponudnika sprožen tudi ustrezni postopek pri pristojnem uradu za varstvo konkurence.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti.
Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka, in sicer v višini 50 odvetniških točk + 20% DDV za sestavo zahteve za izdajo obrazloženega obvestila, v višini 1200 odvetniških točk + 20% DDV za sestavo zahtevka za revizijo, v višini vplačane takse v znesku 100.000,00 SIT, v višini 20 odvetniških točk + 20% DDV za končno poročilo stranki in višini 22,7 odvetniških točk + 20% DDV za materialne stroške.

Naročnik je dne 18.04.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je iz tabele ocenitev razvidno, da je bil vlagatelj po zbranem številu točk šele na 3. (tretjem) mestu, pred njim je bil še ponudnik C&G d.o.o. Zato naročnik zavrača vlagateljevo trditev, da mu bo nastala zaradi nepravilnega in nezakonitega ravnanja naročnika v konkretnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila materialna škoda, saj bi moral dokazati tudi z realno stopnjo verjetnosti (ne zgolj hipotetično), da bi mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti v postopku nastala škoda. Vsled tega vlagatelj nima možnosti za dodelitev predmetnega javnega naročila v konkretnem postopku, saj je po zbranem številu točk šele na tretjem mestu, kar pomeni, da vlagatelj v skladu z določili 9. člena ZRPJN ni aktivno legitimiran v konkretnem revizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 26.04.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 03.05.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 04.05.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 9. člena ZRPJN določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo, za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. V kolikor se v revizijskem postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da vlagatelj zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera nima nobenih dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter bi s tem pridobil konkretno javno naročilo, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika v nasprotju s predpisi s področja varstva konkurence in predpisi, ki se nanašajo na prepoved uporabe dumpinških cen, zato predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti. V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je, kakor izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila po 18. členu ZJN-1", št. 12-MP/N-108/06, z dne 27.02.2006, ponudbe pravočasno predložilo pet ponudnikov, izmed katerih je naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika TDR Trading d.o.o. ni vsebovala vseh zahtevanih dokumentov, ki so predpisani v splošnem delu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, zato jo je izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepravilno, in so tako po kriterijih in merilih (OBR-7B) iz razpisne dokumentacije pravilne ponudbe dobile naslednje število točk: ponudba izbranega ponudnika 95,07 točk, ponudba ponudnika C&G d.o.o. 92,60 točk, ponudba vlagatelja 91,60 točk in ponudba ponudnika Elektronabava d.o.o. 66,63 točk. Najvišje število točk je torej prejela ponudba izbranega ponudnika, drugo najvišje število točk je prejela ponudba ponudnika C&G d.o.o., tretje najvišje število točk je prejela ponudba vlagatelja in najnižje število točk je prejela ponudba ponudnika Elektronabava d.o.o. Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu izhaja, da med strankama ni spora glede dodelitve točk posamezni ponudbi oziroma glede iz le-te izhajajoče razvrstitve ponudb.
V primeru, da bi se v predmetnem revizijskem postopku izkazalo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in bi bilo hipotetično treba ponudbo izbranega ponudnika zaradi domnevo očitanih kršitev izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. V primeru hipotetične izločitve ponudbe izbranega ponudnika bi bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik, katerega ponudba je na podlagi meril dobila drugo najvišje število točk, za katerega pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je oddal ponudbo, ki bi morala biti izločena, oziroma da ne izpolnjuje pogojev za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ne zatrjuje, da bi bila tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika v nasprotju s predpisi s področja varstva konkurence in predpisi, ki se nanašajo na prepoved uporabe dumpinških cen, oziroma da bi bila ponudba drugo uvrščenega ponudnika hipotetično nepravilna, neprimerna ali nesprejemljiva, niti ne zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo vlagatelja izbrati kot najugodnejšo. Ob zapisanem Državna revizijska komisija pripominja, da vlagatelj sicer predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, v ničemer pa ne pojasni oziroma ne navede razlogov, ki bi lahko narekovali takšno odločitev. Zatorej v konkretnem postopku vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti ni mogoče slediti. Ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se izkazalo, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev izbiro) dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti oziroma kršitev tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

V predmetnem revijskem postopku je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato je zahtevek za revizijo skladno z določbo prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 18.05.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Odvetnica Mira Potočnik Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor,
- ABB d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.