018-157/2006 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-157/06-33-1370

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitev "vzdrževanje javne razsvetljave", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELEKTROTEHNIKA Iztok Milošič s.p., Potrčeva cesta 28, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 15.02.2006.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.12.2005 sprejel sklep št. 352-03-14/05 o začetku postopka oddaje javnega naročila "za vzdrževanje javne razsvetljave". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 1-2, z dne 06.01.2006, pod številko objave Ob. 37346/05.

Naročnik je dne 15.02.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Komunalno podjetje Ptuj d.o., Puhova ul. 10, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.03.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 09.03.2006, ki ga je izdal na podlagi poziva vlagatelja, z dne 07.03.2006, navedel, da je ponudbo vlagatelja označil kot nepravilno, saj bančna garancija za resnost ponudbe ni ponujena v višini 5% ponudbene vrednosti razpisnih del. Naročnik je v obrazložitvi obvestila navedel, da je ponudbena vrednost 14.780.023,20 SIT, vlagatelj pa je v ponudbi podal bančno garancijo v vrednosti 620.000,00 SIT, kar ni 5% ponudbene vrednosti. V zvezi s tem vlagatelj navaja, da je podal bančno garancijo v višini 5% ponujene vrednosti brez DDV, ki je 12.316.686,00. Nadalje vlagatelj navaja, da je v ponudbi priložil tri reference v vrednosti nad 10 milijonov SIT in štiri reference v vrednosti do 10 milijonov SIT, s čimer je izpolnil zahteve razpisne dokumentacije in zato zavrača ugotovitev naročnika, da je priložil le tri reference v vrednosti nad 10 milijonov SIT, kjer bi izgubil dodatne 5 točk, če bi prišla ponudba v krog točkovanja. Vlagatelj predlaga, da se njegova ponudba uvrsti v nadaljnje ocenjevanje.

Vlagatelj je dne 06.04.2006 vložil dopolnitev zahtevka za revizijo v katerem priglaša povračilo stroškov v višini vplačane takse v višini 100.000,00 SIT, administrativne stroške (pisarniški material, poštnina), stroške pravne pomoči in ostale stroške povezane z revizijo postopka javnega naročanja.

Naročnik je dne 20.04.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da iz vzorca bančne garancije na 35. in 36. strani razpisne dokumentacije izhaja, da je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti razpisanih del, kar znaša â??..SIT. Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj za izpolnitev zahteve razpisne dokumentacije predložiti bančno garancijo v višini 739.001,16 SIT, medtem ko je v ponudbi priložil bančno garancijo v višini 620.000,00 SIT. Nadalje naročnik navaja, da bi bila ponudba vlagatelja, v kolikor bi izpolnil zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe, za ustrezno priložene reference ocenjena s 15 točkami, izbrani ponudnik pa je prejel 20 točk. Glede nerazumljivosti razpisne dokumentacije pa naročnik opozarja na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 28.04.2006), je naročnik z dopisom, z dne 08.05.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Uvodoma je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost revizijske navedbe, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo vlagatelja iz razloga, ker naj le-ta ne bi predložil bančne garancije višini 5% ponujene vrednosti, označil kot nepravilno.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v točki 11. razpisne dokumentacije za bančno garancijo za resnost ponudbe med drugim določil, da mora biti ponudbi priložena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti. Dokument mora biti skladen z vzorcem (8. poglavje). Naročnik je v 8. poglavju na 35. in 36. strani razpisne dokumentacije predvidel vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, v kateri je tudi navedena zahteva, da mora ponudnik naročniku priskrbeti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
Po pregledu ponudbe vlagatelja izhaja, da je vlagatelj k ponudbi priložil bančno garancijo za resnost ponudbe, z dne 09.02.2006, izdano iz strani Nove kreditne banke Maribor v višini 620.000,00 SIT. Naročnik je to bančno garancijo označil kot nepravilno iz razloga, da znesek 620.000,00 SIT ne predstavlja 5% ponudbene vrednosti, saj je vlagateljeva ponudbena cena z DDV 14.780.023,20 SIT in bi moral tako znesek bančne garancije znašati 739.001,16 SIT. Državna revizijska komisija opozarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil le, da mora bančna garancija za resnost ponudbe znašati 5% ponudbene vrednosti, pri čemer ni opredelil, ali se za ponudbeno vrednost šteje ponujena cena z vključujočim DDV ali brez DDV. Iz tako zapisane zahteve glede predložitve bančne garancije za resnost ponudbe jasno ne izhaja, na katero ponudbeno ceno se zahtevani % nanaša. Državna revizijska komisija je v svojih sklepih že večkrat zapisala, da nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da iz izpolnjenega vzorca ponudbe in pogodbe v ponudbi vlagatelja izhaja, da vlagateljeva ponudbena cena znaša 14.780.023,20 SIT z DDV, kar pomeni, da znaša ponudbena cena brez DDV 12.316.686,00 SIT. Vlagatelj je zahtevo razpisne dokumentacije izpolnil, saj je ponudil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5 %(oziroma 5,03%) od svoje ponudbene vrednosti brez DDV. Vzorec ponudbe in pogodbe sicer predvidevata vnos cene z vključujočim DDV, vendar Državna revizijska komisija, upoštevajoč razpisno dokumentacijo, kjer naročnik ni opredeli od katere ponudbene cene je potrebno ponuditi bančno garancijo v višini 5%, ugotavlja, da ponudbe vlagatelja iz razloga, ker je ponudil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od svoje ponudbene cene brez DDV, ni mogoče označiti za nepravilno.
Določilo 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Glede na predhodno ugotovljeno, da ponudbe vlagatelja zaradi priložene bančne garancije za resnost ponudbe v višini 620.000,00 SIT ni mogoče označiti kot nepravilno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 76. člena ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja iz zgoraj navedenega razloga zavrnil. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi in jo je označila kot utemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je v ponudbi priložil tri reference v vrednosti nad 10 milijonov SIT in štiri reference v vrednosti do 10 milijonov SIT, s čimer je izpolnil zahteve razpisne dokumentacije. V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost te revizijske navedbe.
Naročnik je v 10. točki razpisne dokumentacije Merila za izbor najugodnejše ponudbe v podtočki 2 Reference ponudnika 20% določil, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih štirih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel istovrstno delo oz. storitev v vrednosti posameznega dela najmanj 10.000.000,00 SIT letno z vključenim davkom na dodano vrednost.
Reference se točkujejo na sledeči načinÂ":
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in ima priložena vsaj štiri priporočila dobi 20 točk
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in ima priložena vsaj tri priporočila dobi 15 točk
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in ima priložena vsaj dve priporočili dobi 10 točk
- ponudnik, ki je izvajal tovrstna dela in ima priložena vsaj eno priporočilo dobi 5 točk
Pogoj za prijavo je vsaj ena referenca-priporočilo v vrednosti posameznega dela najmanj 10.000.000,00 SIT.
Naročnik je na 18. strani razpisne dokumentacije predvidel obrazec v katerega se vnesejo podobna dela, ki jih je izvajalec izvedel kot glavni izvajalec v zadnjih štirih letih v vrednosti več kot 10 mio. SIT. Iz razpisne dokumentacije naročnika torej izhaja, da je kot pogoj za prijavo zahteval predložitev vsaj ene reference-priporočilo v vrednosti posameznega dela najmanj 10.000.000,00 SIT, kar pa hkrati predstavlja tudi merilo (ponudnik pridobi 5 točk) za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj k ponudbi priložil tri reference v vrednosti več kot 10.000.000,00 SIT ( Gradis GP gradnje d.d. v višini 13.391.326,15 SIT, Občina Videm v višini 10.325.650,00 SIT in Občina Hajdina v višini 10.125.084,00 SIT) in štiri reference v višini manj kot 10.000.000,00 SIT. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s predložitvijo treh referenc v vrednosti nad 10.000.000,00 SIT izpolnil pogoj za sodelovanje in zahtevo po predložitvi referenc.
Državna revizijska komisija je že ugotovila, da ponudbe vlagatelja iz razloga priložene bančne garancije za resnost ponudbe v višini 620.000,00 SIT ni mogoče označiti kot nepravilno, zato ugotavlja, da bi moral naročnik ponudbo vlagatelja v postopku ocenjevanja ponudb vrednotiti glede na v razpisni dokumentaciji določeni merili; glede na merilo ponujene cene in merilo reference ponudnika. Ugotoviti torej gre, da naročnik ni ravnal skladno z določil ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi vlagatelja in jo je označila kot utemeljeno.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, zato je skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 15.02.2006, razveljavila.

Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, naročnika napotuje na pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora ponovno ugotavljati pravilnost vseh prispelih ponudb in jih oceniti skladno z meriloma, kot ju je določil v razpisni dokumentaciji oziroma zaključiti postopek na drug ustrezen način, ki ga določa ZJN-1.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v dopolnitvi zahtevka za revizijo, z dne 06.04.2006, priglasil stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo in sicer stroške vplačane takse v višini 100.000,00 SIT, administrativne stroške (pisarniški material, poštnina), stroške pravne pomoči in ostale stroške povezane z revizijo postopka javnega naročanja. Določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN veže povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo na utemeljenost zahtevka za revizijo, pri čemer je v petem odstavku istega člena določeno, da morata stranki opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. V dopolnitvi zahtevka za revizijo, z dne 06.04.2006, vlagatelj ni opredelil administrativnih stroškov (pisarniški material, poštnina), stroškov pravne pomoči in ostalih stroške povezane z revizijo postopka javnega naročanja stroškov, zato se lahko priznajo le stroški vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ugodila, zato je naročnik dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne16.05.2006 Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELEKTROTEHNIKA Iztok Milošič s.p., Potrčeva cesta 28, Ptuj
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj
- Komunalno podjetje Ptuj d.o., Puhova ul. 10, Ptuj
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana