018-137/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-137/2006-32-1341

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sind podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.05.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 30.03.2006, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki", "Pripomočki za intenzivne terapije", v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)", kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. NMV-3/AS-12/-2006, z dne 09.03.2006, ter dokumenta "Obrazložitev odločitve o oddaji NMVâ??", z dne 23.03.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 140.392,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.02.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki".

Dne 09.03.2006 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. NMV-3/AS-12/-2006, iz katerega med drugim izhaja, da je naročnik, "na podlagi strokovne ocene", izločil s strani vlagatelja ponujen artikel "308153 drenaža". Iz priloge omenjenega dokumenta, poimenovane kot "Analiza ponujenih vrst blaga", je razvidno tudi, da je vlagatelj pri artiklu pod šifro 308153 ponudil najnižjo ceno, naslednji po ugodnosti je bil pri omenjenem artiklu ponudnik Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana (v nadaljevanju: Interpart, d.o.o.), tretji pa je bil po ugodnosti ponudnik pri tem artiklu ponudnik Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: Kemofarmacija, d.d.).

Dne 16.03.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila. Naročnik je dne 23.03.2006 izdal dokument "Obrazložitev odločitve o oddaji NMVâ??", v katerem podaja naslednje pojasnilo: "Komisija je blago na identu 308153-drenaža izločila na podlagi strokovnega mnenja enote za perioperativne intenzivne terapije z obrazložitvijo, da drenaža nima mikrofobne nepropustne membrane katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore; klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana; sistema nalivanja je zelo zamuden, saj moramo uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo. Vse to zahteva dodaten čas in dodatne stroške.".

Dne 30.03.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V obrazložitvi zahtevka navaja, da je naročnik v specifikaciji svojih zahtev, pod šifro 308153, razpisal predmet naročila z naslednjim opisom: "drenaža, kompaktni trikomorni sist., prozorna podvodna zapora, manometer, mehanski regulator vleka, (kot 571562)". Kot predvideno količino je opredelil 100 kd. Vlagatelj je pod to šifro v okviru svoje ponudbe ponudil izdelek "Pleur-Evac ref.A - 8000 - 08", proizvajalca Teleflex Medical. Glede razlogov za naročnikovo zavrnitev omenjenega izdelka zaradi njegove neustreznosti vlagatelj najprej navaja, da naročnik v povabilu k oddaji ponudbe, z dne 22.02.2006, ni postavil zahteve, da mora ponudnik ponuditi izdelek, ki bo imel "mikrofobno nepropustno membrano, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore". To je povsem nova zahteva naročnika, postavljena šele v fazi pregleda ponudb. Izdelek, ki ga je ponudil vlagatelj, ima prozorno podvodno zaporo, kot jo je v specifikaciji zahteval naročnik. Podobno vlagatelj navaja tudi glede naročnikove ugotovitve, da "klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana"; vlagatelj v zvezi s tem izpostavlja, da iz specifikacije zahtev naročnika in iz opisa tehničnih in kakovostnih zahtev blaga ni nikjer razvidno, da bi želel slednji uporabljati drugačen način klemanja drenažne cevi kot s peanom. Naročnik v razpisni dokumentaciji namreč ni zahteval, da bi drenažna cev morala imeti stišček ali kakšen podoben (drugačen) način klemanja. Tudi v tem primeru gre za novo- dodatno zahtevo naročnika, podano šele v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila. Glede naročnikove ugotovitve o tem, da je "sistem nalivanja /je/ zelo zamuden, saj je treba uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo", vlagatelj izpostavlja, da ne ustreza dejanskemu stanju; izdelku je namreč priložen poseben "lijak", skozi katerega se v nekaj sekundah vlije približno 70 ml tekočine. Lijak ima označeno tudi mejo (približno 70 ml), do katere ga je potrebno napolniti. Lijak je obvezni del seta in je setu industrijsko priložen. Naročnik bi moral upoštevati navodila za uporabo izdelka. V nadaljevanju svojega zahtevka vlagatelj navaja tudi, da je izdelek "Tyco Health 571562", ki sta ga ponudila ponudnika Interpart, d.o.o., in Kemofarmacija, d.d., neustrezen, saj ima štiri komore in ne tri, ko je bila zahteva naročnika. Ponudbi omenjenih ponudnikov v tem delu zato nista pravilni, naročnik pa bi moral ravnati v skladu s 76. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1). V povzetku svojega zahtevka vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na nepravilnost vlagateljeve ponudbe, ter v delu, kjer je naročnik ugotovil, da sta pravilni tudi ponudbi Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila. Stroške vlagatelj priglaša, kakor sledi: v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijo, v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo, ter v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 13.04.2006, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vztraja pri argumentaciji, kot jo je podal v obrazložitvi svoje odločitve o oddaji naročila male vrednosti, ter dodaja, da torakalna drenaža proizvajalca Teraflex Medical nima zapiralne ploščice, zato je možno dren oziroma drenažni sistem zapreti le s pomočjo drugega inštrumenta oziroma peanov. Možno zapiranje sistema brez dodatnih inštrumentov je za delo v intenzivni terapiji pomembna lastnost torakalne drenaže. Ker s strani vlagatelja ponujen izdelek nima zapiralne ploščice, ga je naročnik ocenil kot neustreznega. V zvezi z vlagateljevo navedbo, da ponujeni izdelek ponudnikov Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., ne ustreza strokovnim kriterijem, ker ima štiri komore namesto treh, naročnik ugotavlja, da je drenaža proizvajalca Tyco Health, kat. št. 571562, trikomorni sistem, saj četrti stolpec predstavlja manometer. S tem omenjena ponudnika izpolnjujeta zahteve iz specifikacije zahtev naročnika. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo, z dne 18.04.2006, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 24.04.2006, je naročnik slednji odstopil fotokopije dela dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 26.04.2006, naročnika pozvala k predložitvi celotne dokumentacije o tem postopku. Naročnik je Državni revizijski komisiji dokumentacijo posredoval dne 05.05.2006, dopolnil pa jo je dne 09.05.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 24.04.2006, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 28.04.2006, na slednjo naslovil prvo pripravljalno vlogo. V njej dodatno pojasnjuje svoja stališča do predmetne zadeve, hkrati pa se odziva na navedbe naročnika iz odločitve o njegovem revizijskem zahtevku. Vlagatelj z vlogo v revizijski postopek priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se vlagatelj na več mestih svojega revizijskega zahtevka in kasnejše pripravljalne vloge sklicuje na postopek oddaje javnega naročila "Medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 108, z dne 02.12.2005, pod številko objave Ob-33487/05, navajajoč pri tem primerjave med zahtevami omenjenega in predmetnega postopka oddaje javnega naročila, naročnikovimi argumenti za zavrnitev vlagateljeve ponudbe v obeh postopkih itd. Državna revizijska komisija izpostavlja, da gre pri omenjenih postopkih oddaje javnih naročil za dva ločena postopka oddaje javnega naročila, zato medsebojno sklicevanje na zahteve le-teh in naročnikove odločitve sprejete v njihovem okviru ni upoštevno. S tem povezanih revizijskih navedb vlagatelja zato ni bilo mogoče obravnavati.

Naročnik je v Povabilu k oddaji ponudbe, datiranem z datumom 22.02.2006, navedel, da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika najnižja končna cena posameznega blaga, pri čemer je določil tudi, da bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz "specifikacije ponudbe s cenami".

Iz navedene dikcije Povabila izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo dejansko oddajal po sklopih, pri čemer vsak od razpisanih artiklov predstavlja svoj sklop, v okviru vsakega od sklopov pa naj bi naročnik, na podlagi merila najnižja končna cena posameznega blaga, izbral najugodnejšo ponudbo.

Skladno z zapisanim gre kot ločen sklop v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti šteti tudi s strani naročnika razpisan artikel "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)".

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je slednji v okviru obravnavanega sklopa ponudil artikel proizvajalca Teleflex, s kataloško številko A-8000-08. Ponujeni artikel je naročnik kot neustrezen zavrnil z naslednjo, v tem sklepu že citirano obrazložitvijo (podano v okviru dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila): "Komisija je blago na identu 308153-drenaža izločila na podlagi strokovnega mnenja enote za perioperativne intenzivne terapije z obrazložitvijo, da drenaža nima mikrofobne nepropustne membrane katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore; klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana; sistema nalivanja je zelo zamuden, saj moramo uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo. Vse to zahteva dodaten čas in dodatne stroške.".

Državna revizijska komisija v zvezi z zapisanim najprej izpostavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Ob zapisanem pa je potrebno opozoriti, da je naročnik ne glede na to, ali vodi postopek oddaje javnega naročila ali pa postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, dolžan spoštovati temeljna načela javnega naročanja, kot so opredeljena v 4.- 7. členu ZJN-1, to je načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti porabe javnih sredstev ter enakopravnosti ponudnikov. To izhaja tudi iz določil prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da "naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona".

Izhajajoč iz tako opredeljenega pravnega okvira Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v postopku ocenjevanja vlagateljeve ponudbe v okviru obravnavanega sklopa ravnal v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki; naročnik je od vlagatelja v fazi ocenjevanja ustreznosti s strani slednjega ponujenega artikla zahteval izpolnjevanje pogojev, ki v Povabilu k oddaji ponudbe (oziroma njegovih prilogah) niso bili določeni, s tem pa je ustvaril nedopustno razlikovanje med ponudniki oziroma okoliščine, v katerih je bil vlagatelj diskriminiran.

Tako gre ugotoviti, da je naročnik s strani vlagatelja ponujen artikel zavrnil iz naslednjih treh razlogov: 1) drenaža nima mikrofobne nepropustne membrane, katera preprečuje mešanje tekočine iz zbiralne komore z vodo iz podvodne zapore; 2) klemanje drena ni možno brez dodatne uporabe peana; 3) sistem nalivanja je zelo zamuden, saj je potrebno uporabiti dodatno brizgalko in injekcijsko iglo.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe (oziroma njegovih prilogah) ni postavil zahteve po tem, da ima ponujeni artikel mikrofobno nepropustno membrano; naročnik je postavil zgolj zahtevo po tem, da ima ponujeni artikel prozorno podvodno zaporo, takšno zahtevo pa vlagatelj, sledeč njegovim navedbam, ki jih naročnik ne prereka, izpolnjuje. S strani naročnika zatrjevano dejstvo neizpolnjevanja pogoja, ki ni bil vnaprej določen, ne more predstavljati podlage za ugotovitev o neustreznosti s strani vlagatelja ponujenega artikla.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe (oziroma njegovih prilogah) ravno tako ni zapisal nikakršne zahteve v zvezi s tem, kako naj se izvaja klemanje drena (drenažnega sistema). Naročnik tako ni določil, ali mora imeti ponujeni artikel zapiralno ploščico, ali pa je ustrezno tudi klemanje z uporabo dodatnih instrumentov (npr. peana); slednjega je namreč kot neustreznega označil šele v postopku ocenjevanja vlagateljeve ponudbe. Tudi na tem mestu je tako potrebno izpostaviti, da s strani naročnika zatrjevano dejstvo neizpolnjevanja pogoja, ki ni bil vnaprej določen, ne more predstavljati podlage za ugotovitev neustreznosti s strani vlagatelja ponujenega artikla.

Kot slednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe (oziroma njegovih prilogah) ni zapisal nikakršne zahteve v zvezi s tem, kakšen naj bo sistem nalivanja torakalne drenaže. Naročnik tako ni določil, ali naj se tekočina vliva prek lijaka, z uporabo brizgalke ali na kak drug način, tako pa v fazi ocenjevanja ponudb tudi ni upravičen zavrniti artikla kot neprimernega zato, ker naj ne bi izpolnjeval zahteve, ki ni bila vnaprej določena. Ob tem je potrebno omeniti, da vlagatelj trditev o zapletenosti vlivanja tekočine v drenažni sistem sicer prereka, saj naj bi se slednja vlivala prek lijaka, kar naj časovno ne bi bilo zamudno. Upoštevajoč zgornjo argumentacijo, pa presoja teh navedb ni bila potrebna.

V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da vsi razlogi, ki jih naročnik navaja v argument zavrnitve artikla, ki ga je vlagatelj ponudil v obravnavanem sklopu, temeljijo na ugotovitvah naročnika o domnevnem neizpolnjevanju zahtev, ki v Povabilu k oddaji ponudbe (oziroma njegovih prilogah) niso bili določeni. Ker naročnik v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov ne sme zahtevati izpolnjevanja pogojev, ki niso bili vnaprej določeni, gre zaključiti, da je z zavrnitvijo s strani vlagatelja ponujenega artikla ravnal v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki, saj je s tem ustvaril nedopustno razlikovanje med ponudniki oziroma okoliščine, v katerih je bil vlagatelj diskriminiran. S tem povezane revizijske navedbe slednjega so tako utemeljene.

V nadaljevanju revizijskega je Državna revizijska komisija preverjala revizijske navedbe, skladno s katerimi naj artikel, ki sta ga ponudila ponudnika Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., ne bi ustrezal strokovnim kriterijem, saj naj bi imel štiri komore namesto treh. Naročnik takšno navedbo prereka, navajajoč, da je ponujeni artikel trikomorni sistem, četrti stolpec pa predstavlja manometer. Ponujeni artikel naj bi tako izpolnjeval zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

V tem sklepu je že bilo navedeno, da je naročnik v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti postavil tudi zahtevo po naslednjem artiklu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)".

Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbi ponudnikov Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., ugotavlja, da sta le-ta v okviru obravnavanega sklopa ponudila artikel proizvajalca "TYCO HEALTHCARE", s kataloško številko 571562. Iz navedenega izhaja zaključek, da sta ponudnika Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., v svojih ponudbah ponudila artikel, ki ga je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe izrecno navedel kot ustreznega (to je artikel s kataloško številko 571562).

Ob zapisanem pa je hkrati potrebno ugotoviti, da se s strani omenjenih ponudnikov ponujeni artikel proizvajalca Tyco Healthcare, kataloška številka 571562 (celotna kataloška številka je sicer pravilno 8888-571562), ne ujema v celoti z preostalim opisom zahtevanega artikla "drenaža", podanim v Povabilu k oddaji ponudbe. Kot utemeljeno izpostavlja vlagatelj, iz prospekta, v katerem je opisan artikel Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, namreč nedvomno izhaja, da gre pri omenjenem drenažnem sistemu za sistem s štirimi komorami (artikel je na prospektu že poimenovan kot "Four- chamber thoracic drainage system" ali prevedeno "štirikomorni torakalni drenažni sistem"), od katerih pa je ena od komor (v prospektu poimenovana kot "Patient assesment chamber" ali prevedeno "komora za oceno stanja bolnika") v funkciji manometra. Upoštevajoč navedeno artikel Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, z zahtevami naročnika ni skladen, saj je slednji v Povabilu k oddaji ponudbe izrecno zahteval trikomorni sistem, ponujeni artikel pa je štirikomorni sistem.

Posledica zgoraj navedenih dejstev je ugotovitev, da bi bilo artikel proizvajalca Tyco Healthcare, kataloška številka 571562, kot sta ga v svojih ponudbah ponudila ponudnika Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., potrebno zavrniti kot neustrezen, saj ne izpolnjuje vseh zahtev Povabila k oddaji ponudbe. Naročnik, ki artikla, ki takšnih zahtev ne izpolnjuje, ne zavrne, ravna v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki. Hkrati pa je jasno tudi, da izdelka, ki je bil v Povabilu k oddaji ponudbe izrecno označen kot ustrezen (z navedeno kataloško številko), v fazi ocenjevanja ponudb ni mogoče označiti za neustreznega. Naročnik, ki to stori, ravna v škodo ponudnika, ki je ponudil takšen izdelek, v konkretnem primeru v škodo ponudnikov Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., s tem pa ponovno v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki.

Zgoraj opisana situacija izkazuje, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije v obravnavanem sklopu ponudb ni mogoče oceniti.

Državna revizijska komisija, skladno z določili drugega odstavka 19. člena ZRPJN, odloča v mejah zahtevka za revizijo. V konkretnem primeru je vlagatelj svoj zahtevek postavil tako, da zahteva razveljavitev odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na nepravilnost vlagateljeve ponudbe, ter v delu, kjer je naročnik ugotovil, da sta pravilni tudi ponudbi Interpart, d.o.o., ter Kemofarmacija, d.d., pri čemer iz revizijskega zahtevka izhaja, da izpodbija pravilnost ponudbe omenjenih ponudnikov zgolj v sklopu "DRENAŽAâ??".

Upoštevajoč tako postavljene meje zahtevka je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti "Drugi medicinski pripomočki", "Pripomočki za intenzivne terapije", v sklopu "DRENAŽA, KOMPAKTNI TRI KOMORNI SIST., PROZORNA PODVODNA ZAPORA, MANOMETER, MEHANSKI REGULATOR VLEKA, (KOT: 571562)", kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. NMV-3/AS-12/-2006, z dne 09.03.2006, ter dokumenta "Obrazložitev odločitve o oddaji NMVâ??", z dne 23.03.2006.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN pa Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v ponovljenem postopku vrednotenja prispelih ponudb ugotovi, ali je na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije v obravnavanem sklopu ponudbe mogoče oceniti, ter ob ugotovljeni nezmožnosti izvedbe ocenjevanja postopek oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti v obravnavanem sklopu razveljavi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo,
- v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti (20 točk), povečano za 20% DDV, za materialne stroške,
- v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za prvo pripravljalno vlogo.

Vlagatelj zahteva povrnitev priglašenih stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila.
Ker je bil vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, naročniku nalaga, da vlagatelju povrne naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijo,
- v protivrednosti 300 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 39.600,00 SIT, za zahtevek za revizijo,
- v protivrednosti 2% od protivrednosti 300 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 792,00 SIT, za materialne stroške.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov prve pripravljalne vloge, saj slednjih ne ocenjuje za potrebne, ravno tako pa vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški sestave zahtevka za revizijo (in nanj vezanimi materialnimi stroški), saj za priznanje le-tega, upoštevajoč vrednost spornega sklopa predmetnega javnega naročila male vrednosti, podlage ni najti. Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila tudi pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priglašene stroške z dnem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 140.392,00 SIT, v roku 15 dni, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 12.05.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
- Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana,
- Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.