018-144/2006 JSS MOL

Številka: 018-144/06-32-1286

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Atelier IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Andrej Rauter, Nazorjeva ul. 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.5.2006

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, kot je razvidna iz sklepa, št. MD-361-4915/04, z dne 14.4.2006. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške v višini 134.630,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.7.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II in javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 69, z dne 22.7.2005, pod številko objave Ob-20258/05. Naročnik je predmetni javni natečaj razpisal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ocenjevalna komisija) je natečajnikom poslala dopis, z dne 3.2.2006, s katerim jih je obvestila o izidu in zaključnem poročilu predmetnega javnega natečaja. Iz le-tega izhaja, da je ocenjevalna komisija podjetju ARHE d.o.o. dodelila prvo nagrado, podjetju BevkperoviÄ" arhitekti d.o.o. drugo nagrado in vlagatelju tretjo nagrado. Zaključno poročilo ocenjevalne komisije, z dne 13.12.2005, dopolnjeno z dopolnjenim zaključnim poročilom, z dne 1.2.2006, vsebuje tudi ločeno mnenje strokovne komisije naročnika, ki predlaga podelitev prve nagrade podjetju BevkperoviÄ" arhitekti d.o.o. in izločitev ostalih dveh natečajnikov.

Podjetje BevkperoviÄ" arhitekti d.o.o. je vložilo zahtevek za revizijo, z dne 7.2.2006, ki ga je naročnik s sklepom, št. MD-361-4915/04, z dne 20.2.2006, zavrnil kot neutemeljenega. Na podlagi obvestila o nadaljevanju postopka pa je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo s sklepom, št. 018-75/06-32-902, z dne 23.3.2006, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o izidu javnega natečaja, kot je razvidna iz Zaključnega poročila Javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, z dne 13.12.2005, in dopolnjenega zaključnega poročila, z dne 1.2.2006.

Naročnik je dne 29.3.2006 sprejel Sklep o zaključku javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, št. MD-361-4915/04, s katerim je 1. nagrado podelil podjetju BevkperoviÄ" arhitekti d.o.o.

Vlagatelj je zoper naročnikov sklep vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, z dne 14.4.2006, zavrgel. Naročnik je v obrazložitvi sklepa navedel, da njegovega sklepa z dne 29.3.2006 ne gre šteti kot obvestilo o oddaji javnega naročila, temveč pomeni le izpolnitev obveznosti naročnika v skladu s sklepom Državne revizijske komisije.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, z dne 24.4.2006, s katero zahteva, da se naročniku naloži odločanje o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj opozarja, da je naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo nepravilen in nezakonit, saj Državna revizijska komisija ni odločila o izidu javnega natečaja, temveč je le vrnila zadevo v ponoven postopek. Vlagatelj poudarja, da je napačno naročnikovo stališče, da zoper njegov sklep, z dne 29.3.2006, ni mogoče vložiti zahtevka za revizijo, saj ZRPJN dopušča vložitev pravnega sredstva v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel s pritožbo, in sicer 1000 odvetniških točk za sestavo pritožbe, 200 odvetniških točk za posvet s stranko, 3% materialnih stroškov ter 20% DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, temveč je (ponovna) izdaja obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika v izključni pristojnosti naročnika.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre naročnikovo odločitev o zaključku javnega natečaja, kot je razvidna iz njegovega sklepa, št. MD-361-4915/04, z dne 29.3.2006, šteti za odločitev o oddaji javnega naročila v skladu z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), in da je ponudnikom zoper le-to, skladno z določilom drugega odstavka citiranega člena in določili 12. člena ZRPJN, zagotovljeno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila.

Skladno z navedenim gre ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZRPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, saj bi moral o njem meritorno odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, zato gre njegovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo razveljaviti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka s pritožbo v višini 1000 odvetniških točk za sestavo pritožbe, 200 odvetniških točk za posvet s stranko, 3% materialnih stroškov ter 20% DDV. Določilo 22. člena ZRPJN govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru glede povračila stroškov s pritožbo skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi ugodila, je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03) vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk z 2% materialnimi stroški ter s pripadajočim 20% DDV. Naročnik mora tako vlagatelju, skladno z določilom prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP, povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 134.630,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj zanjo ni najti pravne podlage.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.5.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Andrej Rauter, Nazorjeva 12, Ljubljana
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana