018-105/2006 Energetika Ljubljana d.d.

Številka: 018-105/06-32-1279

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca za popravilo in vzdrževanje službenih motornih vozil", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AVTOHIšA REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ENERGETIKA LJUBLJANA javno podjetje d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.10.2005 sprejel sklep, št. VOD-42/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za popravilo in vzdrževanje službenih motornih vozil po sklopih. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 97/2005, z dne 04.11.2005, pod št. objave Ob. 29891/05.

Naročnik je dne 27.02.2006 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, v katerem je predmetno javno naročilo za sklop I in sklop II oddal ponudniku AVTOHIšA MALGAJ, trgovinsko servisno podjetje d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.03.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper prvi sklop predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da zagotavlja izvajanje storitve imenovane Renault minuta na svoji izpostavi na Kajuhovi 32a v Ljubljani, v okviru standardov in načinom izvajanja kot veljajo na njegovem sedežu na Vodovodni 93 v Ljubljani, saj gre za del istega podjetja. Po mnenju vlagatelja iz dopisa RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., št. 80/05-alb/do, z dne 06.12.2005, jasno izhaja, da Avtohiša Real d.o.o. izvaja v okviru svoje dejavnosti storitev Renault minuta. Vlagatelj navaja, da z Avtohišo Moste d.o.o., Kajuhova 32a, Ljubljana nimata ničesar skupnega ter, da ima vlagatelj del svojega podjetja organiziran tako, da storitev prostorsko izvaja na lokaciji Kajuhova 32 a, kar nedvomno izhaja tudi iz dodatnega pojasnila k dopisu, z dne 18.11.2005 in v dopisu, z dne 6.12.2005. Nadalje vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je izbrani ponudnik zavajal naročnika in Državno revizijsko komisijo s fotografijo delovnega časa Avtohiše Moste d.o.o., ki pa nima z vlagateljem nič skupnega ter, da je Državna revizijska komisija povsem pravilno ugotovila, da pri delovnem času ni bilo kršitve. Kot slednje vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik oddaljen več kot 5 km, za kar bo v nadaljnjem postopku vlagatelj po potrebi predložil dokazila. Vlagatelj navaja, da je izpis v merilu 1:25 000 Ljubljanskega geodetskega biroja d.d. netočen in neverodostojen, napravljen pristransko po naročilu izbranega ponudnika. Po mnenju vlagatelja je bližje naročnika vlagatelj in je zato posledično tudi cenejši in ugodnejši za naročnika. Za naročnika je relevantna le cestna oddaljenost, ki za vlagatelja predstavlja 922 m, za izbranega ponudnika pa 6,411 km. Vlagatelj naročniku očita kršitev določil 4. in 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), saj pri ocenjevanju ponudb ni uporabil meril na način, kot so bila v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sporni postopek oddaje javnega naročila in naročniku naloži ponovno oceno ponudb ter izdajo novega sklepa. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 200 odvetniških točk za konferenco s stranko, 200 odvetniških točk za študij spisa, 800 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 odvetniških točk za obvestilo stranke, 2% "manipulativnih" stroškov, vse povečano za 20% DDV in strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 16.03.2006 sprejel sklep št. VOD-42/05-2-rev., s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V sklepu naročnik povzema revizijske navedbe vlagatelja in ugotavlja, da je vlagatelj zahtevka za revizijo vložil revizijo iz razlogov, zaradi katerih je naročnik s svojim sklepom, z dne 01.02.2006, zavrnil zahtevek za revizijo tedanjega vlagatelja Avtohiše Malgaj d.o.o. in o katerih je Državna revizijska komisija odločila v sklepu št. 018-53/06-34-510, z dne 21.02.2006.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 20.03.2006), je naročnik z dopisom, z dne 24.03.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da zagotavlja storitev Renault Minuta na svoji izpostavi na Kajuhovi 32a v Ljubljani.
Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju 4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, v točki 4.6. Storitev "Renault minuta" določil, da se ocenjuje zagotavljanje opravljanja storitve "Renault minuta", ki zagotavlja opravljanje storitev popravil brez predhodnega naročanja. Opravljanje storitev "Renault minuta" oziroma storitve popravil brez predhodnega naročanja bo naročnik ocenjeval; 1) ponudnik opravlja storitve popravil brez predhodnega naročanja in predloži pisno potrdilo o zagotavljanju navedene storitve s strani zastopnika vozil-RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. -5 točk, 2) opravlja storitve popravil brez predhodnega naročanja in predloži pisno izjavo o tem, hkrati pa predloži kopijo vloge, podane zastopniku vozil RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. za pridobitev potrdila o opravljanju storitve "Renault minuta" -3 točke in 3) ponudnik ne opravlja storitve brez popravil predhodnega naročanja-0 točk. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik za pridobitev najvišjega števila točk pri merilu Storitev "Renault minuta" zahteval, da ponudnik predloži pisno potrdilo zastopnika RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. o tem, da zagotavlja storitev "Renault minuta", ki zagotavlja storitev popravil brez predhodnega naročanja.
Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta za izkazovanje zagotavljanja storitve "Renault minuta" predložil potrdilo RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., z dne 18.11.2005 (v nadaljevanju: potrdilo, z dne 18.11.2005). Iz potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik z organiziranostjo svoje delavnice obvladuje tako imenovani pretok "kratek pretok", ki ustreza organiziranosti Renault minute, kakor tudi "dolg pretok", ustrezen klasični mehaniki, tako da ponujajo celovito storitev na enem mestu. Izbrani ponudnik lahko storitev brez naročanja zagotavlja tudi v dolgem pretoku, kar je izven predpisanih standardov Renault in sicer na način, da za potrebe pogodbene dejavnosti predvidi posebna delovna mesta, tako da bosta zagotovljeni obe omenjeni storitvi brez naročanja. V zadnjem delu potrdila, z dne 18.11.2005, pa je zastopnik RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. zapisal, da poleg omenjenega zagotavljajo dodatne kapacitete z "Renault minuta" pri svojem agentu v Mostah in sicer s tremi delovnimi mesti, tako da so v Ljubljani prisotni na dveh različnih lokacijah. Državna revizijska komisija izpostavlja svojo odločitev sprejeto v sklepu št. 018-53/06-34-510, z dne 21.02.2006, v katerem je med drugim zapisala, "da iz potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik storitve "Renault minuta" ne zagotavlja na lokaciji Vodovodna 93, pač pa jo omogoča pri svojem agentu v Mostah. Državna revizijska komisija je pri preverjanju obravnavane navedbe vlagatelja ugotovila, da predstavlja agenta v Mostah podjetje Avtohiša MOSTE d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana (v nadaljevanju: Avtohiša Moste d.o.o.). Podjetje Avtohiša Moste d.o.o, je družba z omejeno odgovornostjo, ki je samostojna pravna oseba in jo kot takšno ni moč obravnavati kot del podjetja izbranega ponudnika. Iz razpisne dokumentacije nesporno izhaja, da mora ponudnik omogočati Storitev "Renault minuta", zato je potrebno ugotoviti, da na podlagi potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik Storitve "Renault minuta" zahtevane v točki 4.6. razpisne dokumentacije, ne zagotavlja. Državna revizijska komisija pa dodaja, da v kolikor izbrani ponudnik na podlagi medsebojnega sodelovanja posluje z Avtohišo Moste d.o.o., bi moral s podjetjem Avtohiša Moste d.o.o. oddati skupno ponudbo, ali z njim nastopiti kot s podizvajalcem, kar je naročnik v 2.5. točki razpisne dokumentacije dopustil".
Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku ugotavlja, da niso nastopili razlogi, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija v zvezi s predmetno revizijsko navedbo zavzela drugačno stališče kot v navedenem sklepu.
Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije iz točke 4.6. Storitev "Renault minuta v smislu, da opravlja storitve popravil brez predhodnega naročanja, kar je naročnik ovrednotil s številom 5 točk.
Državna revizijska komisija obravnavani revizijski navedbi ne more slediti, zato jo je zavrnila kot neutemeljeno.

Nadaljna revizijska navedba vlagatelja je, da je izbrani ponudnik zavajal naročnika in Državno revizijsko komisijo s fotografijo delovnega časa Avtohiše Moste d.o.o., ki pa nima z vlagateljem nič skupnega ter, da je Državna revizijska komisija povsem pravilno ugotovila, da pri delovnem času ni bilo kršitve.
Državna revizijska komisija izpostavlja, določilo 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05 in 150/05; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, iz katerega izhaja pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, skladno s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika.
Iz obravnavane navedbe zahtevka za revizijo ne izhaja, katero domnevno kršitev vlagatelj naročniku očita, zato je Državna revizijska komisija, skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu, revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik od naročnika po cesti oddaljen več kot 5 km, zato mu ne pripada število 5 točk.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v 4. poglavju: Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, v točki 4.4. Oddaljenost ponudnika določil, da prejme ponudnik, čigar oddaljenost lokacije ponudnika od lokacije naročnika je; do vključno 5 km-5 točk, nad 5 do vključno 10 km-3 točke, nad 10 do vključno 20 km-1 točko in nad 20 km-0 točk.
Iz ponudbe izbranega ponudnika, z dne 25.11.2005, je razvidno, da je le-ta v ponudbi označil, da je oddaljenost do lokacije naročnika do vključno 5 km. Naročnik je pri ocenjevanju ponudb izbranemu ponudniku za izpolnjevanje zahteve po oddaljenosti ponudnika s sklepom VOD-42/05-2, z dne 27.02.2006 prisodil najvišje število točk-5 točk.
Določilo drugega odstavka 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), opredeljuje, da merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila ter morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Izpostaviti je potrebno tudi določilo tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, skladno s katerim mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, v četrtem odstavku istega člena pa je opredeljeno, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. Omenjeno določilo 50. člena ZJN-1 zahteva od naročnika, da v objavi in razpisni dokumentaciji merila natančno opiše in jih opredeli, tako da bodo ponudniki pri pripravi ponudbe seznanjeni, na podlagi katerih meril bo naročnik vrednotil njihove ponudbe, s čimer bo naročnik omogočil objektivno in nediskriminatorno primerljivost ter vrednotenje ponudb.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik pri merilu: Oddaljenost ponudnika določil, da se za merilo oddaljenost ponudnika uporabi oddaljenost lokacije ponudnika, na kateri bo opravljal predmetne storitve, od sedeža ponudnika. Naročnik je merilo Oddaljenost lokacije opredelil tako, da je določil razdalje in število točk glede na razdalje, pri čemer pa ni opredeli, na katero razdaljo se merilo nanaša (cestno, zračno ali tirno razdaljo). Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-53/06-34-510, z dne 21.02.2006, med drugim zapisala, "da je naročnik v objavi in razpisni dokumentaciji merilo Oddaljenost ponudnikov opisal, vendar zgolj kot oddaljenost lokacije ponudnika, ne da bi pri tem opredelil kako se razdaljo oddaljenosti meri. Naročnik je s tovrstno opredelitvijo merila Oddaljenost ponudnikov omogočil, da lahko ponudniki zahtevo po oddaljenosti-razdaljo pojmujejo različno. Državna revizijska komisija je v svojih sklepih že večkrat zapisala, da nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ni mogoče presojati v škodo ponudnikov.".
Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku ugotavlja, da niso nastopili razlogi, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija v zvezi s predmetno revizijsko navedbo zavzela drugačno stališče kot v navedenem sklepu in jo je zato zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z revizijsko navedbo vlagatelja, da je izpis v merilu 1:25000 Ljubljanskega geodetskega biroja d.d. netočen in neverodostojen, napravljen pristransko po naročilu izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ponovno opozarja na 7. in 212. člena ZPP, skladno s katerim morajo stranke navesti vsa dejstva in predlagati dokaze na katera opirajo svoje zahtevke ali s katerimi izpodbijajo navedbe in dokaze nasprotne stranke. V revizijskem postopku vodenem na podlagi zahtevka za revizijo izbranega ponudnika, je le-ta kot dokaz, da je od naročnika oddaljen manj kot 5 km, priložil izpisek Ljubljanskega geodetskega biroja d.d., iz katerega je razvidna zračna oddaljenost med naročnikom in izbranim ponudnikom v izmeri 4976 m. V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj v potrditev svoje navedbe o neresničnosti in netočnosti izpiska Ljubljanskega geodetskega biroja d.d. ni predložil nikakršnih (nasprotnih) dokazov, ki bi se nanašali na zračno razdaljo in bi lahko izkazovali utemeljenost revizijske navedbe. Državna revizijska komisija tako, upoštevajoč pravilo o trditveno-dokaznem bremenu zaključuje, da izpiska Ljubljanskega geodetskega biroja d.d. in mogoče označiti kot netočnega in neresničnega, vsled česar je navedbo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.
V zahtevku za revizijo vlagatelj sicer navaja, da je cestna razdalja med izbranim ponudnikom in naročnikom 6, 411 km, vendar Državna revizijska komisija upoštevajoč odločitev v sklepu št. 018-53/06-34-510, z dne 21.02.2006, tej navedbi vlagatelja ne more slediti.

Glede na predhodno zapisano je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni moč očitati kršitev določil ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj, zato je, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 08.05.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Irena Ahačič, Britof 292, Kranj
- AVTOHIšA MALGAJ, trgovinsko servisno podjetje d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje
- ENERGETIKA LJUBLJANA javno podjetje d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana