018-147/2006 MF, CURS

Številka: 018-147/06-33-1274

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje LIKO PRIS d.o.o., Verd 100 a, Vrhnika, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, CARINSKA UPRAVA RS, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 08.05.2006

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2.) Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme. Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 106/2005, z dne 25.11.2005, pod številko objave Ob-31923/05.
Naročnik je dne 19.12.2005 sprejel Poročilo o oddaji javnega naročila, s katerim je predmetno javno naročilo oddal vlagatelju. Zoper naročnikovo odločitev sta ponudnik UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana (prvi vlagatelj in v tem postopku izbrani ponudnik) in podjetje RRC d.d., Ljubljana (drugi vlagatelj) vložila zahtevka za revizijo. Naročnik je oba zahtevka za revizijo zavrnil. Državna revizijska komisija je s svojim sklepom, št. 018-62/06-31-673, z dne 03.03.2006 (ob ugotovitvi, da ponudba vlagatelja ni pravilna), zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, z dne 19.12.2005, zahtevek za revizijo drugega vlagatelja pa v delu, ki se je nanašal na kršitev 11. člena Zakona o varstvu konkurence zavrgla, v preostalem delu pa zavrnila.
Naročnik je dne 15.03.2006 sprejel dokument "Sprememba poročila o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da je (tokrat) predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo, z dne 27.03.2006, vlagatelj navaja, da je opravil vpogled v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov in pri tem ugotovil, da tudi slednja nista oddala pravilni ponudbi, saj je veljavnost obeh potekla že 01.03.2006, potekli pa sta tudi veljavnosti predloženih bančnih garancij za resnost ponudb, in sicer pri izbranem ponudniku dne 11.03.2006, pri ponudniku RRC d.d., Ljubljana pa dne 01.03.2006.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 2.5., od ponudnikov zahteval, da izpolnijo vse pogoje v skladu z 42. in 42. a členom ZJN-1, pri tem pa zapisal, da morajo ponudbe veljati do 01.03.2006. Nadalje je naročnik, in sicer v 10. točki razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval, da morajo predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2 MIO SIT, v drugem odstavku podtočke 7.1 (Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) pa še navedel, da mora finančno zavarovanje za resnost ponudbe veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe ter v isti točki še dodal, da mora ponudnik v primeru, če bo podal veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil veljavnost ponudbe do 01.03.2006, veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe pa do 11.03.2006, ponudnik RRC d.d., Ljubljana pa je ponudil veljavnost ponudbe (in bančne garancije za resnost ponudbe) do 01.03.2006.
Kot nadalje navaja vlagatelj, ponudnik RRC d.d., Ljubljana ni sledil zahtevam naročnika iz navodil razpisne dokumentacije, saj veljavnosti priložene bančne garancije za resnost ponudbe ni podal v zahtevani dolžini. Naročnik še navaja, da je naročnik sprejel spremembo poročila o oddaji naročila dne 15.03.2006, torej v času, ko noben izmed (obeh) ponudnikov ni imel več pravilne ponudbe, saj sta potekli obe bančni garanciji za resnost ponudb kakor tudi veljavnost (obeh) ponudb.
Vlagatelj opozarja na točko 2.13 razpisne dokumentacije, v kateri je naročnik navedel, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, izločene. Vlagatelj opozarja tudi na dejstvo, da izbrani ponudnik in ponudnik RRC d.d., Ljubljana nista podaljšala svojih ponudb niti veljavnosti bančnih garancij za resnost ponudb zato meni, da njuni ponudbi nista veljavni in posledično tudi nista pravilni.

Vlagatelj predlaga, da se v celoti razveljavi dokument "Sprememba poročila o oddaji javnega naročila", z dne 15.03.2006 in se ugotovi, da nobena izmed ponudb ni pravilna oziroma podrejeno, da se razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer 200 točk za vpogled v ponudbi, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 20% DDV (290.400,00 SIT) ter stroške vplačane revizijske takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 402-41/06 2006/029, z dne 13.04.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je med poglavjem 7.1 na strani 52 razpisne dokumentacije in Prilogo (Fin. 1) na strani 54 neskladje glede njegove zahteve, ki se nanaša na veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe (iz prve zahteve izhaja, da mora veljati 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, iz druge pa izhaja, da mora veljati najkasneje do 01.03.2006), zaradi česar je (v tem segmentu) kot pravilne upošteval ponudbe vseh treh udeleženih ponudnikov (tako vlagateljevo ponudbo kot tudi ponudbo ponudnika RRC d.d., Ljubljana, ki sta imela veljavno bančno garancijo do 01.03.2006, kot tudi ponudbo izbranega ponudnika, ki je priložil bančno garancijo za resnost ponudbe, ki je bila veljavna do 11.03.2006). Kot še navaja naročnik, so imeli vsi trije ponudniki veljavne ponudbe do 01.03.2006. Naročnik v zvezi s tem še dodaja, da v kolikor se je vlagatelju, zgoraj opisana neskladnost razpisne dokumentacije zdela sporna, bi moral do roka, predvidenega v razpisni dokumentaciji, zahtevati pojasnilo oziroma bi moral, ob upoštevanju omejitev iz petega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo.
Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da gre za nepravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 le v primeru, kadar ima slednja pomanjkljivosti, v ponudbah izbranega ponudnika in ponudnika RRC d.d., pa teh ni, zato sta njuni ponudbi pravilni.
Naročnik navaja, da ZJN-1 ne ureja sprejema ponudbe po preteku njene veljavnosti, zato je naročnik to vprašanje presojal po splošnih pravilih Obligacijskega zakonika ( Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04; v nadaljevanju: OZ), ki v prvem odstavku 31. člena določa, da se z zamudo sprejeta ponudba šteje za novo ponudbo naslovnika, razen če ponudnik naslovniku takoj sporoči, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi. Na ta način ima ponudnik, ki je od naslovnika prejel izjavo o sprejemu svoje ponudbe šele potem, ko je ponudbi že potekel rok veljavnosti, možnost sanirati naslovnikovo zamudo in s tem ohraniti svojo ponudbo v veljavi. Kot navaja naročnik, mu je izbrani ponudnik dne 31.03.2006 poslal izjavo, s katero ga je obvestil, da je pripravljen skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila pod pogoji iz njegove ponudbe, z dne 13.12.2005. Kot nadalje ugotavlja naročnik, je izbrani ponudnik v predmetni izjavi tudi navedel, da bo naročniku v najkrajšem možnem času predložil tudi izjavo Deželne banke Slovenije, da se podaljšuje veljavnost predložene bančne garancije za resnost ponudbe.
Z opisanim je izbrani ponudnik po naročnikovem mnenju ponudbo ohranil v veljavi, hkrati pa tudi saniral naročnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe, vse v skladu z 31. členom OZ. Naročnik se v zvezi s tem sklicuje tudi na dve odločitvi Državne revizijske komisije (št. 018-300/03-24-2085 in št. 018-267/03-21-1891), v katerih je slednja zavzela stališče, da mora naročnik v primeru, kadar poteče veljavnost ponudb, nastali položaj presojati po 31. členu OZ, ki ureja zapozneli sprejem ponudbe. Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da po preteku roka za veljavnost ponudb le-te ponudnikov sicer res ne zavezujejo več, kar pa ne pomeni, da naročnik ne sme izbrati najugodnejše ponudbe.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 21.04.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V njej je navedel še, da zahteve naročnika iz poglavja 2.5 razpisne dokumentacije niso bile sporne v času oddaje ponudb, zato meni, da v delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na neveljavnost ponudb in bančnih garancij za resnost ponudbe ne more biti prekludiran. Vlagatelj opozarja na dejstvo, da se naročnik sklicuje na dopis izbranega ponudnika, z dne 31.03.2006, vlagatelj pa je zahtevek za revizijo vložil dne 27.03.2006. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik v skladu z 11. členom ZRPJN ustaviti vse aktivnosti, ne pa da je upošteval predloženo izjavo izbranega ponudnika. Slednja je bila, kot ugotavlja vlagatelj, poslana za potrebe naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.
Vlagatelj pa tudi sicer meni, da je bila navedena izjava izbranega ponudnika nepotrebna, saj bi bila 31.03.2006 v primeru, da vlagatelj ne bi vložil zahtevka za revizijo, izpodbijana odločitev dokončna in pravnomočna. Vlagatelj navaja, da predložena izjava ne more sanirati nepravilne ponudbe izbranega ponudnika, in ponovno poudarja, da naročnik v času sprejema izpodbijane odločitve ni razpolagal s pravilnimi ponudbami.
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da predmetna vloga ne pomeni dopolnitve zahtevka za revizijo, temveč zgolj odgovor vlagatelja na odločitev naročnika. Glede na prej navedeno vlagatelj meni, da je predmetno vlogo potrebno šteti kot 1. pripravljalno vlogo. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo predmetne vloge, in sicer 2000 točk ter 20% DDV (396.000,00 SIT).
Pooblaščenec izbranega ponudnika (odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ul. 12a, Ljubljana) je z dopisom, z dne 28.04.2006 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 03.05.2006), Državno revizijsko komisijo zaprosil za vpogled v spisovno dokumentacijo.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je imel naročnik pravico izbrati najugodnejšo ponudbo kljub dejstvu, da je tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila rok veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika (in tudi vsem ostalim ponudbam) že pretekel.
Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da sta ob upoštevanju, da je obema (pre)ostalima ponudbama (to je ponudbi izbranega ponudnika in ponudbi podjetja RRC d.d., Ljubljana) pretekel rok veljavnosti, le-ti nepravilni. Naročnik pa nasprotno zatrjuje, da gre ob upoštevanju določil ZJN-1, za nepravilno ponudbo le v primeru, kadar ima ta pomanjkljivosti, ki so v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije in da je nastali položaj (ob upoštevanju dveh odločitev, ki ju je predhodno sprejela Državna revizijska komisija) presojal po splošnih pravilih OZ oziroma po 31. členu le-tega.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da je potrebno vprašanje pravilnosti ponudb presojati v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 v 13. točki 3. člena pojasnjuje, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Kvalifikacija posamezne ponudbe kot "pravilne ponudbe" je torej v skladu z zakonom vezana na popolno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika, ki jih je zapisal v razpisni dokumentaciji. Če pa naročnik po opravljenem pregledu ponudb ugotovi, da posamezna ponudba v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (ni pravilna v smislu prej navedene določbe ZJN-1), jo je v skladu z izrecno določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti. V zvezi s tem je potrebno še ugotoviti, da se presoja pravilnost posamezne ponudbe zgolj na podlagi stanja ponudbene dokumentacije, kakršna je bila predložena naročniku v trenutku oddaje ponudbe, saj kot določa ZJN-1 v 54. členu, po izteku roka za oddajo ponudb ponudbene vsebine v nobenem primeru ni več mogoče spremeniti.
Ker vlagatelj (kljub vpogledu v ponudbeno dokumentacijo) ni ugotovil nobene formalne niti vsebinske nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika (vlagatelj v zvezi s slednjo namreč zatrjuje le, da je ponudba prenehala veljati že pred njeno izbiro) se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da se v obravnavanem primeru ne more postavljati vprašanje njene pravilnosti v smislu določil ZJN-1, pač pa je potrebno sporno vprašanje presojati s pomočjo uporabe splošnih pravil obligacijskega prava.

V obligacijskem pravu načelno velja, da je lahko sprejeta le ponudba, ki je veljavna. To pomeni, da mora naslovnikova izjava o sprejemu prispeti k ponudniku do poteka veljavnosti ponudbe oziroma do takrat, ko ponudba ponudnika veže. OZ v prvem odstavku 26. člena določa, da ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka.

V obravnavanem primeru je iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi zapisal, da je njegova ponudba veljavna do 01.03.2006. V skladu s pravilom iz prvega odstavka 26. člena OZ je torej ponudba izbranega ponudnika prenehala veljati dne 01.03.2006.

Iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je dalje razvidno, da je naročnik ponudnike obvestil o izbiri najugodnejše ponudbe s "Spremembo poročila o oddaji naročila", št 433-01/39-30/2005/0530-020, z dne 15.03.2006. Iz navedenega je razvidno, da je naročnik sprejel odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe šele potem, ko je veljavnost ponudbe izbranega ponudnika že pretekla. Nastali položaj je potrebno presojati po pravilih OZ, ki urejajo zapozneli sprejem ponudbe.

Položaj ponudbe, katere rok veljavnosti je pretekel, je urejen v 31. členu OZ (Zapozneli sprejem in zapoznela vročitev izjave o sprejemu). OZ v prvem odstavku 31. člena določa, da se z zamudo sprejeta ponudba šteje za novo ponudbo naslovnika, razen če ponudnik naslovniku takoj sporoči, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi. S citiranim pravilom je zakon določil poseben pogoj, pod katerim ima lahko zapozneli sprejem enake učinke kot pravočasni sprejem ponudbe. Pogoj za to, da zapozneli sprejem učinkuje enako kot pravočasen sprejem ponudbe, je, da ponudnik naslovniku izrecno izjavi, da velja pogodba za sklenjeno po njegovi prvotni ponudbi. Na ta način dobi ponudnik, ki je od naslovnika prejel izjavo o sprejemu svoje ponudbe šele potem, ko je ponudbi že potekel rok veljavnosti v smislu prvega odstavka 26. člena OZ, v skladu z določbo prvega odstavka 31. člena OZ možnost, da sanira naslovnikovo zamudo in s tem ohrani svojo ponudbo v veljavi. Ponudnik pa mora zato, da bi saniral naslovnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe, naslovniku le izrecno sporočiti, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi.

V obravnavanem primeru je iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je izbrani ponudnik potem, ko je od naročnika prejel "Spremembo obvestila o oddaji naročila", št 433-01/39-30/2005/0530-020, z dne 15.03.2006, naročniku poslal dopis, z dne 31.03.2006, s katerim ga je obvestil, da podaljšuje veljavnost ponudbe, z dne 13.12.2005 in da je pripravljen skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila pod pogoji iz njegove ponudbe, z dne 13.12.2005 (izbrani ponudnik je dne 05.04.2006 naročniku poslal tudi "novo" bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2 MIO SIT, z veljavnostjo od 03.04.2006 do 11.07.2006). Z opisanim ravnanjem je izbrani ponudnik v skladu z določilom prvega odstavka 31. člena OZ svojo ponudbo, s katero se je prijavil na predmetni razpis in je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi izbrana kot najugodnejša, ohranil v veljavi, obenem pa je saniral tudi naročnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe.
Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da naročnik s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika kot najugodnejšo ponudbo, ni ravnal v nasprotju z zakonom.
Državna revizijska komisija je navedeno stališče (kot pravilno ugotavlja vlagatelj), ob ugotivitvi enakega dejanskega stanja, zavzela tudi v revizijskih zadevah, ki ju je vodila pod opravilnima številkama 018-267/03-21-1891 in 018-300/03-24-2085.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi pa je Državna revizijska komisija (ob upoštevanju drugega odstavka 19. člena ZRPJN) v tem postopku preverila tudi vlagateljevo trditev o tem, da je ponudba podjetja RRC d.d., Ljubljana, nepravilna iz razloga, ker predložena bančna garancija ni podana v zahtevani dolžini trajanja. Pregled naročnikovih zahtev, ki se nanašajo na predložitev bančne garancije za resnost ponudbe pokaže, da je naročnik v delu, ki se nanaša na rok veljavnosti le-te, navedel dve različni navodili. V prvem (točka 7.1 - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) je naročnik zapisal, da mora bančna garancija za resnost ponudbe veljati še najmanj 10 dni po preteku ponudbe (to je do 11.03.2006), v vzorcu bančne garancije za resnost ponudbe pa navedel, da mora slednja veljati najkasneje do 01.03.2006. Ker nejasna, dvoumna in nekonsistentna navodila ne morejo iti v škodo ponudnikom se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da je kot pravilne v spornem segmentu upošteval vse ponudbe, v katerih je bila predložene bančna garancija bodisi v skladu s "prvo zahtevo" (v skladu s slednjo sta ravnala ponudnik RRC d.d., Ljubljana in vlagatelj) bodisi v skladu z "drugo zahtevo" (v skladu z le-to pa je ravnal izbrani ponudnik) iz razpisne dokumentacije oziroma ugotavlja, da je potrebno šteti, da je ponudnik RRC d.d., Ljubljana (s predložitvijo bančne garancije za resnost ponudbe, ki je veljala do 01.03.2006), predmetno zahtevo v celoti izpolnil.

Ob vsem zgoraj navedenem (zlasti ob upoštevanju dejstva, da ponudba izbranega ponudnika ni nepravilna, kar je v obravnavani revizijski zadevi tudi glavni vlagateljev očitek) Državna revizijska komisija še ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe iz obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v celoti brezpredmetne.

Ob opisanem je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek zavrnila kot neutemeljen je ocenila, da vpogled v spisovno dokumentacijo, s strani pooblaščenca izbranega ponudnika, ni smiseln.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.05.2006

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- RS, Ministrstvo za finance, CARINSKA UPRAVA RS, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana
- odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ul. 12a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana