018-130/2006 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Številka: 018-130/2006-33-1267

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Čiščenje poslovnih prostorov - sklop A, Generalno čiščenje - sklop B in Dobava sanitarno - higienskega materiala - sklop C" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Valina d.o.o., štepanjska cesta 22b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta 41, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.05.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovana v sklepu oziroma obvestilu o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. Tu 11/2-2006 ŽB/mž - 12, z dne 13.03.2006 za sklope A, B in C.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 187.755,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti "Čiščenje poslovnih prostorov - sklop A, Generalno čiščenje - sklop B in Dobava sanitarno - higienskega materiala - sklop C".

Dne 21.02.2006 je naročnik izdal sklep o začetku postopka za oddajo predmetnega javnega naročila, istega dne je naročnik povabil k oddaji ponudbe 5 (pet) ponudnikov, in sicer ponudnika A-CLEAN d.o.o., Koprska ulica 106g, Ljubljana, vlagatelja, MANICOM d.o.o., Povšetova ulica 65, Ljubljana, KUKL d.o.o., Danile Kumarjeve ulica 21, Ljubljana, ter TOTAL SYSTEM d.o.o., Popovičeva ulica 8, Ljubljana.

Naročnik je s sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika dne 13.03.2006 izbral za vse 3 (tri) sklope (A, B in C) ponudnika MANICOM d.o.o., Povšetova ulica 65, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki ga je istega dne posredoval le-temu, preostalim štirim ponudnikom pa je istega dne posredoval obvestilo o oddaji.

Dne 20.03.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, istočasno pa je tudi prosil za vpogled v dokumentacijo drugih ponudnikov.

Naročnik je dne 27.03.2006 posredoval vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri med drugim pojasni, da je, kot je razvidno že iz povabila k oddaji ponudbe, merilo za izbiro ponudnika najnižja cena, kar izhaja že iz določbe 1. točke prvega odstavka 5. člena internega Pravilnika o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti pod opr. št. Tu 8/A-2004, z dne 06.04.2004, ter posredno iz določbe prvega in tretjega odstavka 51. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Izbrani ponudnik je za vse tri sklope ponudil najnižjo ceno.

Naročnik je dne 31.03.2006 vlagatelju omogočil vpogled v prispele ponudbe za predmetno javno naročilo, ki je trajal 45 minut (uradni zaznamek na naročnikovi dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji, podpisan s strani vlagateljevega pooblaščena - odvetnika).

Dne 05.04.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudb ponudnikov, ki so se uvrstile pred njegovo, za sklop C pa trdi, da so navodila za pripravo ponudbe takšna, da ne omogočajo primerjave prispelih ponudb ter izbora najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj najprej očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker navedeni ponudnik ni pravočasno priložil zahtevane izjave o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-1, s čimer je naročnik kršil določbo prvega in drugega odstavka 76. člena ZJN-1. Navedena ponudba bi morala biti izločena v celoti, torej za sklop A, B in C.
Nadalje vlagatelj očita naročniku, da v ponudbi ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, ni naveden rok plačila za opravljene storitve, ki je bistvena sestavina ponudbe. Naročnik je namreč v povabilu k predložitvi ponudbe izrecno navedel, da je minimalni rok plačila 30 dni, in s tem določil pogoj za ocenjevanje pravilnosti ponudbe. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik navedeno ponudbo izločiti kot nepravilno v vseh treh sklopih, česar pa ni storil, in je s tem kršil 76. člen ZJN-1.
V nadaljevanju vlagatelj očita naročniku kot drugi razlog za nepravilnost ponudbe ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, v vseh treh sklopih, da je le-ta navedel v ponudbi, da se cena ponujenih storitev povečuje 1 x letno, kar je, glede na določeno edino merilo za ocenjevanje ponudb "cena opravljene storitve", v nasprotju s tretjim odstavkom 51. člena ZJN-1, ki ob edinem merilu najnižja cena naročniku ne dopušča priznavati izvajalcu naknadnega poviševanja cen po sklenitvi pogodbe.
Nadalje vlagatelj očita naročniku, da ponudbe ponudnika A-CLEAN d.o.o., Ljubljana, ni podpisala oseba, ki je družbo upravičena zastopati (direktor ali prokurist), saj je iz zbirke sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani razvidno, da sta podpise deponirala samo osebi Matjaž Madon in Marko Madon. Vlagatelj prilaga fotokopijo obrazca OP, ki se nahaja v zbirki listin, in iz katerega sta razvidna podpisa navedenih dveh oseb. Po vlagateljevem mnenju citirana ponudba ni veljavna in bi morala biti izločena. Naročnik je s tem kršil določbo 76. člena ZJN-1.
Kot očitek, prav tako vezan na ponudbo ponudnika A-CLEAN d.o.o., Ljubljana, vlagatelj navaja tudi, da je ponudnik postavil v svoji ponudbi pogoje za opravljanje ponujene storitve, saj je pripravljen opravljati storitve samo pod pogoji iz 10. točke ponudbe, kjer je navedeno, da mora naročnik omogočiti brezplačno hrambo čistil ter opreme za čiščenje, prostor za hrambo delovnih oblek njegovih delavcev ter prostor za preoblačenje le-teh. S tem se je navedeni ponudnik postavil v ugodnejši položaj glede na ostale. Vlagatelj te možnosti ni predvidel, zato ni mogel pripraviti svoje ponudbe pod enakimi pogoji. Predmetna ponudba je tudi iz tega razloga nepravilna, saj je pripravljena v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Nazadnje očita vlagatelj naročniku, da je v sklopu C kršil 23. in 50. člen ZJN-1. V povabilu k oddaji ponudb je naročnik sicer navedel, da morajo ponudniki natančno specificirati cene posameznih sanitarno - higienskih pripomočkov, vendar ni dovolj natančno postavil svojih zahtev. Skladno s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1 mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik lahko na njeni osnovi pripravil pravilno ponudbo. Naročnik ni navedel, kako bo ugotovil, katera ponudba za sklop C bo najcenejša (ali se bo ugotavljala skupna cena kot seštevek postavk po posameznih artiklih, ali se bo cena posameznih artiklov množila s predvideno porabo le-teh, ali pa kako drugače). Vlagatelj navaja, da je nemogoče oceniti, katera ponudba je najugodnejša, ter izbrati ponudnika.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovane v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. Tu 11/2-2006, z dne 13.03.2006, za sklopa A in B, ter razveljavitev celotnega postopka javnega naročila, št. Tu 11/2-2006, za sklop C.
V revizijski postopek vlagatelj priglaša stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo, stroške odvetniških storitev v višini 1000 točk (od tega 900 točk za kritje stroškov priprave zahtevka po tar. št. 18, 100 točk pa za stroške vpogleda v prispele ponudbe, ki je trajal 45 minut, po tar. št. 38), materialne stroške pavšalno v višini 2% ter 20% DDV.

Naročnik je dne 11.04.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je izbrani ponudnik dejansko posredoval manjkajočo listino "Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN" dne 08.03.2006, torej po preteku roka, ki je bil določen za oddajo ponudb, pri čemer je prišlo do navedene situacije zaradi napake na strani naročnika. Zaradi zagotovitve enakega obravnavanja vseh ponudnikov in ker za napako na strani naročnika posledično ne more odgovarjati ponudnik je naročnik, sklicujoč se na 54. člen ZJN-1, dne 08.03.2006, po elektronski pošti posredoval obrazec, ki ga je izbrani ponudnik istega dne po telefaksu posredoval naročniku.
Glede ponudbe ponudnika A-CLEAN d.o.o., Ljubljana, naročnik pojasni, da ponudbe glede na priložen izpis iz sodnega registra dejansko ni podpisala oseba, ki je družbo upravičena zastopati, pri čemer naročnik ponudnikom ni pošiljal predpisanega obrazca, iz katerega bi izhajalo, kdo mora ponudbo podpisati, res pa je, da je bil podpisnik določen na priloženem obrazcu "Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN", kjer se zahteva, da je podpisan zakoniti zastopnik. Navedbe vlagatelja, da je navedeni ponudnik v ponudbi pogojeval ponujene storitve pa v nadaljevanju niso odločilnega pomena za presojo, saj se naročnik z vlagateljem strinja, da je konkretno ponudbo že iz uvodoma navedenega razloga potrebno šteti kot nepravilno.
Glede ponudbe ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, pa naročnik obrazloži, da ne-vsebovanje roka plačila ne more biti razlog za nepravilnost te ponudbe, saj gre šteti ob dejstvu, da ne navaja kakšnih drugih plačilnih rokov, da se z rokom, navedenim v povabilu k oddaji ponudbe, strinja. V zvezi z očitkom, vezanim na ponudbo ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, glede spreminjanja cene ponujenih storitev 1 x letno pa naročnik ugotavlja, da je ta navedba v ponudbi zgolj pogojna, in bi se upoštevala, če bi naročnik nanjo pristal, zaradi česar pa to ne more biti razlog za nepravilnost citirane ponudbe.
Glede očitka zaradi nejasne razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na ocenjevanje ponudb za sklop C pa naročnik pojasni, da je bilo iz vseh predloženih ponudb mogoče ugotoviti, kateri ponudnik je najugodnejši, pri čemer je naročnik v primeru, da je ponudnik določil višjo količino, navedeni znesek delil, tako da je dobil želeno količino, ki je bila primerljiva z ostalimi ponudbami.
Vlagatelj je z vlogo dne 12.04.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. S to vlogo vlagatelj priglaša tudi dodatne stroške postopka, in sicer v višini 50 odvetniških točk + 20% DDV ter stroške poštnine, ki so razvidni iz nalepke na kuverti.

Naročnik je z dopisom dne 14.04.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker navedeni ponudnik ni pravočasno priložil zahtevane izjave o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-1, s čimer je naročnik kršil določbo prvega in drugega odstavka 76. člena ZJN-1, in zaradi česar bi navedena ponudba morala biti izločena v celoti, torej za sklop A, B in C.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik tudi izbranemu ponudniku posredoval dokument z naslovom "Povabilo k oddaji ponudbe", ki ima na zadnji (tretji) strani naveden tekst (tretji odstavek) "Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN podpišite, če v izjavi zatrjevana dejstva ustrezajo vašemu status in okoliščinam.", nadalje tekst (šesti odstavek) "Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do dne 7.3.2006." ter tekst (na koncu tretje strani) "Priloga: - Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN.". Naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo tudi sam priznava, da je izbranega ponudnika naknadno po izteku roka, ki je bil določen za prispetje ponudb, sklicujoč se na 54. člen ZJN-1, pozval k predložitvi spornega obrazca, češ da je manjkal kot priloga k povabilu k oddaji ponudb, kar naj bi bila krivda naročnika.
Postopki oddaje javnih naročil ne glede na to, ali gre za javna naročila male vrednosti ali pa za javna naročila t.i. velike vrednosti zahtevajo tako od ponudnikov kot tudi od naročnikov aktivno sodelovanje ves čas tekom trajanja posameznega konkretnega postopka oddaje. Izbrani ponudnik je očitno prejel povabilo k oddaji ponudbe, ki vsebuje tudi zgoraj navedene tekste, vezane na sporno izjavo. Na izbranem ponudniku pa je po prejemu povabila k oddaji ponudbe bilo, da le-to pregleda oziroma prouči, in morebiti opozori naročnika na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti. Glede na navedeno bi izbrani ponudnik lahko pravočasno zaprosil naročnika za dodatno obvestilo ali pojasnilo v smislu tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, saj bi lahko utemeljeno sklepal, da izjave, kot jo zahteva konkretno povabilo k oddaji ponudbe, ne bo mogel predložiti (pravočasno).
Glede na navedeno je naročnik s tem, ko je sporno izjavo posredoval v podpis izbranemu ponudniku naknadno po izteku roka za prispetje ponudb, ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1, ki mu prepoveduje zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnokoli spremembo vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in take spremembe, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Posledično je naročnik v konkretnem primeru ravnal tudi v nasprotju s 76. členom ZJN-1.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predmetni očitek utemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da v ponudbi ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, ni naveden rok plačila za opravljene storitve, ki je bistvena sestavina ponudbe, zaradi česar bi moral naročnik navedeno ponudbo izločiti kot nepravilno v vseh treh sklopih, česar pa ni storil, in je s tem kršil 76. člen ZJN-1.
Z namenom razjasnitve spornega vprašanja je Državna revizijska komisija vpogledala v dokument "Povabilo k oddaji ponudbe" in ugotovila, da je naročnik na tretji strani le-tega določil rok plačila 30 dni po prejemu računa, nikjer pa ni zahteval od ponudnika, da mora rok plačila tudi navesti v svoji ponudbi. Nadalje Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo navedenega ponudnika ugotavlja, da le-ta ni navedel drugega roka plačila, zato je naročnikova ugotovitev, da navedeni ponudnik pristaja na zahtevani oziroma razpisani plačilni rok, pravilna.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predmetnemu očitku.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede nepravilnosti ponudbe ponudnika TOTAL SYSTEM d.o.o., Ljubljana, v vseh treh sklopih, ker je le-ta navedel v ponudbi, da se cena ponujenih storitev povečuje 1 x letno, kar je, glede na določeno edino merilo za ocenjevanje ponudb "cena opravljene storitve", v nasprotju s tretjim odstavkom 51. člena ZJN-1.
Na osnovi vpogleda v ponudbo navedenega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v ponudbi pod postavko "redno čiščenje" (sklop A) navedel v rubriki "Predračunska vrednost ponudbe", da "bi se pogodbena cena spreminjala enkrat letno, in sicer se usklajuje z rastjo BOD v RS", ter da pri ostalih dveh sklopih (B in C) navedeni ponudnik ni navedel teksta glede spreminjanja cen enkrat letno. Nadalje Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v povabilo k oddaji ponudbe ugotavlja, da naročnik v njem ni predvidel možnosti spreminjanja cen, zato gre razumeti tako določen tekst v navedeni ponudbi, kljub naročnikovi drugačni interpretaciji sporne zadeve v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kot dodatno pogojevanje s strani ponudnika, kar je konkretnem primeru nedopustno (t.i. edino merilo je najnižja cena), nasploh v kontekstu namena tretjega odstavka 51. člena ZJN-1, ki v primeru edinega merila najnižja cena, naročniku ne dovoljuje po sklenitvi pogodbe izvajalcu priznavati naknadnega poviševanja cen (takega, ki ni že vnaprej ustrezno predvideno s strani naročnika v razpisnih pogojih; v tem kontekstu Državna revizijska komisija opozarja naročnika na Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja - Uradni list RS, št. 1/04). Naročnik namreč s povabilom k oddaji ponudbe potencialnim ponudnikom predstavi svoje pogoje, in le-teh se mora posamezni ponudnik držati, prav tako pa ne more v svoji ponudbi navajati morebitnih novih pogojev.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predmetni očitek v delu, ki se nanaša na sklop A, utemeljen.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da ponudbe ponudnika A-CLEAN d.o.o., Ljubljana, ni podpisala oseba, ki je družbo upravičena zastopati (direktor ali prokurist).
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v navedeno sporno ponudbo in ugotovila, da je navedeni ponudnik na prvi strani ponudbe pod točko 2 zapisal kot odgovorno osebo Črepinšek Aleksander, ki naj bi bila na koncu navedene ponudbe tudi podpisana. Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je priloženi obrazec k ponudbi ("Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN") v rubriki "Zakoniti zastopnik ponudnika" očitno podpisan od iste osebe, ki je navedena v podatkih o ponudniku kot odgovorna oseba. Nadalje je Državna revizijska komisija dne 26.04.2006 vpogledala v izpisek iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 13228300 za pravno osebo A-CLEAN d.o.o., Koprska 106g, Ljubljana, matična številka 1446738, in ugotovila, da ima navedena pravna oseba zastopnike Črepinšek Aleksander (direktor), Madon Marko (direktor) ter Madon Matjaž (prokurist). Vlagatelj zatrjuje, da podpis, ki je v sporni ponudbi, ni od osebe, ki je upravičena družbo zastopati, in sicer ni niti od direktorja Madon Marka, niti od prokurista Madon Matjaža, v ničemer pa ne pojasni oziroma z ničemer pa ne dokaže, da podpis, ki je na navedenih mestih sporne ponudbe, ni od (tretjega) zastopnika Črepinšek Aleksandra.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je ponudnik A-CLEAN d.o.o., Ljubljana, postavil v svoji ponudbi pogoje za opravljanje ponujene storitve, saj je pripravljen opravljati storitve samo pod pogoji iz 10. točke ponudbe, kjer je navedeno, da mora naročnik omogočiti brezplačno hrambo čistil ter opreme za čiščenje, prostor za hrambo delovnih oblek njegovih delavcev ter prostor za preoblačenje le-teh, s čemer se je navedeni ponudnik postavil v ugodnejši položaj glede na ostale.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v sporno ponudbo in ugotovila, da je navedeni ponudnik v točki 10 (obveznosti naročnika) le-te med drugim navedel, da je naročnik dolžan izvajalcu del brezplačno zagotoviti primerne prostore za skladiščenje čistil in delovnih sredstev ter prostore za preoblačenje izvajalčevega osebja in shranjevanje njegovih oblačil. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pogoji očitno nanašajo na izvajanje storitev oziroma na sklopa A in B, in ne na sklop C, kjer gre za dobavo sanitarno-higienskega materiala po dejanskih potrebah oziroma porabi. Nadalje je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v povabilo k oddaji ponudbe ugotovila, da naročnik v njem ni predvidel, da bo izvajalcu zagotavljal brezplačno primerne prostore za skladiščenje čistil in delovnih sredstev ter prostore za preoblačenje izvajalčevega osebja in shranjevanje njegovih oblačil. Je pa naročnik na zadnji (tretji) strani povabila k oddaji ponudbe v tretjem odstavku izrecno zapisal da "naj cena storitve specificirano vključuje vse stroške, ...". Zatorej gre razumeti tako določen tekst v navedeni ponudbi, glede brezplačnega zagotavljanja primernih prostorov za skladiščenje čistil in delovnih sredstev ter prostorov za preoblačenje izvajalčevega osebja in shranjevanje njegovih oblačil, kot dodatno pogojevanje s strani ponudnika, kar je v konkretnem primeru nedopustno in v nasprotju z zahtevo naročnika po vključitvi vseh stroškov v ceno. Naročnik namreč s povabilom k oddaji ponudbe potencialnim ponudnikom predstavi svoje pogoje, in le-teh se mora posamezni ponudnik držati, prav tako pa ne more v svoji ponudbi navajati morebitnih novih pogojev. S takšnim spornim pogojem, kot ga je opredelil navedeni ponudnik v točki 10 svoje ponudbe, se je lahko le-ta, kot utemeljeno navaja vlagatelj, postavil v ugodnejši položaj glede na ostale (ponudnike), oziroma je le-ta pripravil ponudbo, ki ne vključuje vseh stroškov, kot izhaja iz povabila k oddaji ponudbe (da mora cena zajemati vse stroške ipd.).
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predmetni očitek v delu, ki se nanaša na sklop A in B, utemeljen.

Kot zadnjega je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je naročnik v sklopu C kršil 23. in 50. člen ZJN-1, saj ni navedel, kako bo ugotovil, katera ponudba za sklop C bo najcenejša (ali se bo ugotavljala skupna cena kot seštevek postavk po posameznih artiklih, ali se bo cena posameznih artiklov množila s predvideno porabo le-teh, ali pa kako drugače).
Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom poudarja, da se zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Nadalje Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom poudarja, da predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN odmik od pravila prvega odstavka 12. člena ZRPJN glede možnosti vlaganja zahtevka za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, saj določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Ker se zainteresirani ponudnik z določili razpisne dokumentacije oziroma z vsebino povabila k oddaji ponudbe seznani praviloma ob prejemu le-tega za posamezen konkreten postopek oddaje javnega naročila, skuša ZRPJN s predhodno navedeno določbo preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji ponudbe, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko spozna, da se postopek oddaje javnega naročila zanj ne bo končal ugodno oziroma se ne konča ugodno.
Na podlagi vpogleda v spis o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da se je vlagatelj z domnevno spornimi določbami povabila k oddaji ponudbe za konkretno javno naročilo male vrednosti, ki jih v zahtevku za revizijo navaja med kršitvami, seznanil pred rokom, določenim za predložitev ponudb, to je pred 07.03.2006. V nadaljevanju je Državna revizijska ugotovila, da vlagatelj pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, ni vložil zahtevka za revizijo iz naslova domnevne nejasnosti povabila k oddaji ponudbe. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevni nejasnosti povabila k oddaji ponudbe torej v konkretnem primeru ni več mogoča, saj bi moral vlagatelj v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo iz naslova očitanih kršitev že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Domnevno sporne očitane nejasnosti v konkretnem povabilu k oddaji ponudbe so tako postale po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, aksiom, vlagatelj pa je postal prekludiran v možnosti navajanja kršitev iz tega naslova.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predmetnemu očitku.

Vlagatelj je podal v zahtevku za revizijo, kot je že predhodno navedeno v tem sklepu, predlog za razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovane v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. Tu 11/2-2006, z dne 13.03.2006 za sklopa A in B, ter za razveljavitev celotnega postopka javnega naročila, št. Tu 11/2-2006, za sklop C. Vezano na vse gornje ugotovitve je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, sledila vlagateljevemu predlogu za razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, vsebovane v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. Tu 11/2-2006, z dne 13.03.2006, za sklope A, B in C, saj vlagatelj ni utemeljil razlogov, ki bi za sklop C narekovali razveljavitev celotnega postopka javnega naročila, št. Tu 11/2-2006. Vsled tega je Državna revizijska komisija odločila o vlagateljevemu zahtevku za revizijo kot izhaja iz točke 1 izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 1.000 točk (od tega 900 točk za kritje stroškov priprave zahtevka po tar. št. 18, 100 točk pa za stroške vpogleda v prispele ponudbe, ki je trajal 45 minut, po tar. št. 38), povečano za 20% DDV, in 2% materialnih stroškov,
- strošek v protivrednosti 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV, za pripravo vloge za nadaljevanje postopka, ter strošek poštnine, ki je razviden iz nalepke na kuverti.
Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 600 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za odvetniške stroške priprave zahteve za revizijo postopka, skupaj tako v višini 79.200,00 SIT,
- v višini 2% od protivrednosti 600 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 1.584,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za pripravo vloge za nadaljevanje postopka, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT,
- strošek poštnine v višini 371,00 SIT (4 x 83,00 SIT + 39,00 SIT) za pošiljanje vloge za nadaljevanje postopka.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 187.755,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 05.05.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta 41, Ljubljana,
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana,
- MANICOM d.o.o., Povšetova ulica 65, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.