018-096/2006 Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta - popravni sklep

Številka: 018-96/2006-32-1155 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05 in 150/05; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsednici senata Vesni Cukrov, članici Državne revizijske komisije, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta in svetovalca Vojka Maksimčuka, v zadevi javnega razpisa "za ugotavljanje sposobnosti dobaviteljev za dobavo didaktične opreme za potrebe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, dne 20.04.2006

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-97/2006-32-962, z dne 31.03.2006, se v 2. točki izreka spremeni tako, da se zapis zneska 501.356,00 SIT nadomesti z zapisom zneska 401.356, 00 SIT.

Druga točka izreka sklepa, št. 018-97/2006-32-962, z dne 31.03.2006, se pravilno glasi: "Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške v višini 401.356,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.".

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je dne 31.03.2006 sprejela sklep, št. 018-97/2006-32-962. Državna revizijska komisija je v omenjenem sklepu naročniku naložila, da mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 501.356,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Skladno z določilom 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-97/2006-32-962, z dne 31.03.2006, je prišlo do pisne napake, zato na podlagi opredeljenih določil ZPP in z namenom odprave ugotovljene pomanjkljivosti sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-97/2006-32-962, z dne 31.03.2006, Državna revizijska komisija izdaja predmetni popravni sklep.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.04.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana
- Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana