018-111/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-111/06-33-1099

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in članice mag. Metke Cerar kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje JOHNSON & JOHNSON S.E., Podružnica Ljubljana, šmartinska 140, 1000, Ljubljana, ki ga zastopa Matija šešok, Zadružna 32, Komenda (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na 45. in 50. sklop, zavrže.

2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na 46. sklop, zavrne.

3. V preostalem se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 01-322/32-05, z dne 28.02.2006, v delu, ki se nanaša na 1., 8. in 42. sklop.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.06.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v štiriinpetdesetih (54.) sklopih. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod številko objave Ob-25332/05.

Dne 28.02.2006 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 01-322/32-05, s katero je vse sodelujoče ponudnike obvestil o izbiri najugodnejših ponudnikov. Vlagatelj je oddal ponudbo v 37. sklopih. V izpodbijanih sklopih so bili izbrani naslednji ponudniki: v 1., 8., 15., 42. in 48. podjetje PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, v 3., 22., 28., 34., 47. in 53. sklopu podjetje ANGIOMEDIC d.o.o., Tabor 4, Ljubljana in v 45., 46., in 50. sklopu podjetje KASTOR M.D, d.o.o., Vošnjakova 6, Ljubljana.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 13.03.2006), v katerem zatrjuje, da je naročnik med pravilnimi, primernimi in sprejemljivimi ponudbami ocenjeval (in ju v določenih sklopih celo izbral kot najugodnejši) tudi ponudbi podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana in KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana, čeprav ju je (že pred tem) spoznal za nesprejemljive ter ju zavrnil.
Vlagatelj nadalje navaja, da je opravil vpogled v ponudbe in pri tem ugotovil precej nepravilnosti.
Pri vpogledu v ponudbo podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana je vlagatelj odkril naslednje pomanjkljivosti:
- zahtevano dovoljenje za prodajo proizvodov proizvajalca EUCATECH A.G., Rheinfelden, Germany, ni niti podpisano niti žigosano,
- izjava, ki se nanaša na predložitev vzorcev ni skladna z zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije,
- vzorec pogodbe je žigosan samo na zadnji strani,
- k vzorcu pogodbe je priložena priloga št. 1, s katero si je ponudnik pridržal rok za dobavo od 4 do 7 tednov, medtem, ko razpisni pogoji jasno zahtevajo, da mora biti material dobavljiv najkasneje v 5 delovnih dneh oziroma v izjemnih primerih (celo) v 24. urah.
Vlagatelj še zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo ponudnika ANGIOMEDIC d.o.o., Ljubljana, ugotovil, da prva stran vzorca pogodbe ni niti parafirana (oziroma podpisana) niti žigosana.

Vlagatelj predlaga, da naj se odločitev o oddaji naročila delno razveljavi, in sicer v delu, v katerih so bile izbrane ponudbe KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana, PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ter ANGIOMEDIC d.o.o., Ljubljana.

Naročnik je s sklepom, z dne 16.03.2006, zahtevku za revizijo delno ugodil in navedel, da bo spremenil odločitev o oddaji naročila. Naročnik je vlagatelju priznal tudi stroške, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT.

Glede vlagateljevega očitka, ki se nanašata na presojo nesprejemljivih ponudb, in sicer ponudbe podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana in ponudbe PRO-GEM d.o.o., Ljubljana naročnik navaja, da je omenjeni ponudbi zavrnil le delno in ne v celoti (ponudbo podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana je zavrnil le v 43. sklopu, ponudbo PRO-GEM d.o.o., Ljubljana pa v 12. in 13. sklopu).
Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da pooblastilo proizvajalca EUCATECH A.G., ki ga je priložil ponudnik PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ni podpisano in navaja, da bo na podlagi te ugotovitve spremenil svojo odločitev v tistih sklopih, v katerih so bili ponujeni proizvodi proizvajalca EUCATECH A.G .
Naročnik zavrača vlagateljev očitek, ki se nanaša na, s strani ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana, predloženo izjavo o predložitvi vzorcev in zatrjuje, da ponudnik izjave sicer ni dobesedno prepisal, vendar pa je v le-tej navedel bistvene zahteve naročnika, in sicer, "da bo na naročnikov pisni poziv v roku 8 dni dostavil po 2 brezplačna vzorca ponujenih artiklov in materiala".
Naročnik zavrača tudi očitek vlagatelja, ki se nanaša na neustrezno žigosanje vzorca pogodbe, s strani ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana in navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti vsaka stran vzorca pogodbe tudi žigosana.
Naročnik še navaja, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval oziroma navedel, kolikšen mora biti minimalni rok prve dobave, zato iz tega razloga, ne sme izločiti ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da se strinja z vlagateljevim očitkom ki se nanaša na ponudbo ANGIOMEDIC d.o.o., Ljubljana in navaja, da bo slednjo izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je dne 31.03.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da vztraja pri vseh navedbah, katerim naročnik ni ugodil.

Naročnik je dne 03.04.2006, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z delom dokumentacije o predmetnem javnem naročilu. Po pozivu, s strani Državne revizijske komisije, je naročnik dne 05.04.2006, odstopil še originalne ponudbe.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot izhaja iz povzema navajanj obeh strank v tem postopku, je potrebno ugotoviti, da med vlagateljem in naročnikom niso več sporni tisti očitki, katerim je naročnik tekom revizijskega postopka ugodil. Naročnik je namreč zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na (ne)pravilnost ponudbe podjetja ANGIOMEDIC d.o.o., Ljubljana in na (ne)pravilnost ponudbe podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana (pri le-tej le v delu, ki se nanaša na proizvode proizvajalca Euchatech, torej v sklopih 15. in 48). Ob upoštevanju navedenega in ker je vlagatelj v obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 30.03.2006, zapisal, da vztraja (le) pri tistih navedbah, katerim naročnik ni ugodil, Državna revizijska komisija zgoraj navedenih očitkov ni presojala.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija sta med strankama v tem postopku tako sporni le še navedbi vlagatelja, ki se nanašata (ne)pravilnost ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana v sklopih 1, 8 in 42 in na (ne)pravilnost ponudbe podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana v 45., 46. in 50. sklopu.

Kar zadeva očitek vlagatelja, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana, Državna revizijska komisija ugotavlja, da z le-to, in sicer v sklopih 45 in 50, vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi mogla biti povzročena nikakršna škoda (celo v primeru, če bi se očitek izkazal kot utemeljen), zaradi česar mu v slednjih ni mogoče priznati aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka.
ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Iz zgoraj citiranega določila torej izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena naslednja dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti nastanka) škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).
Medtem, ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila (vendar le v sklopu 50, saj v sklopu 45 ponudbe sploh ni oddal) pa je hkrati tudi potrebno ugotoviti, da je možnost nastanka škode zaradi kršitve, ki se nanaša na (ne)pravilnost ponudbe podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana v sklopu 50, dejansko izključena.
Ker torej vlagatelj v predmetnih dveh sklopih bodisi (sploh) ni oddal ponudbe bodisi oddal manj ugodno ponudbo (vlagateljeva ponudba se je, ob upoštevanju edinega merila "najnižje cene" v 50. sklopu uvrstila šele na tretje mesto) in ker hkrati ni navajal, da je nepravilna tudi drugo uvrščena ponudba (ponudba podjetja AUREMIANA d.o.o., Sežana), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj dejansko nima možnosti, da bi bil v teh sklopih izbran kot najugodnejši ponudnik. Ker bi torej celo v primeru, ko bi se vlagateljev očitek izkazal kot utemeljen, naročniku v sklopu 50 še vedno ostala (še ena) ugodnejša ponudba in ker vlagatelj v sklopu 45 sploh ni oddal ponudbe, je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ne izkazuje pravnega interesa za presojo njegovega očitka v predmetnih sklopih, saj le-ta v ničemer ne vpliva na njegov pravni položaj.

Ob navedenem je morala Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v delu, ki se nanaša na izbiro ponudnika KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana v sklopih 45 in 50, zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Ni pa mogoče vlagatelju odreči aktivne legitimacije v sklopu 46 (kot namreč izhaja iz dokumentacije iz spisa sta v tem sklopu oddala ponudbi vlagatelj in podjetje KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana).

Vlagatelj navaja, da je naročnik, kljub temu, da je ponudbo podjetja KASTOR M.D., d.o.o., Ljubljana spoznal za nesprejemljivo ter jo zavrnil, le-to v nadaljevanju uvrstil v ocenjevanje in jo v (določenih) sklopih celo izbral, kot najugodnejšo.
Pregled predmetne ponudbe in dokumentacije iz spisa pokaže, da je naročnik le-to zavrnil le v sklopu 43, in sicer iz razloga, ker naj bi obravnavani ponudnik blago, ki ga je ponudil (v sklopu 43) uvrstil v napačno kombinirano nomenklaturo. Ker je torej naročnik v obravnavanem primeru dopustil oddajo ponudb po sklopih in ker se je ugotovljena nepravilnost nanašala le na 43. sklop (in ne, kot trdi vlagatelj, na ponudbo v celoti), je Državna revizijska komisija (v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN) zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na 46. sklop, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

V zvezi z vsebinsko enakim očitkom vlagatelja (ki se tokrat nanaša na ponudbo podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana) se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju sklicuje na svoje, zgoraj navedene ugotovitve. Državna revizijska komisija namreč v zvezi z le-tem ugotavlja smiselno enako dejansko stanje (le da se v tem primeru, s strani naročnika ugotovljene nepravilnosti, nanašajo le na sklopa 12 in 13).

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala še vse (pre)ostale očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj namreč navaja, da je ponudba predmetnega ponudnika nepravilna (še) iz treh razlogov.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 9. Obrazca 01 (naročnik je predmetno zahtevo v fazi pojasnjevanja razpisne dokumentacije spremenil, kar pa med strankama v tem postopku ni sporno) od ponudnikov zahteval predložitev izjave, dane pod materialno in kazensko odgovornostjo, z naslednjo vsebino: "Ponudnik se zavezuje, da bo tekom postopka pregleda in ocenjevanja ponudb, na naročnikov pisni poziv, najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva, naročniku dostavil za preizkus za sklope od vključno 8 do 54 po 2 (dva) brezplačna vzorca ponujenih artiklov in materiala (različnih oblik in dimenzij), za diagnostične katetre t.j. za sklope od 1 do 7 pa po 2 (dva) brezplačna vzorca za posamezni tip ponujenega katetra".
Iz dikcije zgoraj citirane zahteve izhaja, da je za sklope od vključno 8 do 54 zahteval predložitev izjave (dane pod materialno in kazensko odgovornostjo) o tem, da bo ponudnik, na naročnikov pisni poziv, najkasneje v roku 8 dni od prejema le-tega, dostavil po dva brezplačna vzorca ponujenih artiklov in materiala (različnih oblik in dimenzij), za sklope od 1 do 7 pa po dva brezplačna vzorca za posamezni tip ponujenega katetra.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v le-to priložil izjavo (dano pod materialno in kazensko odgovornostjo) iz katere izhaja, "da bo tekom postopka pregleda in ocenjevanja ponudb, na naročnikov pisni poziv, najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva naročniku dostavili 2 brezplačna vzorca ponujenih artiklov in materiala (različnih oblik in dimenzij) za preizkus".
Ker iz vlagateljeve izjave izhaja, da bo (v zahtevanem roku) naročniku dostavil po dva brezplačna vzorca "ponujenih artiklov in materiala različnih oblik in dimenzij" (navedena definicija pa je vsekakor širša oziroma zajema tudi ponujene katetre) in ker je bila izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo, je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo, zavrnila.

Ravno tako ni utemeljen vlagateljev očitek, ki se nanaša na po njegovem mnenju nepravilno priložen vzorec pogodbe. Naročnik je v 13.2 točki Splošnih navodil ponudnikom, sicer res zapisal, da morajo biti vse strani ponudbene dokumentacije (med drugim) tudi žigosane, vendar pa je vlagatelj očitno spregledal, da je naročnik (v isti točki) tudi zapisal, da se takšna zahteva nanaša le na tiste dokumente, kjer je to (na posameznem dokumentu) še posebej zahtevano in hkrati, da naročnik v Obrazcu 05 (vzorec pogodbe) ni zahteval žigosanja vseh strani pogodbe.

Pač pa je utemeljen vlagateljev očitek v tistem delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na prilogo št. 1 k vzorcu pogodbe. Ponudnik je namreč s predmetno prilogo (samovoljno) spremenil naročnikovo zahtevo po dobavi zahtevanih artiklov iz 6. člena vzorca pogodbe, kjer je naročnik zahteval dobavo blaga v petih dnevih (oziroma v izjemnih primerih celo v 24. urah) od prejema posamičnega naročila skozi celotno trajanje pogodbe. Ne glede na to, da je ponudnik spremenil naročnikovo zahtevo le za prvo naročilo (v tem primeru si je pridržal 4 do 7 tedenski dobavni rok), pa je potrebno ugotoviti, da je na ta način ravnal v nasprotju z naročnikovo zahtevo po dobavi blaga v točno zahtevanem roku. Ker v obravnavanem primeru tudi prve dobave ni mogoče obravnavati drugače kot vseh naslednjih dobav (navedeno nenazadnje izhaja tudi iz besedila 6. člena pogodbe, kjer je navedeno, da se zahtevani rok nanaša na celotno trajanje pogodbe), se Državna revizijska komisija v tem delu zahtevka za revizija strinja z vlagateljem v tem, da ponudba podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ni pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija ob navedenem zaključuje, da naročnikova argumentacija, da prve dobave v razpisni dokumentaciji ni precizno določil (in da posledično opisanega ravnanja ponudnika ne more šteti v njegovo škodo), ne more vzdržati revizijske presoje.

Ob zgoraj opisanem je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba podjetja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne. Zavrnitev nepravilne ponudbe je torej naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik zgolj na podlagi lastne presoje (in v nasprotju z vnaprej določenimi navodili iz razpisne dokumentacije) odločal in/ali določal, kdaj se šteje določena ponudba za pravilno, pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj.

Ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 3 izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija o stroških ni odločala, ker jih vlagatelj ni priglasil.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 18.04.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Matija šešok, Zadružna 32, Komenda; vročiti na naslov: Matija šešok, Taxgroup Pravno svetovanje, d.o.o., Vodovodna 109, Ljubljana
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- ANGIOMEDIC d.o.o., Tabor 4, Ljubljana
- KASTOR M.D, d.o.o., Vošnjakova 6, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.