018-136/2006 Ministrstvo za zdravje - 11. člen

Številka: 018-136/06-35-1234

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za II. fazo oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo zdravil za prvo šestmesečno obdobje, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SALUS d.d., Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), in zahtevka za revizijo vlagatelja KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 26.4.2006

ODLOČILA

Predlogu naročnika za izdajo sklepa, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja z dne 18.4. in 24.4.2006 v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno javnega odpiranja ponudb.

Obrazložitev

Naročnik je s povabilom z dne 6.3.2006 kandidate povabil k predložitvi ponudb v II. fazi oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo zdravil za prvo šestmesečno obdobje.

Prvi vlagatelj je z vlogo z dne 18.4.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Navaja, da se je glede načina oblikovanja cen spremenila zakonodaja in da po novem zakonski predpis določa ceno, po kateri se morajo prodajati zdravila, zato vlagatelj niti ne ve, kakšne bodo cene medsebojno zamenljivih zdravil. Cena zato ne more biti merilo, prav tako niso v skladu z veljavnimi predpisi tiste določbe razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na cene. Po mnenju prvega vlagatelja bi tudi moralo biti jasno, za kakšne količine posameznih zdravil bo posamezna bolnišnica sklenila pogodbo, saj opaža velika odstopanja od dejanskih količin. Prvi vlagatelj se ne strinja z navodili za delo s programom MZ RS-JN (zdravila), navaja pa tudi, da morajo ponudniki predložiti bančno garancijo, katere rok veljavnosti je en dan več od datuma, določenega za veljavnost ponudb. Prav tako se ne strinja z rokom in krajem dobave ter navaja, da povabilo za oddajo ponudbe ni podpisano.

Naročnik je z vlogo z dne 21.4.2006 Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN predlagal, da sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je naročnikov predlog z dne 21.4.2006 s sklepom št. 018-136/06-35-1203 z dne 24.4.2006 zavrnila, ker naročnik ni navedel nobenih razlogov, ki bi kazali na možnost nastanka nepopravljive škode oz. nujnost preprečitve le-te in javni interes za nadaljevanje postopka.

Z vlogo z dne 24.4.2006 je zahtevek za revizijo vložil tudi drugi vlagatelj, ki navaja, da naročnik pri izvedbi druge faze ni upošteval spremembo zakonodaje, s katero je določena obvezna uporaba veljavnih cen za vse udeležence v prometu z zdravili. Po mnenju drugega vlagatelja ponudnik zato ne more jamčiti za fiksne cene in tudi ne pripraviti pravilne ponudbe, saj ne ve, kakšne cene bodo veljale v obdobju, ko naj bi veljala ponudba.

Naročnik je z vlogama, ki ju je Državna revizijska komisija prejela dne 25.4.2006 in 26.4.2006, ponovno vložil predlog za izdajo sklepa, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Predlog tokrat utemeljuje z obrazložitvijo, da bi ustavitev postopka povzročila prestavitev roka za oddajo ponudb vsaj za mesec dni. Bolnišnice imajo sklenjene pogodbe o dobavi zdravil do junija 2006 in bi bilo s podaljševanjem rokov onemogočeno zaključevanje postopkov oddaje javnega naročila za zdravila. Podaljšanje roka bi povzročilo problem dnevne oskrbe z zdravili za izvajanje redne dejavnosti v slovenskih bolnišnicah, ki bodo morale potrebna zdravila zagotoviti po drugih poteh. Nepravočasna izvedba postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil bi povzročila izvajanje posamičnih naročil v bolnišnicah ter izpad pričakovanega ekonomskega učinka skupnega javnega naročanja.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija delno ugodila predlogu, naj sprejme sklep, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne, v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je tako prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje. Ob tem mora Državna revizijska komisija upoštevati, da je namen določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN, v skladu s katero ima vložen zahtevek za revizijo ex lege suspenzivni učinek, ponudnikom zagotoviti učinkovito pravno varstvo, zato mora ob odločanju o predlogu za nezadržanje postopka oceniti tudi, na kakšen način bi morebitno nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na pravico ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da se javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila kaže v nemoteni preskrbi z zdravili v bolnišnicah. Če bi prišlo do zastojev pri oskrbi z zdravili, bi lahko prišlo do težko popravljive ali nepopravljive škode. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženima zahtevkoma za revizijo izvede odpiranje ponudb, hkrati pa do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme izvajati drugih vsebinskih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila. Z dovolitvijo izvedbe odpiranja ponudb je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o zahtevkih za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskih postopkov, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno bo vlagateljema zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj naročnik po odpiranju ponudb do pravnomočnega zaključka tega revizijskega postopka ne bo smel sprejemati vsebinskih odločitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.4.2006

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana