018-094/2006 Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Številka: 018-094/2006-33-812

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi tretjega odstavka 333. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US; v nadaljevanju: ZPP), ki se smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo pisarniškega materiala (vključno s fotokopirnim in računalniškim) in na podlagi pritožbe gospodarske družbe DZS, založništvo in trgovina, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 18 a, Most na Soči (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 3. 2006

ODLOČILA

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo umaknil.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 15. 3. 2006 prejela vlogo "pritožba zoper sklep", ki jo je 14. 3. 2006 vložil vlagatelj zoper ravnanje naročnika v postopku izvedbe javnega naročila male vrednosti za dobavo pisarniškega materiala (vključno s fotokopirnim in računalniškim).

Vlagatelj v pritožbi in s predloženimi dokumenti dokazuje, da je v postopku oddaje tega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, št. 27/06 z dne 17. 1. 2006, in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 30-P/06 z dne 26. 1. 2006, in predlagal, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil in s sklepom, št. 43-P/06 z dne 20. 2. 2006, razveljavil ti svoji odločitvi. Naročnik je vlagatelja pozval, naj mu v treh dneh po prejemu sklepa, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil, št. 43-P/06 z dne 20. 2. 2006, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Glede na vlagateljev molk je naročnik izdal sklep, št. 30-P/06 z dne 7. 3. 2006, s katerim je ustavil postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila. V tem sklepu naročnik navaja, da je vlagatelj prejel sklep, s katerim je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, 22. 2. 2006, pooblaščenec pa 27. 2. 2006, kar je razvidno iz vrnjenih povratnic. Naročnik je navedel, da je glede na datum prejema sklepa, št. 43-P/06 z dne 20. 2. 2006, rok za sporočitev, kako bo vlagatelj ravnal, potekel 2. 3. 2006, in da se v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN v primeru molka vlagatelja šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-094/2006-32-788 z dne 16. 3. 2006, pozvala k odstopu dokumentacije. Naročnik je z dopisom, št. 57/06 z dne 17. 3. 2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Odstopljeno dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela 20. 3. 2006.

Državna revizijska komisija je 17. 3. 2006 od vlagatelja prejela vlogo "umik pritožbe zoper sklep" z dne 16. 3. 2006.

V prvem odstavku 17. člena ZRPJN je določeno "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona (tj. o odločitvi naročnika o zahtevku za revizijo; op. Državna revizijska komisija) v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa." Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o ustavitvi postopka revizije, vsebovano v sklepu, št. 30-P/06 z dne 7. 3. 2006, na Državno revizijsko komisijo 15. 3. 2006 vložil pritožbo, nato pa je na Državno revizijsko komisijo 17. 3. 2006 vložil še umik pritožbe zoper naročnikov sklep, št. 30-P/06 z dne 7. 3. 2006.

Z vložitvijo pritožbe zoper sklep je vlagatelj izrazil voljo, da želi uveljavljati pravno varstvo zoper naročnikovo ravnanje. Vlagatelj je s tem dejanjem sledil tudi določbi prvega odstavka 17. člena ZRPJN. Z vložitvijo umika pritožbe pa je vlagatelj izrazil voljo, da si več ne želi izpolnitve oziroma pravnih posledic, ki jih predlaga v pritožbi zoper sklep.

V skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN (v kar sodi tudi postopek s pritožbo po ZRPJN), glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek (tj. ZPP). V drugem odstavku 334. člena ZPP je določeno, da "dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko stranka umakne že vloženo pritožbo", v tretjem odstavku 334. člena ZPP pa "odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati". S smiselno uporabo drugega odstavka 334. člena ZPP je mogoče razumeti to, da lahko vse do izdaje sklepa, s katerim Državna revizijska komisija odloči o vlagateljevi pritožbi, vlagatelj umakne vloženo pritožbo in da je umik pritožbe do tega trenutka mogoče šteti za dovoljen. Tudi v postopku pred Državno revizijsko komisijo velja, kot to sicer velja v sodnem postopku, da vlagatelj umika pritožbe ne more preklicati.

V skladu s sodno prakso se umik pritožbe pred sodiščem s sklepom le ugotovi (npr. VSL sklep I Cp 1073/2005, VSL sklep III Cp 1804/2003, VSL sklep I Cp 2036/99, VSL sklep I Cpg 1561/99). Ker se določbe ZPP smiselno uporabljajo tudi pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija sprejela odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20. 3. 2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 18 a, 5216 Most na Soči,
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/1, 1001 Ljubljana,
- Mladinska knjiga trgovina, d. d., Slovenska 2, 1000 Ljubljana,
- Grafika Soča, d. d., Na Logu 21, 5220 Tolmin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.