018-127/2006 Občina Ivančna Gorica

Številka: 018-127/2006-32-1170

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, ter članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "adaptacija in dograditev Oš Ferda Vesela šentvid pri Stični- izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vsemi priključki na javno infrastrukturo in zunanja ureditev" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Vevška 52, Ljubljana- Polje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.04.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 30.03.2006, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v Uradnem listu RS, št. 9, z dne 27.01.2006, pod številko objave Ob-1662/06, objavil javni razpis pod opisom "adaptacija in dograditev Oš Ferda Vesela šentvid pri Stični- izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vsemi priključki na javno infrastrukturo in zunanja ureditev".

Dne 20.03.2006 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Konzorcij Tehnika & Pagras, Dolenje Kamence 56, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obvestila je razvidno tudi, da je po ugodnosti druga vlagateljeva ponudba.

Z vlogo, z dne 30.03.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ter odloči, da se izbere naslednji najugodnejši ponudnik.
V obrazložitvi svojega zahtevka vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi med drugim predložil tudi garancijo za resnost ponudbe z rokom veljavnosti do 03.05.2005, kar pa ni v skladu s točko III.1.1 iz objave javnega razpisa v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki v 1. alineji zahteva originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljene v skladu z vzorcem garancije, veljavne v času opcije ponudbe. Izbrani ponudnik je bil dolžan predložiti garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do 29.05.2006. Enaka zahteva se ponovi tudi v razpisni dokumentaciji, in sicer v poglavju "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb", podpoglavje "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za izdelavo ponudb)", "Obvezni depoziti in jamstva (finančna zavarovanja)", torej v točki B.4.4., 1. alineja. S strani izbranega ponudnika predložena bančna garancija zaradi prekratkega roka veljavnosti ne izpolnjuje postavljenih pogojev, kar predstavlja razlog za razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, izločitev izbranega ponudnika in sprejetje odločitve o izbiri naslednjega najugodnejšega ponudnika. Drugačno razumevanje postopka bi pomenilo, da se dopuščajo situacije, kjer se določeni potencialni ponudniki ob branju zavajajoče objave razpisa v Uradnem listu RS sploh ne bi prijavili, ker bi smatrali, da ne izpolnjujejo pogojev razpisa, dejansko pa bi kljub temu lahko ne samo sodelovali ampak bili celo izbrani, ravno tako, kot je bil mimo pogojev iz objave izbran izbrani ponudnik. V konkretnem primeru gre za zavajanje in neenako (diskriminatorno) obravnavanje ponudnikov, kar nasprotuje smislu in osnovnim načelom javnega naročanja ter javnih objav javnih razpisov, saj bi slednje s tem izgubile vso verodostojnost.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 05.04.2006, s katerim je le-tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da se vlagatelj v svojem zahtevku sklicuje le na objavo v javnem razpisu, povsem pa je prezrl eksplicitno določbo v razpisni dokumentaciji (poglavje I. Finančna zavarovanja, podpoglavje 1. Resnost ponudbe), ki določa: "Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do vključno 29.04.2006, to je 60 dni po odpiranju ponudb". Ta določba je bila znana vsem ponudnikom. Izbrani ponudnik je predložil bančno garancijo z veljavnostjo 03.05.2006, torej še dlje od zahtevanega datuma v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je sledil tistemu delu navodila poglavja Finančna zavarovanja, ki eksplicitno govori o datumu veljavnosti navedene garancije in ne le okvirni navedbi veljavnosti v objavi, ki pravi le, da mora veljavnost garancije biti v času opcije ponudbe. Glede na to naročnik trdi, da je s strani izbranega ponudnika predložena garancija za resnost ponudbe popolnoma ustrezna. Naročnik izpostavlja tudi, da je bila določba razpisne dokumentacije o veljavnosti bančne garancije vlagatelju znana že do oddaje ponudbe, v primeru dvoma, ugotovljenega neskladja ali nejasnosti pa je imel slednji (kot tudi vsi ostali ponudniki) možnost zahtevati dodatna pojasnila. Teh vlagatelj ni zahteval. V kolikor pa je vlagatelj menil, da je v postopku prišlo do kršitev drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004), bi lahko, upoštevaje peti odstavek 12. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vložil najkasneje do roka, določenega za predložitev ponudb, česar pa ni storil. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo slednjega po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 10.04.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa, z dne 12.04.2006, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije, z dne 14.04.2006, je posredovano dokumentacijo dopolnil dne 19.04.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen.

Z vpogledom v javni razpis predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v le-tem, pod točko "III.1.1) obvezni depoziti in jamstva", postavil tudi naslednjo zahtevo: "Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem garancije, veljavne v času opcije ponudbe.". Iz besedila točke IV.3.6 javnega razpisa dalje izhaja, da je minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe (opcija ponudbe) "90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb". Slednji je bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določen za 28.02.2006.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v le-tej, pod točko "4.4. Obvezni depoziti in jamstva (finančna zavarovanja)", med drugim postavil tudi naslednjo zahtevo: "Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 40 mio SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije (vzorec G/1), veljavne v času opcije ponudbe.".

V razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila pa je naročnik, v poglavju "I. Finančna zavarovanja", pod naslovom "1. Resnost ponudbe", postavil tudi naslednjo zahtevo: "Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št. G/1), v skladu s 3. odstavkom 11. člena ZIPRS. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do vključno 29.4.2006, to je 60 dni po odpiranju ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je slednji v njej med drugim predložil tudi garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do 03.05.2006.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med besedilom javnega razpisa ter določili razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki se nanašajo na garancijo za resnost ponudbe, obstoji neskladje glede zahtevanega trajanja te garancije. Skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo v točki "4.4. Obvezni depoziti in jamstva (finančna zavarovanja)" je namreč zahtevana garancija za resnost ponudbe, veljavna v času opcije ponudbe (torej do 29.05.2006), skladno z določili razpisne dokumentacije v poglavju "I. Finančna zavarovanja", pod naslovom "1. Resnost ponudbe", pa garancija za resnost ponudbe, z veljavnostjo do vključno 29.04.2006.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim izpostavlja, da skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

V konkretnem primeru je bil vlagatelj z vsebino razpisne dokumentacije in iz nje izhajajočimi neskladji z besedilom javnega razpisa predmetnega postopka oddaje javnega naročila seznanjen že ob prevzemu razpisne dokumentacije, tako pa bi tudi iz tega dejstva morebiti izhajajoče kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil moral navajati že pred potekom roka za oddajo ponudb. Ker tega ni storil, niti ne zatrjuje objektivne neugotovljivosti s tem povezanih kršitev do poteka roka za oddajo ponudb, v trenutni fazi postopka ni upravičen do izpostavljanja spornosti obravnavanih določil kot takšnih, dopustne pa so revizijske navedbe, ki se nanašajo na presojo vprašanja, ali v postopku predložene ponudbe (konkretno ponudba izbranega ponudnika) obravnavane zahteve izpolnjuje.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v trajanju, skladnem z zahtevo razpisne dokumentacije v poglavju "I. Finančna zavarovanja", pod naslovom "1. Resnost ponudbe", ne pa tudi v trajanju, skladnem z javnim razpisom predmetnega postopka oddaje javnega naročila ter določilom razpisne dokumentacije pod točko "4.4. Obvezni depoziti in jamstva (finančna zavarovanja)". Ob tem pa gre ugotoviti, da dejstvo v tem sklepu že ugotovljene neskladnosti posameznih določil razpisne dokumentacije in javnega razpisa ne more iti v škodo izbranemu ponudniku. Slednji se je pri pripravi svoje ponudbe namreč upravičeno zanašal na določila razpisne dokumentacije, skladno s katerimi se je od ponudnikov zahtevala predložitev bančne garancije za resnost ponudbe z veljavnostjo do vključno 29.04.2006, domnevna napaka pri pripravi razpisne dokumentacije in/ali pripravi javnega razpisa, ki je povzročila ugotovljeno neskladje in za katero je odgovoren naročnik, pa nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika ne more vzrokovati. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja torej niso utemeljene.

Glede revizijskih navedb o dopuščanju situacije, kjer se določeni potencialni ponudniki ob branju sicer zavajajoče objave razpisa nanj sploh ne bi prijavili, je potrebno opozoriti, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo je torej namenjen varovanju lastnih pravic in interesov v postopku oddaje javnega naročila, ne pa pravic in interesov drugih potencialnih ponudnikov, kot to v obravnavnih revizijskih navedbah počne vlagatelj . Nastopanje v javnem interesu je, skladno z drugim odstavkom 9. člena ZRPJN, v revizijskem postopku namreč pridržano za Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance ter urad, pristojen za varstvo konkurence. Iz navedenih razlogov s tem povezanih revizijskih ni bilo mogoče presojati.

V povzetku zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 20.04.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica,
- Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Vevška 52, Ljubljana- Polje,
- Konzorcij Tehnika & Pagras, Dolenje Kamence 56, Novo mesto,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.