018-092/2006 Javna agencija za železniški promet RS, Mestna občina Ljubljana; Holding slovenske železnice

Številka: 018-92/2006-35-1184

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izbire za strateško partnerstvo in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje MULTI DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V., Hanzeweg 16, Gouda, Nizozemska, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Holding slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa, Tavčarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi naročnik), pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj zoper ravnanje naročnika Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor, ki ga zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa, Tavčarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi naročnik) ter pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marjana šnuderl, Rimska cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: tretji naročnik), dne 21.04.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba vlagatelja zoper prvega naročnika se zavrne kot neutemeljena.
2. Pritožba vlagatelja zoper drugega naročnika se zavrne kot neutemeljena.
3. Pritožba vlagatelja zoper tretjega naročnika se zavrne kot neutemeljena.
4. Zahteve vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrnejo kot neutemeljene.
5. Zahteve prvega, drugega in tretjega naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrnejo kot neutemeljene.

Obrazložitev

Naročnik je objavil Povabilo k izrazitvi zanimanja za strateško partnerstvo in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana v časniku Delo, z dne 19.11.2004 ter v časniku Financial Times, z dne 02.12.2004 (v nadaljevanju: Povabilo).

Naročnik je izdal dopis, z dne 14.10.2005, iz katerega izhaja, da je kot najboljšo izbral zadnjo ponudbo podjetja TriGranit Holding Limited, Lambousa Street 1, Nicosia, Cyprus, ki ga zastopajo odvetniki šelih & partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana ter odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), pri čemer bo z izbranim ponudnikom pričel ekskluzivno fazo pogajanj.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.02.2006, naslovljen na prvega, drugega in tretjega naročnika, v katerem navaja, da kot ponudnik nastopa v predmetnem postopku izbire strateškega partnerja, v navedenem postopku je nastopal z dotedanjim nazivom oz. firmo družbe AM DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V., dne 01.02.2006 pa je uradno spremenil naziv oz. firmo družbe v MULTI DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V. (vlagatelj prilaga potrdilo nizozemskega notarja in izpisek iz registra za družbo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje nezakonitosti v predmetnem postopku izbire ter zahteva, da se predmetni postopek v celoti razveljavi, vključno z vsemi odločitvami naročnikov v postopku, še posebej pa odločitev, z dne 14.10.2005 in obvestilo, z dne 15.02.2006, in da se postopek v celoti ponovi. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov takse in sestave zahtevka za revizijo.

Prvi naročnik je s sklepom, št. 1.367/06, z dne 13.03.2006, zahtevek za revizijo zavrgel ter zavrnil vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka. Prvi naročnik navaja, da bi moral vlagatelj, skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo pred iztekom roka za oddajo končnih ponudb. Po mnenju prvega naročnika vlagatelj, po tem, ko je potekel rok za oddajo končnih ponudb, ne more z zahtevkom za revizijo več uspešno uveljavljati domnevne kršitve, da postopek ni potekal kot postopek javnega naročanja. Glede na navedeno je prvi naročnik, v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo zavrgel.

Drugi naročnik je s sklepom, št. 268-26/2003, z dne 09.02.2006 (pravilno: 09.03.2006), zahtevek za revizijo zavrgel ter zavrnil vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka. Drugi naročnik navaja, da bi moral vlagatelj, skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo pred iztekom roka za oddajo končnih ponudb. Po mnenju drugega naročnika vlagatelj, po tem, ko je potekel rok za oddajo končnih ponudb, ne more z zahtevkom za revizijo več uspešno uveljavljati domnevne kršitve, da postopek ni potekal kot postopek javnega naročanja. Glede na navedeno je drugi naročnik, v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo zavrgel.

Tretji naročnik je s sklepom, št. 351-2/2002-92, z dne 10.03.2006, zahtevek za revizijo zavrgel ter odločil, da vlagatelj sam nosi stroške postopka. Tretji naročnik meni, da v predmetni zadevi ne gre za javno naročilo, iz previdnosti pa je vseeno revizijski zahtevek preizkusil v skladu z ZRPJN, ker se vlagatelj na ta zakon izrecno sklicuje. Po mnenju tretjega naročnika je sklicevanje vlagatelja na odločitev naročnikov, z dne 15.02.2006, ki naj bi predstavljala dodatno obrazložitev, napačna, saj ne gre za dodatno obrazložitev v smislu 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), pač pa, kot izhaja iz nje, za preliminarno in neuradno informacijo. Ob tem tretji naročnik dodaja, da tudi, kolikor bi informacija, z dne 15.02.2006, predstavljala dodatno obrazložitev, pa le-te ni zahteval vlagatelj, kar pomeni, da zanj ne velja dodatni 10 dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od prejetja dodatne obrazložitve. Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji je dne 21.10.2005 sicer res vložila predlog, da se njeni stranki omogoči vpogled v preostali dve ponudbi, vendar je ta predlog navedena odvetniška družba vložila za AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s., ki ni vlagatelj predmetnega revizijskega zahtevka in tudi ni bil ponudnik v predmetnem postopku izbire strateškega partnerja. Kot tak tudi ni bil aktivno legitimiran za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev v skladu z 78. členom ZJN-1. Vlagatelj predmetnega revizijskega zahtevka se torej na roke v postopkih, v katerih sploh ni bil stranka, ne more sklicevati, ti roki pa tudi niso začeli teči, saj zahteve za dodatno obrazložitev ni vložila stranka z aktivno legitimacijo. Ker lahko po 78. členu ZJN-1 zahtevo za dodatno obrazložitev vloži samo ponudnik in nihče drug, ostalim strankam postopka dodaten rok za vložitev revizijskega zahtevka zaradi zahteve ponudnika za dodatno obrazložitev ni varovan.
Poleg navedenega se tretji naročnik sklicuje na določilo petega odstavka 12. člena ter navaja, da so vlagatelju bile, kolikor so obstajale, zatrjevane kršitve znane že pred oddajo končne ponudbe dne 10.10.2005.

Vlagatelj je zoper odločitev prvega naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo, z dne 16.03.2006, v kateri navaja, da je prvi naročnik že samo s tem, ko je zahtevek za revizijo obravnaval po ZRPJN, dejansko priznal, da je potrebno v predmetnem postopku uporabiti določbe ZJN-1. Glede na pravni pouk v svojem sklepu pa priznava tudi pristojnost Državne revizijske komisije za odločanje v predmetni zadevi. Vlagatelj v zvezi z sklicevanjem prvega naročnika na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN dodaja, da je v zahtevku za revizijo navedel tudi vrsto kršitev, ki so bile storjene po roku za oddajo ponudb, zato je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu pravočasen.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov sestave pritožbe.

Vlagatelj je zoper odločitev drugega naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo, z dne 13.03.2006, v kateri navaja, da je drugi naročnik že samo s tem, ko je zahtevek za revizijo obravnaval po ZRPJN, dejansko priznal, da je potrebno v predmetnem postopku uporabiti določbe ZJN-1. Glede na pravni pouk v svojem sklepu pa priznava tudi pristojnost Državne revizijske komisije za odločanje v predmetni zadevi. Vlagatelj v zvezi s sklicevanjem drugega naročnika na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN dodaja, da je v zahtevku za revizijo navedel tudi vrsto kršitev, ki so bile storjene po roku za oddajo ponudb, zato je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu pravočasen.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov sestave pritožbe.

Vlagatelj je zoper odločitev tretjega naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo, z dne 16.03.2006, v kateri v zvezi s sklicevanjem tretjega naročnika na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN navaja, da je v zahtevku za revizijo navedel tudi vrsto kršitev, ki so bile storjene po roku za oddajo ponudb, zato je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu pravočasen.
Vlagatelj navaja, da zahtevka za revizijo, ki bi se nanašal na odločitev naročnikov, z dne 14.10.2005, sploh ni bilo mogoče vložiti, saj naročniki niso podali prav nobenega pojasnila o razlogih za takšno odločitev, in sicer vse do obrazložitve naročnikov, z dne 15.02.2006, ko so naročniki vlagatelja šele seznanili z razlogi svojo odločitev. šele tedaj je bilo mogoče ugotoviti, kakšni razlogi so naročnika vodili k takšni odločitvi in je bilo šele tedaj mogoče podati kakršnekoli ugovore zoper naročnikova ravnanja pri presoji in ocenjevanju ponudb.
Po mnenju vlagatelja tudi ne drži ugotovitev tretjega naročnika, da naj vlagatelj ne bi vložil zahteve za dodatno obrazložitev. Vlagatelj je od naročnikov večkrat zahteval, da pojasnijo razloge za svojo odločitev ter ga večkrat pozval, da ga seznani z argumenti in razlogi, zaradi katerih meni, da je ponudba izbranega ponudnika najboljša oz. izbrana za nadaljnja ekskluzivna pogajanja. Naročnik se je dalj časa (praktično štiri mesece) izogibal izdaji pojasnila oz. obrazložitve, takšno obrazložitev pa je na koncu vseeno izdal dne 15.02.2006. Obrazložitev, z dne 15.02.2006, je bila izdana zgolj in samo na podlagi pravočasne in utemeljene zahteve vlagatelja, sicer naročniki takšne obrazložitve sploh ne bi izdali, pač pa bi takšno zahtevo zavrnili.
Vlagatelj pripominja, da se tretji naročnik z navedbami, da gre pri obvestilu, z dne 15.02.2006, zgolj za preliminarno in neuradno informacijo, ne more izogniti temu, da bi prizadete osebe v postopku zoper njegove akte vložile pravno sredstvo.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov sestave pritožbe.

Prvi in drugi naročnik sta na Državno revizijsko komisijo naslovila odgovor na pritožbo, z dne 22.03.2006, v kateri priglašata stroške postopka.

Tretji naročnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil odgovor na pritožbo, z dne 28.03.2006, v kateri priglaša stroške postopka.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-92/2006-35-966, z dne 03.04.2006, stranke pozvala, da se zaradi dodatnih pojasnil v zvezi z obravnavano zadevo udeležijo sestanka na sedežu Državne revizijske komisije dne 10.04.2006, na katerem se je vodil zapisnik.

Izbrani ponudnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, z dne 12.04.2006.

Prvi in drugi naročnik sta na Državno revizijsko komisijo naslovila prvi pripravljalni spis, z dne 13.04.2006, v katerem priglašata stroške postopka.

Tretji naročnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil dopolnilno vlogo, z dne 13.03.2006 (pravilno: 13.04.2006; navedeno vlogo je Državna revizijska komisija prejela dne 14.04.2006), v kateri priglaša stroške postopka ter popravek dopolnilne vloge, z dne 14.04.2006 (Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 20.04.2006).

Po pregledu dokumentacije o predmetnem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnikov je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izbire za strateško partnerstvo in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana med strankami še vedno ni nesporno, ali je Državna revizijska komisija v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali je vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN.

Kot je strankam znano, je Državna revizijska komisija v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izbire za strateško partnerstvo in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana, ob odločanju o zahtevku za revizijo vlagatelja Kommanditgesellschaft ECE International GmbH & Co, Nemčija s sklepom, št. 018-390/05-35-48, z dne 05.01.2006, odločila, da se Sodišču Evropskih skupnosti predloži pravno vprašanje v predhodno odločanje, in sicer ali gre predmet revizijskega postopka interpretirati kot "javno naročilo gradnje" oz. kot "koncesijo za javne gradnje". Afirmativni odgovor Sodišča Evropskih skupnosti na (vsaj) eno izmed postavljenih vprašanj bi upoštevaje določila 1. in 4. člena ZRPJN in/oz. devetega odstavka 133. člena ZJN-1 posledično predstavljal pristojnost Državne revizijske komisije za odločanje v sporu v postopku revizije. Ker je Državna revizijska komisija v tedaj obravnavanem postopku revizije prejela umik zahtevka za revizijo, je pred prejemom odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s sklepom, št. 018-390/05-35-261, z dne 30.01.2006, postopek revizije ustavila.

Čeprav se dejanski stan, ki je narekoval potrebnost postavitve pravnega vprašanja v predhodno odločanje Sodišču Evropskih skupnosti, v tem postopku revizije v razmerju do postopka, začetega na pobudo ponudnika Kommanditgesellschaft ECE International GmbH & Co, Nemčija, ne razlikuje, je potrebno izpostaviti, da Državna revizijska komisija, tudi ob ugotovitvi, da je pristojna za odločanje v sporu med strankama tega postopka revizije, ne more in ne sme odločati zunaj procesnih rokov, določenih v 12. členu ZRPJN, ki ureja vložitev zahtevka za revizijo. Tako je ne glede na ugotovitev, ali gre v postopku izbire za strateško partnerstvo in kapitalsko udeležbo pri projektu Potniški center Ljubljana za javno naročilo oz. za koncesijo za javne gradnje (ter posledično pristojnost Državne revizijske komisije za odločanje o sporu) ali pa gre za postopek izbire, v zvezi s katerim Državna revizijska komisija ni pristojna zagotavljati pravnega varstva, potrebno upoštevati pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo kot eno izmed procesnih predpostavk za meritorno odločanje Državne revizijske komisije (arg. drugega odstavka 13. člena ZRPJN).

Ker je med vlagateljem in tretjim naročnikom spor glede pravočasnosti vlagateljevega zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija najprej preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen v rokih, določenih v ZRPJN.

V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko naročnik izda odločitev o dodelitvi naročila, deset dni od prejema takšne odločitve naročnika. V primeru, ko ponudnik pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, pa začne teči desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1). Navedeno pomeni, da sta glede vložitve zahtevka za revizijo določena dva prekluzivna roka: prvi začne teči z dnem prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila, drugi pa z dnem prejema dodatne obrazložitve naročnika o dodelitvi naročila (če je le-ta seveda zahtevana). Ko torej ponudnik prejme odločitev o dodelitvi naročila lahko ugotovi, ali so oziroma niso njegove pravice kršene in lahko za zavarovanje svojih interesov vloži zahtevek za revizijo, lahko pa zahteva dodatno obrazložitev obvestila in šele nato vloži zahtevek za revizijo.

še pred opredelitvijo o tem, ali je vlagatelj (pravilno) zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve, z dne 14.10.2005, pa je potrebno odgovoriti vprašanje, ali odločitev naročnika, z dne 14.10.2005, (lahko) predstavlja odločitev o izbiri oz. odločitev o priznanju sposobnosti v smislu prvega odstavka 78. člena ZJN-1. Med strankami v tem postopku ni spora, da je vlagatelj prejel naročnikov dopis, z dne 14.10.2005, iz katerega izhaja, da je kot najboljšo izbral zadnjo ponudbo izbranega ponudnika, stranke pa si niso edine, kakšna je pravna narava navedene odločitve naročnika. Zaradi dodatnih pojasnil v zvezi z navedenim vprašanjem je Državna revizijska komisija, kot izhaja iz zapisnika sestanka dne 10.04.2006, strankam postavila vprašanje, ali predstavlja odločitev, z dne 14.10.2005, odločitev o izbiri, v zvezi s čimer je tretji naročnik odgovoril, da je vseeno, ali gre za priznanje sposobnosti ali za odločitev o izbiri. Prvi in drugi naročnik sta dodala, da je bil namen povabila z dne 2.12.2004 izbira po postopku določene osebe, s katero bo potekala ekskluzivna faza pogajanj, pri čemer obvestilo, z dne 14.10.2005, predstavlja zaključek tega postopka izbire kot je bil objavljen z javnim pozivom. Vlagatelj je v tej zvezi opozoril, da vsebuje odločitev, z dne 14.10.2005, zgolj izrek, razlogi za odločitev pa so bili znani šele v februarju 2006, poleg tega pa iz odločitve, z dne 14.10.2005, ni razvidno, "kaj je s ponudbo vlagatelja".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so naročniki ponudnike/kandidate z dopisom, z dne 27.09.2005 (na naveden dopis opozarja tudi izbrani ponudnik, kot izhaja iz zapisnika sestanka, z dne 10.04.2006), obvestili, naj predložijo svoje končne ponudbe do dne 11.10.2005. Naročniki ponudnike dalje obveščajo, da bodo dne 14.10.2005 izbrali strateškega partnerja, pri čemer bodo vse ponudnike/kandidate o izbiri obvestili. Izbrani ponudnik/kandidat bo povabljen v ekskluzivno fazo pogajanj. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bili ponudniki/kandidati dovolj jasno obveščeni o pravni naravi odločitve, z dne 14.10.2005, pri čemer dvom, ali gre za obvestilo o izbiri ali za obvestilo o priznanju sposobnosti, ne predstavlja razlikovanja za uporabo določila drugega odstavka 78. člena ZJN-1 (ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oz. priznanju sposobnosti), niti ne vpliva na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja v konkretnem postopku revizije, kot bo ugotovljeno v nadaljevanju. Na tem mestu Državna revizijska komisija zgolj dodaja, da vlagatelj, kot je razvidno iz zapisnika sestanka, z dne 10.04.2006, ne prereka morebitnega neprejema dopisa naročnikov, z dne 27.09.2005.

Kot je Državna revizijska komisija omenila zgoraj, določbo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, po kateri je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o izbiri oz. odločitve o priznanju sposobnosti, dopolnjuje določba drugega odstavka 78. člena ZJN-1, kjer je določeno, da od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o izbiri oz. priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Ker vlagateljev zahtevek za revizijo (z dne 24.02.2006) ni bil vložen v roku 10 dni od prejema odločitve naročnikov, z dne 14.10.2005, ki jo je potrebno šteti za odločitev o izbiri oz. odločitev o priznanju sposobnosti, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju preverila, ali je vlagatelj pravočasno zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o izbiri oz. priznanju sposobnosti.

V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 lahko samo "ponudnik, ki ni bil izbran", vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o izbiri oz. priznanju sposobnosti, in sicer v 8 dneh od prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji od naročnikov z dopisom, z dne 21.10.2005, "po pooblastilu stranke AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s., kot enega od ponudnikov oz. zainteresiranih kandidatov v postopku izbire strateškega partnerja pri izvedbi projekta Potniški center Ljubljana" zahtevala, da mu v roku 3 delovnih dni od prejema tega pisma omogočijo vpogled v preostali dve ponudbi ponudnikov oz. kandidatov v predmetnem postopku. Naročniki so odvetniški družbi z dopisom, z dne 27.10.2005, odgovorili, da ga bodo v zvezi z njegovim dopisom, z dne 21.10.2005, obvestili. Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji je nadalje z dopisom, z dne 28.10.2005 naročnike obvestila, da ugotavlja, da njihovi zahtevi po vpogledu v razpisno dokumentacijo - ponudbe preostalih ponudnikov niso ugodili, zato bodo v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevo uveljavljali po z zakonom določeni poti. V istem dokumentu je odvetniška družba naročnike naprosila na obrazložitev razlogov (analizo vseh ponudb), zakaj je bil kot domnevno najboljši ponudnik izbran izbrani ponudnik.

Poleg tega, da dopisa odvetniške družbe, z dne 21.10.2005, ni mogoče šteti za zahtevo za obrazloženo obvestilo, pač pa gre za zahtevo za vpogled v ponudbeno in spisovno dokumentacijo, je bila ta zahteva podana po pooblastilu stranke, ki v predmetnem postopku ni sodelovala kot ponudnik. Kot ponudnika, ki je pod končno ponudbo, z dne 10.10.2005, tudi podpisan, je nesporno potrebno šteti družbo AM DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V., in sicer ne glede na okoliščino, da je sama ponudba oddana na pisemskem papirju z glavo podjetja AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s.. Ker torej podjetje AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s. v postopku izbire strateškega partnerja ni nastopalo kot ponudnik, mu ni mogoče priznati aktivne procesne legitimacije zahtevati izdajo dodatne obrazložitve naročnikove odločitve o izbiri oz. priznanju sposobnosti. V posledici takšne ugotovitve vlagatelju obravnavanega revizijskega zahtevka ni mogoče dopustiti vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika (z dne 14.10.2005), ki je postala zanj pravnomočna. Do nastopa pravnomočnosti tako naročnikovo odločitev o izbiri oz. priznanju sposobnosti varuje prepoved samostojnega spreminjanja lastnih odločitev oziroma nepretek roka za vložitev zahtevka za revizijo, po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo pa začne učinkovati pravnomočnost odločitve, s katero se razume vezanost na vsebino odločbe ter prepoved ponovnega odločanja o isti stvari.

Tudi pa, če bi šlo šteti odločitev, z dne 15.02.2006, za dodatno obrazložitev (čemur naročniki izrecno nasprotujejo), Državna revizijska komisija ugotavlja, da podjetje AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s. ob pomanjkanju procesne legitimacije le-te ni bilo upravičeno zahtevati. Tako napačna ravnanja naročnika ponudnikom ne morejo podeliti več pravic, kot jim jih dajejo določila ZJN-1.

Pravilnost ugotovitve Državne revizijske komisije iz prejšnjega odstavka potrjuje dejstvo, da je podjetje AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s. vložilo zahtevek za revizijo, z dne 31.01.2006 (o tem je bila Državna revizijska komisija obveščena z dopisom odvetniške pisarne Colja, Rojs & partnerji, z dne 31.01.2006), katerega so naročniki s sklepom, z dne 16.02.2006, zavrgli ter v obrazložitvi navedli, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni sodeloval v postopku, pač pa je ponudbo oddal ponudnik AM DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V., zato vlagatelj zahtevka za revizijo ne izkazuje interesa v postopku izbire strateškega partnerja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s. zoper navedeno odločitev naročnikov ni vložil pritožbe kot pravnega sredstva na Državno revizijsko komisijo.

Ker torej podjetje AM DEVELOPMENT Czech Republic a.s. v postopku izbire ni nastopalo kot ponudnik, le-to tudi ni upravičeno do zahteve po dodatni obrazložitvi odločitve, naročnik pa je ne more veljavno izdati. Tako se rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev, z dne 14.10.2005, zaradi odsotnosti vložitve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o izbiri oz. odločitve o priznanju sposobnosti s strani subjekta, ki je oddal ponudbo, ni podaljšal, temveč je pričel skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN teči od prejema odločitve, z dne 14.10.2005. Ker ponudnik AM DEVELOPMENT INTERNATIONAL B.V. ni zahteval dodatne obrazložitve odločitve, z dne 14.10.2005, je postala odločitev o izbiri oz. odločitev o priznanju sposobnosti, z dne 14.10.2005, subjektivno (za vlagatelja kot pravnega naslednika ponudnika) pravnomočna, posledično pa naročniki niso ravnali nepravilno, ko so vlagateljev zahtevek za revizijo (prvi in drugi naročnik sicer iz drugih razlogov) zavrgli. Pri tem Državna revizijska komisija dodaja, da je na enak način kot v konkretnem primeru presojala pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo tudi pri ponudniku Kommanditgesellschaft ECE International GmbH & Co, Nemčija, v zadevi, št. 018-390/05-35-261.

Na enako stališče pa se je potrebno postaviti tudi v primeru, če bi bilo odločitev, z dne 14.10.2005, obravnavati kot odločitev o priznanju sposobnosti (smiselno odločitvi naročnika v I. fazi omejenega postopka po 19. členu ZJN-1). Tedaj namreč odločitve, z dne 15.02.2006 (ki jo je potrebno v tem primeru šteti za odločitev o izbiri v II. fazi omejenega postopka), ne more izpodbijati ponudnik, ki mu naročnik ni priznal statusa kandidata v I. fazi omejenega postopka (arg. prvega odstavka 12. člena ZRPJN), oz. ki nepriznanja statusa kandidata ni pravočasno izpodbijal.

Na podlagi vsega zapisanega Državna revizijska komisija povzema, da je sledila razlogom tretjega naročnika v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel ter pritožbo vlagatelja zoper takšno odločitev tretjega naročnika zavrnila kot neutemeljeno. Prav tako je bilo potrebno zavrniti pritožbi vlagatelja zoper odločitev prvega in drugega naročnika v sklepu, s katerim sta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla, vendar iz drugih razlogov. Državna revizijska komisija namreč ni presojala pravilnosti ravnanj prvega in drugega naročnika pri subsumpciji navedb iz vlagateljevega zahtevka za revizijo pod določila petega odstavka 12. člena ZRPJN, saj je ugotovila, da je zahtevek za revizijo, kot izhaja iz obrazložitve tega sklepa, vložen po roku, določenem za vložitev zahtevka za revizijo. Tako prvi in drugi naročnik nista ravnala nepravilno, ko sta vlagateljev zahtevek za revizijo (iz sicer drugih razlogov) zavrgla. Ker torej zahtevek za revizijo s strani vlagatelja ni bil vložen pravočasno, prav tako pa zahteva za pravno varstvo ni bila podana s strani Državnega pravobranilstva RS, Ministrstva za finance RS oz. Urada RS za varstvo konkurence, ki so v skladu z določilom drugega odstavka 9. člena ZRPJN aktivno legitimirani za vložitev zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 1., 2. in 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1., 2. in 3. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbah, ki jih je vložil zoper odločitve naročnikov o zavrženju zahtevka za revizijo, zahteval povračilo stroškov. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. ZPP v prvem odstavku 165. določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker vlagatelj s pritožbami ni uspel, je bilo potrebno zavrniti tudi njegove zahtevo za povrnitev stroškov, ki so mu nastali s pritožbami.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

Prvi in drugi naročnik sta v odgovoru na pritožbo in prvem pripravljalnem spisu, tretji naročnik pa v odgovoru na pritožbo ter v dopolnilni vlogi in popravku le-te, zahtevala povračilo stroškov. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določilo prvega odstavka 165. člena ZPP v povezavi z določilom prvega odstavka 155. člena ZPP, po katerem sodišče pri odločanju o tem, kateri stroški se povrnejo stranki, upošteva samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. Ker ZRPJN ne pozna instituta "odgovora na pritožbo", Državna revizijska komisija stroškov, ki so jih prvi, drugi in tretji naročnik priglasili v teh vlogah, ni mogla priznati. Stroškov, ki sta jih prvi in drugi naročnik priglasila v prvem pripravljalnem spisu, tretji naročnik pa v dopolnilni vlogi in njenem popravku, pa ni mogoče šteti za potrebne stroške v smislu prvega odstavka 155. člena ZPP.

Kot izhaja iz prvega pripravljalnega spisa prvega in drugega naročnika, le-ta priglašata tudi povračilo stroškov za pojasnjevalni sestanek, drugi naročnik pa v dopolnilni vlogi priglaša stroške udeležbe na sestanku. Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-92/2006-35-966, z dne 03.04.2006, stranke pozvala, da se zaradi dodatnih pojasnil v zvezi z obravnavano zadevo udeležijo sestanka na sedežu Državne revizijske komisije. Ker Državna revizijska komisija ni opravila naroka za glavno obravnavo, pač pa pojasnjevalni sestanek v skladu z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, na kar so bile stranke na sestanku dne 10.04.2006 ponovno opozorjene, je bilo potrebno obravnavano stroškovno zahtevo zavrniti, saj podlage za priznanje teh stroškov v veljavni Odvetniški tarifi ni najti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.04.2006

Predsednik senata
Dr. Aleksij Mužina
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, Tavčarjeva 6, Ljubljana
- Odvetnica Marjana šnuderl, Rimska cesta 24, Ljubljana
- Odvetniki šelih & partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana