018-123/2006 Agencija za radioaktivne odpadke

Številka: 018-123/06-32-1159

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužina kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izbor kvalificiranih kandidatov za izvajanje terenskih raziskav na potencialnih lokacijah v Republiki Sloveniji, za prostorsko umestitev odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za odlagališče NSRAO" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili kandidati Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor, ki jih zastopa Odvetniška družba Dobravc - Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20.04.2006, soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi "obvestilo o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu", št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 307.712,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.12.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbor kvalificiranih kandidatov za izvajanje terenskih raziskav na potencialnih lokacijah v Republiki Sloveniji, za prostorsko umestitev odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za odlagališče NSRAO. V Uradnem listu RS, št. 120-121/05, z dne 30.12.2005, pod številko objave Ob-36722/05 in v Uradnem listu EU št. 2005/s248-245407, z dne 24.12.2005, je naročnik objavil predmetni javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov v osmih sklopih. V objavi javnega razpisa je naročnik navedel, da bo kvalifikacijski postopek trajal 3 leta od dneva uradne objave v Uradnem listu RS in Uradnem listu EU.

Iz zapisnika o odpiranju prijav, z dne 21.02.2006, je razvidno, da je naročnik prejel eno prijavo in sicer skupno prijavo kandidatov: IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje + GI ZRMK d.o.o., Ljubljana + Geoko, geološke raziskave d.o.o., Ljubljana + Rudarsko geološki fakultet Beograd + IRGO Consulting Ljubljana + ZZV Celje.

Naročnik je dne 24.02.2006 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, s katerim je kandidatom s skupno prijavo: IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje + GI ZRMK d.o.o., Ljubljana + Geoko, geološke raziskave d.o.o., Ljubljana + Rudarsko geološki fakultet Beograd + IRGO Consulting Ljubljana + ZZV Celje priznal sposobnost za razpisane sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8 (v nadaljnjem besedilu: kandidati).

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana je dne 02.03.2006 na naročnika naslovil zahtevo za obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu kandidatom in zahtevo za pregled vse dokumentacije, ki se nanaša na odločitev o priznanju sposobnosti. Naročnik je v dopisu Geološkemu zavodu Slovenije, Ljubljana, z dne 08.03.2006, navedel, da je dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali priznanju sposobnosti v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) pridržana ponudniku, ki ni bil izbran oziroma mu ni bila priznana sposobnost. Ne glede na to je navedel, da je skupna prijava kandidatov izpolnjevala vse zahteve iz razpisne dokumentacije ter z zahtevanimi dokazili izkazala zadoščanje vsem minimalnim pogojem. Naročnik je hkrati pojasnil, da je trajanje kvalifikacijskega sistema 3 leta od dneva uradne objave v Uradnem listu RS in Uradnem listu EU, kot izhaja iz tč. 1.4 Navodil kandidatom k oddaji prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata. Zainteresirani kandidati lahko zato vlagajo prijave vse do izteka predhodno določenega roka. S posebnim dopisom, z dne 08.03.2006, je naročnik obvestil Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, da mu bo vpogled v dele prijave kandidatov, ki so nedvomno javni in ne predstavljajo poslovne skrivnosti, omogočen dne 10.03.2006.

Dne 07.03.2006 je naročnik prejel zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu kandidatom s skupno prijavo IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje in ostalim, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006, od podjetja Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Dobravc - Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana, z navedbo, da prav tako nastopa kot kandidat v tem postopku. Naročnik zahtevane dodatne obrazložitve ni izdal, preko pooblaščenca pa je z dopisom, z dne 08.03.2006, obvestil Geoinženiring d.o.o., Ljubljana, da mu je omogočen vpogled v prijave kandidatov, dne 10.03.2006.

Vlagatelj je dne 20.03.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o priznanju sposobnosti kandidatom v kvalifikacijskem sistemu, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006, v katerem navaja, da je Geološki zavod Slovenije, Ljubljana dne 02.03.2006 zahteval dodatno obrazložitev navedene odločitve, ki jo je naročnik izdal dne 08.03.2006, Geoinženiring d.o.o., Ljubljana, ki je prav tako zahteval dodatno obrazložitev, pa je še ni prejel. Po mnenju vlagatelja je navedena odločitev nezakonita, zato predlaga naročniku oziroma Državni revizijski komisiji, da to odločitev odpravi oziroma razveljavi.

V utemeljitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je v točki 4.3. razpisne dokumentacije določeno, da mora prijava obvezno vsebovati potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem. V primeru, da več partnerjev poda skupno prijavo izvajalcev, je dolžan vsak od partnerjev samostojno predložiti dokumente iz točke 4.3. Dokumentacija, ki so jo v svoji skupni prijavi priložili kandidati, ni v skladu z navedeno točko 4.3. razpisne dokumentacije ter je nepopolna, zaradi česar je odločitev naročnika o priznanju sposobnosti navedenim kandidatom, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, nepravilna in nezakonita. V skupni prijavi eden od kandidatov - Rudarsko geološki fakultet Beograd prijavi ni priložil ustreznega potrdila o nekaznovanosti. Iz dokumentov, ki se nanašajo na Rudarsko geološki fakultet Beograd, ne izhaja, da ta kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem. Zahteva naročnika je povsem jasna: kandidat mora z ustreznim potrdilom, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje, dokazati, da pred nobenim sodiščem ni bil obsojen za nobeno izmed kaznivih dejanj v zvezi s svojim poslovanjem. Rudarsko geološki fakultet Beograd pa takšnih potrdil ni predložil, ampak je predložil samo potrdilo enega od jugoslovanskih sodišč (tj. samo tretjega občinskega sodišča v Beogradu), da pred tem sodiščem ni bil obsojen za nobeno kaznivo dejanje. Kandidat tako ni izkazal, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem pred nobenim od sodišč v državi, ampak je to izkazal samo glede tretjega občinskega sodišča, s čimer pa nikakor ni zadostil razpisnim pogojem, saj njegova morebitna kaznovanost pred drugimi sodišči iz potrdila sploh ni razvidna. Poleg tega je samo potrdilo nepravilno, saj ga ni izdalo Ministrstvo za pravosodje, ampak zgolj eno prvostopenjsko sodišče. Poleg tega iz dokumentov, ki jih je predložil Rudarsko geološki fakultet Beograd, ne izhaja, da kandidat ni bil kaznovan za nobeno od kaznivih dejanj v zvezi s svojim poslovanjem, ampak je navedeno samo, da kandidat ni bil kaznovan za dejanja, ki jih določa Zakon o gospodarskih prestopkih. Kot je znano iz pravne prakse nekdanje skupne države SFRJ, gospodarski prestopki kot prepovedana ravnanja nikakor niso izenačena s kaznivimi dejanji, ki predstavljajo bistveno hujše kršitve veljavnih predpisov. Razpisna dokumentacija jasno zahteva potrdilo o nekaznovanosti za kazniva dejanja, ne pa o nekaznovanosti za gospodarske prestopke, ki so po svoji vsebini bližji prekrškom, nikakor pa jih ni mogoče enačiti s kaznivimi dejanji. V pravnem redu Srbije in Črne gore so inkriminirani tako gospodarski prestopki kot tudi kazniva dejanja. Glede na navedeno je jasno, da potrdilo o nekaznovanosti za gospodarske prestopke ne predstavlja ustreznega potrdila o nekaznovanosti za kazniva dejanja, ki je zahtevano v točki 4.3. razpisne dokumentacije, zato je iz tega vidika skupna prijava kandidatov nepravilna, saj ne vsebuje vseh zahtevanih potrdil, oziroma je priložena dokumentacija v nasprotju z razpisnimi pogoji, zaradi česar naročnik kandidatom, ki nastopajo v tej prijavi, ne bi smel priznati sposobnosti za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8.

Vlagatelj je zahteval povračilo naslednjih stroškov revizijskega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe o stroških do plačila: za pregled dokumentacije 500 točk po odvetniški tarifi, za sestavo zahtevka za revizijo 800 točk po odvetniški tarifi, 2 % manipulativnih stroškov, povečano za 20 % DDV ter takso po odmeri organa.

Naročnik je s sklepom, št.: ARAO-T-2116/620/617/060329-MV, z dne 29.03.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter posledično kot neutemeljeno zavrnil zahtevo za povrnitev stroškov. Obrazložitev razlogov za navedeni sklep je razvidna iz zapisnika strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, z dne 29.03.2006.

Naročnik navaja, da je dne 03.03.2006 s strani Geološkega zavoda Slovenije v imenu skupine partnerjev v skupni prijavi Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, Geoinženiring d.o.o., Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor prejel zahtevo za obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006, kandidatom s skupno prijavo IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje + GI ZRMK d.o.o., Ljubljana + Geoko, geološke raziskave d.o.o., Ljubljana + Rudarsko geološki fakultet Beograd + IRGO Consulting Ljubljana + ZZV Celje in zahtevo za pregled dokumentacije. V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 lahko ponudnik, ki ni bil izbran, pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevo se vloži v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo postopkov javnega naročanja. Naročnik je na zahtevo vlagatelja za dodatno obrazložitev odgovoril z dopisom št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 08.03.2006, v katerem pojasnjuje, da je skupna prijava kandidatov, katerim je naročnik, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu, z dne 24.02.2006, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, priznal sposobnost, izpolnjevala vse zahteve razpisne dokumentacije ter z zahtevanimi dokazili izkazala zadoščanje vsem minimalnim pogojem. Hkrati je obvestil vlagatelja o datumu vpogleda v zahtevano dokumentacijo. V zvezi z zahtevo vlagatelja za izdajo dodatne obrazložitve naročnik utemeljeno dvomi v pravni interes vlagatelja za njeno izdajo. Upoštevajoč zakonsko dikcijo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, po kateri lahko zahtevo za dodatno obrazložitev vloži ponudnik, ki ni bil izbran ter zgolj pavšalno sklicevanje vlagatelja na pravni pouk, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006, vlagatelj po mnenju naročnika ni izkazal pravnega interesa za izdajo dodatne obrazložitve. Iz vsebine zahteve za dodatno obrazložitev namreč ne izhaja, s katerimi konkretnimi dejstvi v zvezi s priznanjem sposobnosti kandidatom želi biti vlagatelj seznanjen, niti ne izpostavlja kakršnihkoli kršitev naročnika v konkretnem postopku ali dokazil, iz katerih bi bilo moč sklepati na napačno odločitev naročnika o priznanju sposobnosti. Ker se v konkretnem primeru pri naročniku vodi kvalifikacijski sistem priznanja sposobnosti, v okviru katerega je bila vlagatelju že priznana sposobnost, kot izhaja iz obvestila o priznanju sposobnosti, št.: ARAO-T-2116/623/MV, z dne 06.02.2006, naročnik namreč dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti kandidatom v skupni prijavi IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje + GI ZRMK d.o.o., Ljubljana + Geoko, geološke raziskave d.o.o., Ljubljana + Rudarsko geološki fakultet Beograd + IRGO Consulting Ljubljana + ZZV Celje ne more izdati v vsebini, kot izhaja iz določila drugega odstavka 78. člena ZJN-1, zlasti ne v zvezi za zavrnitev vlagateljeve ponudbe oziroma prijave, saj mu je bila sposobnost za izvedbo predmetnega naročila priznana ter prednosti sprejete ponudbe oziroma prijave v razmerju do prijave vlagatelja. Katera dodatna dejstva ali dokazila v zvezi s priznanjem sposobnosti navedenim kandidatom pa naj naročnik dodatno utemelji, vlagatelj ni navedel oziroma konkretiziral. Ker z izdajo dodatne obrazložitve v konkretnem postopku naročnik ne more zadostiti namenu dodatne obrazložitve niti ne namenu izdaje posebnih pojasnil o posameznem dejstvu ali ravnanju naročnika, saj tovrstnih oziroma več pojasnil vlagatelj ni želel oziroma zahteval, se naročniku utemeljeno poraja dvom v upravičenost vlagatelja zahtevati izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti in s tem v zvezi pravočasnost vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik dodaja, da je bila vlagatelju pravica do učinkovitega pravnega varstva zagotovljena preko instituta vpogleda v postopek oziroma pregleda dokumentacije, katero je vlagatelj zahteval in mu je bila s strani naročnika tudi omogočena. Po mnenju naročnika je vlagatelj z zahtevo za dodatno obrazložitev zgolj kupoval oziroma si podaljševal rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki bi sicer pričel teči od dneva prejema obvestila o priznanju sposobnosti, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da je Geoinženiring d.o.o., Ljubljana prav tako zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti kandidatom, naročnik navaja, da je v zvezi s tem podal odgovor vodilnemu partnerju - Geološkemu zavodu Slovenije, Ljubljana, ki je pooblaščen za kontaktiranje z naročnikom.

Naročnikova strokovna komisija je kljub dvomom o pravočasnosti zahtevka za revizijo obravnavala navedbe vlagatelja, s katerimi oporeka zakonitost in pravilnost odločitve naročnika iz obvestila o priznanju sposobnosti, št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006. Naročnik navaja, da je kandidat v skupni prijavi Rudarsko geološki fakultet Beograd za izpolnitev pogoja iz točke 4.3 Seznama obveznih dokumentov priložil potrdilo Gospodarskega sodišča v Beogradu, iz katerega nesporno izhaja, da ni bil v roku 5 let pri tem sodišču kaznovan zaradi gospodarskih prestopkov in mu ni bil izrečen kateri od varstvenih ukrepov po Zakonu o gospodarskih prestopkih. Kandidat je predložil tudi potrdilo Tretjega občinskega sodišča v Beogradu, ki potrjuje, da zoper dr. Mihaila MilivojeviÄ"a ni uvedena preiskava, niti vložena obtožnica Občinskih ali Okrožnega sodišča v Beogradu za katerokoli kaznivo dejanje iz pristojnosti teh sodišč. Glede na navedeno torej ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da je kandidat v skupni prijavi predložil samo potrdilo enega od jugoslovanskih sodišč (samo Tretjega občinskega sodišča v Beogradu), da pred tem sodiščem ni bil obsojen za nobeno kaznivo dejanje, s čimer kandidat ni zadostil razpisnim pogojem. Naročnik poudarja, da potrdila, na katerega se sklicuje vlagatelj, pri ocenjevanju prijav niti ni upošteval, saj se potrdilo glasi na fizično osebo, zahteva navodil kandidatom v točki 4.3. pa se nanaša na kandidata, torej na pravno osebo. Naročnik je kot relevantno potrdilo glede na zahtevo točke 4.3. Navodil kandidatom, s katerim kandidat izkazuje, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s poslovanjem, v smislu 3. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1, štel potrdilo Gospodarskega sodišča v Beogradu, ki glasi na pravno osebo kandidata.

Naročnik pojasnjuje, da je bila prijava kandidata Rudarsko geološki fakultet Beograd ocenjena tudi ob upoštevanju Navodila kandidatom, navedenim pod opombami: Tuji kandidat. Iz navedenega določila izhaja, da mora kandidat, ki je tuja pravna ali fizična oseba, predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih domačih institucij. V kolikor tovrstnih dokazil organi ne izdajajo, kandidat predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik je v fazi ocenjevanja prijave kandidata ugotovil, da je v državi kandidata s 01.01.2006 pričel veljati Kazenski zakonik, ki inkriminira tudi kazniva dejanja s področja gospodarstva, ni pa določen organ, ki vodi evidenco in izdaja morebitna potrdila o nekaznovanju. Opisano dejansko stanje zato ne more biti razlog za oceno prijave kandidata kot nepravilne. Kandidat je podal tudi lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ter da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. Naročnik je vsled navedenega ocenil, da je kandidat v skupni prijavi v celoti zadostil zahtevam razpisne dokumentacije in na zadovoljiv način izkazal dokazovanje izpolnjevanja pogoja za priznanje sposobnosti po 3. točki prvega odstavka 42. člena ZJN-1 oziroma točki 4.3. Navodil kandidatom. Vlagatelj tudi ni dokazal, da obstaja v državi kandidata v zvezi z izdajo zahtevanih dokazil drugačna praksa.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.04.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je vlagatelj navedel, da Navodilo o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih kandidatov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve teh listin, na katerega se sklicuje naročnik, ne velja več, zato se ga ne sme upoštevati, zaradi česar je tudi navedeni sklep naročnika nepravilen.

Naročnik je z dopisom, št.: ARAO-T-2116/620/400/06047-MV, z dne 07.04.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o priznanju sposobnosti kandidatom v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija glede dvoma naročnika o pravočasnosti vlagateljevega zahtevka za revizijo uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno. Ne glede na dikcijo drugega odstavka 78. člena ZJN-1, ki glasi: "Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.", na katero se naročnik sklicuje v zvezi z dvomom o pravočasnosti zahtevka za revizijo v sklepu št..: ARAO-T-2116/620/617/060329-MV, z dne 29.03.2006, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, ima tudi ponudnik oziroma kandidat, ki je bil izbran, pravico zahtevati od naročnika dodatno obrazložitev odločitve naročnika glede ponudbe oziroma prijave konkurenčnega ponudnika oziroma kandidata. Institut dodatne obrazložitve naročnikove odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti namreč tudi izbranemu ponudniku oziroma kandidatu zaradi varovanja njegovega pravnega položaja zagotavlja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in udejanja načela zakonitosti, dostopnosti in učinkovitosti, ki so temeljna načela revizijskega postopka. Naročnik je bil zato dolžan izdati dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti kandidatom v kvalifikacijskem sistemu.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala revizijsko navedbo vlagatelja, da je odločitev naročnika o priznanju sposobnosti kandidatom v kvalifikacijskem sistemu nepravilna in nezakonita, ker eden izmed kandidatov - Rudarsko geološki fakultet Beograd ni predložil ustreznega potrdila o nekaznovanosti v skladu s točko 4.3. razpisne dokumentacije. Iz pregleda razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v navodilih kandidatom za oddajo prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata, v točki 4.3. "Seznam obveznih dokumentov za prijavo na kvalifikacijsko listo" navedel, da mora prijava obvezno vsebovati zahtevane dokumente ter v četrti alinei zahteval: "potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem". Naročnik je k točki 4.3. dodal opombo, v kateri je za tuje kandidate navedel naslednje navodilo:
"V kolikor je kandidat tuja pravna ali fizična oseba, mora predložiti zgoraj zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij skladno z Navodilom o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih kandidatov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve teh listin. V primeru, da država, kjer ima kandidat sedež oz. stalno prebivališče, ne izdaja tovrstnih dokazil, kandidat predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo."

Naročnik je k točki 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom dodal tudi naslednjo opombo za partnerje v skupni prijavi skupine izvajalcev:
"V kolikor bo več kandidatov predložilo skupno prijavo, morajo predložiti izjavo o skupnem nastopanju (priloga št. 13). Vsak od partnerjev mora samostojno predložiti dokumente, ki so v točki 4.3. Navodil kandidatom označeni z znakom â??. Priloge pod znakom â"ˇ lahko kandidati izpolnjujejo skupno. â??.".

ZJN-1 v 41. členu določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje za priznanje sposobnosti, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik oziroma kandidat, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki. Prvi odstavek 42. člena ZJN-1 določa obvezne pogoje, ki jih mora izpolniti ponudnik oziroma kandidat, drugi odstavek tega člena pa določa dokaze za izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, ki jih mora ponudnik oziroma kandidat predložiti ponudbi oziroma prijavi. Naročnik je pogoj, naveden v četrti alinei točke 4.3. (označen z znakom â??) razpisne dokumentacije, navodil kandidatom za oddajo prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata, določil v povezavi s 3. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1, torej kot obvezni pogoj, ki ga mora izpolniti vsak kandidat in kot dokazilo za njegovo izpolnjevanje predložiti v razpisni dokumentaciji, navodilih kandidatom zahtevano potrdilo. Pri tem je treba poudariti, da je naročnik avtonomen pri določanju pogojev, ponudniki oziroma kandidati pa so dolžni te pogoje dosledno izpolniti.

Pri vpogledu v ponudbo kandidata - Rudarsko geološki fakultet Beograd je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta namesto potrdila Ministrstva za pravosodje, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem, zahtevanega v četrti alinei točki 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom za oddajo prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata, predložil potrdilo Gospodarskega sodišča v Beogradu. Gospodarsko sodišče v Beogradu je potrdilo izdalo na podlagi Zakona o gospodarskih prestopkih z naslednjim besedilom:
"Da Rudarsko-geološka fakulteta Univerze v Beogradu, iz Beograda, Đušina št.7, ni bila v roku petih let pri tem sodišču kaznovana zaradi gospodarskih prestopkov in ni bil izrečen kateri od varstvenih ukrepov po Zakonu o gospodarskih prestopkih.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeno potrdilo Gospodarskega sodišča v Beogradu ne izkazuje izpolnjevanja pogoja, določenega v četrti alinei točke 4.3. razpisne dokumentacije naročnika iz naslednjih razlogov:
- potrdilo je izdalo Gospodarsko sodišče v Beogradu in ne Ministrstvo za pravosodje,
- potrdilo se nanaša le na krajevno pristojnost Gospodarskega sodišča v Beogradu in ne na območje države,
- potrdilo se nanaša na gospodarske prestopke in ne na kazniva dejanja s področja gospodarstva.

Potrdila, ki ga je kandidatu izdalo Gospodarsko sodišče v Beogradu, iz zgoraj navedenih razlogov ni mogoče šteti kot dokazila za izpolnjevanje pogoja iz četrte alinee točke 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom za oddajo prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih kandidatom jasno zahteval predložitev potrdila s strani Ministrstva za pravosodje, to je s strani pristojnega državnega organa, iz katerega naj bi bilo razvidno, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem pred nobenim sodiščem v državi, torej tudi izven sedeža pravne osebe. Potrdilo Gospodarskega sodišča v Beogradu dokazuje le, da kandidat ni bil pri tem sodišču kaznovan zaradi gospodarskega prestopka, ne dokazuje pa, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem in to niti pri tem sodišču niti pri kakem drugem sodišču v državi.

Naročnik se je v opombi k točki 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom glede predložitve zahtevanih potrdil za tuje kandidate sicer skliceval na Navodilo o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih kandidatov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13/01). Ker pa je bilo navedeno navodilo na podlagi Pravilnika o prenehanju veljavnosti Navodila o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih kandidatov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 4/2006, z dne 13.01.2006) razveljavljeno, ga naročnik v času predložitve prijav in njihove evaluacije, ni mogel uporabljati.

Naročnik pa je v opombi k točki 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom tudi povzel določilo 44. člena ZJN-1 (nadomestna izjava) z naslednjo navedbo: " V primeru, da država, kjer ima kandidat sedež oz. stalno prebivališče, ne izdaja tovrstnih dokazil, kandidat predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.". Na podlagi navedenega naročnikovega navodila je imel torej kandidat možnost predložiti kot dokazilo za izpolnjevanje v četrti alinei točke 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom zahtevanega pogoja lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, česar pa kandidat ni storil, kljub temu, da zahtevanega potrdila glede na veljavno zakonodajo v Republiki Srbiji očitno ni mogel dobiti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da potrdilo Tretjega občinskega sodišča v Beogradu, predloženega s strani kandidata, katerega v zahtevku za revizijo kot nepravilno dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz četrte alinee točke 4.3. razpisne dokumentacije navaja vlagatelj, ni relevantno v tem sporu, ker se nanaša na fizično in ne na pravno osebo. Ne glede na to pa je treba ugotoviti, da kandidat tudi s predložitvijo potrdila Gospodarskega sodišča v Beogradu ni predložil ustreznega dokazila za izpolnjevanje pogoja, zahtevanega s strani naročnika v razpisni dokumentaciji, četrti alinei točke 4.3. navodil kandidatom, zato njegova prijava ni pravilna. Ni namreč mogoče slediti navedbi naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da v državi kandidata do 01.01.2006 odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja s področja gospodarstva ni bila uzakonjena, kazenski zakonik, ki je uveljavljen od tega datuma in inkriminira tudi ta kazniva dejanja, pa ne določa organa, ki vodi evidenco in izdaja morebitna potrdila o nekaznovanju. Naročnik je namreč v opombi k točki 4.3. razpisne dokumentacije, navodil kandidatom kot je bilo že predhodno ugotovljeno, jasno in nedvoumno zapisal, da v primeru, če država, v kateri ima kandidat sedež, ne izdaja tovrstnih dokazil, mora kandidat predložiti lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik je bil pri ocenjevanju prijav dolžan upoštevati zahteve lastne razpisne dokumentacije, zato bi pri preveritvi prijave kandidata moral ugotoviti, da kandidat ni predložil potrdila oziroma lastne pisne izjave, s katero bi izkazal, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem, kot je naročnik eksplicitno zahteval v razpisni dokumentaciji, navodil kandidatom za oddajo prijave za pridobitev statusa kvalificiranega kandidata.

ZJN-1 v 10. točki 3. člena določa, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Prijava kandidata ni izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije, zato je nepravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna tista ponudba oziroma prijava, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb oziroma prijav, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Prijava kandidata je nepravilna tudi z vidika določila tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba oziroma prijava za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), ki določa, da je ponudba oziroma prijava nepravilna, če se po odpiranju ponudb oziroma prijav, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik je dolžan v postopku oddaje javnega naročila oziroma priznanja sposobnosti po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe oziroma prijave, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker tega ni storil, temveč je prijavo kandidata štel kot pravilno, je s tem ravnal v neskladju z določilom prvega odstavka 76. člena ZJN-1. Iz navedenih razlogov so revizijske navedbe vlagatelja utemeljene.

Državna revizijska komisija je glede na ugotovitev, da prijave kandidata ni mogoče šteti kot pravilne, na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "obvestilo o priznanju sposobnosti v kvalifikacijskem sistemu", št.: ARAO-T-2116/623/MV-2, z dne 24.02.2006. V zvezi s tem pa Državna revizijska komisija še pripominja, da omenjeno ne pomeni, da ni mogoča ponovna prijava kandidata kot je le-to določeno v ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe o stroških do plačila ter priglasil naslednje stroške: za pregled dokumentacije 500 točk po odvetniški tarifi, za sestavo zahtevka za revizijo 800 točk po odvetniški tarifi, 2 % manipulativnih stroškov, povečano za 20 % DDV ter takso po odmeri organa.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer protivrednost 800 točk po veljavni odvetniški tarifi za sestavo zahtevka za revizijo, 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV v višini 107.712,00 SIT ter stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, skupaj v višini 307.712,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.04.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članicaDržavnerevizijskekomisije


Vročiti:
- Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana
- Odvetniška družba Dobravc - Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana
- IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Slovenčeva ulica 93, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana