018-128/2006 Infrastruktura Bled d.o.o.

Številka: 018-128/06-32-1109

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka "javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PERC d.o.o., Kranjska 15, Radovljica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška 2, Bled (v nadaljevanju: naročnik) dne 14.4.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 9/2006, z dne 27.1.2006, pod št. objave Ob-1265/06 objavil javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine. Po prejemu ponudb je naročnik dne 23.2.2006 sprejel odločitev, da najemne pogodbe ne bo sklenil z nobenim od ponudnikov, in sicer zato, ker so ponudniki navedli višino ponujene najemnine na različne načine, zaradi česar naj njihovih ponudb ne bi bilo mogoče medsebojno primerjati.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 17.3.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je mogoče ponujene najemnine preračunati na isti imenovalec in da bi naročnik zato moral opraviti izbiro najugodnejšega ponudnika.

Naročnik dne 3.4.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da ob upoštevanju vlagateljevih navedb ne bi sprejel drugačne odločitve. Meni, da ponudbe niso primerljive, zaradi česar se je na podlagi točke 2.f razpisa in 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) odločil, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka (vloga z dne 6.4.2006) je naročnik z dopisom z dne 13.4.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Hkrati je naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, "da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila", z obrazložitvijo, da mora biti poslovanje lokala v Grajskem kopališču zagotovljeno najmanj v času kopalne sezone in da bi v primeru zamude prišlo do materialne škode ter do nepopravljive škode pri ugledu Bleda kot letoviškega kraja.

Državna revizijska komisija je pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo ugotavljala, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali je vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP in prvi odstavek 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Ker je predmet konkretnega postopka "javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine", v katerem naročnik v najem oddaja neopremljeni gostinski lokal v Grajskem kopališču, je Državna revizijska komisija preverila, ali gre v obravnavanem primeru sploh za oddajo javnega naročila, kot to določa ZJN-1. ZJN-1 v prvem odstavku 1. člena določa, da ta zakon ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev. Javno naročilo je v 1. točki 3. člena ZJN-1 vsebinsko definirano kot celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu. Iz citirane definicije je razvidno, da oddaja gostinskega lokala v najem ni javno naročilo, saj naročnik v tem primeru ne kupuje blaga in ne naroča storitev ali gradenj, temveč razpolaga s svojim stvarnim premoženjem.

ZRPJN v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Citirana določba zagotavlja pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj v tistih postopkih oddaje javnih naročil, ki morajo biti izvedeni v skladu s predpisi javnega naročanja. V postopkih, katerih predmet po vsebini ni javno naročilo ali za katere ne obstaja pravna podlaga, da bi se izvajali v skladu s predpisi o javnih naročilih, se določila ZRPJN ne uporabljajo, zato Državna revizijska komisija v takšnih postopkih tudi ni pristojna za zagotavljanje pravnega varstva.

Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da odločanje v predmetni zadevi ne spada v njeno pristojnost, saj oddaja gostinskega lokala v najem ni javno naročilo. Ker v konkretnem postopku ne gre za predmet, ki bi bil po svoji vsebini javno naročilo, tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Dejstvo, da je naročnik predmetni postopek dejansko vodil (tudi) na podlagi ZJN-1, na to ugotovitev ne more vplivati, saj se pristojnost Državne revizijske komisije ne glede na dejanska ravnanja naročnikov ne more širiti izven okvirov, ki jih določa ZRPJN.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZPP in prvim odstavkom 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN zavrgla.

Ker je Državna revizijska komisija zaradi ugotovitve, da oddaja gostinskega lokala v najem po svoji vsebini ni javno naročilo, zahtevek za revizijo zavrgla, tudi ni odločala o predlogu naročnika, naj izda sklep, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov v zvezi s pripravo ponudbe, svetovanjem in vlogami. 165. člen ZPP v prvem odstavku določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla, je zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.4.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška 2, Bled
- PERC d.o.o., Kranjska 15, Radovljica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana