018-109/2006 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-109/2006-31-1057

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "za izbiro dobavitelja posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah v MOL v sezoni 2005/2006" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja DROGA KOLINSKA d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva naročnika za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku "za izbiro dobavitelja posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah v MOL v sezoni 2005/2006", predmetni javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 64/2005 pod št. objave Ob-19190/05.

Naročnik je dne 21.12.2005 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-209/2005-53-BL, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.01.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznimi dokazi, ki bi potrjevali njegove reference, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije, hkrati pa vlagatelj navaja, da izbranega ponudnika ni moč šteti kot ponudnika za dobavo posipnih materialov, ampak zgolj kot izvajalca zimske službe, zaradi česar je potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj opredeljuje dobavitelja soli in izvajalca zimske službe in razlike med obema. Vlagatelj navaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da se vse v referencah navedene količine soli nanašajo na sol porabljeno v procesu izvajanja zimske službe in v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja podatke Statističnega urada RS o uvozu soli in količine soli, ki naj bi jih izbrani ponudnik za izvajanje zimske službe v obdobju od leta 1999-2005 kupoval od treh dobaviteljev. Vlagatelj zaključuje, da naj bi bile količine dobavljene soli, kot jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi bistveno višje od količine soli, ki naj bi bila, po oceni vlagatelja, sploh dobavljena, zaradi česar vlagatelj v ponudbi izbranega ponudnika navedene količine označuje kot zavajajoče. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik ni mogel prodati lokalnim skupnostim v referencah navedenih količin soli, saj po mnenju vlagatelja z njimi enostavno nikoli ni razpolagal.
Vlagatelj predlaga, da se po uradni dolžnosti na podlagi predloženih listin ugotovijo količine soli, s katerimi je izbrani ponudnik dejansko razpolagal in se s tem ugotovi, ali je izbrani ponudnik navedene količine soli tudi predhodno kupil. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika vsebovane v Obvestilu o oddaji javnega naročila št. 430-209/2005-53-BL, z dne 21.12.2005, ter, da se ponudbo izbranega ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj podredno predlaga, da je bila razpisna dokumentacija v točki 3.7.8. Reference premalo natančna, zato naj se predmetni javni razpis razveljavi in naročniku naloži, da pripravi nov razpis z natančnejšo definicijo zahtevanih referenc, ki bo nedvoumno razlikovala med dobaviteljem soli in izvajalcem zimske službe. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 27.01.2006 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, št. 430-209/2005-64/BL, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je iz obrazložitve Obvestila o izbiri št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005 razvidno, da je ponudnika CPK d.d., Koper (zdajšnji izbrani ponudnik) izločil iz nadaljnje obravnave. To dejanje je sprožilo vložitev revizijskega zahtevka s strani ponudnika CPK d.d., ki je postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je dne 29.11.2005 sprejela sklep št. 018-354/05-33-2927, s katerim je ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev vsebovano v Obvestilu o izbiri št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005. Naročnik navaja, da je bil skladno s sklepom Državne revizijske komisije dolžan izdati novo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in je moral priznati reference, ponudniku CPK d.d., Koper, katerim je sam sicer oporekal.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 10.03.2006), je naročnik z dopisom, z dne 27.03.3006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22 člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma, pred vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na podlagi zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.02.2006, naročniku s sklepom št. 018-44/06-33-462, z dne 15.02.2006, naložila, da mora odločiti o zahtevku za revizijo. Naročnik do dne vlagateljeve vložitve zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (dopis, z dne 10.03.2006) o vlagateljem zahtevku za revizijo, z dne 16.01.2006, ni odločil.
Skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN mora naročnik odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejemu le-tega. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje da je zahtevek za revizijo zavrnil. V predmetnem revizijskem postopku naročnik o zahtevku za revizijo, z dne 16.01.2006, ni odločil, zato gre skladno z določilom 16. člena ZRPJN šteti, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil. Ob navedenem Državna revizijska komisija dodaja, da so s tem, ko naročnik ni sprejel odločitve o zahtevku za revizijo v roku iz določila 16. člena ZRPJN, hkrati pa so lahko tudi podani znaki storitve prekrška po četrti točki prvega odstavka 34. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost revizijskih navedb, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznimi dokazi, ki bi potrjevali njegove reference določene v 3.7.8. točki razpisne dokumentacije.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v točki 3.7.8 razpisne dokumentacije (Reference) zapisal: "Upoštevali bomo samo reference, ki se nanašajo na dobavo posipnega materiala za posip javnih cest v zadnjih treh letih. Ponudnik mora predložiti pisna priporočila naročnikov o dobavi v skupni količini 1.000 t posipnega materiala za vsako leto posebej (ali 1 referenca za dobavo posipnega materiala v skupni količini 1.000 t ali več referenc, ki ustrezajo seštevku 1.000 t posipnega materiala). Ponudnik mora izpolniti referenčno listo (priloga št. 5) in priložiti pisna priporočila naročnikov". Kot izkaz izpolnjevanja zahtevanih referenc razpisne dokumentacije je naročnik zahteval, da ponudniki izpolnijo Prilogo št. 5 (Referenčna lista - lista strokovnih priporočil), v katero vpišejo naziv kupca, okvirno letno dobavo soli v tonah in leto sklenitve pogodbe. Obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu v 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta v ponudbo priložil izpolnjeno Prilogo št. 5 (Referenčna lista - lista strokovnih priporočil) za sedem občin (Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica, Občina Piran, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača in Občina Komen), za vsako izmed njih pa še potrdila le-teh (ki so vsa podpisana, žigosana in datirana) o tem, da je v celoti izvršil svoje obveznosti z nemotenim potekom dobave soli za izvajanje zimske službe na javnih cestah. Iz potrdil izhajajo tako količine soli (v tonah) kot tudi leta v katerih je bila le-ta, posameznim občinam dobavljena. Iz priloženih potrdil izhaja, da je izbrani ponudnik v zadnjih treh letih (oziroma v obdobjih 2002-2003, 2003-2004 in 2004-2005) vsem sedmim občinam skupaj v obdobju 2002-2003 dobavil 1645 ton soli, v obdobju 2003-2004 1930 ton soli in v obdobju 2004-2005 1680 ton soli. Izbrani ponudnik je na podlagi dopisa naročnika št. 430-209/2005-37-BL, z dne 19.09.2005, naročniku posredoval dokumentacijo, v kateri se nahajajo koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarskih javnih služb, pogodbe o rednem vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, pogodbe o rednem vzdrževanju lokalnih cest, aneksi k le-tem in zlasti velika količina situacij, ki jih je vlagatelj na podlagi le-teh izstavljal občinam (pogodba o rednem vzdrževanju letnih cest v letu 2003, sklenjena z Občino Hrpelje-Kozina, koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivki, pogodba za redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka - letna služba (za obdobje od 01.04.2004 do 31.10.2004), pogodba o rednem vzdrževanju kategoriziranih cest (za obdobje od 15.11.2003 do 31.03.2004), koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (sklenjene za obdobje oktober 2004-oktober 2007) in aneks k pogodbi za izvajanje krpanja asfalta na občinskih cestah po naseljih v Občini Ilirska Bistrica v letu 2004, pogodba o rednih vzdrževalnih delih na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica za obdobje julij-september 2003, aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Ilirska Bistrica (za obdobje 1.10.2004 do 30.09.2005), aneks št. 1 k pogodbi o rednih vzdrževalnih delih na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica (za obdobje julij-september 2003), koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Postojna, ki je sklenjena za obdobje desetih let, pogodba za izvedbo rednega vzdrževanja lokalnih cest na območju Občine Postojna (za obdobje julij-avgust 2004), pogodba za opravljanje storitev zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Postojna (za obdobje 01.12.2003 do 31.01.2004), pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, Aneks št. 1 k pogodbi o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002 za Občino Komen, pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2003 za Občino Komen, pogodba o dobavi soli za izvajanje zimske službe, z dne 14.03.2005 z Mestno občino Ljubljana, pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2003, aneks št. 3 za dela opravljena v februarju 2005 in aneks za dela opravljena v marcu 2005 (vsi štirje dokumenti so sklenjeni z Občino Sežana) in pogodbe o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, 2003, 2004 in 2005 sklenjene z Občino Piran).
Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v revizijskem postopku predmetnega javnega naročila, vodenem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil izbrani ponudnik, s sklepom št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, ugotovila, da je izbrani ponudnik pogoj, določen v točki 3.7.8 Reference, "tako po obliki kakor tudi po sami vsebini (torej tako količinsko kot tudi časovno) v celoti izpolnil (oziroma ga celo presegel).". V istem sklepu je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejanskega stanja v zvezi z izpolnjevanjem pogoja 3.7.8. točke razpisne dokumentacije in naročnika napotila, da ponudbo izbranega ponudnika v spornem delu, kakor tudi (dodatno) priloženo dokumentacijo ponovno pregleda in ugotovi, ali je, upoštevaje predloženo dokumentacijo (zlasti priloženih situacij), izbrani ponudnik v zadnjih treh letih posameznim sedmim občinam (Občini Pivka, Občini Postojna, Občini Ilirska Bistrica, Občini Piran, Občini Hrpelje-Kozina, Občini Divača in Občini Komen) dobavil (vsaj) 1000 ton soli letno.
Naročnik je dne 21.12.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-209/2005-53-BL (v nadaljevanju: Obvestilo, z dne 21.12.2006), s katerim je kot najugodnejšo ponudbo ocenil ponudbo izbranega ponudnika. V obrazložitvi Obvestila, z dne 21.12.2006, je naročnik navedel, da je "ponoven naročnikov pregled priložene dokumentacije pokazal, da reference, ki jim je naročnik sicer v osnovi oporekal, izpolnjujejo pogoj o dobavljenih količinah v zadnjih treh letih, to je vsaj 1000 t za vsako leto.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po ponovnem pregledu posredovanih pogodb ugotovil, da je izbrani ponudnik letno, v zadnjih treh letih Občini Pivka, Občini Postojna, Občini Ilirska Bistrica, Občini Piran, Občini Hrpelje-Kozina, Občini Divača in Občini Komen dobavil, v točki 3.7.8 razpisne dokumentacije, zahtevano količino soli.
Državna revizijska komisija upoštevajoč dejstvo, ki ga je zapisala že v sklepu št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, da je izbrani ponudnik zahtevo po dobavljeni količini soli iz 3.7.8. točke razpisne dokumentacije izpolnil tako količinsko kot tudi časovno ter, da je naročnik po ponovnem pregledu, s strani izbranega ponudnika, predloženih pogodb ugotovil, da le-ta izpolnjuje obravnavano zahtevo, ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, pravilna.
Državna revizijska komisija zaključuje, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahtevane reference iz 3.7.8 točke razpisne dokumentacije, zato upoštevajoč navedeno ni sledila revizijski navedbi in jo je označila kot neutemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da izbranega ponudnika ni moč šteti kot ponudnika za dobavo posipnih materialov, ampak zgolj kot izvajalca zimske službe.
Pri presoji te revizijske navedbe, Državna revizijska komisija izpostavlja ugotovitev zapisano v sklepu št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, kjer je med drugim zapisala: "... Če bi naročnik pregledal (tudi) priložene situacije bi lahko nedvoumno ugotovil, da je vlagatelj v okviru priloženih pogodb za občine opravljal (med drugim) tudi dobavo soli, zato njegova argumentacija, da se računi (situacije) nanašajo le na izvajanje zimske službe in (celo) da priložena dokumentacija izkazuje le vlagateljevo razpolaganje s soljo, ne pa tudi dobave le-te, ne vzdrži revizijske presoje.". Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, ovrgla zaključek naročnika, da izbrani ponudnik ni dobavljal soli, pač pa le izvajal zimsko službo, saj je ugotovila, da je izbrani ponudnik v okviru izvajanja zimske službe dobavljal tudi sol.
V predmetnem revizijskem postopku gre ugotoviti, da se večina priloženih pogodb izbranega ponudnika nanaša na izvajanje zimske službe, vendar je potrebno upoštevati, da je naročnik na podlagi sklepa Državne revizijske komisije št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, v naknadnem pregledu situacij nastalih na podlagi teh pogodb ugotovil, da je izbrani ponudnik različnim naročnikom v določenem časovnem obdobju dobavil zahtevano količino soli, določeno v točki 3.7.8 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako zavrača argumentacijo vlagatelja, da predstavlja dobavitelja posipnega materiala le tisti ponudnik, ki sol uvaža, razpolaga z veliko deponijo in zadostnim številom kamionov za dobavo soli, itd., saj se, kakor je bilo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ugotovljeno, tudi v okviru izvajanja zimske službe dobavlja potrebna količina soli. Državna revizijska komisija zaključuje, da je, glede na določilo razpisne dokumentacije izvajalec zimske službe lahko hkrati tudi dobavitelj posipnega materiala.
Državna revizijska komisija v obravnavanem revizijskem postopku, upoštevajoč zgoraj navedeno ugotovitev iz sklepa št. 018-354/05-34-2927, z dne 29.11.2005, ter dejstvo, da je naročnik po ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika (posredovanih pogodb, aneksov in situacij) ugotovil, da je izbrani ponudnik v zahtevanem obdobju dobavil zadostno količino soli določene v točki 3.7.8. razpisne dokumentacije, obravnavano revizijsko navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Glede vlagateljevega predloga, da je razpisna dokumentacija v točki 3.7.8. Reference premalo natančna, zato naj se predmetni javni razpis razveljavi tako, da naročnik pripravi nov razpis z natančnejšo definicijo zahtevanih referenc, Državna revizijska komisija opozarja na določilo petega odstavka določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Pravna norma petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka določenega za predložitev ponudb/prijav, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z objavo razpisa in/ali razpisno dokumentacijo. Državna revizijska komisija poudarja, da v kolikor ponudniki zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z razpisno dokumentacijo/objavo razpisa, s katerimi so bili seznanjeni do roka za predložitev ponudb, do tega roka ne ugovarjajo, so v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper tovrstne kršitve naročnika, prekludirani
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se je vlagatelj z zahtevo naročnika po izkazovanju referenc določenih v 3.7.8. točki razpisne dokumentacije seznanil že pred rokom za predložitev ponudb, zahtevek za revizijo s predlogom za spremembo razpisne dokumentacije pa je vložil šele po naročnikovem sprejemu v Obvestilu, z dne 21.12.2006, zato je potrebno revizijsko navedbo zavrniti kot neutemeljeno.
Glede na predhodno zapisano je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni moč očitati kršitev določil ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj, zato je, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.04.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska 1, Ljubljana
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana