018-093/2006 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica - popravni sklep

Številka: 018-93/2006-33-1071 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "čistilna sredstva in predmeti za telesno nego" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VALTEX & CO., d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.04.2006

ODLOČILA

Izrek Sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-93/06-33-930, z dne 29.03.2006, se spremeni tako, da se poslej glasi:

"Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 147.124,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.".

Z zgornjim besedilom izreka se uskladi tudi besedilo obrazložitve Sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-93/06-33-930, z dne 29.03.2006.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje predmetnega javnega naročila dne 29.03.2006 izdala sklep, št. 018-93/06-33-930. V izreku in obrazložitvi izdanega sklepa pa je prišlo do očitne računske napake, v posledici katere je bila napačno izračunana višina stroškov, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju. V izreku sklepa je poleg tega prišlo do pomotnega izpusta zapisa o teku zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške.

Iz določil 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Na temelju opredeljenih določil ZPP in z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti sklepa Državne revizijske komisije izdaja slednja predmetni sklep.

Ob tem obrazlaga, da glede na vrednost spornega predmeta pravilno izračunana višina stroškov, ki jih Državna revizijska komisija priznava vlagatelju, znaša:
- za takso za revizijo: stroški v višini 100.000,00 SIT,
- za sestavo zahtevka za revizijo: stroški v protivrednosti 300 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 39.600,00 SIT,
- za izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo- stroški v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT,
- za materialne stroške- stroški v višini 2% od protivrednosti 350 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 924,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 147.124,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški, saj za priznanje slednjega, upoštevajoč vrednost spora ter veljavno Odvetniško tarifo, podlage ni najti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.04.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.