018-093/2006 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Številka: 018-93/2006-33-1067

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "nakup papirne galanterije" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VALTEX & CO., d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.04.2006

ODLOČILA

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 147.124,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi sklepov o začetku postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti, z dne 06.01.2006, vodil postopka oddaje javnih naročil male vrednosti pod opisom "čistilna sredstva in predmeti za telesno nego" ter "nakup papirne galanterije".

Dne 26.01.2006 je naročnik izdal obvestili o oddaji omenjenih javnih naročil male vrednosti, iz katerih izhaja, da se javno naročilo male vrednosti pod opisom "čistilna sredstva in predmeti za telesno nego" odda ponudniku Makom trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, Velenje, javno naročilo male vrednosti pod opisom "nakup papirne galanterije" pa ponudniku Omega, d.o.o., Ljutomerska cesta 28, Gornja Radgona.

Na podlagi zahteve vlagatelja, z dne 30.01.2006, je naročnik dne 31.01.2006 v obeh postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti izdal obrazloženi obvestili o oddaji naročil.

Z vlogama, z dne 13.02.2006, je vlagatelj po svojem pooblaščencu na naročnika v obeh postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti naslovil zahtevka za revizijo.
Naročnik je o obeh zahtevkih za revizijo odločil s dokumentom, št. 96/06, z dne 07.03.2006, iz katerega izhaja, da se je odločil oba postopka oddaje javnih naročil male vrednosti razveljaviti.

Z vlogama, z dne 09.03.2006, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi oba revizijska postopka nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, in sicer glede delov zahtevkov za revizijo, ki se nanašata na stroške revizijskih postopkov.

Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 13.03.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o obeh postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti.

Državna revizijska komisija je dne 29.03.2006 izdala sklep, št. 018-93/06-33-930, s katerim je odločila o delu revizijskega zahtevku vlagatelja, podanega v okviru postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "čistilna sredstva in predmeti za telesno nego", ki se nanaša na stroške revizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu male vrednosti ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "nakup papirne galanterije" odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama v konkretni zadevi ni več spora glede dela vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na zatrjevane nepravilnosti ter zahtevano razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Med strankama pa ostaja spor glede stroškov revizijskega postopka.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, mu je naročnik dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške:
- sestava zahtevka za revizijo- 400 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
- izjava o nadaljevanju- 150 točk po Odvetniški tarifi,
- materialni stroški- 2%,
+ 20 % DDV
- taksa za revizijski postopek- 100.000,00 SIT.

Vlagatelj zahteva povrnitev priglašenih stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi "od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila".

Skladno s 155. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04 in 10/04; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Upoštevajoč opredeljeno pravno podlago Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za sestavo zahtevka za revizijo- stroške v protivrednosti 300 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 39.600,00 SIT,
- za izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo- stroške v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT,
- za materialne stroške- stroške v višini 2% od protivrednosti 350 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 924,00 SIT,
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 100.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški, saj za priznanje slednjega, upoštevajoč vrednost spora ter veljavno Odvetniško tarifo, podlage ni najti. Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila tudi pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške, saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 147.124,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.04.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.