018-114/2006 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-114/06-33-1039

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbor dobavitelja polo majic, puloverjev šalov, nogavic in termo spodnjih hlač za leto 2006", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.04.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev št. 89-2005/JNMB/13-1, z dne 03.02.2006, v delu, ki se nanaša na dobavo vrste blaga - polo majice.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 265.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, kasneje pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.11.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izbor dobavitelja polo majic, puloverjev šalov, nogavic in termo spodnjih hlač za leto 2006". Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 5 (pet) vrst blaga, objavil v Uradnem listu RS, št. 108/05, z dne 02.12.2005, pod št. objave Ob-33119/05, po odprtem postopku.

Naročnik je dne 03.02.2006 izdal dokument z naslovom "Odločitev št. 89-2005/JNMB/13-1", s katero je za dobavo vrste blaga - polo majice izbral ponudnika Beti Moda d.o.o., Tovarniška 2, Metlika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je citirano določitev vlagatelju posredoval v prilogi dopisa, z dne 07.02.2006.
Vlagatelj je dne 16.02.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, s pripisom "v sklopu I - polo majice".

Naročnik je vlagatelju dne 21.02.2006 odgovoril z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila, v kateri naročnik med drugim navaja, da je postopal v skladu s tretjo alinejo prve točke razpisne dokumentacije in pridobil mnenje Tekstilnega inštituta Maribor (v nadaljevanju: strokovna institucija), katere strokovno mnenje mu posreduje v prilogi dodatne obrazložitve. Naročnik pojasnjuje, da je na podlagi prejetega mnenja, da so rezultati v okviru razpisanih zahtev naročnika, nadaljeval z izborom po merilu najugodnejša cena. Navedeni obrazložitvi je priložena tudi priloga št. 1, v kateri so navedena ugotovljena odstopanja od predpisanih tehničnih parametrov za pletenino zimske polo majice pri vlagatelju ter za pletenino in patent letne ter zimske polo majice pri izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je na naročnika naslovil revizijski zahtevek, z dne 06.03.2006, s pripisom "- zahtevek se nanaša na sklop I. - polo majice", v katerem očita naročniku, da strokovna institucija ni podala presoje oziroma strokovnega mnenja, ali so rezultati testiranja predloženih vzorcev še v okviru razpisnih zahtev naročnika, temveč je le-ta podala mnenje o izbiri najprimernejšega ponudnika - opravila izbor namesto naročnika. Vlagatelj ugotavlja, da je navedeno v nasprotju z razpisno dokumentacijo naročnika oziroma da postopek izbire ni izveden pravilno. Vlagatelj poziva naročnika k razveljavitvi izbire dobavitelja v okviru sklopa I., ter da pozove strokovno institucijo k podaji mnenja, kakršnega je predvidel v tretji alineji prve točke razpisne dokumentacije in na tej osnovi odloči ali opravi izbiro ali postopek oddaje javnega naročila za navedeni sklop razveljavi v celoti.
Vlagatelj predlaga naročniku razveljavitev sklepa o izbiri ponudnika v sklopu I., pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila, upoštevanje pri odločitvi o oddaji tudi načelo gospodarne porabe javnih sredstev ter ponovno odločitev o oddaji javnega naročila.
Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka (povračilo takse v znesku 100.000,00 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila, povračilo nagrade za delo odvetnika za sestavo zahtevka za revizijo po odvetniški tarifi v obsegu 1200 točk + DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila).

Naročnik je dne 17.03.2006 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je prejete rezultate štirih ponudnikov zbral v tabeli - Izpolnjevanje tehničnih parametrov, ter da so predloženi rezultati ponudnikov 2 in 4 nepopolni. Naročnik je navedeno tabelo posredoval v analizo strokovni instituciji, ki je o pregledu izdelala vrednotenje rezultatov - poročilo, z dne 18.01.2006, v katerem le-ta ugotavlja, da ponudnika 2 in 4 ne izpolnjujeta zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, pri vlagatelju in izbranemu ponudniku pa se pojavljajo odstopanja od tehničnih specifikacij, določenih s kakovostnimi parametri, in sicer naročnik navaja ugotovljena odstopanja, kot jih je navedel že v prilogi št. 1 zgoraj omenjene obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik nadalje ugotavlja, da nobeden od ponudnikov za vrsto blaga polo majice ne izpolnjuje predpisanih tehničnih parametrov naročnika v celoti, zato je naročnik v skladu s tretjo alinejo prve točke razpisne dokumentacije zaprosil strokovno institucijo za izdelavo strokovne presoje oziroma mnenja, rezultati katerega ponudnika so za naročnika sprejemljivejši oziroma še ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika. Naročnik nadalje navaja, da mu je strokovna institucija 27.01.2006 posredovala mnenje o izbiri najprimernejšega ponudnika, v kateri le-ta ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika ustreznejša od ponudbe vlagatelja, zato je izbral na podlagi merila najnižja ponudbena vrednost za sklop izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 27.03.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kateri med drugim dodaja, da je naročnik šele skozi odločitev o njegovem zahtevku za revizijo omenil širšo korespondenco med naročnikom in strokovno institucijo, ter da je naročnik obrazloženi odločitvi priložil dopis le-te, z dne 27.01.2006, v ničemer pa ni omenil, da je priloga št. 1 k obrazloženi odločitvi starejšega datuma. Vlagatelj priglaša še dodatne stroške priprave obvestila o nadaljevanju postopka v obsegu 50 odvetniških točk + DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa Državne revizijske komisije dalje do plačila, vse v petnajstih dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je z dopisom, z dne 29.03.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 30.03.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankami obstoji spor v tem, ali je naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika postopal v skladu z lastno razpisno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve sporne zadeve vpogledala v razpisno dokumentacijo, št. 6/36-12791/05, z dne 17.11.2005, in ugotovila, da je naročnik v tretji alineji prve točke (Predmet javnega razpis) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) navedel: "V primeru, da noben od ponudnikov po posamezni vrsti blaga ne bo izpolnjeval predpisanih tehničnih parametrov naročnika, si naročnik pridržuje pravico pridobitve mnenja strokovne institucije, ki bo naročniku izdala mnenje ali so predloženi rezultati še v okviru razpisanih zahtev naročnika.". Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v drugi alineji (pred navedeno tretjo alinejo) zapisal, da "v kolikor blago ne bo dosegalo parametrov iz tehnične dokumentacije, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka", v nadaljevanju pa je v šesti alineji zapisal, da "mora biti kvaliteta blaga izdelana v skladu s tehnično specifikacijo blaga, s standardi, ki so priloga razpisne dokumentacije in vzorcev, ki jih je možno videti v nabavni službi (razen termo spodnjih hlač)". Državna revizijska komisija na osnovi navedenega poudarja, da naročnik z razpisno dokumentacijo (kljub "nerodni" uvodni dikciji citirane tretje alineje "v primeru, da noben od ponudnikov po posamezni vrsti blaga ne bo izpolnjeval predpisanih tehničnih parametrov naročnika, si naročnik pridržuje pravico ...") ni dovolil odstopanja od razpisanih tehničnih parametrov, saj naj bi strokovna institucija podala mnenje, ali so predloženi rezultati še okviru razpisanih zahtev naročnika. Dikcijo "še okviru razpisanih zahtev naročnika" si lahko v konkretnem primeru razlagamo zgolj v smeri, ali so predloženi rezultati takšni, da so izpolnjene razpisne zahteve naročnika v celoti ali ne, oziroma z drugimi besedami, ali je pogoj po izpolnitvi razpisanih tehničnih zahtev izpolnjen v celoti ali ne. Pogoj je namreč skladu z 10. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
V nadaljevanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovna institucija v svojem mnenju, z dne 27.01.2006, vezano na ustreznost kakovostnih parametrov po predpisanih standardih naročnika, navedla, da vlagatelj in izbrani ponudnik dosegata v povprečju enaki oceni za kakovostne parametre v pogledu pletiva za letne in zimske polo majice, ter da je iz rezultatov preizkušanja pletiva za letno in zimsko polo majico razvidno, da je parameter barva pri vlagatelju neustrezen, pri izbranemu ponudniku pa je ta ustrezen, oba ponudnika pa izkazujeta pomanjkljivosti v odpornosti na piling, vendar je zaradi pomembnosti zaščitne barve v uniformi izbrani ponudnik ustreznejši. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovna institucija v dokumentu z naslovom "Vrednotenje rezultatov", z dne 18.01.2006, zapisala v točki 3 (Komentar) med drugim, da "je najvišja ocena 6 in nam pove, da je ponudnik dosegel ali presegel vsa predpisana tehnična priporočila in je pravzaprav najboljši". Iz navedenega dokumenta v točki 2 (Rezultati vrednotenja) je razvidno, da je vlagatelj pri postavki "Rezultati vrednotenja pletenine za letno polo majico" (Tabela 2) dosegel oceno 6, izbrani ponudnik pa oceno 5,89, nadalje da je vlagatelj pri postavki "Rezultati vrednotenja pletenine za patente" (Tabela 3 in 5) dosegel oceno 6, izbrani ponudnik pa oceno 5,41, ter da je vlagatelj pri postavki "Rezultati vrednotenja pletenine za zimsko polo majico" (Tabela 4) dosegel oceno 5,89, izbrani ponudnik pa oceno 6.

Vezano na vse gornje ugotovitve Državna revizijska komisija poudarja, da naročniku sicer ni mogoče očitati, da je s pridobitvijo mnenja strokovne institucije ravnal v nasprotju s tretjo alinejo prve točke Navodil razpisne dokumentacije. Prav tako ni mogoče očitati naročniku, da je strokovna institucija opravila izbor namesto njega, saj je dokument strokovne institucije, z dne 27.01.2006, z naslovom "Mnenje o izbiri najprimernejšega ponudnika", naslovljen na naročnika, naročnik pa je izbor opravil s svojim dokumentom z naslovom "Odločitev št. 89-2005/JNB/13-1", z dne 03.02.2006. Je pa v nadaljevanju utemeljen očitek vlagatelja, da naročnik ni opravil izbora v skladu z razpisno dokumentacijo, saj (že) iz dokumenta strokovne institucije z naslovom "Vrednotenje rezultatov", z dne 18.01.2006, izhaja, glede na prejete ocene, utemeljen dvom o izpolnjevanju razpisanih tehničnih parametrov s strani tako izbranega ponudnika kot tudi vlagatelja. Prav tako pa izhaja nadalje dvom o izpolnjevanju razpisanih tehničnih parametrov tudi iz dokumenta strokovne institucije z naslovom "Mnenje o izbiri najprimernejšega ponudnika", z dne 27.01.2006, v katerem le-ta ugotavlja, da "kljub vsemu oba ponudnika izkazujeta pomanjkljivosti v odpornosti na piling", kot tudi iz naročnikove odločitve, z dne 17.03.2006, o zahtevku za revizijo, kjer naročnik navaja med drugim, da je ugotovil, da noben od ponudnikov za vrsto blaga - polo majice ne izpolnjuje predpisanih tehničnih parametrov v celoti.
Državna revizijska komisija zaključuje, da t.i. ugotavljanje, kateri ponudnik (oziroma pravilneje ponudba) se bolj približa razpisanim tehničnim parametrom naročnika, ni bilo predvideno v razpisni dokumentaciji. Takšno naknadno presojanje oziroma ocenjevanje (ki ni bilo v naprej ustrezno natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji) pa lahko vodi v subjektivno vrednotenje ponudb in je lahko v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in načelom transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1).
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop I - polo majice.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, strošek odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 1200 točk in DDV, vse skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila, ter strošek priprave obvestila o nadaljevanju postopka po odvetniški tarifi v višini 50 točk in DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa Državne revizijske komisije dalje do plačila, vse v petnajstih dneh, da ne bo izvršbe. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 1200 odvetniških točk in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 158.400,00 SIT, ter strošek priprave obvestila o nadaljevanju postopka po odvetniški tarifi v višini 50 točk in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 6.600,00 SIT. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 265.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, kasneje pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila. Državna revizijska komisija zahtevku glede stroškov, ki se nanaša na "zakonite zamudne obresti od izdaje prvostopne odločbe dalje do dne plačila" ter na termin "od izdaje sklepa oziroma odločitve", ni sledila, saj za priznavanje le-teh ni najti zakonske podlage.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN da lahko Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje na analizo s strani strokovne institucije prejetega vrednotenja rezultatov, z dne 18.01.2006, ter mnenja le-te o izbiri najprimernejšega ponudnika, z dne 27.01.2006. Na podlagi te analize naj naročnik ugotovi, ali so sploh ustrezno izpolnjeni vsi pogoji v smislu tehničnih parametrov za vrsto blaga - polo majice, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Odvisno od te ugotovitve pa naj naročnik postopek oddaje predmetnega javnega naročila v spornem delu (polo majice) v skladu z razpisno dokumentacijo (druga alineja prve točke Navodil "v kolikor blago ne bo dosegalo parametrov iz tehnične dokumentacije, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka") in zakonom ustrezno obravnava.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 12.04.2006
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
- Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana,
- Beti Moda d.o.o., Tovarniška 2, Metlika,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.