018-072/2006 Ministrstvo za promet, DRSC

Številka: 018-072/2006-32-702

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "križ R2-443/323 skozi Lendavo (Pince): krožišče v Lendavi: gradbena dela - 1. etapa" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Gradbeništvo Lendava, d. o. o., Trimlini 2h, Lendava (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 3. 2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 16. 9. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 347-07-42/2004, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005, pod številko objave Ob-25529/05.

Naročnik je 20. 1. 2006 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 347-07-42/2004, in izbral ponudbo skupnih ponudnikov SGP Pomgrad, d. d., Murska Sobota in Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrana ponudba).

Vlagatelj je z dopisom z dne 25. 1. 2006 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji tega javnega naročila, nato pa je vložil zahtevek za revizijo, št. 1-2006/29/RM z dne 1. 2. 2006, v katerem navaja, da iz prejete odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik oddal javno naročilo skupnima ponudnikoma, ker njuna ponudba v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije ter je po merilih za ocenjevanje (najnižja ponudbena cena) izmed pravilnih ponudb najugodnejša, s čimer pa se vlagatelj ne strinja, in trdi, da je njegova ponudba izpolnjevala zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in tudi ni vsebovala zavajajočih ali neresničnih navedb, poleg tega pa je njegova ponudba tista ponudba, ki vsebuje najnižjo ponudbeno ceno (147.262.241,38 tolarjev; kar tudi izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 18. 10. 2005), zato bi moral naročnik javno naročilo oddati njemu in ne skupnima ponudnikoma, ki sta predložila ponudbo s ponudbeno ceno 182.049.280,00 tolarjev. Zaradi navedenega vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi svojo odločitev o oddaji tega javnega naročila in ponovno odloči o njegovi oddaji tako, da obravnavano javno naročilo odda vlagatelju. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo v znesku 200.000 tolarjev (plačilo takse).

Naročnik je vlagatelju 7. 2. 2006 poslal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 347-07-49/2002, 15. 2. 2006 pa je sprejel sklep, št. 347-07--42/2004, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil kot neutemeljena. Naročnik navaja, da je vlagatelj kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev iz točke 2.3.1. podpoglavja 2.3. Tehnične zmogljivosti sicer predložil izjavo o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste, skladno s prilogo, in izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladno s prilogo, vendar je pri pregledu seznama opreme, s katero razpolaga ponudnik, ugotovil, da vlagatelj ne razpolaga z vso potrebno opremo za izvedbo vseh del, ki so predmet javnega naročila in definirana v Posebnih tehničnih pogojih, predvsem se to nanaša na izvedbo voziščne konstrukcije vključno z asfalterskimi deli. Naročnik navaja, da ima za navedena dela vlagatelj sicer sklenjen dogovor s podizvajalcem Asfalti Ptuj, d. o. o., ki pa v svojem delu ponudbe ni predložil dokazila o tem, da on razpolaga z manjkajočo mehanizacijo. Ker v obravnavanem primeru ročno vgrajevanje [mešanice ali bituminizirane zmesi v vezane nosilne plasti] ne pride v poštev (ker je dovolj prostora [za strojno delo s finišerjem] in ker je asfaltnih površin preveč), naročnik ugotavlja, da ponudnik ni navedel bistvene mehanizacije za izvedbo javnega naročila. Iz priložene povratnice je razvidno, da je vlagatelj sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prejel 20. 2. 2006.

Vlagatelj je - še pred prejemom sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 347-07--42/2004 z dne 15. 2. 2006 - "ponovno, zaradi previdnosti vložil zahtevek oziroma dopolnil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila", in sicer z dokumentom, št. 1-2006/29/RM z dne 16. 2. 2006. V tem dokumentu vlagatelj navaja, da v celoti vztraja pri vseh svojih navedbah iz zahtevka za revizijo z dne 1. 2. 2006, in sicer, da je njegova ponudba v celoti izpolnjevala zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudbena cena iz njegove ponudbe pa je bila tudi najnižja. Vlagatelj v tem dokumentu v zvezi s prejeto dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji javnega naročila navaja, da naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika ni zahteval dodatnih pojasnil in dokazil, ponudbe pa tudi ni zavrnil s formalnopravnim aktom. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom pozvati vlagatelja, da svojo ponudbo pojasni. Vlagatelj je tudi navedel, da mu je "povsem jasno, da ročno vgrajevanje ne pride v poštev" in da "ima za izvedbo voziščne konstrukcije vključno z asfalterskimi deli dogovor s podizvajalcem Asfalti Ptuj, d. o. o., ki pa razpolaga z vso mehanizacijo za asfaltiranje, kar je splošno znano, saj je navedena družba znana po svoji prisotnosti pri izvedbi številnih asfaltiranj cest po Sloveniji. Če pa je naročnik iz kakršnegakoli razloga dvomil v to, ali ima vso potrebno mehanizacijo za asfaltiranje, bi moral v skladu z določilom 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 - uradno prečiščeno besedilo; ZJN-1-UPB1) zahtevati od ponudnika še pred odločitvijo o oddaji javnega naročila dopolnitev oziroma pojasnilo v tej smeri tako, da bi mu bilo poslano še pred odločitvijo o oddaji javnega naročila tudi dokazilo o tej okoliščini (dokazilo o razpolaganju s finišerjem v lasti Asfaltov Ptuj, d. o. o.)." Vlagatelj tudi navaja, da "naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila tudi ni navedel prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe ponudnika (tj. vlagatelja), kot to določa drugi odstavek 78. člena ZJN-1, saj je le pavšalno navedel, da sprejeta ponudba v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije ter je po merilih za ocenjevanje ponudb (najnižja ponudbena cena) najugodnejša". Vlagatelj v tem dokumentu poleg prvotnega zahtevka, kot ga je že postavil v zahtevku za revizijo, št. 1-2006/29/RM z dne 1. 2. 2006, "podrejeno, če naročnik ne bo odločil o zahtevku za revizijo v roku 15 dni, kot to določa prvi odstavek 16. člena ZRPJN, ponudnik predlaga nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". K temu dokumentu je ponudnik predložil fotokopijo plačilnega naloga, ki ga je predložil že zahtevku za revizijo, št. 1-2006/29/RM z dne 1. 2. 2006.

Vlagatelj je naročnika z dokumentom, št. 2-2006/30/RM z dne 21. 2. 2006, obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dokumentu vlagatelj navaja, da se ne strinja z naročnikovo odločitvijo o zavrnitvi zahtevka za revizijo, in da v celoti vztraja pri že vloženem zahtevku za revizijo in dopolnilu k zahtevku za revizijo, poleg tega pa še dodatno navaja "â?? Navedeni podizvajalec pa je prav družba, ki je specializirana za asfaltiranje cest in ima za to delo tudi prav vso potrebno mehanizacijo. Navedeni podizvajalec je v ponudbi tudi predložil izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, v kateri je pod točko 4 navedeno, da imajo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemajo v ponudbi. Ponudnik pa je od naročnika med ostalim prejel le predlogo za izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, v katero je navedel le tiste tehnične zmogljivosti, ki so v njegovi lasti, saj nikjer ni bilo navedeno, da mora navesti tudi vse stroje, ki so v lasti podizvajalca. Iz javnega razpisa â??prav tako ne izhaja, da bi k ponudbi moral predložiti tudi seznam strojev, s katerimi razpolaga podizvajalec (v konkretnem primeru Asfalti Ptuj, d. o. o.). Iz navedenega javnega razpisa za oddajo naročila pod III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila med ostalim izhaja, da mora ponudnik zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o seznanjenosti â??, izjava o zagotovljenih â??). Obe izjavi, ki sta se zahtevali kot dokazilo, pa je ponudnik tudi priložil k ponudbi."

Naročnik je z dopisom, št. 347-07-42/2004 z dne 27. 2. 2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Prvi odstavek 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1) določa, da v postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne, drugi odstavek 76. člena ZJN-1 pa, da v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo. Pravilna ponudba je v skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 definirana kot tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je pri razreševanju vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko vlagateljeve ponudbe ni izbral kot najugodnejše, vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je v tretjem odstavku točke 1.10. Ponudba s podizvajalci na strani 2 Navodil ponudnikom določeno: "Ponudnik in vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa (točke 2.1.1. do 2.1.5.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno za ponudnika in podizvajalca skupaj." V točki 2.1 Status ponudnika na strani 3 Navodil ponudnikom je za navedbo seznama dokazil iz točk 2.1.1.-2.1.5. navedeno: "Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz točke 2.1.1. in točke 2.1.5. ter "Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti", skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije." Državna revizijska komisija je pri pregledu 2. poglavja razpisne dokumentacije (Pogoji in dokazila za priznanje sposobnosti ponudnika) - in upoštevajoč tretji odstavek točke 1.10. Ponudba s podizvajalci na strani 2 Navodil ponudnikom - ugotovila, da je naročnik npr. za izpolnjevanje pogojev iz točk 2.2.1. in 2.2.3. določil, da "ponudnik (brez podizvajalcev)" mora izpolnjevati posamezne pogoje. Take omejitve ni mogoče zaslediti pri izpolnjevanju spornega pogoja iz točke 2.3.1. podpoglavja 2.3. Tehnične zmogljivosti Navodil ponudnikom, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dopustil, da lahko pogoj zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo naročila izpolnjujeta ponudnik in podizvajalci kumulativno (skupaj).

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je v tabelo izjave o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila vlagatelj navedel v stolpcu 2 (Vrsta mehanizacije, opreme) naslednjo opremo: rovokopač, hidravlični bager, tovorno vozilo (trikrat), stabilna betonarna, valjar in vibroplošče. Naročnik je v odločitvi, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, navedel: "Po pregledu seznama opreme, s katero razpolaga vlagatelj, je bilo ugotovljeno, da ne razpolaga z vso potrebno opremo za izvedbo vseh del, ki so predmet naročila in ki je definirana v Posebnih tehničnih pogojih. Predvsem se to nanaša na izvedbo voziščne konstrukcije vključno z asfalterskimi deli, za izvedbo katerih ima sicer dogovor s podizvajalcem Asfalti Ptuj, d. o. o., ki pa v svojem delu ponudbe ni predložil dokazila o tem, da on razpolaga z manjkajočo mehanizacijo. Za vgrajevanje asfaltnih zmesi je v "Popisu del in posebnih tehničnih pogojih za voziščne konstrukcije - knjiga 4" v točki 3.1.2.4.6 Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi navedeno: Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi v vezne spodnje nosilne plasti mora biti praviloma strojno s finišerjem. Izjemoma je dovoljeno ročno vgrajevanje, če zaradi omejenega prostora uporaba strojev ni mogoča. Enako je navedeno tudi v točki 3.2.3.4.6 za vezane obrabno zaporne plasti. Vlagatelj v izjavi o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila ni navedel mehanizacije za izvedbo voziščne konstrukcije vključno z asfalterskimi deli. Glede na to, da v primeru izvedbe tega naročila ročno vgrajevanje ne pride v poštev (ker je dovolj prostora in ker je asfaltnih površin preveč, da bi lahko asfalt kvalitetno vgradili ročno), vlagatelj ni navedel bistvene mehanizacije za izvedbo naročila." Državna revizijska komisija ugotavlja, da v tabeli iz obravnavane izjave ni evidentiran tudi finišer, ki ga naročnik šteje kot enega izmed elementov mehanizacije oziroma opreme, ki je potrebna za izvedbo javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi iz drugih predloženih vlagateljevih dokumentov ne izhaja, da bi podizvajalec navedel, da razpolaga s finišerjem. Državna revizijska komisija pri tem tudi ugotavlja, da med strankama ni sporno dejstvo, da je treba pri izvedbi obravnavanega javnega naročila razpolagati tudi s finišerjem, in da je iz vlagateljevega dokumenta, št. 1-2006/29/RM z dne 16. 2. 2006, tudi jasno razvidno, da vlagatelj naročnikovi zahtevi po razpolaganju s finišerjem niti ne oporeka. Vlagatelj v tem dokumentu celo navaja, da bi ga moral naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozvati k predložitvi dokazila o razpolaganju s finišerjem v lasti podizvajalca, če je iz kateregakoli razloga dvomil v to, da ima vso potrebno mehanizacijo za asfaltiranje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz tabele, ki je sestavni del izjave o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (pogoj iz točke 2.3.1. podpoglavja 2.3. Tehnične zmogljivosti Navodil ponudnikom), ne izhaja, da bi moral katerikoli ponudnik navesti zgolj svojo mehanizacijo in opremo (stolpec 7, Lastništvo). Državna revizijska komisija tudi izpostavlja, da bi v primeru, da bi morali ponudniki predložiti le seznam mehanizacije in opreme, katere lastniki so, stolpec 7 iz obravnavane tabele sploh ne bi bil potreben. V primeru, da bi ponudnik imel posamezne elemente mehanizacije ali opreme v najemu, na posodo, da bi odplačeval obroke lizinga ipd., ne bi bil tudi njihov lastnik in bi torej ne mogel sploh trditi, da je njihov lastnik s tem, da bi izpolnil stolpec 7 te tabele s svojimi podatki. Nenazadnje iz dokazil, ki jih je navedel naročnik in s katerimi bo ponudnik dokazal zagotovitev tehničnih zmogljivosti, izhaja, da ponudniku ni bilo treba predložiti zgolj svoje mehanizacije in opreme. Zlasti je to razvidno iz dokazila "pogodba o najemu", saj ponudnik, ki bi bil zgolj najemnik mehanizacije ali opreme, bi - upoštevajoč vlagateljevo argumentacijo - sploh ne mogel konkurirati pri oddaji tega javnega naročila, ponudbe s podizvajalci (kot lastniki mehanizacije in opreme, s katero ponudnik ne bi razpolagal) pa ne bi bile dopustne.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, saj ta ponudba ni izpolnjevala vseh pogojev, ki jih je določil naročnik.

Državna revizijska komisija ob tem tudi ugotavlja, da je iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, št. 347-07-42/2004 z dne 20. 1. 2006 (Ponudba izbranega ponudnika v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije ter je po merilih za ocenjevanje (najnižja ponudbena cena) izmed pravilnih ponudb najugodnejša.), posredno mogoče ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno. Kot navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, št. 1-2006/29/RM z dne 1. 2. 2006, je iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 18. 10. 2005 mogoče ugotoviti, da je vlagateljeva ponudba vsebovala najnižjo ponudbeno ceno, zato bi moral naročnik javno naročilo oddati vlagatelju, vendar Državna revizijska komisija izpostavlja, da mora naročnik nepravilne ponudbe zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1) in šele nato izmed pravilnih ponudb izbere najugodnejšo (drugi odstavek 76. člena ZJN-1). Čeprav je vlagateljeva ponudba dejansko vsebovala najnižjo ponudbeno ceno, naročnik ob ugotovitvi, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, ni mogel oddati javnega naročila vlagatelju.

Vlagatelj se sklicuje tudi na 4. podpoglavje (Izbor ponudbe) Navodil ponudnikom. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v točki 4.2. Pregled in presoja ponudb navedeno: "Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Listine in navedbe morajo izkazovati dejanska stanja in dejstva v času oddaje ponudbe. Ponudbo se zavrne, če ne izpolnjuje zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije ali če vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila preveri verodostojnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin v ponudbi ter zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Ponudbo se zavrne, če ponudnik na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih ali drugih pomembnejših napak v ponudbi. â??". Državna revizijska komisija v zvezi s to točko razpisne dokumentacije ugotavlja, da si je naročnik pridržal zgolj pravico "zahtevati pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije" in da ni določil obveznosti, da bo to tudi zares storil. Poleg tega pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe to naredile pravilno. Slednje pravilo izhaja iz 54. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik na podlagi tako postavljene vsebine točke 4.2. Pregled in presoja ponudb lahko zahteval le pojasnila glede že predloženih dokumentov in zgolj njihove vsebine, ki je bila izkazana, ne bi pa od ponudnikov zahteval (sicer pa tudi ne bi smel zahtevati) dopolnjevanje dokazil, s katerimi so ponudniki izkazovali izpolnjevanje posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, saj bi z zahtevo, naj vlagatelj z izjavo ali s predložitvijo kakšnega dokumenta dokaže, da razpolaga s finišerjem, omogočil ponudniku, da bi ta nepravilno ponudbo spremenil v pravilno, kar bi bilo v nasprotju s 54. členom ZJN-1, naročnik pa bi s tem tudi kršil 76. člen ZJN-1. Državna revizijska komisija se tudi ne strinja z vlagateljevim argumentom iz vlagateljevega dokumenta, št. 1-2006/29/RM z dne 16. 2. 2006, s katerim "ponovno, zaradi previdnosti vlaga zahtevek oziroma dopolnjuje zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila", da bi moral naročnik od vlagatelja v skladu s 54. členom ZJN-1 zahtevati še pred odločitvijo o oddaji javnega naročila dopolnitev oziroma pojasnilo v tej smeri tako, da bi mu bilo poslano še pred odločitvijo o oddaji javnega naročila tudi dokazilo o tej okoliščini (dokazilo o razpolaganju s finišerjem v lasti Asfaltov Ptuj, d. o. o.). V prvem stavku 54. člena ZJN-1 je navedeno, da "naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili", zato je odločitev o tem, ali bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi pojasnila, prepuščena prosti presoji naročnika in je to zgolj njegova pravica, ne pa tudi dolžnost. Državna revizijska komisija pa hkrati izpostavlja že svojo prejšnjo ugotovitev, da 54. člen ZJN-1 izrecno določa, da naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe to naredile pravilno. Če bi naročnik zahteval še dokazilo, da ponudnik ali njegov podizvajalec razpolaga s finišerjem, bi šlo za nedopustno spreminjanje nepravilne ponudbe v pravilno ponudbo. Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja na to, da je naročnik v točki 4.2 Pregled in presoja ponudb navedel, da se "pri pregledu ponudb presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije", zato je sklicevanje na argument splošno znanega, da podizvajalec Asfalti Ptuj, d. o. o., razpolaga z vso mehanizacijo za asfaltiranje, saj je navedena družba znana po svoji prisotnosti pri izvedbi številnih asfaltiranj cest po Sloveniji, v tem primeru irelevantno. Naročnik ni predvidel dokazovanja izpolnjevanja pogojev tudi s sklicevanjem na splošno znana dejstva.

Državna revizijska komisija tudi izpostavlja, da argument, ki ga vlagatelj uveljavlja šele v dokumentu, št. 2-2006/30/RM z dne 21. 2. 2006, in sicer, da je "navedeni podizvajalec v ponudbi tudi predložil izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, v kateri je pod točko 4 navedeno, da imajo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemajo v ponudbi", je v obravnavanem primeru tudi irelevanten, saj s podpisom in žigosanjem vsebine navedene izjave, ki vsebuje tudi točko 4, podizvajalec zgolj izjavlja, da razpolaga z ustreznimi dokumenti, ki jih izdajajo pristojni organi in ki so potrebni za opravljanje neke dejavnosti (v konkretnem primeru je podizvajalec prevzel izvedbo voziščne konstrukcije, asfaltov in opreme cest - podatek iz vrstice 2 tabele o podatkih o podizvajalcih), kar pa ne pomeni tudi, da se s to izjavo (in temi dokumenti) izkazuje, da ima podizvajalec tudi zahtevano mehanizacijo oziroma opremo. Razpolaganje s potrebnimi dovoljenji pomeni zgolj to, da ima podizvajalec npr. obrtno dovoljenje, če je za izvajanje njegove dejavnosti obrtno dovoljenje potrebno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov za plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10. 3. 2006

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
- Gradbeništvo Lendava, d. o. o., Trimlini 2h, 9220 Lendava,
- SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.