018-079/2006 DARS d.d.

Številka: 018-79/06-31-909

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata in predsednika dr. Aleksija Mužine ter člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje, CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, GP Mostogradnja AD, VlajkoviÄ"eva 19a, Beograd in Ginex international d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), ter zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana, Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina in SGP Kraški zidar d.d., Kolodvorska 1, Sežana, ki jih zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7 (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.3.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.
3. Zahteva prvega vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.
4. Zahteva drugega vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2004 sprejel sklep št. 2004/00526 o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt in viadukta 6-6/1 Polance na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 126-127/2004, z dne 26.11.2004, pod št. objave Ob 32172/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 27.1.2005 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 29.12.2005 sprejel sklep št. 402-25/05-RPP-526-IV, v katerem ugotavlja, da so vse predložene ponudbe v obeh sklopih nepravilne in da zato ne more sprejeti odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je tudi zapisal, da bo predmetno javno naročilo ponovno oddal po odprtem postopku.

Prvi in drugi vlagatelj sta z dopisoma z dne 6.1.2006 oz. 11.1.2006 od naročnika v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je naročnik izdal dne 24.1.2006 oz. 26.1.2006.

Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 2.2.2006 predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o neizbiri najugodnejše ponudbe in ponovitvi predmetnega postopka, kot je vsebovana v sklepu o oddaji javnega naročila za izgradnjo viadukta 6-2/1 Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na HC Razdrto -Vipava; Rebernice, št. 402-25/05-RPP-526-IV, z dne 29.12.2005. Prvi vlagatelj očita naročniku, da je v postopku izbire in ocenjevanja napačno zavrnil njegovo ponudbo, ker naj partner Mostogradnja AD, Beograd v ponudbeni dokumentaciji ne bi predložil rednega izpiska iz sodnega registra v srbskem jeziku na sedmih straneh, od katerih so v slovenščino prevedene le štiri. Naročnik se pri tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-254/05-31-2003 z dne 23.08.2005, ki pa je bila posledica ponovljenega postopka izbire pred naročnikom. Ponudba prvega vlagatelja je bila dvakrat s strani naročnika že izbrana kot pravilna in najugodnejša. Zadnja odločitev Državne revizijske komisije je posledica odločitve te komisije v zadevi 018-114/05-35-1072, s katero je Državna revizijska komisija razveljavila sklep naročnika o oddaji javnega naročila, ne da bi v obrazložitvi svoje odločitve sploh ugotovila kakršnokoli kršitev naročnika, ki se je navajala v zahtevku za revizijo in bi zaradi nje lahko takratnemu vlagatelju nastala škoda. Državna revizijska komisija odloča v mejah postavljenih zahtevkov, v zadevi št. 018-114/05-35-1072 pa je Državna revizijska komisija presegla meje zahtevka za revizijo takratnega vlagatelja s tem, ko je izvajala dokaze, ki jih stranke postopka sploh niso predlagale in ki so tudi presegli zahteve naročnika. Glede na dejstvo, da v obrazložitvi tega sklepa, s katerim je Državna revizijska komisija v bistvu razveljavila že drugo izbiro naročnika o tem, da je ponudba prvega vlagatelja najugodnejša in iz katere je bilo jasno razvidno, da prvi vlagatelj izpolnjuje tudi vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, istočasno pa v tem sklepu niti pravno formalno ni ugotovila, da bi naročnik z izborom ponudbe prvega vlagatelja kakorkoli kršil določila ZJN-1 in zahteve iz razpisne dokumentacije, prav tako pa ni ugotovila, da bi bila vsebinsko utemeljena katerakoli od navedb takratnega vlagatelja, prvi vlagatelj meni, da v zakonu ob tako ugotovljenem dejanskem stanju ni najti pravne podlage za takratno razveljavitev odločitve naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe. Po mnenju prvega vlagatelja bi morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo in posledično ugotovljenem dejanskem stanju zahtevek za revizijo takratnega vlagatelja zavrniti, s tem pa bi postala pravnomočna odločitev naročnika, da je najugodnejša ponudba prvega vlagatelja. Glede na dejstvo, da je ob tako opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo in tako takratnemu vlagatelju ponovno omogočila vpogled v ponudbo prvega vlagatelja, je šele v tretjem postopku pred naročnikom postalo sporno dejstvo, da tri strani izpiska iz sodnega registra zgolj enega izmed partnerjev niso bile prevedene. Zaradi navedenih procesnih nepravilnosti in ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije prvi vlagatelj ugotavlja, da je njegova ponudba pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Prvi vlagatelj dalje ugotavlja, da je partner Mostogradnja AD, Beograd kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložil redni izpisek iz sodnega registra, ki ima obojestransko kopiran šifrant, pri čemer je prevod priložen le za prvo stran, na kateri pa sta v skladu s kvalifikacijo dejavnosti, veljavno v državi ponudnika - partnerja, navedeni dve dejavnosti, ki dokazujeta ustrezno registracijo partnerja za dela, ki so predmet razpisa. Ministrstvo za kapitalske investicije za svoja potrdila očitno uporablja drugačen šifrant. Vendar pa iz obeh predloženih dokumentov izhaja, da je partner Mostogradnja AD, Beograd registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in da ima dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, čeprav dovoljenja na podlagi razpisnih pogojev ni bilo potrebno predložiti, ker za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno. Prvi vlagatelj ugotavlja, da redni izpisek iz sodnega registra glede na pogoje iz tč. 5.1 (a) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) odraža zadnje dejansko stanje registracije ponudnika. Takšna interpretacija naročnikovih zahtev je v skladu z 42. členom ZJN-1, ki v 1. točki prvega odstavka določa, da mora ponudnik kot pogoj izpolniti le, da je registriran pri sodišču ali drugemu organu. Prvi vlagatelj je takšni zahtevi naročnika sledil in za partnerja Mostogradnja AD, Beograd predložil potrdilo v slovenskem jeziku, iz katerega izhaja naročnikova zahteva, ki je identična prej navedeni zakonski zahtevi, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ostali podatki iz rednega izpiska iz sodnega registra za presojo pravilnosti ponudbe niso pravno relevantni. Če bi naročnik zahteval več, bi prvi vlagatelj temu sledil. Državna revizijska komisija je zapisala, da ZJN-1 v delu, ki se nanaša na pogoj registracije, ne določa jasno, ali gre za dokazovanje ponudnikove registracije ali za dokazovanje registracije za določeno dejavnost. Nejasnosti zakonske dikcije v obravnavani zadevi ni mogoče šteti v škodo prvega vlagatelja. Prvemu vlagatelju ni jasno, zakaj bi moral naročnik v primeru, če bi v točki 5.1.(a) Navodil nameraval od ponudnikov zahtevati le delni izpisek iz sodnega registra za določeno dejavnost, to izrecno zapisati. Prvi vlagatelj poudarja, da je iz objave predmeta javnega naročila razvidno, kaj je predmet razpisa in za to dejavnost morajo biti ponudniki tudi registrirani. Ta pogoj pa je izpolnjen, saj je v tem delu redni izpisek iz registra za partnerja Mostogradnja AD, Beograd preveden v slovenski jezik. Dokazovanje ponudnikove registracije za ostale dejavnosti (v neprevedenem delu) ni predmet tega postopka in ni bila zahteva razpisne dokumentacije. Pravilna ponudba pa je tista ponudba, ki v celoti izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije. Ker je partner Mostogradnja AD, Beograd s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, prevedenem v slovenski jezik, dokazal, da je registriran za dejavnost, ki je predmet tega postopka, je izpolnil naročnikovo zahtevo, zaradi česar ni mogoče šteti, da je njegova ponudba nepravilna in nesprejemljiva, kot je to zapisal v svojem sklepu naročnik. Čeprav partner Mostogradnja AD, Beograd v ponudbi ni prevedel treh strani rednega izpiska iz sodnega registra, je prevedel v slovenščino tiste strani registra, ki so pravno relevantne glede na zahtevo naročnika in prej citirane določbe zakona in s katerimi je dokazal, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. To je tudi namen rednega izpiska iz sodnega registra, nenazadnje pa je tako mogoče razumeti tudi zahteve naročnika, saj ostali (neprevedeni) podatki iz sodnega registra niso pravno relevantni za presojo, ali je partner Mostogradnja AD, Beograd registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Prvi vlagatelj opozarja tudi na načelo gospodarne porabe javnih sredstev. Od objave predmetnega javnega naročila je minilo že več kot leto dni, naročnik pa želi zaradi treh neprevedenih strani izpiska iz sodnega registra predmetni razpis razveljaviti in ga ponoviti, kar bo postopek podražilo. Tudi nove Direktive s tega področja dajejo v primeru spora med gospodarno izbiro in strogo formalnostjo prednost gospodarni izbiri.
Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo z dne 6.2.2006 predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o nepravilnosti njegove ponudbe in o ponovitvi javnega razpisa za oddajo javnega naročila Izgradnja viadukta 6-2/1 Boršt II na odseku HC Razdrto - Vipava in za najugodnejšega ponudnika izbere drugega vlagatelja. Po mnenju drugega vlagatelja je zmotna ugotovitev naročnika, da partner SGP Kraški zidar d.d., Sežana obrazcu iz točke 5.1 (h) Navodil ni priložil seznama najvažnejših opravljenih gradenj za dela, ki so predmet javnega naročila. Seznam je vsebovan v prilogi, ki ga je naročnik označil za potrdilo naročnika v skladu z zahtevo iz točke 5.1 (h) Navodil, po kateri mora ponudnik seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravĂ­lno in pravočasno (v nadaljevanju potrdilo naročnika). V potrdilu naročnĂ­ka so vsebovani vsi podatki, ki jih mora ponudnik navesti v zvezi z najpomembnejšimi opravljenimi gradnjami glede na obrazec iz točke 5.1 (h) navodil. Partner SGP Kraški zidar d.d., Sežana je podatke, ki naj bi jih v skladu s točko 5.1 (h) Navodil navedel ločeno v seznamu oziroma potrdilu naročnika, združil v istĂ­ dokument. Potrdilo naročnika tako obenem predstavlja seznam v obliki priloge k obrazcu in je ponudnik na ta način zadostil vsem zahtevam iz točke 5.1 (h) Navodil, navaja drugi vlagatelj.
Drugi vlagatelj tudi navaja, da je ugotovitev naročnika, da naj njegova ponudba ne bila pravilna, ker je Černe Stanislav naveden kot direktor projekta in ne kot odgovorni vodja del, neutemeljena. Jasno je, da gre za vodjo del, to pa je razvidno tudi iz priložene organizacijske sheme ključnih kadrov. Stanislav Černe je v seznamu ključnih kadrov naveden na prvem mestu, poleg tega je v organizacijski shemi gradbišča umeščen na najvišje mesto med ključnimi kadri. Ne glede na uporabo izrazoslovja je jasno, da gre za vodjo del. Prav tako je neutemeljena ugotovitev naročnika, da naj ponudba drugega vlagatelja ne bi bila pravilna, ker partner SCT d.d., Ljubljana ni priložil obrazca vključno s kolono "leta zaposlitve kot odgovorni vodja del". Iz življenjepisa Černe Stanislava je namreč razvidno, koliko let je zasedal delovno mesto vodje projekta oziroma odgovorne vodje del. Dejstvo, da je ponudnik leta zaposlitve Černe Stanislava kot odgovornega vodje del navedel v življenjepisu in ne v obrazcu, ne more spremeniti ugotovitve, da je ponudnik na ta način izpolnil zahteve iz navodila, navaja drugi vlagatelj. Neutemeljena je tudi ugotovitev naročnika, da naj bi ponudba ne bila pravilna, ker so priloge pod točko 5.1 (j) Navodil le žigosane s strani ponudnika, ne pa tudi podpisane. Partner SCT d.d., Ljubljana je podpisal in žigosal Seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, ter drugih strokovnih podatkov in s tem potrdil verodostojnost vseh predloženih podatkov pod točko 5.1 (j) Navodil. Ob tem točka 5.1 (j) Navodil na nobenem mestu ne govori o življenjepisu, pač pa le o navedbi izobrazbenih in strokovnih kvalifikacij za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi, kar naj bi vseboval seznam. Zato je neutemeljen sklep, da bi moral biti že tako ali tako nepotreben življenjepis podpisan, kot to naročnik izvaja iz točke 11 podčlena 13.1 (b) Navodil.
Neutemeljene so tudi ugotovitve naročnika, da naj bi tudi partner SGP Kraški zidar d.d., Sežana ne priložil pravilno izpolnjene priloge po točki 5.1 (j) Navodil, zaradi česar naj bi bila ponudba nepravilna. Tudi za Sama Pirjevca je jasno, da je odgovorni vodja del, čeprav je v organizacijskih shemi naveden z oznako vodja projekta. To je razvidno že iz seznama iz točke 5.1 (j) Navodil, kjer je navedeno, da je Samo Pirjevec odgovorni vodja del. Poleg tega je v organizacijski shemi ključnih kadrov umeščen na najvišje mesto. V zvezi z obrazcem, v katerem je bila izpuščena kolona "leta zaposlitve kot odgovorni vodja del", velja enako, kot je drugi vlagatelj pojasnil že k vodji del Černe Stanislavu. Tudi iz življenjepisa Sama Pirjevca je razvidno, da je od leta 1991 dalje razporejen na delovnem mestu odgovornega vodje del projekta izgradnje avtocestnega programa.

Naročnik je dne 22.2.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je pri presoji zahtevka izhajal zlasti iz tistih določil razpisne dokumentacije, ki so bila podlaga za oceno ponudbe prvega vlagatelja kot nepravilne. Prvi vlagatelj ni izpolnil zahteve iz točke 5.1 (a) Navodil in točke 12 Navodil. Točka 5.1 (a) Navodil je od ponudnikov zahtevala, da predložijo redni izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika. Točka 5.2 Navodil, ki velja v primeru predložitve skupne ponudbe, določa, da mora ponudba vsebovati za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej dokazila glede sposobnosti, navedena v podčlenih od 5.1(a) do vključno (n). V Navodilih je tudi določilo točke 12 "jezik ponudbe", ki določa: "Ponudbe in ostala dokumentacija, ki se nanaša na Ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku". Naročnik je glede vprašanja izpiska iz sodnega registra v prejšnjem postopku revizije že ugotovil, da je prvi vlagatelj to zahtevo izpolnil, vendar je Državna revizijska komisija ugotovila, da ta ocena ni bila pravilna. Zato je naročnik pri ponovni oceni ponudbe prvega vlagatelja, ki jo je bil dolžen ponovno opraviti, ker je bilo potrebno razveljavljeno odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila nadomestiti z novo, upošteval tudi ugotovitve Državne revizijske komisije. Naročnik se strinja, da pri ponovnem ocenjevanju ponudb sicer formalno ni bil vezan na stališče Državne revizijske komisije, saj je ocena ponudb v naročnikovi pristojnosti. Vendar pa upoštevanje stališča Državne revizijske komisije, razvidnega iz obrazložitve njenega sklepa, ne pomeni kakršnekoli kršitve procesnih ali materialno pravnih norm, tudi če se prvi vlagatelj s stališčem Državne revizijske komisije ne strinja. Naročnik je pri oceni ponudbe prvega vlagatelja ugotovil, da je partner Mostogradnja AD, Beograd v ponudbeni dokumentaciji predložil redni izpisek iz sodnega registra v srbskem jeziku na sedmih straneh, od katerih so v slovenščino prevedene le štiri. Ker prvi vlagatelj ni v celoti prevedel obojestransko kopiranih šifrantov izpiska iz sodnega registra in ker za oceno pravilnosti ponudbe z vidika točke 5.1. (a) Navodil ne zadostuje že delni prevod izpiska iz sodnega registra, saj točka 5.1. (a) Navodil zahteva predložitev celotnega izpiska iz sodnega registra, točka 12 Navodil pa prevod celotnega izpiska v slovenščino in ker ponudba navedenih formalnih zahtev razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na ponudbenega partnerja Mostogradnja AD, Beograd, ne izpolnjuje, je v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-l ni mogoče obravnavati kot pravilne. Enako stališče izhaja tudi iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-254/05-31-2003 z dne 23.08.2005 in ga naročnik zavzema tudi ob upoštevanju navedb v obravnavanem zahtevku za revizijo.

Iz sklepa z dne 22.2.2006 je razvidno, da je naročnik tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je za partnerja Kraški zidar d.d., Sežana ugotovil, da ni predložil seznama najvažnejših opravljenih gradenj za dela, ki so predmet javnega naročila v skladu z zahtevo iz točke 5.1 (h) Navodil. Predložil je le potrjen in podpisan, a neizpolnjen obrazec pod točko 5.1 (h) Navodil z navedbo "v prilogi", vendar seznama v prilogi ni priloženega. Priloženo je potrdilo naročnika v skladu z zahtevo iz točke 5.1 (h), po kateri mora ponudnik seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V podčlenu 5.2 (a) Navodil je določilo za primer skupne ponudbe, po katerem mora ponudba za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej vsebovati dokazila glede sposobnosti, navedena v podčlenih od 5.1 (a) do vključno (n), torej tudi pod 5.1 (h), točka 11 podčlena 13.1 (b) pa določa, da mora ponudba vsebovati izpolnjeno, potrjeno in podpisano poglavje 10, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili. Pod poglavjem 10 je tudi seznam, zahtevan v podčlenu 5.1 (h) v povezavi s podčlenom 5.2. Ker seznama partner Kraški zidar d.d., Sežana ni predložil, zahteva razpisnih pogojev ni bila izpolnjena, kar je bil eden od razlogov, zaradi katerih je bila ponudba drugega vlagatelja za sklop 1 ocenjena kot nepravilna. Drugi vlagatelj sicer priznava, da seznama, kot je zahtevan v točki 5.1 (h) Navodil, partner Kraški zidar ni predložil. Ker pa naj bi bili po ugotovitvah drugega vlagatelja podatki, ki jih je bil vsak ponudnik dolžan predložiti pod točko 5.1 (h) kot seznam najvažnejših opravljenih gradenj za dela, ki so predmet javnega naročila, razvidni iz potrdila naročnika, predloženega v skladu z drugo zahtevo iz sicer iste točke 5.1 (h) Navodil, ki pa se ne nanaša na seznam najvažnejših opravljenih gradenj za dela, ki so predmet javnega naročila, temveč na zahtevo po predložitvi potrdila naročnikov del, ki jih ponudnik navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno, drugi vlagatelj meni, da je s tem zahteva razpisnih pogojev izpolnjena. Nesporno pa partner Kraški zidar d.d., Sežana seznama najvažnejših opravljenih gradenj za dela, ki so predmet javnega naročila, v ponudbi ni predložil. Naročnik ugotavlja, da so bili v skladu s točko 5.1 (h) Navodil ponudniki dolžni predložiti seznam najpomembnejših opravljenih gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba viaduktov na AC ali HC), v zadnjih petih letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov, predloženemu seznamu pa so bili ponudniki dolžni priložiti tudi potrdila naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu, da so dela po pogodbi opravili pravilno in pravočasno. Iz točke 5.1 (h) Navodil sta torej jasno razvidni dve naročnikovi zahtevi. Ena se nanaša na predložitev seznama najpomembnejših opravljenih gradenj, druga pa se nanaša na potrdila naročnikov del. Obe zahtevi morata biti izpolnjeni, da je ponudbo ob upoštevanju določila 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 mogoče šteti kot pravilno. Navedbe drugega vlagatelja, po katerih naj bi bil zahtevani seznam vsebovan v prilogi, ki ga je naročnik označil za potrdilo naročnika v skladu z zahtevo iz točke 5.1 (h) Navodil, po kateri mora ponudnik seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno, so neutemeljene. Neutemeljene so tudi navedbe, po katerih naj bi bili sicer v potrdilu naročnika vsebovani vsi podatki, ki jih mora ponudnik navesti v zvezi z najpomembnejšimi opravljenimi gradnjami glede na obrazec iz točke 5.1 (h) Navodil, saj je naročnik od ponudnikov zahteval, da posebej, ne na potrdilu naročnika, sami navedejo in predložijo kot sestavni del ponudbene dokumentacije pod točko 5.1 (h) Navodil tudi zahtevani seznam. Seznam je dolžan sestaviti, predložiti in potrditi ponudnik, potrdilo naročnika pa izda (potrdi in podpiše) naročnik. Tudi iz 42.a člena ZJN-1 izhaja, da gre pri navedeni zahtevi za dva različna dokumenta, od katerih enega pripravi ponudnik, drugega pa naročnik. Ker drugi vlagatelj v delu ponudbene dokumentacije, ki se nanaša na partnerja SGP Kraški zidar d.d., Sežana, zahtevanega seznama ni predložil, predloženo potrdilo naročnika pa zahtevanega seznama z vpisanimi podatki, ki jih v seznamu opredeli ponudnik, ne naročnik, ne more nadomestiti, ponudbe drugega vlagatelja ni mogoče šteti kot pravilne.
Neutemeljene so tudi navedbe drugega vlagatelja glede izpolnitev zahteve iz točke 5.1 (j) Navodil pri vodilnem partnerju SCT d.d., Ljubljana in pri partnerju SGP Kraški zidar d.d., Sežana. Naročnik je ugotovil, da je vodilni partner SCT d.d. Ljubljana v ponudbi sicer priložil potrjen in podpisan, vendar neizpolnjen obrazec 5.1 (j), kakršnega je prejel kot sestavni del razpisne dokumentacije. Na tako potrjen in podpisan, a neizpolnjen obrazec, je navedel GLEJ PRILOGO! V prilogi je predložen nov obrazec z vpisanimi podatki o kadrih, ki ni enak obrazcu iz razpisne dokumentacije, saj ne vsebuje kolone "leta zaposlitve kot odgovorni vodja del", v koloni "mesto" pa tudi ni navedbe, kdo je predlagan kot odgovorni vodja del. Komisija ugotavlja, da v prilogi 5.1 (j) z vsemi dodatnimi prilogami vodilni partner SCT d.d. nikjer ni navedel, kdo je odgovorni vodja del, čeprav ta zahteva iz podčlena 5.1 (j) kakor tudi pripadajočega obrazca nesporno izhaja. Priložen življenjepis Černe Stanislava, ki je tako v seznamu ključnih kadrov kakor tudi v organizacijski shemi naveden kot direktor projekta, ne kot odgovorni vodja del, vsebuje podatke o delu Černe Stanislava kot odgovornemu vodji del, vendar je življenjepis nepodpisan. Življenjepis kot sestavni del ponudbene dokumentacije z razpisnimi pogoji res ni bil zahtevan. Glede nepodpisanega dela ponudbene dokumentacije pa tudi ob upoštevanju stališč Državne revizijske komisije velja, kot da ni bil predložen. Tudi vse ostale priloge k točki 5.1 (j) so le žigosane, ne pa tudi podpisane. Partner SGP Kraški zidar d.d., Sežana je enako kot vodilni partner ponudbi sicer priložil potrjeno in podpisano, vendar neizpolnjeno prilogo 5.1 (j). Tej prilogi je priložena nova priloga, v kateri so navedene in izpolnjene vse kolone razen zadnje "leta zaposlitve kot odgovorni vodja del." Struktura in vsebina tega izpolnjenega obrazca ne ustreza zahtevam iz obrazca, ki ga je ponudnik prejel kot sestavni del razpisne dokumentacije in ga je sicer potrjenega in podpisanega, vendar neizpolnjenega, priložil kot sestavni del ponudbe. Samo Pirjevec, ki je v prilogi 5.1 (j) naveden kot odgovorni vodja del, je v organizacijski shemi naveden kot vodja projekta. Priloženi življenjepis pa je podpisan in potrjen. Naročnik ugotavlja, da s predloženo ponudbeno dokumentacijo niti vodilni partner niti partner Kraški zidar d.d., Sežana pod točko 5.1 (j) nista izpolnila zahteve iz pododstavka 11. podčlena 13.1 (b) Navodil in zahteve iz obrazca 5.1. (j), zato ponudbe ni bilo mogoče oceniti kot pravilne. Naročnik navaja, da ni sporna ugotovitev, da predloženi obrazec pod točko 5.1 (j) Navodil ni vseboval vseh zahtevanih podatkov, saj so manjkali podatki v koloni "leta zaposlitve kot odgovorni vodja del". Drugi vlagatelj sicer navaja, da je leta zaposlitve navedel v življenjepisu in ne v obrazcu, vendar naročnik ugotavlja, da priloženi življenjepis ni bil podpisan, zato velja, kot da ne bi bil predložen. Tudi samo izrazoslovje v zvezi z odgovornim vodjem del ni nepomembno, saj Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, štev. 102/04) v 2. členu med pomeni izrazov loči med izrazi odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja posameznih del, odgovorni vodja del, zato je ugotovitev drugega vlagatelja, po kateri je ne glede na uporabo izrazoslovja vsakomur jasno, da gre za vodjo del in bi vsakršna drugačna razlaga pomenila obid zakona, neutemeljena. Enako velja tudi za partnerja Kraški zidar d.d., Sežana.

Po prejemu obvestil o nadaljevanju postopka prvega in drugega vlagatelja je naročnik z dopisom z dne 1.3.2006 odstopil zahtevka za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je oba revizijska postopka, začeta z vložitvijo zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja (dokumenta z dne 2.2.2006 in 6.2.2006), v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, združila za skupno obravnavanje in izdala skupno odločitev.

Državna revizijska komisija je preučila navedbe prvega in drugega vlagatelja ter naročnika. Pregledala je postopkovno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter ponudbeno dokumentacijo prvega in drugega vlagatelja. Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik v predmetnem postopku izdal že več odločitev o oddaji naročila, ki so bili bodisi v revizijskem postopku pred naročnikom bodisi v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo (pravnomočno) razveljavljeni. Navedeno pomeni, da je bil ob vsaki razveljavitvi naročnikove odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila (v celoti) vrnjen v fazo ocenjevanja in vrednotenja ponudb. V ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb lahko naročnik ponovno pregleda izpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije tudi v delih, ki niso bili predmet spora v prejšnjih revizijskih postopkih in zato tudi ne predmet presoje naročnika oziroma Državne revizijske komisije. Naročnik lahko pri tem ugotovi, da določena zahteva iz razpisne dokumentacije ni izpolnjena, čeprav v prvotnem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb tega morda ni ugotovil. V primeru, ko naročnik ali Državna revizijska komisija v celoti razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, je tudi naročnikova odločitev o oddaji naročila v celoti razveljavljena, in sicer tudi v delu, ki se nanaša na ugotovitev o pravilnosti oz. nepravilnosti posameznih ponudb in ki v revizijskem postopku ni bil predmet spora. Ugotovitev o pravilnosti oz. nepravilnosti posameznih ponudb je namreč del naročnikove odločitve, zato v primeru razveljavitve slednje ne more postati pravnomočna in naročnik v ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb tudi ne more biti vezan nanjo. Predmet sedanjega revizijskega je tako odločitev naročnika št. 402-25/05-RPP-526-IV z dne 29.12.2005, da so vse predložene ponudbe nepravilne in da zato ne more sprejeti odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz sklepa o oddaji javnega naročila št. 402-25/05-RPP-526-IV z dne 29.12.2005 je razvidno, da je naročnik ponudbo prvega vlagatelja izločil kot nepravilno, ker je slednji v ponudbeni dokumentaciji predložil redni izpisek iz sodnega registra v srbskem jeziku na sedmih straneh, od katerih so v slovenščino prevedene le štiri.

Državna revizijska komisija je enako dejansko in pravno vprašanje formalne pravilnosti ponudbe prvega vlagatelja z vidika točke 5.1 (a) Navodil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila že obravnavala v sklepu št. 018-254/05-31-2003 z dne 23.8.2005. Pri presoji pravilnosti ponudbe je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v točki 5.1. (a) Navodil določil, da mora ponudnik predložiti redni izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika. Iz dikcije navedenega določila je razvidno, da naročnik v tej točki ni izrecno zahteval registracije za določeno dejavnost, temveč je zahteval redni izpisek iz sodnega registra. To naročnikovo zahtevo gre zato razumeti tako, kot je zapisana, in sicer da je ponudnik dolžan predložiti celoten izpisek iz sodnega registra, skupaj z ustanovitelji in celotnim naborom dejavnosti, za katere je ponudnik registriran, saj mora izpisek odražati "zadnje dejansko stanje registracije ponudnika". Do takšne interpretacije navedene naročnikove zahteve (namreč, da mora ponudnik v skladu s točko 5.1. (a) Navodil predložiti celoten izpisek iz sodnega registra, ne pa le njegovega dela) je mogoče priti tudi ob upoštevanju točke 5.1. (b) Navodil, ki od ponudnikov zahteva predložitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ker smejo gospodarske družbe v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 45/01; 139/04) opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register, so morali ponudniki na podlagi točke 5.1. (b) Navodil izkazati (le) registracijo za določeno dejavnost, točka 5.1. (a) Navodil pa očitno zahteva predložitev celotnega izpiska iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika. ZJN-1 v delu, ki se nanaša na pogoj registracije (1. točka prvega in drugega odstavka 42. člena), sicer ne določa jasno, ali gre za dokazovanje ponudnikove registracije ali za dokazovanje registracije za določeno dejavnost. Vendar pa je iz dikcije točk 5.1. (a) in 5.1. (b) Navodil razvidno, da je naročnik izkaz registracije za določeno dejavnost zahteval v točki 5.1 (b) Navodil, medtem ko je v točki 5.1 (a) Navodil zahteval redni, torej celotni izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.

Naročnik je v primeru, če ponudbo predloži skupina izvajalcev, v točki 5.2. (a) Navodil določil, da mora ponudba vsebovati dokazila iz točk 5.1. (a) do vključno 5.1. (n) (torej tudi redni izpisek iz sodnega registra) za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej. V 12. točki Navodil je naročnik določil, da mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, napisana v slovenskem jeziku. To pomeni, da mora v primeru skupne ponudbe vsak izmed ponudbenih partnerjev predložiti celoten izpisek iz sodnega registra, pri čemer mora biti izpisek v primeru, če gre za tujega ponudnika, v celoti preveden v slovenski jezik.

Iz ponudbene dokumentacije prvega vlagatelja je razvidno, da je partner Mostogradnja AD, Beograd v ponudbeno dokumentacijo predložil redni izpisek iz sodnega registra v srbskem jeziku na sedmih straneh, od katerih so v slovenščino prevedene le štiri. Za ugotovitev, da za pravilnost ponudbe z vidika točke 5.1. (a) Navodil zadostuje že delni prevod izpiska iz sodnega registra, glede na vse zgoraj navedeno ni najti podlage v razpisni dokumentaciji. Kot je bilo že ugotovljeno, točka 5.1. (a) Navodil zahteva predložitev celotnega izpiska iz sodnega registra, točka 12 Navodil pa prevod celotnega izpiska v slovenščino. Ker ponudba prvega vlagatelja navedenih formalnih zahtev razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na partnerja Mostogradnja AD, Beograd, ne izpolnjuje, je v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 ni mogoče obravnavati kot pravilne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma navaja, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti kot nepravilne zaradi nepredložitve seznama najvažnejših opravljenih gradenj s strani partnerja Kraški zidar d.d., Sežana. Drugi vlagatelj zatrjuje, da je partner Kraški zidar d.d., Sežana seznam predložil v prilogi, v kateri so potrdila naročnikov, oziroma da potrdila naročnikov hkrati predstavljajo tudi seznam, s čimer je izpolnjena zahteva naročnika iz točke 5.1 (h) Navodil.

Točka 5.1 (h) Navodila določa, da morajo ponudniki predložiti seznam najpomembnejših opravljenih gradenj za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba viaduktov na AC ali HC), v zadnjih petih letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Naročnik je za vpis najpomembnejših opravljenih gradenj predvidel obrazec 5.1 h, v katerem je povzel besedilo točke 5.1 (h) Navodil in oblikoval tabelo s štirimi stolpci, v katere so morali ponudniki vpisati naziv in deželo projekta, naziv investitorja, vrsto del in leto dokončanja ter vrednost pogodbe. Tudi v obrazcu 5.1 h je naročnik izrecno zapisal, da mora ponudnik seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki so navedeni v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Naročnik je v obrazcu 5.1 h še dopustil, da se lahko obrazec izpolni tudi z računalnikom in da mora v tem primeru struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in priložiti k ponudbi. Iz navedenih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik za dokazovanje najpomembnejših opravljenih gradenj za istovrstna dela predvidel predložitev dveh ponudbenih dokumentov. Prvi je seznam naročnikov del, ki ga mora na podlagi obrazca 5.1 h sestaviti, izpolniti, podpisati in žigosati ponudnik, drugi pa je potrdilo referenčnega naročnika, iz katerega mora biti razvidno, da je ponudnik dela, ki so navedena v seznamu, opravil pravilno in pravočasno.

Iz ponudbe drugega vlagatelja je razvidno, da je partner Kraški zidar d.d., Sežana v ponudbi predložil poglavje 10, v katerem je tudi obrazec 5.1 h, vendar je slednjega le podpisal in žigosal, ne pa tudi izpolnil z vsemi zahtevanimi podatki, pri čemer je v seznam vpisal "v prilogi!". V prilogi 5.1 h je partner Kraški zidar predložil dokument družbe DARS d.d., ki je v zadevi označen kot "potrditev referenc" in v katerem referenčni naročnik potrjuje, da je partner Kraški zidar d.d., Sežana v zadnjih letih izvedel dela kot glavni izvajalec oziroma podizvajalec pri delih, ki so našteta v tabeli, ki je del dokumenta referenčnega naročnika. Glede na navedeno gre ugotoviti, da partner Kraški zidar d.d., Sežana ni predložil seznama najpomembnejših opravljenih gradenj, ki bi ga, kot je to določil naročnik, podpisal in žigosal, temveč je predložil le potrdilo naročnika del, ki sicer vsebuje zahtevane podatke iz obrazca 5.1 h, vendar ga je podpisal le referenčni naročnik, ne pa tudi partner Kraški zidar d.d., Sežana. Ob tem gre dodati, da je naročnik za potrdila referenčnih naročnikov izrecno zahteval, da mora biti iz njih razvidno, da je ponudnik referenčna dela opravil pravilno in pravočasno. Iz potrdila, ki ga je predložil partner Kraški zidar d.d., Sežana, je referenčni naročnik potrdil le dejstvo, da je partner Kraški zidar d.d., Sežana kot glavni izvajalec ali podizvajalec izvedel v tabeli navedena dela, ni pa razvidno, da so bila dela izvedena pravilno in pravočasno.

Ker je naročnik izrecno predvidel predložitev dveh dokumentov, od katerih mora seznam najpomembnejših opravljenih gradenj sestaviti, potrditi in podpisati ter žigosati ponudnik, potrdilo referenčnega naročnika pa sestavi in potrdi referenčni naročnik sam, ni mogoče slediti navedbam drugega vlagatelja, da je partner Kraški zidar d.d., Sežana izpolnil zahtevo naročnika iz točke 5.1 (h) Navodil. Ponudbe drugega vlagatelja zato v tem delu ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Drugi vlagatelj v nadaljevanju tudi navaja, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo kot nepravilno zaradi neizpolnjevanja zahtev iz točke 5.1 (j) Navodil. Glede slednjega Državna revizijska komisija opozarja, da je enako dejansko in pravno vprašanje formalne pravilnosti ponudbe drugega vlagatelja z vidika točke 5.1 (j) Navodil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila že obravnavala v sklepu št. 018-114/05-35-962 z dne 6.5.2005. Vendar pa ugotovitve iz slednjega ne morejo več vplivati na ugotovitev iz predmetnega revizijskega postopka, da partner Kraški zidar d.d., Sežana ni izpolnil zahteve iz točke 5.1 (h) Navodil, zaradi česar ponudbe drugega vlagatelja ni mogoče obravnavati kot pravilne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Prvi in drugi vlagatelj sta zahtevala povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja zavrnila kot neutemeljena, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo treba zavrniti tudi zahtevi prvega in drugega vlagatelja za povrnitev stroškov tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. in 4. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.3.2006

predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper
- GP Mostogradnja AD, VlajkoviÄ"eva 19a, Beograd
- Ginex international d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana